Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

28.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1853

av den 27 november 2018

om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen Teat disinfectants biocidal product family of CVAS

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 44.5, och

av följande skäl:

(1)

Den 28 augusti 2015 lämnade Scientific Consulting Company – SCC GmbH på CVAS Development GmbH:s vägnar i enlighet med artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012 in en ansökan om godkännande av en biocidproduktfamilj med namnet Teat disinfectants biocidal product family of CVAS (nedan kallad produktfamiljen) i produkttyp 3, såsom den beskrivs i bilaga V till den förordningen. Den behöriga myndigheten i Nederländerna gick med på att utvärdera ansökan enligt artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012. Ansökan registrerades med nummer BC-WU019429-99 i registret över biocidprodukter.

(2)

Biocidproduktfamiljen innehåller jod, inbegripet polyvinylpyrrolidonjod, som verksamt ämne, som är upptaget i den unionsförteckning över godkända verksamma ämnen som avses i artikel 9.2 i förordning (EU) nr 528/2012. Med beaktande av det verksamma ämnets inneboende egenskaper och i och med att de vetenskapliga kriterierna för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 (2) har blivit tillämpliga, kommer kommissionen att överväga om godkännandet av jod, inbegripet polyvinylpyrrolidonjod, behöver omprövas i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 528/2012. Beroende på resultatet av den omprövningen kommer kommissionen sedan att överväga huruvida unionsgodkännanden av produkter som innehåller det verksamma ämnet måste omprövas i enlighet med artikel 48 i förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Den 30 augusti 2017 lämnade den utvärderande behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 44.1 i förordning (EU) nr 528/2012, in bedömningsrapporten och slutsatserna av sin utvärdering till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten).

(4)

Den 19 mars 2018 lämnade kemikaliemyndigheten ett yttrande (3) till kommissionen, inklusive utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper för produktfamiljen och den slutliga bedömningsrapporten om produktfamiljen i enlighet med artikel 44.3 i förordning (EU) nr 528/2012. I yttrandet konstateras det att produktfamiljen omfattas av definitionen av biocidproduktfamilj i artikel 3.1 s i förordning (EU) nr 528/2012, att den får beviljas ett unionsgodkännande i enlighet med artikel 42.1 i den förordningen och att produktfamiljen, förutsatt att den överensstämmer med utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper, uppfyller villkoren i artikel 19.1 och 19.6 i den förordningen.

(5)

Den 25 april 2018 översände myndigheten utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper till kommissionen på unionens alla officiella språk, i enlighet med artikel 44.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(6)

Kommissionen instämmer med kemikaliemyndighetens yttrande och anser därför att ett unionsgodkännande bör beviljas för biocidproduktfamiljen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

CVAS Development GmbH beviljas unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen Teat disinfectants biocidal product family of CVAS med godkännandenummer EU-0018724-0000.

Unionsgodkännandet är giltigt från och med den 18 december 2018 till och med den 30 november 2028.

Unionsgodkännandet beviljas förutsatt att det råder överensstämmelse med sammanfattningen av biocidproduktens egenskaper i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 november 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 av den 4 september 2017 om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 301, 17.11.2017, s. 1).

(3)  Kemikaliemyndighetens yttrande av den 7 mars 2018 om unionsgodkännande av Teat disinfectants biocidal product family of CVAS (ECHA/BPC/193/2018).


BILAGA

Sammanfattning av biocidproduktfamiljens egenskaper (SPC)

TEAT DISINFECTANTS BIOCIDAL PRODUCT FAMILY OF CVAS

PT 03 – Veterinärhygien

Godkännandenummer: EU-0018724-0000

Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3): EU-0018724-0000

DEL I

FÖRSTA INFORMATIONSNIVÅN

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1   Familjenamn

Namn

TEAT DISINFECTANTS BIOCIDAL PRODUCT FAMILY OF CVAS

1.2   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

1.3   Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet

Namn

CVAS Development GmbH

Adress

Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526 Ladenburg, Tyskland

Godkännandenummer

EU-0018724-0000

Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3)

EU-0018724-0000

Datum för godkännande

18 december 2018

Utgångsdatum för godkännande

30 november 2028

1.4   Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn

Calvatis GmbH

Tillverkarens adress

Dr. Albert Reimann Str. 16a 68526 Ladenburg, Tyskland

Tillverkningsställe(n)

Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526 Ladenburg, Tyskland

Tillverkarens namn

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG

Tillverkarens adress

Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Tyskland

Tillverkningsställe(n)

Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Tyskland

1.5   Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

Cosayach Nitratos S.A.

Tillverkarens adress

Amunategui 178 Santiago Chile

Tillverkningsställe(n)

S.C.M. Cosayach Cala Cala Pozo Almonte Chile

Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

ACF Minera S.A.

Tillverkarens adress

San Martín No 499 Iquique Chile

Tillverkningsställe(n)

Lagunas mine Pozo Almonte Chile

Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

SQM S.A.

Tillverkarens adress

Los Militares 4290, Piso 4 Las Condes Chile

Tillverkningsställe(n)

Nueva Victoria plant Pedro de Valdivia plant Chile

Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

Nihon Tennen Gas Co., Ltd / Kanto Natural Gas Development Co., Ltd

Tillverkarens adress

661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Japan

Tillverkningsställe(n)

Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Japan

Verksamt ämne

Polyvinylpyrrolidon-jod

Tillverkarens namn

Norkem Limited (manufacturer of PVP-iodine)

Tillverkarens adress

Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Storbritannien

Tillverkningsställe(n)

Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Storbritannien

2.   PRODUKTFAMILJENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0

0,54

Polyvinylpyrrolidon-jod

Verksamt ämne

25655-41-8

0

4,16

Ättiksyra

Ättiksyra

Inaktivt ämne

64-19-7

200-580-7

0

0,33

2.2   Typ(er) av formuleringar

Formulering(ar)

AL - Övriga vätskor

DEL II

ANDRA INFORMATIONSNIVÅN - ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC (:ER)

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 1

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 1

1.1   meta-SPC 1-benämning

Identifikator

meta SPC 1

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1-1

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 1

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 1

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0

0

Polyvinylpyrrolidon-jod

Verksamt ämne

25655-41-8

1,16

1,5

Ättiksyra

Ättiksyra

Inaktivt ämne

64-19-7

200-580-7

0

0

2.2   Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 1

Formulering(ar)

AL - Övriga vätskor

3.   FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 1

Faroangivelse

Skyddsangivelse

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaras oåtkomligt för barn.

4.   GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 1

4.1   Bruksanvisning

Tabell 1. Användning # 1 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom manuell doppning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Manuell doppning med en doppkopp -

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

Fyll behållaren med 5 ml bruksfärdig produkt per ko och skruva på doppkoppen ovanpå. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa direkt före mjölkning.

