Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

25.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 240/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1287

av den 24 september 2018

om beviljande av unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen Quat-chem's iodine based products

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 44.5, och

av följande skäl:

(1)

Den 24 juli 2015 lämnade Quatchem Ltd i enlighet med artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012 och artikel 4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 414/2013 (2) in en ansökan till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad myndigheten) om godkännande av en likadan biocidproduktfamilj, enligt artikel 1 i genomförandeförordning (EU) nr 414/2013, benämnd Quat-chem's iodine based products (nedan kallad den likadana produktfamiljen) i produkttyp 3 såsom den beskrivs i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012. Ansökan avseende den likadana produktfamiljen registrerades med ärendenummer BC-YN018814-15 i registret över biocidprodukter (nedan kallat registret). I ansökan angavs också ansökningsnumret för den motsvarande referensproduktfamiljen (Hypred's iodine based products), som registrerats i registret med ärendenummer BC-LC018584-49.

(2)

Den likadana produktfamiljen innehåller jod som verksamt ämne, som är upptaget i den unionsförteckning över godkända verksamma ämnen som avses i artikel 9.2 i förordning (EU) nr 528/2012. Med beaktande av det verksamma ämnets inneboende egenskaper kommer kommissionen att ta ställning till om godkännandet av jod, inbegripet polyvinylpyrrolidonjod, behöver omprövas i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 528/2012, så snart som de vetenskapliga kriterierna för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 (3) blir tillämpliga. Därefter kommer kommissionen, beroende på resultatet av den omprövningen, att ta ställning till om unionsgodkännandena för biocidprodukter som innehåller det verksamma ämnet måste omprövas i enlighet med artikel 48 i förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Den 26 januari 2018 lämnade myndigheten ett yttrande (4) till kommissionen, inklusive utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper, i enlighet med artikel 6.2 i genomförandeförordning (EU) nr 414/2013. Slutsatsen i yttrandet är att den likadana produktfamiljen omfattas av definitionen av biocidproduktfamilj i artikel 3.1 s i förordning (EU) nr 528/2012, att de föreslagna skillnaderna mellan den likadana produktfamiljen och den motsvarande referensproduktfamiljen bara gäller information som kan bli föremål för en administrativ ändring i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 354/2013 (5), och att den likadana produktfamiljen, baserat på bedömningen av den ovannämnda motsvarande referensproduktfamiljen och förutsatt att det råder överensstämmelse med utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper, uppfyller villkoren i artikel 19.1 och 19.6 i förordning (EU) nr 528/2012.

(4)

Den 13 mars 2018 översände myndigheten utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper till kommissionen på unionens alla officiella språk, i enlighet med artikel 44.4 i genomförandeförordning (EU) nr 528/2012.

(5)

Kommissionen instämmer i myndighetens yttrande och anser därför att det är lämpligt att bevilja unionsgodkännande för den likadana produktfamiljen och att registrera sammanfattningen av biocidproduktens egenskaper i registret, i enlighet med artikel 71.6 i den förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ett unionsgodkännande beviljas Quatchem Ltd för den likadana biocidproduktfamiljen Quat-chem's iodine based products med godkännandenummer EU-0018496-0000.

Unionsgodkännandet gäller från och med den 15 oktober 2018 till och med den 30 september 2028.

Unionsgodkännandet beviljas förutsatt att det råder överensstämmelse med utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 september 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 414/2013 av den 6 maj 2013 om ett förfarande för produktgodkännande av likadana biocidprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 125, 7.5.2013, s. 4).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 av den 4 september 2017 om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 301, 17.11.2017, s. 1).

(4)  Echas yttrande av den 25 januari 2018 om unionsgodkännande för den likadana biocidproduktfamiljen Quat-chem's iodine based products (UBP-C-1177989-01–00/F).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 354/2013 av den 18 april 2013 om ändringar av biocidprodukter som godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 109, 19.4.2013, s. 4).


