Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

13.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 266/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1832

av den 12 oktober 2015

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av erytritol (E 968) som smakförstärkare i smaksatta drycker som är energireducerade eller utan tillfört socker

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

Denna förteckning får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(3)

Den 28 maj 2014 lämnades det in en ansökan om godkännande av användningen av erytritol (E 968) som smakförstärkare i smaksatta drycker, livsmedelskategori 14.1.4 i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008. Ansökan delgavs därefter medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

(4)

Användning av erytritol (E 968) krävs för att förbättra smakprofilen hos energireducerade drycker och drycker utan tillfört socker och känslan i munnen efter intag av dessa drycker på ett sådant sätt att de i smak liknar fullsockerprodukter. Erytritol fungerar i låga halter som smakförstärkare och bidrar till att mildra den bismak och kvardröjande sötma som förknippas med användning av högintensiva sötningsmedel i dessa drycker. Fördelen för konsumenterna skulle därför vara tillgången till energireducerade drycker och drycker utan tillfört socker som smakar bättre.

(5)

År 2003 drog vetenskapliga kommittén för livsmedel (nedan kallad kommittén) slutsatsen att erytritol (E 968) är säker för användning i livsmedel. Godkännandet av erytritol (E 968) i unionen täcker ännu inte dess användning i drycker, eftersom kommittén i sitt yttrande angav att tröskelvärdet för laxerande verkan kan överskridas, särskilt hos unga konsumenter, genom intag av erytritol i drycker.

(6)

Den 12 februari 2015 avgav Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) ett yttrande (3) om säkerheten när det gäller den föreslagna utvidgningen av användningen av erytritol (E 968) som livsmedelstillsats. Myndigheten konstaterade att det akuta bolusintaget (intag vid ett enstaka tillfälle) av erytritol via alkoholfria drycker med en maximihalt erytritol på 1,6 % inte skulle medföra några farhågor vad gäller laxerande verkan. Myndigheten grundade sin slutsats på uppgifter som omfattade en uppskattning av exponeringen som tog hänsyn till den föreslagna maximihalten på 1,6 % erytritol i alkoholfria drycker, erfarenheterna av tidigare användning av erytritol, dess absorptionsegenskaper och det faktum att det inte har fastställts någon negativ verkan, inte heller någon laxerande verkan, vid exponering för ämnet.

(7)

Användningen av erytritol (E 968) som smakförstärkare i smaksatta drycker, livsmedelskategori 14.1.4 i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför tillåtas vid en maximihalt på 1,6 %.

(8)

Förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 oktober 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  The EFSA Journal, vol. 13(2015):3, artikelnr 4033.


BILAGA

Del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

a)

I livsmedelskategori 14.1.4, ”Smaksatta drycker”, ska posten för Grupp I, ”Tillsatser”, ändras på följande sätt:

”Grupp I

Tillsatser

E 420, E 421, E 953, E 965, E 966 och E 967 får inte användas

E 968 får inte användas utom när detta uttryckligen anges i denna livsmedelskategori”

b)

I livsmedelskategori 14.1.4, ”Smaksatta drycker”, ska följande post införas efter posten för E 962:

”E 968

Erytritol

16 000

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker, endast som smakförstärkare”