Efter mjölkning, pressa behållaren och för på doppkoppen på varje spene underifrån och se till att ca 3 cm av spenen sänks ned i desinfektionsmedlet.

Fyll på koppen på doppenheten med färskt desinfektionsmedel genom att pressa behållaren efter behov. Fyll på behållaren med nytt desinfektionsmedel efter behov.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Töm och rengör behållaren och doppkoppen genom att skölja med vatten efter avslutad desinfektion.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 2. Användning # 2 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom automatisk doppning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Automatisk doppning

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Öppna en förpackning av den bruksfärdiga produkten och sätt i sugslangen tillhörande det automatiska doppsystemet. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Efter mjölkning stängs vakuumet av och spendesinfektionsmedlet sprutas in i ett rör på centralenheten. Spenen har täckts med ca. 5 ml dopp när spenkoppen dras av med automatisk avtagare (ACR). Efter avlägsnande av ACR, sköljs varje insats i den automatiska doppningen ordentligt med vatten och blåses med tryckluft.

I ett slutstädningssteg efter varje mjölkningssession av besättningen desinficeras insatserna (t.ex med en klorbaserad produkt) och blåses igen med tryckluft.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Därefter är mjölkningssystemet redo för nästa mjölkning.

Hela processen är automatiserad.

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (1) AV META-SPC 1

5.1   Bruksanvisning

Se särskilda instruktioner för användning.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Se användningsspecifika riskreducerande åtgärder.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Nämnda i MSDS

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Efter inandning: Tillför frisk luft; kontakta läkare vid symptom.

Efter hudkontakt: Skölj omedelbart med vatten och tvål och skölj noggrant.

Efter ögonkontakt: Skölj med öppet öga i flera minuter under rinnande vatten (minst 15 minuter).

Efter sväljning: Skölj munnen och drick sedan mycket vatten. Ring omedelbart en läkare.

Om det behövs medicinsk rådgivning, ha en produktbehållare eller etikett till hands.

Stabilitet och reaktivitet

Reaktivitet: Inga farliga reaktioner är kända.

Kemisk stabilitet: Produkten är kemiskt stabil under normala förhållanden (omgivande temperatur).

Risk för farliga reaktioner: Vid avsedd användning kan inga farliga reaktioner förväntas.

Förhållanden som ska undvikas: Ej bestämt.

Inkompatibla material: Inte bestämt.

Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderdelningsprodukter är kända.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: Bär skyddskläder.

Se till att ventilationen är tillräcklig.

Håll antändningskällor borta - Rök inte.

Miljömässiga försiktighetsåtgärder: Släpp inte ut i avloppssystemet, yt- eller grundvattnet.

Metoder och material för inneslutning och rengöring: Absorbera med ett vätskebindande medel (sand, diatomit, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). Kassera det material som samlats in enligt lokala regler.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Nämnda i MSDS

Avfallsbehandlingsmetoder: Farligt avfall (AVV). Ska inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Låt inte produkten rinna ut i avloppssystemet. Avfallsbehandlingsmetoderna ska överensstämma med officiella bestämmelser.

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i kommunalt avlopp eller till uppsamlingsställe för gödsel beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Rekommenderat rengöringsmedel: Vatten, om det behövs detergent.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhetstid: 18 månader

Produkterna måste skyddas mot frost, lagras vid temperaturer som inte överstiger 30 °C och hållas borta från direkt solljus.

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 1

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Dip es barrier

Dip es barriere 1.4

Iod Dip F 14 P

Godkännandenummer

EU-0018724-0001 1-1

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0

Polyvinylpyrrolidon-jod

Verksamt ämne

25655-41-8

1,16

Ättiksyra

Ättiksyra

Inaktivt ämne

64-19-7

200-580-7

0

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 2

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 2

1.1   meta-SPC 2-benämning

Identifikator

meta SPC 2

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1-2

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 2

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 2

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0

0

Polyvinylpyrrolidon-jod

Verksamt ämne

25655-41-8

1,56

2,5

Ättiksyra

Ättiksyra

Inaktivt ämne

64-19-7

200-580-7

0

0

2.2   Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 2

Formulering(ar)

AL - Övriga vätskor

3.   FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 2

Faroangivelse

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Undvik utsläpp till miljön.

Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare.

behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

4.   GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 2

4.1   Bruksanvisning

Tabell 3. Användning # 1 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom manuell doppning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Manuell doppning med en doppkopp -

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

Fyll behållaren med 5 ml bruksfärdig produkt per ko och skruva på doppkoppen ovanpå. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa direkt före mjölkning.

Efter mjölkning, pressa behållaren och för på doppkoppen på varje spene underifrån och se till att ca 3 cm av spenen sänks ned i desinfektionsmedlet.

Fyll på koppen på doppenheten med färskt desinfektionsmedel genom att pressa behållaren efter behov. Fyll på behållaren med nytt desinfektionsmedel efter behov.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Töm och rengör behållaren och doppkoppen genom att skölja med vatten efter avslutad desinfektion.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 4. Användning # 2 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom automatisk doppning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Automatisk doppning

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Öppna en förpackning av den bruksfärdiga produkten och sätt i sugslangen tillhörande det automatiska doppsystemet. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Efter mjölkning stängs vakuumet av och spendesinfektionsmedlet sprutas in i ett rör på centralenheten. Spenen har täckts med ca. 5 ml dopp när spenkoppen dras av med automatisk avtagare (ACR). Efter avlägsnande av ACR, sköljs varje insats i den automatiska doppningen ordentligt med vatten och blåses med tryckluft.

I ett slutstädningssteg efter varje mjölkningssession av besättningen desinficeras insatserna (t.ex med en klorbaserad produkt) och blåses igen med tryckluft.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Därefter är mjölkningssystemet redo för nästa mjölkning.

Hela processen är automatiserad.

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (2) AV META-SPC 2

5.1   Bruksanvisning

Se särskilda instruktioner för användning.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Se användningsspecifika riskreducerande åtgärder.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Nämnda i MSDS

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Efter inandning: Tillför frisk luft; kontakta läkare vid symptom.

Efter hudkontakt: Skölj omedelbart med vatten och tvål och skölj noggrant.

Efter ögonkontakt: Skölj med öppet öga i flera minuter under rinnande vatten (minst 15 minuter).

Efter sväljning: Skölj munnen och drick sedan mycket vatten. Ring omedelbart en läkare.

Om det behövs medicinsk rådgivning, ha en produktbehållare eller etikett till hands.

Stabilitet och reaktivitet

Reaktivitet: Inga farliga reaktioner är kända.

Kemisk stabilitet: Produkten är kemiskt stabil under normala förhållanden (omgivande temperatur).