BILAGA

Sammanfattning av biocidproduktfamiljens egenskaper (SPC)

QUAT-CHEM's iodine based products

PT 03 - Veterinärhygien

Godkännandenummer: EU-0018496-0000

Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3): EU-0018496-0000

DEL I

FÖRSTA INFORMATIONSNIVÅN

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1   Familjenamn

Namn

QUAT-CHEM's iodine based products

1.2   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 – Veterinärhygien

1.3   Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet

Namn

Quatchem Ltd

Adress

4 Dodgson Street, OL16 5SJ, Rochdale, Förenade kungariket

Godkännandenummer

EU-0018496-0000

Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3)

EU-0018496-0000

Datum för godkännande

15 oktober 2018

Utgångsdatum för godkännande

30 september 2028

1.4   Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn

QUAT-CHEM LTD

Tillverkarens adress

Charter House 33 - Greek Street SK3 8AX Stockport, Förenade kungariket

Tillverkningsställe(n)

QUAT-CHEM LTD - Charter House 33 - Greek Street SK3 8AX Stockport, Förenade kungariket

1.5   Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

COSAYACH: SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut. N°96.625.710-5

Tillverkarens adress

Terrenos de Elena S/N Terrenos de Elena S/N Huara, Región de Tarapacá Chile

Tillverkningsställe(n)

Mined at: S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad.

Refined at: S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Chile

Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

ACF MINERA SA

Tillverkarens adress

San Martin 499 Iquique Chile

Tillverkningsställe(n)

Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Chile

Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA

Tillverkarens adress

Los Militares 4290 SANTIAGO DE CHILE Chile

Tillverkningsställe(n)

Pedro de Valdivia (PV) Route B 180 Antofagasta Chile

Nueva Victoria (NV) Route 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Chile

2.   PRODUKTFAMILJENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,25

2,5

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12-14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

2,697

24,199

2.2   Typ(er) av formuleringar

Formulering(ar)

AL - Övriga vätskor

SL - Lösligt koncentrat

DEL II

ANDRA INFORMATIONSNIVÅN - ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC (:ER)

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 1

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 1

1.1   meta-SPC 1-benämning

Identifikator

meta SPC 1: Spendoppsprodukter – färdiga att användas

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1-1

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 – Veterinärhygien

2.   SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 1

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 1

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,25

0,49

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12-14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

2,697

4,993

2.2   Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 1

Formulering(ar)

AL – Övriga vätskor

3.   FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 1

Faroangivelse

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Förvaras oåtkomligt för barn.

Tvätta händer grundligt efter användning.

Använd skyddshandskar.

Använd skyddskläder.

Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

4.   GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 1

4.1   Bruksanvisning

Tabell 1 Användning # 1 – Manuell eller automatisk doppning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Alger

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av mjölkproducerande djurs spenar genom doppning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Doppning -

Manuell eller automatisk desinfektion av spenar genom doppning efter mjölkning.

Doppkärl eller automatisk doppningsmaskin.

Appliceringshastighet och frekvens

kor och bufflar (3–10 ml: 5 ml rekommenderas)

får (1,5–5 ml: 1,5 ml rekommenderas)

getter (2,5–6 ml: 2,5 ml rekommenderas)

Frekvens: 2–3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

HDPE-DUNK 5, 10, 22 liter

HDPE-FAT 60, 120, 220 liter

HDPE-BEHÅLLARE 1 000  liter

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 1.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 1.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 1.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 1.

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 1.

5.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (1) AV META-SPC 1

5.1   Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller broschyren före användning och följ alla anvisningar.

Produkten måste ha en temperatur på minst 20 °C innan den används.

Det är rekommenderat att använda en doseringspump vid påfyllning av produkten i appliceringsutrustningen.

Fyll doppkärlet manuellt eller automatiskt med den bruksfärdiga produkten.

Applicera genom att manuellt eller automatiskt doppa hela djurets spene efter mjölkning.

kor och bufflar (3–10 ml: 5 ml rekommenderas)

får (1,5–5 ml: 1,5 ml rekommenderas)

getter (2,5–6 ml: 2,5 ml rekommenderas)

Låt produkten sitta kvar till nästa mjölkningstillfälle. Se till att kon står upp tills produkten har torkat (åtminstone 5 minuter).

Tillämpa en systematisk rengörings- och avtorkningsmetod innan du sätter på mjölkningsutrustningen vid nästa mjölkningstillfälle.

Om nödvändigt, upprepa appliceringen efter varje mjölkning.

Rengör regelbundet appliceringsutrustningen med varmt vatten.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Använd ögonskydd.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig bör du överväga att använda en annan bakteriedödande produkt som inte innehåller jod vid desinfektionen före mjölkning.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Ta genast av de kontaminerade kläderna och skorna. Tvätta dem innan du använder dem igen.

FÖRSTA HJÄLPEN-ANVISNINGAR

Om produkten andas in: Hämta frisk luft.

Om produkten kommer i kontakt med huden: Skölj med vatten.

