Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

24.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/47


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/441

av den 23 mars 2016

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel i senap

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

Denna förteckning får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på kommissionens initiativ eller efter en ansökan.

(3)

Den 23 januari 2015 lämnades en ansökan in om godkännande av användningen av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel i senap. Ansökan gjordes därefter tillgänglig för medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

(4)

Steviolglykosider är energifria, sötsmakande beståndsdelar som kan användas för att ersätta sackaros vid tillverkningen av senap och som därmed gör det möjligt att förlänga hållbarhetstiden och den mikrobiologiska stabiliteten (genom att minska sockerhalten förhindras jäsningsprocessen där socker är ett substrat) samtidigt som de efterfrågade organoleptiska egenskaperna bibehålls. Om det blir tillåtet att använda steviolglykosider i senap kan utbudet av senap breddas med en produkt som innehåller ett annat sötningsmedel än vad som använts tidigare och som har lite annorlunda smakegenskaper.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) har bedömt säkerheten hos steviolglykosider, som utvinns ur bladen från växten Stevia rebaudiana Bertoni, som sötningsmedel och avgav ett yttrande den 14 april 2010 (3). Myndigheten fastställde ett acceptabelt dagligt intag (ADI) för steviolglykosider, uttryckt som steviolekvivalenter, på 4 mg/kg kroppsvikt/dag.

(6)

Ett godkännande av detta sötningsmedel i senap vid en halt på 120 mg/kg (uttryckt som steviolekvivalenter) skulle leda till följande ökning av intaget av E 960: 0–0,133 % av ADI vid genomsnittlig konsumtion och 0–1,143 % av ADI vid hög konsumtion. Detta anses vara en ytterligare försumbar exponering för konsumenten och medför därför inte några risker.

(7)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från myndigheten innan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras, utom i sådana fall där uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom ett godkännande av användningen av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel i senap utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från myndigheten.

(8)

Användningen av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel i senap (livsmedelskategori 12.4) bör därför godkännas vid en maximihalt på 120 mg/kg.

(9)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  EFSA Journal, vol. 8(2010):4, artikelnr 1537.


BILAGA

Del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I livsmedelskategori 12.4, ”Senap”, ska följande uppgifter införas efter uppgifterna för E 959:

”E 960

Steviolglykosider

120

(60)”

2.

Följande fotnot ska läggas till:

”(60):

Uttryckt som steviolekvivalenter.”