Risk för farliga reaktioner: Vid avsedd användning kan inga farliga reaktioner förväntas.

Förhållanden som ska undvikas: Ej bestämt.

Inkompatibla material: Inte bestämt.

Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderdelningsprodukter är kända.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: Bär skyddskläder.

Se till att ventilationen är tillräcklig.

Håll antändningskällor borta - Rök inte.

Miljömässiga försiktighetsåtgärder: Släpp inte ut i avloppssystemet, yt- eller grundvattnet.

Metoder och material för inneslutning och rengöring: Absorbera med ett vätskebindande medel (sand, diatomit, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). Kassera det material som samlats in enligt lokala regler.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Nämnda i MSDS

Avfallsbehandlingsmetoder: Farligt avfall (AVV). Ska inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Låt inte produkten rinna ut i avloppssystemet. Avfallsbehandlingsmetoderna ska överensstämma med officiella bestämmelser.

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i kommunalt avlopp eller till uppsamlingsställe för gödsel beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Rekommenderat rengöringsmedel: Vatten, om det behövs detergent.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhetstid: 18 månader

Produkterna måste skyddas mot frost, lagras vid temperaturer som inte överstiger 30 °C och hållas borta från direkt solljus.

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 2

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Dip es Io-film

Dip es Io-film 3.0

Iod-Dip Io-film 30

Godkännandenummer

EU-0018724-0002 1-2

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0

Polyvinylpyrrolidon-jod

Verksamt ämne

25655-41-8

2,5

Ättiksyra

Ättiksyra

Inaktivt ämne

64-19-7

200-580-7

0

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 3

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 3

1.1   meta-SPC 3-benämning

Identifikator

meta SPC 3

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1-3

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 3

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 3

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0

0

Polyvinylpyrrolidon-jod

Verksamt ämne

25655-41-8

1,56

4,16

Ättiksyra

Ättiksyra

Inaktivt ämne

64-19-7

200-580-7

0

0

2.2   Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 3

Formulering(ar)

AL - Övriga vätskor

3.   FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 3

Faroangivelse

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Undvik utsläpp till miljön.

Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare.

behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

4.   GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 3

4.1   Bruksanvisning

Tabell 5. Användning # 1 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom manuell doppning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Manuell doppning med en doppkopp -

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

Fyll behållaren med 5 ml bruksfärdig produkt per ko och skruva på doppkoppen ovanpå. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa direkt före mjölkning.

Efter mjölkning, pressa behållaren och för på doppkoppen på varje spene underifrån och se till att ca 3 cm av spenen sänks ned i desinfektionsmedlet.

Fyll på koppen på doppenheten med färskt desinfektionsmedel genom att pressa behållaren efter behov. Fyll på behållaren med nytt desinfektionsmedel efter behov.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Töm och rengör behållaren och doppkoppen genom att skölja med vatten efter avslutad desinfektion.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.1.5.   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 6. Användning # 2 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom automatisk doppning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Automatisk doppning

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Öppna en förpackning av den bruksfärdiga produkten och sätt i sugslangen tillhörande det automatiska doppsystemet. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Efter mjölkning stängs vakuumet av och spendesinfektionsmedlet sprutas in i ett rör på centralenheten. Spenen har täckts med ca. 5 ml dopp när spenkoppen dras av med automatisk avtagare (ACR). Efter avlägsnande av ACR, sköljs varje insats i den automatiska doppningen ordentligt med vatten och blåses med tryckluft.

I ett slutstädningssteg efter varje mjölkningssession av besättningen desinficeras insatserna (t.ex med en klorbaserad produkt) och blåses igen med tryckluft.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Därefter är mjölkningssystemet redo för nästa mjölkning.

Hela processen är automatiserad.

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (3) AV META-SPC 3

5.1   Bruksanvisning

Se särskilda instruktioner för användning.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Se användningsspecifika riskreducerande åtgärder.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Nämnda i MSDS

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Efter inandning: Tillför frisk luft; kontakta läkare vid symptom.

Efter hudkontakt: Skölj omedelbart med vatten och tvål och skölj noggrant.

Efter ögonkontakt: Skölj med öppet öga i flera minuter under rinnande vatten (minst 15 minuter).

Efter sväljning: Skölj munnen och drick sedan mycket vatten. Ring omedelbart en läkare.

Om det behövs medicinsk rådgivning, ha en produktbehållare eller etikett till hands.

Stabilitet och reaktivitet

Reaktivitet: Inga farliga reaktioner är kända.

Kemisk stabilitet: Produkten är kemiskt stabil under normala förhållanden (omgivande temperatur).

Risk för farliga reaktioner: Vid avsedd användning kan inga farliga reaktioner förväntas.

Förhållanden som ska undvikas: Ej bestämt.

Inkompatibla material: Inte bestämt.

Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderdelningsprodukter är kända.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: Bär skyddskläder.

Se till att ventilationen är tillräcklig.

Håll antändningskällor borta - Rök inte.

Miljömässiga försiktighetsåtgärder: Släpp inte ut i avloppssystemet, yt- eller grundvattnet.

Metoder och material för inneslutning och rengöring: Absorbera med ett vätskebindande medel (sand, diatomit, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). Kassera det material som samlats in enligt lokala regler.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Nämnda i MSDS

Avfallsbehandlingsmetoder: Farligt avfall (AVV). Ska inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Låt inte produkten rinna ut i avloppssystemet. Avfallsbehandlingsmetoderna ska överensstämma med officiella bestämmelser.

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i kommunalt avlopp eller till uppsamlingsställe för gödsel beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Rekommenderat rengöringsmedel: Vatten, om det behövs detergent.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhetstid: 18 månader

Produkterna måste skyddas mot frost, lagras vid temperaturer som inte överstiger 30 °C och hållas borta från direkt solljus.

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 3

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Dip es barriere S

Dip es barriere 3.0

Iod-Dip F 30 P

Baktostop Barier color

Godkännandenummer

EU-0018724-0003 1-3

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0

Polyvinylpyrrolidon-jod

Verksamt ämne

25655-41-8

2,5

Ättiksyra

Ättiksyra

Inaktivt ämne

64-19-7

200-580-7

0

7.2   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Dip es barriere RS

Dip es barriere 5.0

Iod-Dip F 50 P

BaktoStop barrier

Godkännandenummer

EU-0018724-0004 1-3

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0

Polyvinylpyrrolidon-jod

Verksamt ämne

25655-41-8

4,16

Ättiksyra

Ättiksyra

Inaktivt ämne

64-19-7

200-580-7

0

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 4

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 4

1.1   meta-SPC 4-benämning

Identifikator

meta SPC 4

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1-4

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 4

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 4

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0

0

Polyvinylpyrrolidon-jod

Verksamt ämne

25655-41-8

1,56

2,5

Ättiksyra

Ättiksyra

Inaktivt ämne

64-19-7

200-580-7

0

0

2.2   Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 4

Formulering(ar)

AL - Övriga vätskor

3.   FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 4

Faroangivelse

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Undvik utsläpp till miljön.

Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare.

behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

4.   GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 4

4.1   Bruksanvisning

Tabell 7. Användning # 1 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom manuell doppning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Manuell doppning med en doppkopp -

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

Fyll behållaren med 5 ml bruksfärdig produkt per ko och skruva på doppkoppen ovanpå. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa direkt före mjölkning.

Efter mjölkning, pressa behållaren och för på doppkoppen på varje spene underifrån och se till att ca 3 cm av spenen sänks ned i desinfektionsmedlet.

Fyll på koppen på doppenheten med färskt desinfektionsmedel genom att pressa behållaren efter behov. Fyll på behållaren med nytt desinfektionsmedel efter behov.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Töm och rengör behållaren och doppkoppen genom att skölja med vatten efter avslutad desinfektion.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 8. Användning # 2 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom manuell sprutning med en sprayflaska efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Manuell sprutning med sprayflaska

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

Fyll behållaren med 5 ml bruksfärdig produkt per ko och skruva på spraymunstycket på behållaren. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa direkt före mjölkning.

Efter mjölkning spraya desinfektionsmedlet på spenen med hjälp av sprayflaskan och se till att ca 3 cm av spenen runt spenkanalen är täckt med desinfektionsmedlet.

Fyll på sprayflaskans behållare med nytt desinfektionsmedel efter behov.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Töm och rengör sprayutrustningen genom att skölja med vatten.

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd kemikalieresistenta handskar (handskmaterial som specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen) vid mjölkdesinfektion efter mjölkning genom manuell sprutning med sprayflaska.

Undvik att arbeta i spraydimma.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.3   Bruksanvisning

Tabell 9. Användning # 3 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom manuell sprutning med elektronisk sprayutrustning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Manuell sprutning med elektronisk sprayutrustning

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.3.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Öppna en förpackning med den bruksfärdiga produkten beräkna 5 ml produkt per ko och sätt in suglansen tillhörande den elektroniska sprayutrustningen. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa direkt före mjölkning.

Efter mjölkning spraya desinfektionsmedlet på spenen med hjälp av den elektroniska sprayapparaten och se till att ca 3 cm av spenen runt spenkanalen är täckt med desinfektionsmedlet.

Efter behov, byt ut den tomma förpackningen mot en ny som innehåller bruksfärdig produkt.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Efter desinfektion sätt suglanssystemet i en hink med vatten och skölj sprayutrustningen genom att pumpa vattnet genom utrustningen.

4.3.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd kemikalieresistenta handskar (handskmaterial som specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen) vid mjölkdesinfektion efter mjölkning genom manuell sprutning med elektronisk sprayutrustning.

Undvik att arbeta i spraydimma.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod för desinfektion före mjölkning.

4.3.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.3.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.3.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.4   Bruksanvisning

Tabell 10. Användning # 4 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom automatisk doppning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Automatisk doppning

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.4.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Öppna en förpackning av den bruksfärdiga produkten och sätt i sugslangen tillhörande det automatiska doppsystemet. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Efter mjölkning stängs vakuumet av och spendesinfektionsmedlet sprutas in i ett rör på centralenheten. Spenen har täckts med ca. 5 ml dopp när spenkoppen dras av med automatisk avtagare (ACR). Efter avlägsnande av ACR, sköljs varje insats i den automatiska doppningen ordentligt med vatten och blåses med tryckluft.

I ett slutstädningssteg efter varje mjölkningssession av besättningen desinficeras insatserna (t.ex med en klorbaserad produkt) och blåses igen med tryckluft.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Därefter är mjölkningssystemet redo för nästa mjölkning.

Hela processen är automatiserad.

4.4.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.4.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.4.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.4.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.5   Bruksanvisning

Tabell 11. Användning # 5 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom automatisk sprayning med robot efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Automatisk sprayning med robot

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.5.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Öppna en förpackning med den bruksfärdiga produkten och sätt in sugslangen tillhörande robot-mjölkningsenheten. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Spenarna rengörs av en robot med automatiska borstar.

Efter robotmjölkning sprutas desinfektionsmedlet automatiskt på spenarna från en arm på mjölkningsorganet.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Spraybehandlingen är automatisk.

4.5.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.5.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.5.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.5.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (4) AV META-SPC 4

5.1   Bruksanvisning

Se särskilda instruktioner för användning.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Se användningsspecifika riskreducerande åtgärder.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Nämnda i MSDS

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Efter inandning: Tillför frisk luft; kontakta läkare vid symptom.

Efter hudkontakt: Skölj omedelbart med vatten och tvål och skölj noggrant.

Efter ögonkontakt: Skölj med öppet öga i flera minuter under rinnande vatten (minst 15 minuter).

Efter sväljning: Skölj munnen och drick sedan mycket vatten. Ring omedelbart en läkare.

Om det behövs medicinsk rådgivning, ha en produktbehållare eller etikett till hands.

Stabilitet och reaktivitet

Reaktivitet: Inga farliga reaktioner är kända.

Kemisk stabilitet: Produkten är kemiskt stabil under normala förhållanden (omgivande temperatur).

Risk för farliga reaktioner: Vid avsedd användning kan inga farliga reaktioner förväntas.

Förhållanden som ska undvikas: Ej bestämt.

Inkompatibla material: Inte bestämt.

Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderdelningsprodukter är kända.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

Bär skyddskläder.

Se till att ventilationen är tillräcklig.

Håll antändningskällor borta - Rök inte.

Miljömässiga försiktighetsåtgärder: Släpp inte ut i avloppssystemet, yt- eller grundvattnet.

Metoder och material för inneslutning och rengöring: Absorbera med ett vätskebindande medel (sand, diatomit, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). Kassera det material som samlats in enligt lokala regler.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Nämnda i MSDS

Avfallsbehandlingsmetoder: Farligt avfall (AVV). Ska inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Låt inte produkten rinna ut i avloppssystemet. Avfallsbehandlingsmetoderna ska överensstämma med officiella bestämmelser.

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i kommunalt avlopp eller till uppsamlingsställe för gödsel beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Rekommenderat rengöringsmedel: Vatten, om det behövs detergent.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhetstid: 18 månader

Produkterna måste skyddas mot frost, lagras vid temperaturer som inte överstiger 30 °C och hållas borta från direkt solljus.