Om produkten kommer i kontakt med ögonen:

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om du har några och de är lätta att få ut. Fortsätt skölja.

Om ögonirritation kvarstår: Uppsök läkare.

Om produkten förtärs: Skölj ur munnen. Framkalla INTE kräkning. Uppsök läkare.

Se säkerhetsdatabladet som är tillgängligt för professionella användare – där står ett telefonnummer för nödsituationer.

Vid omfattande spill: Markera området, avgränsa vätskan med ett inert absorberande material och pumpa upp den i en nödtank. Förvara spillet i lämpliga, tydligt märkta och stängda behållare för bortskaffande. Häll aldrig tillbaka spillet i de ursprungliga behållarna för att återanvända det.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

När behandlingen är genomförd ska du kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Pappershanddukarna som använts för att avlägsna produkten och torka spenarna ska slängas i vanligt hushållsavfall.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhetstid: 2 år i HDPE-förpackning

Förvara inte produkten i temperaturer som överstiger 30 °C.

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 1

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Teatsan 2500

IODO GUARD 2500

Godkännandenummer

EU-0018496-0001 1-1

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,25

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12 -14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

2,697

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 2

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 2

1.1   meta-SPC 2-benämning

Identifikator

meta SPC 2: Spendopps-, skumlösnings- och spenspraysprodukter – färdiga att användas

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1-2

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 – Veterinärhygien

2.   SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 2

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 2

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,25

0,49

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12-14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

2,697

4,69

2.2   Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 2

Formulering(ar)

AL – Övriga vätskor

3.   FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 2

Faroangivelse

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Förvaras oåtkomligt för barn.

Tvätta händer grundligt efter användning.

Använd skyddshandskar.

Använd skyddskläder.

Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

4.   GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 2

4.1   Bruksanvisning

Tabell 2 Användning # 1 – Manuell eller automatisk applicering av spendopp, skumlösning eller spenspray före mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av mjölkproducerande djurs spenar genom doppning, skumning eller sprayning före mjölkning

Appliceringsmetod

Doppning, skumning eller sprayning före mjölkning -

Manuell eller automatisk desinfektion av spenar genom doppning, sprayning eller skumning före mjölkning

Doppkärl, skumkärl, spenspraysutrustning, automatisk doppningsmaskin, automatisk skumningsmaskin eller automatisk spraymaskin

Appliceringshastighet och frekvens

kor och bufflar: 3–10 ml (5–8 ml rekommenderas)

får: 1,5–5 ml (1,5–3 ml rekommenderas)

getter: 2,5–6 ml (2,5–4 ml rekommenderas)

Frekvens: 2–3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

HDPE-DUNK 5, 10, 22 liter

HDPE-FAT 60, 120, 220 liter

HDPE-BEHÅLLARE 1 000  liter

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Avlägsna all synlig smuts innan du applicerar produkten.

Doppa/skumapplicera/spraya hela djurets spene manuellt eller automatiskt före mjölkning.

Låt produkten verka i åtminstone en minut.

Tillämpa en systematisk rengörings- och avtorkningsmetod på spenen innan du sätter på mjölkningsutrustningen.

Se även allmänna villkor om användning av meta SPC 2.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

För manuell applicering av spendopp/skumlösning: använd kemikalieresistenta handskar (materialet specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktdokumentationen)/ögonskydd.

För manuell applicering av spenspray: använd kemikalieresistenta handskar (materialet specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktdokumentationen)/skyddskläder/ögonskydd.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig bör du överväga att använda en annan bakteriedödande produkt som inte innehåller jod vid desinfektionen efter mjölkning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 2.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 2.

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 2.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 3 Användning # 2 – Manuell eller automatisk applicering av spendopp, skumlösning eller spenspray efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Alger

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av mjölkproducerande djurs spenar genom doppning, skumning eller sprayning före mjölkning

Appliceringsmetod

Doppning, skumning, sprayning efter mjölkning -

Manuell eller automatisk desinfektion av spenar genom doppning, skumning eller sprayning efter mjölkning

Doppkärl, skumkärl, spenspraysutrustning, automatisk doppningsmaskin, automatisk skumningsmaskin eller automatisk spraymaskin

Appliceringshastighet och frekvens

kor och bufflar: 3–10 ml (5–8 ml rekommenderas)

får: 1,5–5 ml (1,5–3 ml rekommenderas)

getter: 2,5–6 ml (2,5–4 ml rekommenderas)

Frekvens: 2–3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

HDPE-DUNK 5, 10, 22 liter

HDPE-FAT 60, 120, 220 liter

HDPE-BEHÅLLARE 1 000  liter

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Applicera genom att manuellt eller automatiskt doppa, spraya eller täcka hela djurets spene med skum efter mjölkning.

