Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

8.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 61/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/324

av den 7 mars 2016

om ändring och rättelse av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av vissa livsmedelstillsatser som är tillåtna i alla livsmedelskategorier

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), särskilt artikel 7.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

Denna förteckning får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008, antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(3)

Unionsförteckningen över livsmedelstillsatser utarbetades på grundval av de livsmedelstillsatser som enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG (3), 94/36/EG (4) och 95/2/EG (5) får användas i livsmedel och efter en översyn av om de uppfyller kraven i artiklarna 6, 7, 8 och 16 i förordning (EG) nr 1333/2008. Livsmedelstillsatserna är uppförda i unionsförteckningen med utgångspunkt från de kategorier av livsmedel de får tillföras.

(4)

På grund av de svårigheter som uppstått under överföringen av livsmedelstillsatser till det nya kategoriseringssystemet i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 överfördes inte livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn från artikel 2.3 b i direktiv 95/2/EG till tabell 1 i del A av bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008. Det bör säkerställas att överföringsprincipen inte gäller för dessa livsmedel. Tabellen bör därför korrigeras till att omfatta de livsmedel för spädbarn och småbarn som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG (6), ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 (7).

(5)

Mot bakgrund av artikel 16 om användningen av livsmedelstillsatser i livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn i förordning (EG) nr 1333/2008 är det viktigt att förtydliga villkoren för användning av de livsmedelstillsatser som förtecknas i livsmedelskategori 0, ”Livsmedelstillsatser som är tillåtna i alla livsmedelskategorier”, i del E i bilaga II till den förordningen och att ändra titeln på denna kategori.

(6)

Unionsförteckningen över livsmedelstillsatser bör därför förtydligas för att återspegla alla användningar i enlighet med artiklarna 6, 7, 8 och 16 i förordning (EG) nr 1333/2008.

(7)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) innan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras, utom i sådana fall där uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom unionsförteckningen ändras till att förtydliga användningar som redan är förenliga med direktiven 94/35/EG, 94/36/EG och 95/2/EG, utgör detta en uppdatering som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Det är därför inte nödvändigt att begära ett yttrande från myndigheten.

(8)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel (EGT L 237, 10.9.1994, s. 3).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/36/EG av den 30 juni 1994 om färgämnen för användning i livsmedel (EGT L 237, 10.9.1994, s. 13).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (EGT L 61, 18.3.1995, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG av den 6 maj 2009 om livsmedel för särskilda näringsändamål (EUT L 124, 20.5.2009, s. 21).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).


BILAGA

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande post ska läggas till som post 13 i tabell 1 i del A efter posten för ”12 Torkad pasta utom glutenfri pasta och/eller pasta som är avsedd för lågproteinkost, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG”:

”13

Livsmedel för spädbarn och småbarn enligt förordning (EU) nr 609/2013 (1), inklusive livsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn och småbarn

2.

Del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

a)

Titeln på livsmedelskategorin ”0 Livsmedelstillsatser som är tillåtna i alla livsmedelskategorier”, ska ersättas med följande:

”0

Livsmedelstillsatser som är tillåtna i alla livsmedelskategorier, utom livsmedel för spädbarn och småbarn, utom när detta uttryckligen anges”

b)

Uppgifterna om tillsatser i livsmedelskategori 0, ”Livsmedelstillsatser som är tillåtna i alla livsmedelskategorier”, ska ersättas med följande:

”E 290

Koldioxid

quantum satis

Får användas i livsmedel för spädbarn och småbarn

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

10 000

(1) (4) (57)

Endast livsmedel i form av torkat pulver (dvs. livsmedel som torkats under produktionsprocessen och blandningar av dessa), utom livsmedel som förtecknas i del A tabell 1 i denna bilaga

E 459

Beta-cyklodextrin

quantum satis

Endast livsmedel i form av tabletter och dragéer, utom livsmedel som förtecknas i del A tabell 1 i denna bilaga

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1) (57)

Endast livsmedel i form av torkat pulver (dvs. livsmedel som torkats under produktionsprocessen och blandningar av dessa), utom livsmedel som förtecknas i del A tabell 1 i denna bilaga

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

(1)

Endast livsmedel i form av tabletter och dragéer, utom livsmedel som förtecknas i del A tabell 1 i denna bilaga

E 938

Argon

quantum satis

Får användas i livsmedel för spädbarn och småbarn

E 939

Helium

quantum satis

Får användas i livsmedel för spädbarn och småbarn

E 941

Kväve

quantum satis

Får användas i livsmedel för spädbarn och småbarn

E 942

Dikväveoxid

quantum satis

Får användas i livsmedel för spädbarn och småbarn

E 948

Syre

quantum satis

Får användas i livsmedel för spädbarn och småbarn

E 949

Väte

quantum satis

Får användas i livsmedel för spädbarn och småbarn”


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).”