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 4

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Dip es silver

Godkännandenummer

EU-0018724-0005 1-4

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0

Polyvinylpyrrolidon-jod

Verksamt ämne

25655-41-8

2,5

Ättiksyra

Ättiksyra

Inaktivt ämne

64-19-7

200-580-7

0

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 5

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 5

1.1   meta-SPC 5-benämning

Identifikator

meta SPC 5

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1-5

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 5

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 5

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0

0

Polyvinylpyrrolidon-jod

Verksamt ämne

25655-41-8

1,16

1,16

Ättiksyra

Ättiksyra

Inaktivt ämne

64-19-7

200-580-7

0

0

2.2   Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 5

Formulering(ar)

AL - Övriga vätskor

3.   FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 5

Faroangivelse

Skyddsangivelse

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaras oåtkomligt för barn.

4.   GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 5

4.1   Bruksanvisning

Tabell 12. Användning # 1 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom manuell doppning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Manuell doppning med en doppkopp -

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

Fyll behållaren med 5 ml bruksfärdig produkt per ko och skruva på doppkoppen ovanpå. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa direkt före mjölkning.

Efter mjölkning, pressa behållaren och för på doppkoppen på varje spene underifrån och se till att ca 3 cm av spenen sänks ned i desinfektionsmedlet.

Fyll på koppen på doppenheten med färskt desinfektionsmedel genom att pressa behållaren efter behov. Fyll på behållaren med nytt desinfektionsmedel efter behov.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Töm och rengör behållaren och doppkoppen genom att skölja med vatten efter avslutad desinfektion.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 13. Användning # 2 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom manuell sprutning med en sprayflaska efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Manuell sprutning med sprayflaska

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

Fyll behållaren med 5 ml bruksfärdig produkt per ko och skruva på spraymunstycket på behållaren. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa direkt före mjölkning.

Efter mjölkning spraya desinfektionsmedlet på spenen med hjälp av sprayflaskan och se till att ca 3 cm av spenen runt spenkanalen är täckt med desinfektionsmedlet.

Fyll på sprayflaskans behållare med nytt desinfektionsmedel efter behov.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Töm och rengör sprayutrustningen genom att skölja med vatten.

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Undvik att arbeta i spraydimma.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.3   Bruksanvisning

Tabell 14. Användning # 3 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom manuell sprutning med elektronisk sprayutrustning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Manuell sprutning med elektronisk sprayutrustning

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.3.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Öppna en förpackning med den bruksfärdiga produkten beräkna 5 ml produkt per ko och sätt in suglansen tillhörande den elektroniska sprayutrustningen. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa direkt före mjölkning.

Efter mjölkning spraya desinfektionsmedlet på spenen med hjälp av den elektroniska sprayapparaten och se till att ca 3 cm av spenen runt spenkanalen är täckt med desinfektionsmedlet.

Efter behov, byt ut den tomma förpackningen mot en ny som innehåller bruksfärdig produkt.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Efter desinfektion sätt suglanssystemet i en hink med vatten och skölj sprayutrustningen genom att pumpa vattnet genom utrustningen.

4.3.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Undvik att arbeta i spraydimma.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.3.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.3.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.3.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.4   Bruksanvisning

Tabell 15. Användning # 4 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom automatisk doppning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Automatisk doppning

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.4.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Öppna en förpackning av den bruksfärdiga produkten och sätt i sugslangen tillhörande det automatiska doppsystemet. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Efter mjölkning stängs vakuumet av och spendesinfektionsmedlet sprutas in i ett rör på centralenheten. Spenen har täckts med ca. 5 ml dopp när spenkoppen dras av med automatisk avtagare (ACR). Efter avlägsnande av ACR, sköljs varje insats i den automatiska doppningen ordentligt med vatten och blåses med tryckluft.

I ett slutstädningssteg efter varje mjölkningssession av besättningen desinficeras insatserna (t.ex med en klorbaserad produkt) och blåses igen med tryckluft.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Därefter är mjölkningssystemet redo för nästa mjölkning.

Hela processen är automatiserad.

4.4.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.4.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.4.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.4.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.5   Bruksanvisning

Tabell 16. Användning # 5 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom automatisk sprayning med robot efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Automatisk sprayning med robot

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.5.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Öppna en förpackning med den bruksfärdiga produkten och sätt in sugslangen tillhörande robot-mjölkningsenheten. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Spenarna rengörs av en robot med automatiska borstar.

Efter robotmjölkning sprutas desinfektionsmedlet automatiskt på spenarna från en arm på mjölkningsorganet.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Spraybehandlingen är automatisk.

4.5.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.5.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.5.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.5.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (5) AV META-SPC 5

5.1   Bruksanvisning

Se särskilda instruktioner för användning.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Se användningsspecifika riskreducerande åtgärder.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Nämnda i MSDS

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Efter inandning: Tillför frisk luft; kontakta läkare vid symptom.

Efter hudkontakt: Skölj omedelbart med vatten och tvål och skölj noggrant.

Efter ögonkontakt: Skölj med öppet öga i flera minuter under rinnande vatten (minst 15 minuter).

Efter sväljning: Skölj munnen och drick sedan mycket vatten. Ring omedelbart en läkare.

Om det behövs medicinsk rådgivning, ha en produktbehållare eller etikett till hands.

Stabilitet och reaktivitet

Reaktivitet: Inga farliga reaktioner är kända.

Kemisk stabilitet: Produkten är kemiskt stabil under normala förhållanden (omgivande temperatur).

Risk för farliga reaktioner: Vid avsedd användning kan inga farliga reaktioner förväntas.

Förhållanden som ska undvikas: Ej bestämt.

Inkompatibla material: Inte bestämt.

Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderdelningsprodukter är kända.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: Bär skyddskläder.

Se till att ventilationen är tillräcklig.

Håll antändningskällor borta - Rök inte.

Miljömässiga försiktighetsåtgärder: Släpp inte ut i avloppssystemet, yt- eller grundvattnet.

Metoder och material för inneslutning och rengöring: Absorbera med ett vätskebindande medel (sand, diatomit, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). Kassera det material som samlats in enligt lokala regler.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Nämnda i MSDS

Avfallsbehandlingsmetoder: Farligt avfall (AVV). Ska inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Låt inte produkten rinna ut i avloppssystemet. Avfallsbehandlingsmetoderna ska överensstämma med officiella bestämmelser.

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i kommunalt avlopp eller till uppsamlingsställe för gödsel beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Rekommenderat rengöringsmedel: Vatten, om det behövs detergent.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhetstid: 18 månader

Produkterna måste skyddas mot frost, lagras vid temperaturer som inte överstiger 30 °C och hållas borta från direkt solljus.

