Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

24.4.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 106/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/639

av den 23 april 2015

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av kiseldioxid (E 551) i polyvinylalkohol-polyetylenglykol-ymp-sampolymer (E 1209)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och näringsämnen samt villkoren för deras användning.

(2)

Denna förteckning får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(3)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 685/2014 (3) tillåts användning av polyvinylalkohol-polyetylenglykol-ymp-sampolymer (PVA-PEG-ymp-sampolymer) (E 1209) i kosttillskott i fast form.

(4)

Kiseldioxid (E 551) används i PVA-PEG-ymp-sampolymer för att förbättra flödesegenskaperna för polymerpulvret. Den förväntade överföringen av kiseldioxid i det slutliga livsmedlet genom användning av PVA-PEG-ymp-sampolymer är 300–500 mg/kg. På denna nivå har kiseldioxid inte någon teknisk funktion i kosttillskott.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har bedömt säkerheten hos PVA-PEG-ymp-sampolymer som livsmedelstillsats och konstaterade att användningen av ämnet som filmdrageringsmedel i kosttillskott inte medför några risker vid föreslagen användning (4). Säkerhetsbedömningen omfattade även den angivna användningen av kiseldioxid i PVA-PEG-ymp-sampolymer.

(6)

Användning av kiseldioxid i PVA-PEG-ymp-sampolymer bör därför tillåtas.

(7)

Del 2 i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del 2 i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 685/2014 av den 20 juni 2014 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller polyvinylalkohol-polyetylenglykol-ymp-sampolymer i kosttillskott i fast form (EUT L 182, 21.6.2014, s. 23).

(4)  The EFSA Journal, 11(2013):8, artikelnr 3303.


BILAGA

I del 2 i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska följande uppgifter föras in efter den tredje posten för livsmedelstillsatsen E 551:

”E 551

Kiseldioxid

5 000 mg/kg i beredningen

E 1209 polyvinylalkohol-polyetylenglykol-ymp-sampolymer”