Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

8.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 117/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/696

av den 4 maj 2018

om förlängning av den åtgärd som det franska ministeriet för miljö-, energi- och havsfrågor med ansvar för internationella klimatförhandlingar vidtagit för att i enlighet med artikel 55.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 tillåta tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukten Phéro-Ball Pin

[delgivet med nr C(2018) 2643]

(Endast den franska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 55.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Den 28 april 2017 antog det franska ministeriet för miljö-, energi- och havsfrågor med ansvar för internationella klimatförhandlingar (nedan kallad den behöriga myndigheten) ett beslut i enlighet med artikel 55.1 första stycket i förordning (EU) nr 528/2012 om att till och med den 24 oktober 2017 tillåta tillhandahållande på marknaden och användning på Frankrikes territorium av biocidprodukten Phéro-Ball Pin i syfte att bekämpa larver av tallprocessionsspinnare (Thaumetopoea pityocampa) (nedan kallad åtgärden). Den behöriga myndigheten informerade utan dröjsmål kommissionen och de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter om åtgärden och skälen för den, i enlighet med artikel 55.1 andra stycket i den förordningen.

(2)

Enligt den behöriga myndigheten var åtgärden nödvändig för att skydda människors och djurs hälsa, eftersom larver av tallprocessionsspinnare kan orsaka allvarliga hälsoproblem för människor och djur. Håren som larverna avger orsakar en typ av dermatit med symptom som hud-, ögon- och luftvägsbesvär och allergiska reaktioner. De allergiska reaktionerna kan ibland vara allvarliga och även resultera i anafylaktisk chock. Enligt den behöriga myndigheten beräknas 67 % av kommunerna i Frankrike ha drabbats av den periodiska spridningen av tallprocessionsspinnarlarver. Myndigheten beräknar också att flera hundra människor drabbas varje år av dermatit som orsakas av tallprocessionsspinnarlarver.

(3)

Phéro-Ball Pin innehåller feromonen (Z)-13-hexadecen-11-yn-1-ylacetat (CAS-nr 78617-58-0), ett verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 19 som tilldragande medel enligt bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012. Eftersom (Z)-13-hexadecen-11-yn-1-ylacetat är ett nytt verksamt ämne måste det godkännas innan biocidprodukter där det ingår kan godkännas på nationell nivå eller unionsnivå. En ansökan om godkännande av detta verksamma ämne har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) nr 528/2012 och är för närvarande under utvärdering.

(4)

Den 26 december 2017 tog kommissionen emot en motiverad begäran från de franska myndigheterna om en förlängning av åtgärden i enlighet med artikel 55.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 528/2012. Den motiverade begäran gjordes på grund av farhågor för att människors och djurs hälsa skulle kunna hotas av tallprocessionsspinnarlarverna, med tanke på inverkan på människors eller djurs hälsa, ibland med allvarliga följder, och den uppskattade storleken på den berörda populationen. De alternativ som finns i Frankrike för att bekämpa tallprocessionsspinnarlarver (mekaniska bekämpningsmetoder, dvs. manuell förstöring av bon eller mekaniska fällor, kemiska bekämpningsmetoder och biologiska bekämpningsmetoder, såsom utplacering av ett stort antal fågelholkar för mesar) är enligt de franska myndigheterna inte tillräckligt effektiva för att hantera de mycket stora populationerna av tallprocessionsspinnarlarver i Frankrike. Dessutom är inget av dessa alternativ lämpligt för behandling av sådana områden som stadsparker eller skogar och annan trädbevuxen mark som hanteras av regionala och lokala myndigheter. Därför anser de franska myndigheterna att biocidprodukten Phéro-Ball Pin fortfarande behövs för bekämpning av tallprocessionsspinnarlarver och begränsning av den fara som dessa larver utgör för människors och djurs hälsa.

(5)

Eftersom avsaknaden av lämplig bekämpning av tallprocessionsspinnarlarver skulle kunna äventyra människors och djurs hälsa och faran inte kan begränsas på annat sätt än genom bekämpning med biocidprodukter, bör de franska myndigheterna få förlänga åtgärden med en period som inte överstiger 550 dagar, med början dagen efter att den ursprungliga period på 180 dagar som godkändes i Frankrikes beslut som antogs den 28 april 2017 löper ut, och på vissa villkor.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Frankrike får, som längst till och med den 28 april 2019, förlänga åtgärden för att tillåta tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukten Phéro-Ball Pin i syfte att bekämpa tallprocessionsspinnarlarver, förutsatt att Frankrike säkerställer att produkten endast används av certifierade användare och under den behöriga myndighetens övervakning.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 4 maj 2018.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.