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 5

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Dip es SF

Dip es SF 3.0

Iod Dip S 30 P

Dip es SF 1.4

Iod-Dip S 14 P

EUTADIPP

Godkännandenummer

EU-0018724-0006 1-5

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0

Polyvinylpyrrolidon-jod

Verksamt ämne

25655-41-8

1,16

Ättiksyra

Ättiksyra

Inaktivt ämne

64-19-7

200-580-7

0

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 6

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 6

1.1   meta-SPC 6-benämning

Identifikator

meta SPC 6

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1-6

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 6

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 6

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0

0

Polyvinylpyrrolidon-jod

Verksamt ämne

25655-41-8

1,16

1,16

Ättiksyra

Ättiksyra

Inaktivt ämne

64-19-7

200-580-7

0

0

2.2   Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 6

Formulering(ar)

AL - Övriga vätskor

3.   FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 6

Faroangivelse

Skyddsangivelse

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaras oåtkomligt för barn.

4.   GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 6

4.1   Bruksanvisning

Tabell 17. Användning # 1 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom manuell skumning före mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning före mjölkning

Appliceringsmetod

Manuell skumning med en skumkopp

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Förmjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (före varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

Fyll behållaren med den bruksfärdiga produkten beräkna 5 ml produkt per ko och skruva fast skumkoppen ovanpå. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa för desinfektion före mjölkning.

Före mjölkning, pressa behållaren och sätt skumkoppen över varje spene underifrån och se till att ca 3 cm av spenen sänks ned i desinfektionsmedlet.

Lämna produkten på spenen i minst 60 sekunder.

Fyll på koppen på skumenheten med färskt desinfektionsmedel genom att pressa behållaren efter behov. Fyll på behållaren med nytt desinfektionsmedel efter behov.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa direkt före mjölkning.

Töm och rengör behållaren och skumkoppen genom att skölja med vatten efter desinfektionen.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Denna produkt kan användas för desinfektion före och efter mjölkning i kombination. Den ska dock inte användas i kombination med en annan jodbaserad produkt.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 18. Användning # 2 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom manuell skumning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Manuell skumning med en skumkopp

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

Fyll behållaren med den bruksfärdiga produkten beräkna 5 ml produkt per ko och skruva fast skumkoppen ovanpå. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa direkt före mjölkning.

Efter mjölkning, pressa behållaren och sätt skumkoppen över varje spene underifrån och se till att ca 3 cm av spenen sänks ned i desinfektionsmedlet.

Fyll på koppen på skumenheten med färskt desinfektionsmedel genom att pressa behållaren efter behov. Fyll på behållaren med nytt desinfektionsmedel efter behov.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Töm och rengör behållaren och skumkoppen genom att skölja med vatten efter desinfektionen.

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Denna produkt kan användas för desinfektion före och efter mjölkning i kombination. Den ska dock inte användas i kombination med en annan jodbaserad produkt.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.3   Bruksanvisning

Tabell 19. Användning # 3 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom automatisk skumning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Automatisk skumning

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.3.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Öppna en förpackning med den bruksfärdiga produkten och sätt i en sugslang tillhörande det automatiska skumningssystemet. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Efter mjölkning stängs vakuumet av och spendesinfektionsmedlet injiceras i ett rör på centralenheten .Spenen har täckts med ca. 5 ml skum när spenskumkoppen dras av med automatisk avtagare (ACR). Efter avlägsnande av ACR, sköljs varje insats i det automatiska skumningssystemet ordentligt med vatten och blåses med tryckluft.

I ett slutstädningssteg efter varje mjölkningssession av besättningen desinficeras insatserna (t.ex med en klorbaserad produkt) och blåses igen med tryckluft.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Därefter är mjölkningssystemet redo för nästa mjölkning.

Hela processen är automatiserad.

4.3.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Denna produkt kan användas för desinfektion före och efter mjölkning i kombination. Den ska dock inte användas i kombination med en annan jodbaserad produkt.

4.3.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.3.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.3.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.4   Bruksanvisning

Tabell 20. Användning # 4 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom automatisk skumning före och efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning före och efter mjölkning

Appliceringsmetod

Manuell skumning med en skumkopp

Appliceringshastighet och Frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Behandling före- och efter mjölkning: 4-6 gånger per dag (före och efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.4.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

Fyll behållaren med den bruksfärdiga produkten beräkna 5 ml produkt per ko och skruva fast skumkoppen ovanpå. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa för desinfektion före mjölkning.

Före mjölkning, pressa behållaren och sätt skumkoppen över varje spene underifrån och se till att ca 3 cm av spenen sänks ned i desinfektionsmedlet.

Lämna produkten på spenen i minst 60 sekunder.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en tygtrasa direkt före mjölkning. Efter mjölkning, upprepa desinfektionen på samma sätt som beskrivet ovan.

Fyll på koppen på doppenheten med färskt desinfektionsmedel genom att pressa behållaren efter behov. Fyll på behållaren med nytt desinfektionsmedel efter behov.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Töm och rengör behållaren och skumkoppen genom att skölja med vatten efter doppdesinfektionen.

4.4.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Denna produkt kan användas för desinfektion före och efter mjölkning i kombination. Den ska dock inte användas i kombination med en annan jodbaserad produkt.

4.4.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.4.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.4.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (6) AV META-SPC 6

5.1   Bruksanvisning

Se särskilda instruktioner för användning.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Se användningsspecifika riskreducerande åtgärder.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Nämnda i MSDS

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Efter inandning: Tillför frisk luft; kontakta läkare vid symptom.

Efter hudkontakt: Skölj omedelbart med vatten och tvål och skölj noggrant.

Efter ögonkontakt: Skölj med öppet öga i flera minuter under rinnande vatten (minst 15 minuter).

Efter sväljning: Skölj munnen och drick sedan mycket vatten. Ring omedelbart en läkare.

Om det behövs medicinsk rådgivning, ha en produktbehållare eller etikett till hands.

Stabilitet och reaktivitet

Reaktivitet: Inga farliga reaktioner är kända.

Kemisk stabilitet: Produkten är kemiskt stabil under normala förhållanden (omgivande temperatur).

Risk för farliga reaktioner: Vid avsedd användning kan inga farliga reaktioner förväntas.

Förhållanden som ska undvikas: Ej bestämt.

Inkompatibla material: Inte bestämt.

Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderdelningsprodukter är kända.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

Bär skyddskläder.

Se till att ventilationen är tillräcklig.

Håll antändningskällor borta - Rök inte.

Miljömässiga försiktighetsåtgärder: Släpp inte ut i avloppssystemet, yt- eller grundvattnet.

Metoder och material för inneslutning och rengöring: Absorbera med ett vätskebindande medel (sand, diatomit, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). Kassera det material som samlats in enligt lokala regler.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Nämnda i MSDS

Avfallsbehandlingsmetoder: Farligt avfall (AVV). Ska inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Låt inte produkten rinna ut i avloppssystemet. Avfallsbehandlingsmetoderna ska överensstämma med officiella bestämmelser.

