Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

28.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 159/41


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 574/2014

av den 21 februari 2014

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 vad gäller bilaga III om den förlaga som ska användas för upprättandet av en prestandadeklaration för byggprodukter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (1), särskilt artikel 60 e, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4.1 i förordning (EU) nr 305/2011 ska tillverkarna av byggprodukter upprätta en prestandadeklaration när en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard eller överensstämmer med en europeisk teknisk bedömning utfärdad för den produkten släpps ut på marknaden. Enligt artikel 6.4 i förordning (EU) nr 305/2011 ska denna deklaration upprättas enligt förlagan i bilaga III till den förordningen.

(2)

I enlighet med artikel 60 e i förordning (EU) nr 305/2011 har kommissionen delegerats uppgiften att anpassa bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011 med anledning av den tekniska utvecklingen.

(3)

Förlagan i bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011 bör anpassas för att följa den tekniska utvecklingen, ge den flexibilitet som krävs för olika typer av byggprodukter och tillverkare samt förenkla prestandadeklarationen.

(4)

Den praktiska erfarenheten vid tillämpningen av bilaga III visar dessutom att tillverkarna skulle behöva ytterligare anvisningar om upprättandet av prestandadeklarationer för byggprodukter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Genom sådana anvisningar skulle också en enhetlig och korrekt tillämpning av bilaga III garanteras.

(5)

Tillverkarna bör medges en viss flexibilitet för att upprätta prestandadeklarationerna, under förutsättning att de på ett klart och sammanhängande sätt lämnar den väsentliga information som krävs enligt artikel 6 i förordning (EU) nr 305/2011.

(6)

För en entydig identifikation av den produkt som omfattas av en prestandadeklaration när det gäller dess prestandanivåer eller prestandaklasser bör tillverkarna koppla varje enskild produkt till respektive produkttyp och till en viss uppsättning prestandanivåer eller prestandaklasser genom en sådan unik identifikationskod som avses i artikel 6.2 a i förordning (EU) nr 305/2011.

(7)

Syftet med artikel 11.4 i förordning (EU) nr 305/2011 är att göra det möjligt att identifiera och spåra varje enskild byggprodukt genom att tillverkarna anger typ-, tillverkningsparti- eller serienummer. Detta syfte uppnås inte genom en prestandadeklaration, som därefter bör användas för alla produkter som motsvarar den produkttyp som definieras i den. Det bör därför inte ställas något krav på att den information som krävs enligt artikel 11.4 ska finnas med i prestandadeklarationen.

(8)

När de anmälda organen är korrekt identifierade kan uppräkningen av alla intyg, provningar och beräknings- eller bedömningsrapporter som utfärdats bli omfattande och betungande, utan att den ger något mervärde för användarna av de produkter som omfattas av en prestandadeklaration. Tillverkarna bör därför inte vara skyldiga att ta med denna information i sina prestandadeklarationer.

(9)

För att öka effektiviteten och konkurrenskraften inom den europeiska byggindustrin som helhet bör de tillverkare som tillhandahåller prestandadeklarationer och vill dra nytta av förenklingen och anvisningarna för att underlätta tillhandahållandet av sådana deklarationer kunna göra det så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011 ska ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Prestandadeklarationer som utfärdats innan den här förordningen träder i kraft och som följer bestämmelserna i artikel 6 i förordning (EU) nr 305/2011 och den ursprungliga bilaga III till den förordningen ska anses följa den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 februari 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 88, 4.4.2011, s. 5.


BILAGA

”BILAGA III

PRESTANDADEKLARATION

Nr

1.

Produkttypens unika identifikationskod:

2.

Avsedd användning/avsedda användningar:

3.

Tillverkare:

4.

Tillverkarens representant:

5.

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

6 a)

Harmoniserad standard:

Anmält/anmälda organ:

6 b)

Europeiskt bedömningsdokument:

Europeisk teknisk bedömning:

Tekniskt bedömningsorgan:

Anmält/anmälda organ:

7.

Angiven prestanda:

8.

Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

[namn]

[ort] den [dag för utfärdande]

[underskrift]

Anvisningar för upprättande av prestandadeklarationen

1.   ALLMÄNT

Dessa anvisningar ska vägleda tillverkarna när de upprättar en prestandadeklaration i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 enligt förlagan i denna bilaga (nedan kallad förlagan).

Anvisningarna ingår inte i de prestandadeklarationer som tillverkarna ska utfärda och bör inte bifogas dessa prestandadeklarationer.

Tillverkaren ska vid upprättandet av en prestandadeklaration

1.

återge den text och de rubriker i förlagan som inte anges inom hakparentes,

2.

ersätta de tomma fälten och hakparenteserna genom att föra in nödvändig information.

I prestandadeklarationen får tillverkarna även ange en hänvisning till den webbplats där kopian av prestandadeklarationen gjorts tillgänglig i enlighet med artikel 7.3 i förordning (EU) nr 305/2011. Detta kan anges efter punkt 8 eller på någon annan plats där den inte inkräktar på den obligatoriska informationens läsbarhet och tydlighet.

2.   FLEXIBILITET

Under förutsättning att den obligatoriska information som krävs enligt artikel 6 i förordning (EU) nr 305/2011 ges på ett tydligt, fullständigt och sammanhängande sätt får tillverkaren göra följande:

1.

Använda en annan uppställning än i förlagan.

2.

Kombinera punkterna i förlagan genom att presentera några av dem tillsammans.

3.

Presentera punkterna i förlagan i en annan ordning eller med hjälp av en eller flera tabeller.

4.