Låt produkten sitta kvar till nästa mjölkningstillfälle. Se till att kon står upp tills produkten har torkat (åtminstone 5 minuter).

Tillämpa en systematisk rengörings- och avtorkningsmetod innan du sätter på mjölkningsutrustningen vid nästa mjölkningstillfälle.

Se även allmänna villkor om användning av meta SPC 2.

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

För manuell applicering av spenspray: använd kemikalieresistenta handskar (materialet specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktdokumentationen)/skyddskläder/ögonskydd.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig bör du överväga att använda en annan bakteriedödande produkt som inte innehåller jod vid desinfektionen före mjölkning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 2.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 2.

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 2.

5.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (2) AV META-SPC 2

5.1   Bruksanvisning

Se användningsspecifika anvisningar för varje användning.

Läs alltid etiketten eller broschyren före användning och följ alla anvisningar.

Produkten måste ha en temperatur på minst 20 °C innan den används.

Det är rekommenderat att använda en doseringspump vid påfyllning av produkten i appliceringsutrustningen. Fyll doppkärlet/skumkärlet/sprayutrustningen manuellt eller automatiskt med den bruksfärdiga produkten.

Om nödvändigt, upprepa appliceringsproceduren vid varje mjölkningstillfälle.

Rengör regelbundet appliceringsutrustningen med varmt vatten.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Se användningsspecifika åtgärder för avvärjning av risker inför varje användning.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Ta genast av de kontaminerade kläderna och skorna. Tvätta dem innan du använder dem igen.

FÖRSTA HJÄLPEN-ANVISNINGAR

Om produkten andas in: Hämta frisk luft.

Om produkten kommer i kontakt med huden: Skölj med vatten.

Om produkten kommer i kontakt med ögonen:

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om du har några och de är lätta att få ut. Fortsätt skölja.

Om ögonirritation kvarstår: Uppsök läkare.

Om produkten förtärs: Skölj ur munnen. Framkalla INTE kräkning. Uppsök läkare.

Se säkerhetsdatabladet som är tillgängligt för professionella användare – där står ett telefonnummer för nödsituationer.

Vid omfattande spill: Markera området, avgränsa vätskan med ett inert absorberande material och pumpa upp den i en nödtank. Förvara spillet i lämpliga, tydligt märkta och stängda behållare för bortskaffande. Häll aldrig tillbaka spillet i de ursprungliga behållarna för att återanvända det.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

När behandlingen är genomförd ska du kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Pappershanddukarna som använts för att avlägsna produkten och torka spenarna ska slängas i vanligt hushållsavfall.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhetstid: 2 år i HDPE-förpackning

Förvara inte produkten i temperaturer som överstiger 30 °C.

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 2

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Teat Guard 2500

IODO SPRAY 2500

Godkännandenummer

EU-0018496-0002 1-2

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,25

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12-14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

2,697

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 3

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 3

1.1   meta-SPC 3-benämning

Identifikator

meta SPC 3: Spendopp, skumlösning, spenspray – koncentrerade produkter

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1-3

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 – Veterinärhygien

2.   SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 3

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 3

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

2,5

2,5

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12-14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

24,199

24,199

2.2   Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 3

Formulering(ar)

SL - Lösligt koncentrat

3.   FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 3

Faroangivelse

Orsakar allvarliga ögonskador.

Kan orsaka organskador (sköldkörtel) genom lång eller upprepad exponering oralt.

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Kan vara korrosivt för metaller.

Skyddsangivelse

Förvaras oåtkomligt för barn.

Inandas inte dimma.

Inandas inte ångor.

Inandas inte sprej.

Tvätta händer grundligt efter användning.

Använd skyddshandskar.

Använd skyddskläder.

Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare.

Sök läkarhjälp vid obehag.

Innehållet lämnas till i enlighet med lokala /regionala /nationella /internationella regler. behållaren lämnas till i enlighet med lokala /regionala /nationella /internationella regler.

Förvaras endast i originalbehållaren.

Sup upp spill för att undvika materiella skador.