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i kommunalt avlopp eller till uppsamlingsställe för gödsel beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Rekommenderat rengöringsmedel: Vatten, om det behövs detergent.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhetstid: 18 månader

Produkterna måste skyddas mot frost, lagras vid temperaturer som inte överstiger 30 °C och hållas borta från direkt solljus.

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 6

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Dip es Io-foam

Dip es Io-foam 1.4

Iod-Dip Io-foam

BaktoStop foam

Godkännandenummer

EU-0018724-0007 1-6

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0

Polyvinylpyrrolidon-jod

Verksamt ämne

25655-41-8

1,16

Ättiksyra

Ättiksyra

Inaktivt ämne

64-19-7

200-580-7

0

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 7

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 7

1.1   meta-SPC 7-benämning

Identifikator

meta SPC 7

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1-7

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 7

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 7

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,14

0,14

Polyvinylpyrrolidon-jod

Verksamt ämne

25655-41-8

0

0

Ättiksyra

Ättiksyra

Inaktivt ämne

64-19-7

200-580-7

0,11

0,33

2.2   Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 7

Formulering(ar)

AL - Övriga vätskor

3.   FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 7

Faroangivelse

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Undvik utsläpp till miljön.

Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare.

behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

4.   GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 7

4.1   Bruksanvisning

Tabell 21. Användning # 1 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom manuell doppning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Manuell doppning med en doppkopp -

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

Fyll behållaren med 5 ml bruksfärdig produkt per ko och skruva på doppkoppen ovanpå. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa direkt före mjölkning.

Efter mjölkning, pressa behållaren och för på doppkoppen på varje spene underifrån och se till att ca 3 cm av spenen sänks ned i desinfektionsmedlet.

Fyll på koppen på doppenheten med färskt desinfektionsmedel genom att pressa behållaren efter behov. Fyll på behållaren med nytt desinfektionsmedel efter behov.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Töm och rengör behållaren och doppkoppen genom att skölja med vatten efter avslutad desinfektion.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 22. Användning # 2 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom manuell skumning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Manuell skumning med en skumkopp

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

Fyll behållaren med den bruksfärdiga produkten beräkna 5 ml produkt per ko och skruva fast skumkoppen ovanpå. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa direkt före mjölkning.

Efter mjölkning, pressa behållaren och sätt skumkoppen över varje spene underifrån och se till att ca 3 cm av spenen sänks ned i desinfektionsmedlet.

Fyll på koppen på skumenheten med färskt desinfektionsmedel genom att pressa behållaren efter behov. Fyll på behållaren med nytt desinfektionsmedel efter behov.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Töm och rengör behållaren och skumkoppen genom att skölja med vatten efter desinfektionen.

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.3   Bruksanvisning

Tabell 23. Användning # 3 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom manuell sprutning med en sprayflaska efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Manuell sprutning med sprayflaska

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.3.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

Fyll behållaren med 5 ml bruksfärdig produkt per ko och skruva på spraymunstycket på behållaren. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa direkt före mjölkning.

Efter mjölkning spraya desinfektionsmedlet på spenen med hjälp av sprayflaskan och se till att ca 3 cm av spenen runt spenkanalen är täckt med desinfektionsmedlet.

Fyll på sprayflaskans behållare med nytt desinfektionsmedel efter behov.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Töm och rengör sprayutrustningen genom att skölja med vatten.

4.3.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd kemikalieresistenta handskar (handskmaterial som specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen) vid mjölkdesinfektion efter mjölkning genom manuell sprutning med sprayflaska.

Undvik att arbeta i spraydimma.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.3.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.3.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.3.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.4   Bruksanvisning

Tabell 24. Användning # 4 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom manuell sprutning med elektronisk sprayutrustning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Manuell sprutning med elektronisk sprayutrustning

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.4.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Öppna en förpackning med den bruksfärdiga produkten beräkna 5 ml produkt per ko och sätt in suglansen tillhörande den elektroniska sprayutrustningen. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa direkt före mjölkning.

Efter mjölkning spraya desinfektionsmedlet på spenen med hjälp av den elektroniska sprayapparaten och se till att ca 3 cm av spenen runt spenkanalen är täckt med desinfektionsmedlet.

Efter behov, byt ut den tomma förpackningen mot en ny som innehåller bruksfärdig produkt.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Efter desinfektion sätt suglanssystemet i en hink med vatten och skölj sprayutrustningen genom att pumpa vattnet genom utrustningen.

4.4.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd kemikalieresistenta handskar (handskmaterial som specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen) vid mjölkdesinfektion efter mjölkning genom manuell sprutning med elektronisk sprayutrustning.

Undvik att arbeta i spraydimma.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod för desinfektion före mjölkning.

4.4.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.4.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.4.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.5   Bruksanvisning

Tabell 25. Användning # 5 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom automatisk doppning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Automatisk doppning

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.5.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Öppna en förpackning av den bruksfärdiga produkten och sätt i sugslangen tillhörande det automatiska doppsystemet. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Efter mjölkning stängs vakuumet av och spendesinfektionsmedlet sprutas in i ett rör på centralenheten. Spenen har täckts med ca. 5 ml dopp när spenkoppen dras av med automatisk avtagare (ACR). Efter avlägsnande av ACR, sköljs varje insats i den automatiska doppningen ordentligt med vatten och blåses med tryckluft.

I ett slutstädningssteg efter varje mjölkningssession av besättningen desinficeras insatserna (t.ex med en klorbaserad produkt) och blåses igen med tryckluft.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Därefter är mjölkningssystemet redo för nästa mjölkning.

Hela processen är automatiserad.

4.5.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod för desinfektion före mjölkning.

4.5.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.5.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.5.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.6   Bruksanvisning

Tabell 26. Användning # 6 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom automatisk skumning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Automatisk skumning

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.6.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Öppna en förpackning med den bruksfärdiga produkten och sätt i en sugslang tillhörande det automatiska skumningssystemet. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Efter mjölkning stängs vakuumet av och spendesinfektionsmedlet injiceras i ett rör på centralenheten .Spenen har täckts med ca. 5 ml skum när spenskumkoppen dras av med automatisk avtagare (ACR). Efter avlägsnande av ACR, sköljs varje insats i det automatiska skumningssystemet ordentligt med vatten och blåses med tryckluft.

I ett slutstädningssteg efter varje mjölkningssession av besättningen desinficeras insatserna (t.ex med en klorbaserad produkt) och blåses igen med tryckluft.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Därefter är mjölkningssystemet redo för nästa mjölkning.

Hela processen är automatiserad.

