Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

12.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1378

av den 11 augusti 2015

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av riboflaviner (E 101) och karotener (E 160 a) i torkat potatisgranulat och torkade potatisflingor

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

Unionsförteckningen över livsmedelstillsatser får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(3)

En ansökan om godkännande av användningen av vissa färgämnen i torkat potatisgranulat och torkade potatisflingor lämnades in den 23 juni 2014 och har delgetts medlemsstaterna.

(4)

Färgen på torkat potatispulver påverkas främst av en rad olika nyanser hos rå potatis och oxidativa reaktioner som uppstår under bearbetningen. För närvarande är endast kurkumin (E 100) godkänt för användning i torkat potatisgranulat och torkade potatisflingor för att återställa ett acceptabelt utseende hos slutprodukten som är avsedd som livsmedel. Riboflaviner (E 101) och karotener (E 160 a) är lämpliga alternativ till kurkumin och har samma tekniska verkan.

(5)

Den 12 september 2013 avgav Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) ett yttrande (3) om omprövningen av säkerheten hos riboflaviner som livsmedelstillsatser. Myndigheten konstaterade att riboflaviner (E 101 (i)) och riboflavin-5′-fosfat (E 101 (ii)) inte torde medföra några risker vid för närvarande godkända användningar och mängder som får användas som livsmedelstillsatser. I yttrandet har kategori 04.2, ”Bearbetade frukter, bär och grönsaker”, som omfattar kategori 04.2.6, ”Bearbetade potatisprodukter”, tagits med i exponeringsbedömningen. Därför bör utvidgningen av användningen av riboflaviner (E 101) till torkat potatisgranulat och torkade potatisflingor inte inverka på den uppskattade exponeringen eller på slutsatserna från omprövningen av säkerheten.

(6)

Den 16 februari 2012 avgav myndigheten ett yttrande (4) om omprövningen av säkerheten hos karotener som livsmedelstillsatser och konstaterade att användningen av (syntetiskt) betakaroten och blandade betakarotener som framställts av palmolja, morötter och alger som färgämne i livsmedel inte utgör någon säkerhetsrisk, förutsatt att intaget från denna användning som livsmedelstillsats och som kosttillskott inte överskrider den mängd som kan förväntas intas genom regelbundet intag av de livsmedel där de förekommer naturligt (5–10 mg/dag). Enligt yttrandet uppgick försiktiga uppskattningar av exponeringen via användning som livsmedelstillsats till under 5–10 mg/dag och bearbetade potatisprodukter beaktades. Därför bör utvidgningen av användningen av karotener (E 160 a) till torkat potatisgranulat och torkade potatisflingor inte inverka på den uppskattade exponeringen eller på slutsatserna från omprövningen av säkerheten.

(7)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från myndigheten innan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras, utom i sådana fall där uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom godkännandet av användningen av riboflaviner och karotener i torkat potatisgranulat och torkade potatisflingor utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från myndigheten.

(8)

Bilaga II till förordning (EG) nr1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 augusti 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  ”Scientific opinion on the re-evaluation of riboflavin (E 101(i)) and riboflavin-5-phosphate sodium (E 101(ii)) as food additives”, Efsas panel för näringstillsatser och andra livsmedelstillsatser, 2013. The EFSA Journal, vol. 11(2013):10, artikelnr 3357.

(4)  ”Scientific Opinion on the re-evaluation of Mixed Carotenes (E 160a (i)) and beta-Carotene (E 160a (ii)) as a food additive”, Efsas panel för näringstillsatser och andra livsmedelstillsatser, 2012. The EFSA Journal, vol. 10(2012):3, artikelnr 2593.


BILAGA

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska följande uppgifter införas i livsmedelskategori 04.2.6, ”Bearbetade potatisprodukter”, efter uppgifterna för livsmedelstillsats E 100:

”E 101

Riboflaviner

quantum satis

Endast torkat potatisgranulat och torkade potatisflingor

E 160 a

Karotener

quantum satis

Endast torkat potatisgranulat och torkade potatisflingor”