4.   GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 3

4.1   Bruksanvisning

Tabell 4 Användning # 1 – Manuell eller automatisk applicering av spendopp, skumlösning eller spenspray före mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av mjölkproducerande djurs spenar genom doppning, skumning eller sprayning före mjölkning

Appliceringsmetod

Doppning, skumning, sprayning -

Manuell eller automatisk desinfektion av spenar genom doppning, skumning eller sprayning före mjölkning

Doppkärl, skumkärl, spenspraysutrustning, automatisk doppningsmaskin, automatisk skumningsmaskin eller automatisk spraymaskin

Appliceringshastighet och frekvens

En brukslösning på 10 % (v/v) ska beredas.

Appliceringsmängd av brukslösning:

kor och bufflar: 3–10 ml (5–8 ml rekommenderas)

får: 1,5–5 ml (1,5–3 ml rekommenderas)

getter: 2,5–6 ml (2,5–4 ml rekommenderas)

Frekvens: 2–3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

HDPE-DUNK 5, 10, 22 liter

HDPE-FAT 60, 120, 220 liter

HDPE-BEHÅLLARE 1 000  liter

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Bered en spädning på 10 % (v/v: 10 ml av produkten, tillsätt vatten tills det mäter 100 ml) för bakterie- och jästdödande verkan.

Fyll på spädningen manuellt eller automatiskt i droppkärlet/skumkärlet/sprayutrustningen.

Avlägsna all synlig smuts innan du applicerar produkten.

Doppa/skumapplicera/spraya hela djurets spene manuellt eller automatiskt före mjölkning.

Låt produkten verka i åtminstone en minut.

Tillämpa en systematisk rengörings- och avtorkningsmetod på spenen innan du sätter på mjölkningsutrustningen.

Se även allmänna villkor om användning av meta SPC 3.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

För manuell applicering av spenspray: använd kemikalieresistenta handskar (materialet specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktdokumentationen)/skyddskläder/ögonskydd.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig bör du överväga att använda en annan bakteriedödande produkt som inte innehåller jod vid desinfektionen efter mjölkning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 3.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 3.

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 3.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 5 Användning # 2 – Manuell eller automatisk applicering av spendopp, skumlösning eller spenspray efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Alger

Virus

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av mjölkproducerande djurs spenar genom doppning, skumning eller sprayning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Doppning, skumning, sprayning -

Manuell eller automatisk desinfektion av spenar genom doppning, skumning eller sprayning efter mjölkning

Doppkärl, skumkärl, spenspraysutrustning, automatisk doppningsmaskin, automatisk skumningsmaskin eller automatisk spraymaskin

Appliceringshastighet och frekvens

För bakterie-, jäst- och algdödande desinfektion bör en spädning på 10 % (v/v: 10 ml av produkten, tillsätt vatten tills det mäter 100 ml) beredas.

För virusdödande desinfektion bör en spädning på 20 % (v/v: 20 ml av produkten, tillsätt vatten tills det mäter 100 ml) beredas.

Appliceringsmängd av brukslösning:

kor och bufflar: 3–10 ml (5–8 ml rekommenderas)

får: 1,5–5 ml (1,5–3 ml rekommenderas)

getter: 2,5–6 ml (2,5–4 ml rekommenderas)

Frekvens: 2–3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

HDPE-DUNK 5, 10, 22 liter

HDPE-FAT 60, 120, 220 liter

HDPE-BEHÅLLARE 1 000  liter

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Bered en spädning på 10 % (v/v: 10 ml av produkten, tillsätt vatten tills det mäter 100 ml) för bakterie-, jäst- och algdödande verkan eller 20 % (v/v: 20 ml av produkten, tillsätt vatten tills det mäter upp till 100 ml) om även virusdödande verkan krävs.

Fyll på spädningen manuellt eller automatiskt i droppkärlet/skumkärlet/sprayutrustningen.

Applicera genom att manuellt eller automatiskt doppa, spraya eller täcka hela djurets spene med skum efter mjölkning.

Låt produkten sitta kvar till nästa mjölkningstillfälle. Se till att kon står upp tills produkten har torkat (åtminstone 5 minuter).

Tillämpa en systematisk rengörings- och avtorkningsmetod innan du sätter på mjölkningsutrustningen vid nästa mjölkningstillfälle.

Se även allmänna villkor om användning av meta SPC 3.

