Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/34


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2268

av den 14 december 2016

om ändring av besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG vad gäller tidsfristen avseende förekomsten av spårhalter av hybridrapsen Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hybridrapsen Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) och rapsen Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) samt av de produkter som framställts därav

[delgivet med nr C(2016) 8390]

(Endast den tyska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (1), särskilt artiklarna 8.6 och 20.6, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2007/305/EG (2), 2007/306/EG (3) och 2007/307/EG (4) fastställs reglerna för återkallande från marknaden av hybridrapsen Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hybridrapsen Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) respektive rapsen Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) och av de produkter som framställts därav. Dessa beslut antogs efter det att innehavaren av godkännandet, företaget Bayer CropScience AG, underrättat kommissionen om att det inte hade för avsikt att ansöka om förlängning av godkännandet av det genetiskt modifierade materialet i enlighet med artikel 8.4 första stycket och artiklarna 11, 20.4 och 23 i förordning (EG) nr 1829/2003.

(2)

I alla tre besluten fastställs en övergångsperiod på fem år då livsmedel och foder som innehåller, består av eller har framställts av detta genetiskt modifierade material får släppas ut på marknaden i en proportion som inte överstiger 0,9 % och förutsatt att denna förekomst är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig. Syftet med övergångsperioden var att ta hänsyn till att ytterst ringa spårhalter av det genetiskt modifierade materialet ibland kunde finnas kvar i livsmedels- och foderkedjan även efter det att Bayer CropScience AG hade slutat sälja utsäde från dessa genetiskt modifierade organismer och även om alla åtgärder hade vidtagits för att undvika förekomsten av det genetiskt modifierade materialet.

(3)

På grundval av erfarenheterna efter återkallandet av det genetiskt modifierade materialet från marknaden ändrades alla de tre besluten genom kommissionens genomförandebeslut 2012/69/EU (5) för att förlänga övergångsperioden till och med den 31 december 2016. Mot bakgrund av de mycket låga spårhalter som hade rapporterats sänktes genom det genomförandebeslutet gränsvärdet för förekomsten av det genetiskt modifierade materialet i livsmedel och foder till 0,1 viktprocent.

(4)

I besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG anges också en rad åtgärder som Bayer CropScience AG ska vidta för att säkerställa att det genetiskt modifierade materialet verkligen dras tillbaka från marknaden och fastställs rapporteringskrav för Bayer CropScience AG.

(5)

I december 2013 och mars 2016 rapporterade Bayer CropScience AG att ytterst ringa spårhalter ändå har påvisats i rapsvaror under de senaste åren, trots att åtgärder hade vidtagits i enlighet med besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG för att förhindra förekomsten av dessa genetiskt modifierade organismer. Det faktum att det alltjämt förekommer spårhalter kan förklaras av rapsfrönas biologi som gör att de kan förbli vilande under långa perioder samt av de jordbruksmetoder som har använts för att skörda fröna och som kan ha lett till oavsiktligt spill; dessa spårhalter var svåra att uppskatta vid tidpunkten för antagandet av besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG samt av genomförandebeslut 2012/69/EU. Förekomsten av spårhalter har fortsatt att följa en nedåtgående trend.

(6)

Mot denna bakgrund bör övergångsperioden förlängas med ytterligare tre år fram till och med den 31 december 2019 för att möjliggöra ett fullständigt avlägsnande av de återstående spårhalterna av Ms1×Rf1-raps, Ms1×Rf2-raps and Topas 19/2-raps i livsmedels- och foderkedjan.

(7)

För att ytterligare bidra till avlägsnandet av det genetiskt modifierade materialet bör Bayer CropScience AG fortsätta att genomföra de interna program som krävs enligt besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG samt att samla in uppgifter, som företaget tidigare gjort på frivillig basis, om förekomsten av sådant material i rapsvaror som importeras till unionen från Kanada som är det enda land där dessa rapssorter odlats för kommersiella ändamål. Bayer CropScience AG bör rapportera till kommissionen om båda frågorna senast den 1 januari 2019.

(8)

Bayer CropScience AG bör garantera en fortsatt tillgång till certifierade referensmaterial så att kontrollaboratorierna kan utföra sina analyser under övergångsperioden.

(9)

Besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2007/305/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Adressaten ska genomföra ett internt program för att säkerställa att ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ1-4-raps och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 för förädling och utsädesproduktion verkligen dras tillbaka från marknaden samt samla in uppgifter om förekomsten av dessa genetiskt modifierade organismer i sändningar av raps till unionen från Kanada.