Utelämna vissa punkter i förlagan som inte är relevanta för den produkt som prestandadeklarationen har upprättats för. Detta gäller t.ex. då prestandadeklarationen grundas antingen på en harmoniserad standard eller på en europeisk teknisk bedömning som utfärdats för den produkten, vilket innebär att det andra alternativet inte är tillämpligt. Sådana utelämnanden kan också gälla de punkter som rör tillverkarens representant eller användningen av lämplig teknisk dokumentation och särskild teknisk dokumentation.

5.

Presentera punkterna utan numrering.

Om tillverkarna önskar utfärda en enda prestandadeklaration som omfattar olika varianter av en produkttyp måste åtminstone följande delar förtecknas separat och anges tydligt för varje produktvariant: prestandadeklarationens nummer, identifikationskoden i punkt 1 och angiven prestanda i punkt 7.

3.   ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV FORMULÄRET

Punkt i förlagan

Anvisning

Prestandadeklarationens nummer

Prestandadeklarationens referensnummer enligt artikel 9.2 i förordning (EU) nr 305/2011.

Tillverkaren får själv bestämma numret.

Det kan vara samma nummer som produkttypens unika identifikationskod som anges i punkt 1 i förlagan.

Punkt 1

Ange produkttypens unika identifikationskod enligt artikel 6.2 a i förordning (EU) nr 305/2011.

I artikel 9.2 i förordning (EU) nr 305/2011 kopplas den unika identifikationskod som fastställts av tillverkaren och som ska följa på CE-märkningen till produkttypen och därmed också till uppsättningen prestandanivåer eller prestandaklasser hos en byggprodukt i enlighet med den prestandadeklaration som upprättas för produkten. Byggprodukternas mottagare, särskilt slutanvändarna, måste entydigt kunna identifiera denna uppsättning prestandanivåer eller prestandaklasser för varje särskild produkt. Tillverkaren av varje byggprodukt för vilken en prestandadeklaration har utarbetats ska därför koppla byggprodukten till respektive produkttyp och till en viss uppsättning prestandanivåer eller prestandaklasser genom en unik identifikationskod, som också ska fungera som referens enligt artikel 6.2 a i förordning (EU) nr 305/2011.

Punkt 2

Ange byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationen, som tillverkaren förutsett.

Punkt 3

Ange tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5 i förordning (EU) nr 305/2011.

Punkt 4

Denna punkt ska bara ingå och fyllas i om tillverkaren har utsett en representant. Ange i så fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars uppdrag omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) nr 305/2011.

Punkt 5

Ange numret på det tillämpliga systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V till förordning (EU) nr 305/2011. Om det finns flera system ska varje system anges.

Punkterna 6 a och 6 b

Eftersom en tillverkare kan upprätta en prestandadeklaration grundad antingen på en harmoniserad standard eller på en europeisk teknisk bedömning som utfärdats för den produkten bör de två fall som anges i punkterna 6a och 6b behandlas som olika alternativ, där endast ett alternativ ska tillämpas och anges i prestandadeklarationen.

I punkt 6 a – när en prestandadeklaration grundas på en harmoniserad standard – ska följande anges:

a)

Den harmoniserade standardens referensnummer och utfärdandedatum (daterad referens).

b)

Det eller de anmälda organens identifikationsnummer.

Det är viktigt att de anmälda organens namn anges på originalspråket, utan översättning till andra språk.

I punkt 6 b – när en prestandadeklaration grundas på en europeisk teknisk bedömning som utfärdats för den produkten – ska följande anges:

a)

Det europeiska bedömningsdokumentets nummer och utfärdandedatum.

b)

Den europeiska tekniska bedömningens nummer och utfärdandedatum.

c)

Det tekniska bedömningsorganets namn.

d)

Det eller de anmälda organens identifikationsnummer.

Punkt 7

I denna punkt ska prestandadeklarationen ange följande:

a)

En förteckning över väsentliga egenskaper i enlighet med de harmoniserade tekniska specifikationerna för avsedd användning eller avsedda användningar enligt punkt 2.

b)

För varje väsentlig egenskap, den angivna prestandan genom nivå eller klass eller i en beskrivning, eller för egenskaper utan angiven prestanda, förkortningen NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd).

Denna punkt kan fyllas i med hjälp av en tabell som lyfter fram kopplingarna mellan de harmoniserade tekniska specifikationerna och de system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda som tillämpas för varje väsentlig egenskap hos produkten samt prestandan för varje väsentlig egenskap.

Prestandan ska anges på ett klart och tydligt sätt. Den kan därför inte beskrivas i prestandadeklarationen enbart genom införande av en beräkningsformel som användarna ska tillämpa. De prestandanivåer eller prestandaklasser som redovisas i referensdokumenten ska också återges i själva prestandadeklarationen och kan därför inte enbart anges genom hänvisningar i prestandadeklarationen.

Prestandan, särskilt konstruktionsegenskaper, hos en byggprodukt får dock anges genom en hänvisning till respektive tillverkningsdokumentation eller konstruktionsberäkningar. I så fall ska de relevanta dokumenten bifogas prestandadeklarationen.

Punkt 8

Denna punkt ska bara ingå och fyllas i för en prestandadeklaration om lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation har använts i enlighet med artiklarna 36–38 i förordning (EU) nr 305/2011 för att ange de krav som produkten uppfyller.

I så fall ska följande anges i denna punkt i prestandadeklarationen:

a)

Referensnummer för den särskilda och/eller lämpliga tekniska dokumentation som använts.

b)

De krav som produkten uppfyller.

Underskrift

Ersätt de tomma fälten mellan hakparenteserna med angiven information och en underskrift.”