Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

23.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/80


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/622

av den 20 april 2018

om att inte godkänna klorofen som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 3

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (2) fastställs en förteckning över existerande verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt godkännas för användning i biocidprodukter. I förteckningen ingår klorofen (EG-nr 204-385-8, CAS-nr 120-32-1).

(2)

Klorofen har utvärderats för användning i produkter i produkttyp 3, veterinärhygien, såsom den beskrivs i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Norge utsågs till utvärderande behörig myndighet och överlämnade bedömningsrapporten tillsammans med sina rekommendationer den 22 december 2016.

(4)

Kommittén för biocidprodukter avgav i enlighet med artikel 7.2 i delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 Europeiska kemikaliemyndighetens yttrande den 3 oktober 2017, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

(5)

Enligt yttrandet kan biocidprodukter som används i produkttyp 3 och som innehåller klorofen inte förväntas uppfylla villkoren i artikel 19.1 b i förordning (EU) nr 528/2012. För denna produkttyp visade de scenarier som utvärderades vid bedömningen av risken för människors hälsa att det fanns oacceptabla risker.

(6)

Klorofen bör därför inte godkännas för användning i biocidprodukter i produkttyp 3.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Klorofen (EG-nr 204-385-8, CAS-nr 120-32-1) godkänns inte som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 3.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 april 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).