Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

7.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 210/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1362

av den 6 augusti 2015

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av kiseldioxid (E 551) i extrakt av rosmarin (E 392)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och näringsämnen samt villkoren för deras användning.

(2)

Denna förteckning får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(3)

En ansökan om godkännande av användning av kiseldioxid (E 551) som klumpförebyggande medel i pulverformen av livsmedelstillsatsen extrakt av rosmarin (E 392) som används som antioxidationsmedel lämnades in den 27 oktober 2014 och har delgetts medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

(4)

Genom användningen av kiseldioxid (E 551) som klumpförebyggande medel skulle extrakt av rosmarin i pulverform kunna förbli lättrinnande utan att klumpa sig under hållbarhetstiden, och därigenom vara lättare att hantera och kunna appliceras bättre när de tillförs livsmedel.

(5)

Vetenskapliga livsmedelskommittén fastställde ett grupp-ADI-värde (acceptabelt dagligt intag) ”not specified” för användning av kiseldioxid (E 551) och vissa silikater (t.ex. natrium-, kalium-, kalcium- och magnesiumsilikat) som klumpförebyggande medel (3). Det innebär att det inte medför några hälsorisker vid de nivåer som är nödvändiga för att uppnå den önskade tekniska effekten. Användningen av kiseldioxid som klumpförebyggande medel i extrakt av rosmarin skulle medföra en obetydligt högre exponering för kiseldioxid.

(6)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från myndigheten innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall där uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa.

(7)

Eftersom ett godkännande av användningen av kiseldioxid (E 551) i extrakt av rosmarin (E 392) utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från myndigheten.

(8)

Användning av kiseldioxid (E 551) som klumpförebyggande medel i extrakt av rosmarin (E 392) bör därför tillåtas.

(9)

Bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med dagen för dess ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 augusti 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Vetenskapliga livsmedelskommitténs rapporter, 25:e serien, 1990.


BILAGA

I del 2 i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska följande post införas efter den första posten om livsmedelstillsatsen E 551 kiseldioxid:

”E 551

Kiseldioxid

30 000 mg/kg i beredningen

Torkat pulver av extrakt av rosmarin (E 392)”