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

För manuell applicering av spenspray: använd kemikalieresistenta handskar (materialet specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktdokumentationen)/skyddskläder/ögonskydd.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig bör du överväga att använda en annan bakteriedödande produkt som inte innehåller jod vid desinfektionen före mjölkning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 3.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 3.

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 3.

5.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (3) AV META-SPC 3

5.1   Bruksanvisning

Se användningsspecifika anvisningar för varje användning.

Läs alltid etiketten eller broschyren före användning och följ alla anvisningar.

Produkten måste ha en temperatur på minst 20 °C innan den används.

Det är rekommenderat att använda en doseringspump vid påfyllning av produkten i appliceringsutrustningen. Fyll på spädningen manuellt eller automatiskt i droppkärlet/skumkärlet/sprayutrustningen.

Om nödvändigt, upprepa appliceringsproceduren vid varje mjölkningstillfälle.

Rengör regelbundet appliceringsutrustningen med varmt vatten.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Se användningsspecifika åtgärder för avvärjning av risker inför varje användning.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Ta genast av de kontaminerade kläderna och skorna. Tvätta dem innan du använder dem igen.

Uppsök läkare om du känner dig svimfärdig. Visa det här säkerhetsdatabladet för läkaren.

FÖRSTA HJÄLPEN-ANVISNINGAR

Om produkten andas in: Hämta frisk luft.

Om produkten kommer i kontakt med huden: Skölj med vatten.

Om produkten kommer i kontakt med ögonen: Skölj under en mjuk vattenstråle i åtminstone 15 minuter med ögonen vidöppna.

Ta ut kontaktlinser om du har några och de är lätta att få ut. Fortsätt skölja.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare.

Om produkten förtärs: Skölj ur munnen. Framkalla INTE kräkning. Uppsök läkare.

Se säkerhetsdatabladet som är tillgängligt för professionella användare – där står ett telefonnummer för nödsituationer.

Vid omfattande spill: Markera området, avgränsa vätskan med ett inert absorberande material och pumpa upp den i en nödtank. Förvara spillet i lämpliga, tydligt märkta och stängda behållare för bortskaffande. Häll aldrig tillbaka spillet i de ursprungliga behållarna för att återanvända det.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

När behandlingen är genomförd ska du kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Pappershanddukarna som använts för att avlägsna produkten och torka spenarna ska slängas i vanligt hushållsavfall.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhetstid: 2 år i HDPE-förpackning

Förvara inte produkten i temperaturer som överstiger 30 °C.

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 3

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Teat Guard Concentrate 1:4

IODO GUARD CONCENTRATE 1:4

Godkännandenummer

EU-0018496-0003 1-3

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

2,5

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12-14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

24,199

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 4

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 4

1.1   meta-SPC 4-benämning

Identifikator

meta SPC 4: Spendoppsprodukter med virusdödande verkan – färdiga att användas

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1-4

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 – Veterinärhygien

2.   SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 4

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 4

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,5

0,5

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12-14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

4,993

4,993

2.2   Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 4

Formulering(ar)

AL – Övriga vätskor

3.   FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 4

Faroangivelse

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Förvaras oåtkomligt för barn.

Tvätta händer grundligt efter användning.

Använd skyddshandskar.

Använd skyddskläder.

Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

4.   GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 4

4.1   Bruksanvisning

Tabell 6 Användning # 1 – Manuell eller automatisk doppning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Alger

Virus

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av mjölkproducerande djurs spenar genom doppning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Doppning -

Manuell eller automatisk desinfektion av spenar genom doppning efter mjölkning.

Doppkärl eller automatisk doppningsmaskin.

Appliceringshastighet och frekvens

kor och bufflar (3–10 ml: 5 ml rekommenderas)

får (1,5–5 ml: 1,5 ml rekommenderas)

getter (2,5–6 ml: 2,5 ml rekommenderas)

Frekvens: 2–3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

HDPE-DUNK 5, 10, 22 liter

HDPE-FAT 60, 120, 220 liter

HDPE-BEHÅLLARE 1 000  liter

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 4.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 4.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 4.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 4.

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 4.

5.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (4) AV META-SPC 4

5.1   Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller broschyren före användning och följ alla anvisningar.

Produkten måste ha en temperatur på minst 20 °C innan den används.

Det är rekommenderat att använda en doseringspump vid påfyllning av produkten i appliceringsutrustningen. Fyll doppkärlet manuellt eller automatiskt med den bruksfärdiga produkten.

