Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

8.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 117/19


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/695

av den 30 april 2018

i enlighet med artikel 31.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU, om en åtgärd som vidtagits av Danmark om tillbakadragande och återkallande av gasflaskor av kompositmaterial av typen 10 kg och 5 kg PrimaDonna/Compolite CS

[delgivet med nr C(2018) 2535]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni 2010 om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG (1), särskilt artikel 31.1, och

av följande skäl:

(1)

I augusti 2016, efter en serie olyckor, anmälde Danmark till kommissionen i enlighet med artikel 30 i direktiv 2010/35/EU en åtgärd för att dra tillbaka från marknaden och återkalla gasflaskor av kompositmaterial tillverkade av Composite Scandinavia AB, Kompositvägen 3, 943 33, Öjebyn i Sverige och distribuerade i Danmark av Primagaz Danmark A/S.

(2)

De berörda produkterna hade tillverkats av Composite Scandinavia AB. De var av en typ som godkänts under typbeteckning ”Compolite CS6” och ”Compolite CS 10, Passion 10”, enligt EG-typintyg nr 01–794441 och 08–11688701, utfärdade av det anmälda organet Inspecta Sweden AB på tester genomförda enligt standarderna EN 12245:2002 och EN 14427:2004+A1:2005, och såldes av företaget Primagaz Danmark A/S under handelsbeteckningen ”PrimaDonna 5 kg code 1305” och ”PrimaDonna 10 kg code 1310”. Gasflaskor för gasdrivna gaffeltruckar, utformade enligt ovannämnda typbeteckningsintyg, omfattas inte av tillbakadragandet och återkallelsen.

(3)

De tekniska krav som gäller för transportabla tryckbärande anordningar ingår i bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG (2). I enlighet med de särskilda kraven i avsnitt 6.2.4.1 i avsnitt I.1 i bilaga I och avsnitt II.1 i bilaga II till direktiv 2008/68/EG ska, om det hänvisas till fler än en standard för tillämpningen av samma krav, endast en av dem tillämpas, men i sin helhet såvida inte annat anges. Därför ska ett intyg om typgodkännande inte utfärdas enligt två olika standarder.

(4)

I standarden EN 12245:2002 föreskrivs i klausul 5.2.12 att flaskorna inte får brista under en period av 2 minuter från starten av brandprovningen, medan det i standarden EN 14427:2004+A1:2005 föreskrivs i klausulerna 5.2.13.1 och 5.2.13.2 att flaskorna inte får brista på ett förödande sätt under provningen som ska utföras under en period av minst 30 minuter.

(5)

Danmarks anmälan åtföljdes av en rapport av de provningar som utförs på dessa gasflaskor av kompositmaterial av Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) avseende standard EN 14427:2004+A1:2005. Enligt provningsrapporten uppfyllde de flaskor som provades inte de kriterier som beskrivs i klausulerna 5.2.13.1 och 5.2.13.2 i den standarden, eftersom de sprängs på ett förödande sätt efter mindre än 3 minuter.

(6)

Distributören av dessa flaskor var därför förpliktade av de danska myndigheterna att dra tillbaka dessa flaskor av kompositmaterial från distributionskedjan och återkalla de som innehas av konsumenter.

(7)

Kommissionen har uppmanat tillverkaren och distributören i Danmark att lämna sina synpunkter på den åtgärd som vidtagits av de danska myndigheterna. I sitt svar hävdade tillverkaren, Composite Scandinavia AB, att beslutet var ogrundat på grund av en felbedömning av den risk som produkterna utgör och att produkterna uppfyller alla relevanta säkerhetskrav. Enligt tillverkaren har en olämplig användning av produkterna eller exponering för direkt brand inte bevisat att produkterna i sig utgör någon allvarlig risk. Distributören, Primagaz Danmark A/S, ifrågasatte också de danska myndigheternas beslut.

(8)

Kommissionen informerades som en uppföljning av samrådet att liknande tillbakadragandeåtgärder för samma produkter har vidtagits av Finland, Sverige och Norge.

(9)

En granskning av de bevis som de danska myndigheterna lämnat bekräftar att ovan nämnda flaskor av kompositmaterial inte uppfyller de krav som fastställs i direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på inre vattenvägar. Flaskor av kompositmaterial utgör därför en allvarlig risk och bör dras tillbaka och återkallas från marknaden,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den åtgärd som vidtagits av Danmark, som består av tillbakadragande och återkallande av flaskor av kompositmaterial av typ 10 kg och 5 kg PrimaDonna/Compolite CS, tillverkade av Composite Scandinavia, är berättigad.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 april 2018.

På kommissionens vägnar

Violeta BULC

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 165, 30.6.2010, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13).