Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

22.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 263/71


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1583

av den 18 oktober 2018

om ändring av bilagorna I och II till beslut 2006/766/EG vad gäller import av musslor och fiskeriprodukter från Peru och Myanmar för användning som livsmedel

[delgivet med nr C(2018) 6778]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 11.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 854/2004 får produkter av animaliskt ursprung endast importeras från ett tredjeland eller en del av ett tredjeland som finns med i en förteckning som upprättats enligt den förordningen.

(2)

I förordning (EG) nr 854/2004 föreskrivs också att det när sådana förteckningar upprättas och uppdateras ska tas hänsyn till unionskontroller i tredjeländer och garantier som de behöriga myndigheterna i tredjeländer lämnat när det gäller överensstämmelse eller likvärdighet med unionens foder- och livsmedelslagstiftning och bestämmelserna om djurhälsa i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (2), särskilt artikel 48.3.

(3)

I kommissionens beslut 2006/766/EG (3) förtecknas de tredjeländer som uppfyller de kriterier som avses i förordning (EG) nr 854/2004 och som därför kan garantera att produkterna uppfyller de hygienkrav som fastställs i unionslagstiftningen för att skydda konsumenternas hälsa och därmed får exporteras till unionen. I bilaga I till det beslutet förtecknas således de tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor i alla former för användning som livsmedel, och i bilaga II till det beslutet förtecknas de tredjeländer och delar av tredjeländer, som inte är förtecknade i bilaga I, från vilka det är tillåtet att importera fiskeriprodukter för användning som livsmedel. I förteckningarna i bilagorna I och II till beslut 2006/766/EG anges också begränsningar för sådan import från vissa tredjeländer.

(4)

Peru förtecknas i bilaga I till beslut 2006/766/EG med en angivelse om att ”[e]endast frysta eller beredda musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor” får importeras till unionen från det tredjelandet. Till följd av ett utbrott av hepatit A på grund av förtäring av musslor som importerats från Peru och som var smittade med det viruset antog kommissionen beslut 2008/866/EG (4) som tills vidare stoppade importen från Peru av dessa produkter.

(5)

Den peruanska behöriga myndigheten ombads att lämna tillfredsställande garantier för att de brister som konstaterats i fråga om övervakningssystemet för att påvisa virus i levande musslor hade korrigerats. Tillämpningsperioden för beslut 2008/866/EG har förlängts flera gånger och löper ut den 30 november 2018.

(6)

Unionens senaste revision i Peru för att bedöma det befintliga kontrollsystemet för produktionen av musslor avsedda för export till unionen ägde rum den 25 september–5 oktober 2017. Enligt slutsatserna av denna revision och de garantier som lämnats av de peruanska myndigheterna är rensade kammusslor från vattenbruk de enda musslor för vilka de peruanska myndigheterna kan anses kunna lämna tillräckliga garantier avseende kraven för import till unionen. Därför bör tillståndet att importera musslor från detta land enbart gälla rensade kammusslor från vattenbruk. Följaktligen bör posten för Peru i förteckningen i bilaga I till beslut 2006/766/EG innehålla denna begränsning.

(7)

Myanmar förtecknas i bilaga II till beslut 2006/766/EG med en angivelse om att ”[e]ndast viltfångade frysta fiskeriprodukter” får importeras till unionen från det tredjelandet.

(8)

Den behöriga myndigheten i Myanmar har bett kommissionen att upphäva begränsningen i den nuvarande förteckningen och tillåta import av vattenbruksprodukter och fiskeriprodukter till unionen. Unionen genomförde två kontroller i november 2016 och mars 2018 för att utvärdera om det offentliga kontrollsystem som myndigheterna i Myanmar infört kan garantera att produktionsförhållandena avseende vattenbruksprodukter och fiskeriprodukter i Myanmar som är avsedda för export till unionen överensstämmer med kraven i unionslagstiftningen, särskilt med hälsointygen i förlagan till hälsointyg i tillägg IV till bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 (5).

(9)

Med anledning av att resultatet av dessa kontroller är positivt, att Myanmar är upptaget i bilagan till kommissionens beslut 2011/163/EU (6) och att myndigheterna i Myanmar har lämnat garantier bör import av fiskeriprodukter avsedda att användas som livsmedel, inklusive vattenbruksprodukter, tillåtas utan begränsningar.

(10)

Beslut 2006/766/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2006/766/EG ska ändras på följande sätt:

a)

I bilaga I ska posten för Peru ersättas med följande:

”PE

PERU

Endast rensade Pectinidae (kammusslor) från vattenbruk.”

b)

I bilaga II ska posten för Myanmar ersättas med följande:

”MM

MYANMAR”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 december 2018.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 oktober 2018.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Kommissionens beslut 2006/766/EG av den 6 november 2006 om fastställande av en förteckning över de tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import av musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeriprodukter är tillåten (EUT L 320, 18.11.2006, s. 53).

(4)  Kommissionens beslut 2008/866/EG av den 12 november 2008 om nödåtgärder för att tillsvidare stoppa importen från Peru av vissa musslor avsedda att användas som livsmedel (EUT L 307, 18.11.2008, s. 9).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 av den 5 december 2005 om tillämpningsåtgärder för vissa produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförandet av offentliga kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 27).

(6)  Kommissionens beslut 2011/163/EU av den 16 mars 2011 om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG (EUT L 70, 17.3.2011, s. 40).