Applicera genom att manuellt eller automatiskt doppa hela djurets spene efter mjölkning.

kor och bufflar (3–10 ml: 5 ml rekommenderas)

får (1,5–5 ml: 1,5 ml rekommenderas)

getter (2,5–6 ml: 2,5 ml rekommenderas)

Låt produkten sitta kvar till nästa mjölkningstillfälle. Se till att kon står upp tills produkten har torkat (åtminstone 5 minuter).

Tillämpa en systematisk rengörings- och avtorkningsmetod innan du sätter på mjölkningsutrustningen vid nästa mjölkningstillfälle.

Om nödvändigt, upprepa appliceringen efter varje mjölkning.

Rengör regelbundet appliceringsutrustningen med varmt vatten.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Använd ögonskydd.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig bör du överväga att använda en annan bakteriedödande produkt som inte innehåller jod vid desinfektionen före mjölkning.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Ta genast av de kontaminerade kläderna och skorna. Tvätta dem innan du använder dem igen.

FÖRSTA HJÄLPEN-ANVISNINGAR

Om produkten andas in: Hämta frisk luft.

Om produkten kommer i kontakt med huden: Skölj med vatten.

Om produkten kommer i kontakt med ögonen:

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om du har några och de är lätta att få ut. Fortsätt skölja.

Om ögonirritation kvarstår: Uppsök läkare.

Om produkten förtärs: Skölj ur munnen. Framkalla INTE kräkning. Uppsök läkare.

Se säkerhetsdatabladet som är tillgängligt för professionella användare – där står ett telefonnummer för nödsituationer.

Vid omfattande spill: Markera området, avgränsa vätskan med ett inert absorberande material och pumpa upp den i en nödtank. Förvara spillet i lämpliga, tydligt märkta och stängda behållare för bortskaffande. Häll aldrig tillbaka spillet i de ursprungliga behållarna för att återanvända det.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

När behandlingen är genomförd ska du kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Pappershanddukarna som använts för att avlägsna produkten och torka spenarna ska slängas i vanligt hushållsavfall.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhetstid: 2 år i HDPE-förpackning

Förvara inte produkten i temperaturer som överstiger 30 °C.

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 4

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Teatsan 5000

IODO GUARD 5000

Godkännandenummer

EU-0018496-0004 1-4

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,5

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12-14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

4,993

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 5

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 5

1.1   meta-SPC 5-benämning

Identifikator

meta SPC 5: Spendopps-, skumlösnings- och spenspraysprodukter på 5 500  ppm – färdiga att användas

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1-5

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 – Veterinärhygien

2.   SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 5

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 5

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,55

0,55

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12-14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

4,69

4,69

2.2   Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 5

Formulering(ar)

AL – Övriga vätskor

3.   FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 5

Faroangivelse

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Förvaras oåtkomligt för barn.

Tvätta händer grundligt efter användning.

Använd skyddshandskar.

Använd skyddskläder.

Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

4.   GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 5

4.1   Bruksanvisning

Tabell 7 Användning # 1 – Manuell eller automatisk applicering av spendopp, skumlösning eller spenspray före mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av mjölkproducerande djurs spenar genom doppning, skumning eller sprayning före mjölkning

Appliceringsmetod

Doppning, skumning, sprayning -

Manuell eller automatisk desinfektion av spenar genom doppning, skumning eller sprayning före mjölkning

Doppkärl, skumkärl, spenspraysutrustning, automatisk doppningsmaskin, automatisk skumningsmaskin eller automatisk spraymaskin

Appliceringshastighet och frekvens

kor och bufflar: 3–10 ml (5–8 ml rekommenderas)

får: 1,5–5 ml (1,5–3 ml rekommenderas)

getter: 2,5–6 ml (2,5–4 ml rekommenderas)

Frekvens: 2–3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

HDPE-DUNK 5, 10, 22 liter

HDPE-FAT 60, 120, 220 liter

HDPE-BEHÅLLARE 1 000  liter

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Fyll doppkärlet/skumkärlet/sprayutrustningen manuellt eller automatiskt med den bruksfärdiga produkten.

Avlägsna all synlig smuts innan du applicerar produkten.

Doppa/skumapplicera/spraya hela djurets spene manuellt eller automatiskt före mjölkning.

Låt produkten verka i åtminstone en minut.

Tillämpa en systematisk rengörings- och avtorkningsmetod på spenen innan du sätter på mjölkningsutrustningen.

Se även allmänna villkor om användning av meta SPC 5.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

För manuell applicering av spendopp/skumlösning: använd kemikalieresistenta handskar (materialet specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktdokumentationen)/ögonskydd.

