Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

23.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/614

av den 20 april 2018

om godkännande av azoxistrobin som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 7, 9 och 10

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Den 13 april 2014 tog Förenade kungariket emot en ansökan om godkännande av det verksamma ämnet azoxistrobin för användning i biocidprodukter i produkttyp 7, konserveringsmedel för ytbeläggningar, produkttyp 9, konserveringsmedel för fibrer, läder, gummi och polymeriserade material och produkttyp 10, konserveringsmedel för byggnadsmaterial, såsom de beskrivs i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(2)

I enlighet med artikel 8.1 i förordning (EU) nr 528/2012 överlämnade Förenade kungariket bedömningsrapporterna tillsammans med sina rekommendationer den 1 december 2016.

(3)

Kommittén för biocidprodukter avgav Europeiska kemikaliemyndighetens yttranden den 3 oktober 2017, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

(4)

Enligt yttrandena kan biocidprodukter i produkttyperna 7, 9 och 10 som innehåller azoxistrobin förväntas uppfylla kriterierna i artikel 19.1 b i förordning (EU) nr 528/2012, förutsatt att vissa specifikationer och användningsvillkor uppfylls.

(5)

Azoxistrobin bör därför godkännas för användning i biocidprodukter i produkttyperna 7, 9 och 10, förutsatt att vissa specifikationer och villkor uppfylls.

(6)

I yttrandena fastställs det att azoxistrobin uppfyller kriterierna för att klassificeras som ett mycket långlivat (vP) och toxiskt (T) ämne i enlighet med bilaga XIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (2). Azoxistrobin uppfyller således villkoren i artikel 10.1 d i förordning (EU) nr 528/2012 och bör därför anses vara ett kandidatämne för substitution.

(7)

Enligt artikel 10.4 i den förordningen ska varje godkännande av ett verksamt ämne som anses vara ett kandidatämne för substitution gälla i högst sju år.

(8)

Eftersom azoxistrobin uppfyller kriterierna för att betecknas som mycket långlivat (vP) i enlighet med bilaga XIII till förordning (EG) nr 1907/2006, bör behandlade varor som behandlats med eller innehåller azoxistrobin märkas på lämpligt sätt när de släpps ut på marknaden.

(9)

Innan ett verksamt ämne godkänns bör berörda parter medges en rimlig tidsperiod för att vidta de förberedande åtgärder som behövs för att uppfylla de nya kraven.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Azoxistrobin godkänns som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 7, 9 och 10, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 april 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor

Azoxistrobin

IUPAC-namn:

metyl(E)-2-{2[6-(2-cyanofenoxi)pyrimidin-4-yloxi] fenyl-3-metoxiakrylat

EG-nr: Uppgifter saknas

CAS-nr: 131860-33-8

965 g/kg

1 november 2018

31 oktober 2025

7

Azoxistrobin anses vara ett kandidatämne för substitution i enlighet med artikel 10.1 d i förordning (EU) nr 528/2012.

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

Vid utsläppande på marknaden av behandlade varor ska följande villkor vara uppfyllt:

Den person som ansvarar för att en behandlad vara som behandlats med eller innehåller azoxistrobin släpps ut på marknaden ska se till att den behandlade varans etikett innehåller den information som förtecknas i artikel 58.3 andra stycket i förordning (EU) nr 528/2012.

9

Azoxistrobin anses vara ett kandidatämne för substitution i enlighet med artikel 10.1 d i förordning (EU) nr 528/2012.

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

Vid utsläppande på marknaden av behandlade varor ska följande villkor vara uppfyllt:

Den person som ansvarar för att en behandlad vara som behandlats med eller innehåller azoxistrobin släpps ut på marknaden ska se till att den behandlade varans etikett innehåller den information som förtecknas i artikel 58.3 andra stycket i förordning (EU) nr 528/2012.

10

Azoxistrobin anses vara ett kandidatämne för substitution i enlighet med artikel 10.1 d i förordning (EU) nr 528/2012.

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

Vid utsläppande på marknaden av behandlade varor ska följande villkor vara uppfyllt:

Den person som ansvarar för att en behandlad vara som behandlats med eller innehåller azoxistrobin släpps ut på marknaden ska se till att den behandlade varans etikett innehåller den information som förtecknas i artikel 58.3 andra stycket i förordning (EU) nr 528/2012.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som utvärderats. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.