Adressaten ska rapportera till kommissionen om genomförandet av detta program och om förekomsten av dessa genetiskt modifierade organismer i sändningar av raps till unionen från Kanada senast den 1 januari 2019.”

2.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

1.   Förekomsten av material som innehåller, består av eller har framställts av ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ1-4-raps och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 i livsmedel eller foder som anmälts enligt artiklarna 8.1 a och 20.1 i förordning (EG) nr 1829/2003 ska godtas till och med den 31 december 2019, under förutsättning att

a)

denna förekomst är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig, och att

b)

den inte utgör mer än 0,1 viktprocent.

2.   Adressaten ska garantera tillgången på certifierat referensmaterial för ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4-raps via American Oil Chemists Society på https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).”

3.

Bilagan ska utgå.

Artikel 2

Beslut 2007/306/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Adressaten ska genomföra ett internt program för att säkerställa att ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ2-5-raps och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 för förädling och utsädesproduktion verkligen dras tillbaka från marknaden samt samla in uppgifter om förekomsten av dessa genetiskt modifierade organismer i sändningar av raps till unionen från Kanada.

Adressaten ska rapportera till kommissionen om genomförandet av detta program och om förekomsten av dessa genetiskt modifierade organismer i sändningar av raps till unionen från Kanada senast den 1 januari 2019.”

2.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

1.   Förekomsten av material som innehåller, består av eller har framställts av ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ2-5-raps och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 i livsmedel eller foder som anmälts enligt artiklarna 8.1 a och 20.1 i förordning (EG) nr 1829/2003 ska godtas till och med den 31 december 2019, under förutsättning att

a)

denna förekomst är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig, och att

b)

den inte utgör mer än 0,1 viktprocent.

2.   Adressaten ska garantera tillgången på certifierat referensmaterial för ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5-raps via American Oil Chemists Society på https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).”

3.

Bilagan ska utgå.

Artikel 3

Artikel 1 i beslut 2007/307/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 1

1.   Adressaten ska genomföra ett internt program för att säkerställa att ACS-BNØØ7-1-raps för förädling och utsädesproduktion verkligen dras tillbaka från marknaden samt samla in uppgifter om förekomsten av denna genetiskt modifierade organism i sändningar av raps till unionen från Kanada.

Adressaten ska rapportera till kommissionen om genomförandet av detta program och om förekomsten av dessa genetiskt modifierade organismer i sändningar av raps till unionen från Kanada senast den 1 januari 2019.

2.   Förekomsten av material som innehåller, består av eller har framställts av ACS-BNØØ7-1-raps i livsmedel eller foder som anmälts enligt artiklarna 8.1 a och 20.1 i förordning (EG) nr 1829/2003 ska godtas till och med den 31 december 2019, under förutsättning att

a)

denna förekomst är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig, och att

b)

den inte utgör mer än 0,1 viktprocent.

3.   Adressaten ska garantera tillgången på certifierat referensmaterial för ACS-BNØØ7-1-raps via American Oil Chemists Society på https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).”

Artikel 4

De uppgifter om ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ1-4-raps, hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4, ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ2-5-raps, hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 och ACS-BNØØ7-1-raps som i enlighet med artikel 28 i förordning (EG) nr 1829/2003 förts in i gemenskapsregistret över genetiskt modifierade livsmedel och foder ska ändras i enlighet med detta beslut.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2007/305/EG av den 25 april 2007 om återkallande från marknaden av hybridrapsen Ms1 x Rf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) och produkter som framställts därav (EUT L 117, 5.5.2007, s. 17).

(3)  Kommissionens beslut 2007/306/EG av den 25 april 2007 om återkallande från marknaden av hybridrapsen Ms1 x Rf2 (ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5) och produkter som framställts därav (EUT L 117, 5.5.2007, s. 20).

(4)  Kommissionens beslut 2007/307/EG av den 25 april 2007 om återkallande från marknaden av Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1)-raps och produkter som framställts därav (EUT L 117, 5.5.2007, s. 23).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut 2012/69/EU av den 3 februari 2012 om ändring av besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG vad gäller tidsfristen avseende förekomsten av hybridrapsen Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), hybridrapsen Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) och rapsen Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) samt av de produkter som framställts därav (EUT L 34, 7.2.2012, s. 12).