Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

24.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 104/57


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/627

av den 20 april 2018

om rättelse av vissa språkversioner av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

Den tyska språkversionen av förordning (EG) nr 1333/2008 innehåller fel i livsmedelskategori 12.2 i del D i bilaga II och i livsmedelskategorierna 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 och 17.1 i del E i bilaga II. I den tyska språkversionen bör namnet på livsmedelskategori 12.2 och villkoren för användning (begränsningar/undantag) av livsmedelstillsatser i livsmedelskategorierna 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 och 17.1 därför rättas för att säkerställa ett klart rättsläge för livsmedelsföretagarna samt en väl fungerande inre marknad.

(2)

Den grekiska språkversionen av förordning (EG) nr 1333/2008 innehåller fel i livsmedelskategori 05.2 i del E i bilaga II. I den grekiska språkversionen bör villkoren för användning (begränsningar/undantag) av livsmedelstillsatser i livsmedelskategori 05.2 därför rättas för att säkerställa ett klart rättsläge för livsmedelsföretagarna samt en väl fungerande inre marknad.

(3)

Den tjeckiska språkversionen av förordning (EG) nr 1333/2008 innehåller fel i livsmedelskategori 08.2 i del E i bilaga II. I den tjeckiska språkversionen bör villkoren för användning (begränsningar/undantag) av livsmedelstillsatser i livsmedelskategori 08.2 därför rättas för att säkerställa ett klart rättsläge för livsmedelsföretagarna samt en väl fungerande inre marknad.

(4)

De grekiska, tjeckiska och tyska språkversionerna av förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför rättas i enlighet med detta. Övriga språkversioner berörs inte av dessa rättelser.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

(berör ej den svenska versionen)

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 april 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.