För manuell applicering av spenspray: använd kemikalieresistenta handskar (materialet specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktdokumentationen)/skyddskläder/ögonskydd.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig bör du överväga att använda en annan bakteriedödande produkt som inte innehåller jod vid desinfektionen efter mjölkning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 5.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 5.

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 5.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 8 Användning # 2 – Manuell eller automatisk applicering av spendopp, skumlösning eller spenspray efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Alger

Virus

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av mjölkproducerande djurs spenar genom doppning, skumning eller sprayning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Doppning, skumning, sprayning -

Manuell eller automatisk desinfektion av spenar genom doppning, skumning eller sprayning efter mjölkning

Doppkärl, skumkärl, spenspraysutrustning, automatisk doppningsmaskin, automatisk skumningsmaskin eller automatisk spraymaskin

Appliceringshastighet och frekvens

kor och bufflar: 3–10 ml (5–8 ml rekommenderas)

får: 1,5–5 ml (1,5–3 ml rekommenderas)

getter: 2,5–6 ml (2,5–4 ml rekommenderas)

Frekvens: 2–3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

HDPE-DUNK 5, 10, 22 liter

HDPE-FAT 60, 120, 220 liter

HDPE-BEHÅLLARE 1 000  liter

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Fyll doppkärlet/skumkärlet/sprayutrustningen manuellt eller automatiskt med den bruksfärdiga produkten.

Applicera genom att manuellt eller automatiskt doppa, spraya eller täcka hela djurets spene med skum efter mjölkning.

Låt produkten sitta kvar till nästa mjölkningstillfälle. Se till att kon står upp tills produkten har torkat (åtminstone 5 minuter).

Tillämpa en systematisk rengörings- och avtorkningsmetod innan du sätter på mjölkningsutrustningen vid nästa mjölkningstillfälle.

Se även allmänna villkor om användning av meta SPC 5.

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

För manuell applicering av spenspray: använd kemikalieresistenta handskar (materialet specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktdokumentationen)/skyddskläder/ögonskydd.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig bör du överväga att använda en annan bakteriedödande produkt som inte innehåller jod vid desinfektionen före mjölkning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 5.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 5.

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 5.

5.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (5) AV META-SPC 5

5.1   Bruksanvisning

Se användningsspecifika anvisningar för varje användning.

Läs alltid etiketten eller broschyren före användning och följ alla anvisningar.

Produkten måste ha en temperatur på minst 20 °C innan den används.

Det är rekommenderat att använda en doseringspump vid påfyllning av produkten i appliceringsutrustningen.

Om nödvändigt, upprepa appliceringsproceduren vid varje mjölkningstillfälle.

Rengör regelbundet appliceringsutrustningen med varmt vatten.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Se användningsspecifika åtgärder för avvärjning av risker inför varje användning.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Ta genast av de kontaminerade kläderna och skorna. Tvätta dem innan du använder dem igen.

FÖRSTA HJÄLPEN-ANVISNINGAR

Om produkten andas in: Hämta frisk luft.

Om produkten kommer i kontakt med huden: Skölj med vatten.

Om produkten kommer i kontakt med ögonen:

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om du har några och de är lätta att få ut. Fortsätt skölja.

Om ögonirritation kvarstår: Uppsök läkare.

Om produkten förtärs: Skölj ur munnen. Framkalla INTE kräkning. Uppsök läkare.

Se säkerhetsdatabladet som är tillgängligt för professionella användare – där står ett telefonnummer för nödsituationer.

Vid omfattande spill: Markera området, avgränsa vätskan med ett inert absorberande material och pumpa upp den i en nödtank. Förvara spillet i lämpliga, tydligt märkta och stängda behållare för bortskaffande. Häll aldrig tillbaka spillet i de ursprungliga behållarna för att återanvända det.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

När behandlingen är genomförd ska du kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Pappershanddukarna som använts för att avlägsna produkten och torka spenarna ska slängas i vanligt hushållsavfall.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhetstid: 2 år i HDPE-förpackning

Förvara inte produkten i temperaturer som överstiger 30 °C.

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 5

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Teat Guard 5500

IODO SPRAY 5500

Godkännandenummer

EU-0018496-0005 1-5

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,55

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12-14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

4,69


(1)  Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC1.

(2)  Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC2.

(3)  Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC3.

(4)  Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC4.

(5)  Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC5.