4.6.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.6.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.6.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.6.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.7   Bruksanvisning

Tabell 27. Användning # 7 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom automatisk sprayning med robot efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Automatisk sprayning med robot

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.7.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Öppna en förpackning med den bruksfärdiga produkten och sätt in sugslangen tillhörande robot-mjölkningsenheten. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Spenarna rengörs av en robot med automatiska borstar.

Efter robotmjölkning sprutas desinfektionsmedlet automatiskt på spenarna från en arm på mjölkningsorganet.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Spraybehandlingen är automatisk.

4.7.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.7.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.7.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.7.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (7) AV META-SPC 7

5.1   Bruksanvisning

Se särskilda instruktioner för användning.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Se användningsspecifika riskreducerande åtgärder.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Nämnda i MSDS

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Efter inandning: Tillför frisk luft; kontakta läkare vid symptom.

Efter hudkontakt: Skölj omedelbart med vatten och tvål.

Efter ögonkontakt: Skölj med öppet öga i flera minuter under rinnande vatten. Kontakta sedan läkare.

Efter sväljning: Skölj munnen och drick sedan mycket vatten. Kontakta omedelbart läkare.

Stabilitet och reaktivitet

Risk för farliga reaktioner: Reaktioner med oxidations- och reduktionsmedel.

Förhållanden som ska undvikas: Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

Farliga sönderdelningsprodukter: jod (vid uppvärmning).

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: Inga särskilda åtgärder krävs.

Miljömässiga försiktighetsåtgärder: Låt inte produkten komma fram till avloppssystemet i stora mängder.

Metoder och material för inneslutning och rengöring: Absorbera med ett vätskebindande medel (sand, diatomit, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). Kassera det material som samlats in enligt lokala regler.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Nämnda i MSDS

Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation: Avfallsbehandlingsmetoderna ska överensstämma med officiella bestämmelser.

Avfallskod: I överensstämmelse med regelverket för avfall ska avfallskoden vara industri och processpecifik.

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i kommunalt avlopp eller till uppsamlingsställe för gödsel beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Rekommenderat rengöringsmedel: Vatten, om det behövs detergent.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhetstid: 24 månader

Produkterna måste skyddas mot frost, lagras vid temperaturer som inte överstiger 30 °C och hållas borta från direkt solljus.

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 7

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

calgodip D 1200

Jod-Dip S 12

Dip es SF 1200

Godkännandenummer

EU-0018724-0008 1-7

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,14

Polyvinylpyrrolidon-jod

Verksamt ämne

25655-41-8

0

Ättiksyra

Ättiksyra

Inaktivt ämne

64-19-7

200-580-7

0,15

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 8

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 8

1.1   meta-SPC 8-benämning

Identifikator

meta SPC 8

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1-8

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 8

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 8

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,14

0,54

Polyvinylpyrrolidon-jod

Verksamt ämne

25655-41-8

0

0

Ättiksyra

Ättiksyra

Inaktivt ämne

64-19-7

200-580-7

0,11

0,33

2.2   Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 3

Formulering(ar)

AL - Övriga vätskor

3.   FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 8

Faroangivelse

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Undvik utsläpp till miljön.

Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare.

behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

4.   GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 8

4.1   Bruksanvisning

Tabell 28. Användning # 1 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom manuell doppning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Manuell doppning med en doppkopp -

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

Fyll behållaren med 5 ml bruksfärdig produkt per ko och skruva på doppkoppen ovanpå. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa direkt före mjölkning.

Efter mjölkning, pressa behållaren och för på doppkoppen på varje spene underifrån och se till att ca 3 cm av spenen sänks ned i desinfektionsmedlet.

Fyll på koppen på doppenheten med färskt desinfektionsmedel genom att pressa behållaren efter behov. Fyll på behållaren med nytt desinfektionsmedel efter behov.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Töm och rengör behållaren och doppkoppen genom att skölja med vatten efter avslutad desinfektion.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 29. Användning # 2 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom automatisk doppning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Automatisk doppning

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Öppna en förpackning av den bruksfärdiga produkten och sätt i sugslangen tillhörande det automatiska doppsystemet. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Efter mjölkning stängs vakuumet av och spendesinfektionsmedlet sprutas in i ett rör på centralenheten. Spenen har täckts med ca. 5 ml dopp när spenkoppen dras av med automatisk avtagare (ACR). Efter avlägsnande av ACR, sköljs varje insats i den automatiska doppningen ordentligt med vatten och blåses med tryckluft.

I ett slutstädningssteg efter varje mjölkningssession av besättningen desinficeras insatserna (t.ex med en klorbaserad produkt) och blåses igen med tryckluft.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Därefter är mjölkningssystemet redo för nästa mjölkning.

Hela processen är automatiserad.

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (8) AV META-SPC 8

5.1   Bruksanvisning

Se särskilda instruktioner för användning.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Se användningsspecifika riskreducerande åtgärder.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Nämnda i MSDS

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Efter inandning: Tillför frisk luft; kontakta läkare vid symptom.

Efter hudkontakt: Skölj omedelbart med vatten och tvål. Om hudirritationen forsätter, kontakta en läkare.

Efter ögonkontakt: Skölj med öppet öga i flera minuter under rinnande vatten. Om symptomen kvarstår, kontakta en läkare.

Efter sväljning: Skölj munnen och drick sedan mycket vatten. Sök läkarbehandling.

Stabilitet och reaktivitet

Återaktivitet: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

Kemisk stabilitet/termisk sönderdelning/förhållanden som bör undvikas: Ingen sönderdelning vid användning enligt specifikationer.

Risk för farliga reaktioner: Inga kända farliga reaktioner.

Förhållanden som ska undvikas: Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

Farliga sönderdelningsprodukter: jod (vid uppvärmning).

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: Inga särskilda åtgärder krävs.

Miljömässiga försiktighetsåtgärder: Låt inte produkten komma fram till avloppssystemet i stora mängder.

Metoder och material för inneslutning och rengöring: Absorbera med ett vätskebindande medel (sand, diatomit, syrabindemedel, universalbindemedel). Använd inte brännbart material såsom sågspån. Kassera det material som samlats in enligt lokala regler.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Nämnda i MSDS

Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation: Avfallsbehandlingsmetoderna ska överensstämma med officiella bestämmelser.

Avfallskod: I överensstämmelse med regelverket för avfall ska avfallskoden vara industri och processpecifik.

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i kommunalt avlopp eller till uppsamlingsställe för gödsel beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhetstid: 24 månader

Produkterna måste skyddas mot frost, lagras vid temperaturer som inte överstiger 30 °C och hållas borta från direkt solljus.

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 8

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

calgodip D 3000 Film

Jod-Dip F 30

Jod Dipp 30 Film (Technolit)

Jod 30 Film (Iwetec)

Dip es barriere 3000

Lerapur Dip Jod 30

BaktoStop barrier color 3.0

Godkännandenummer

EU-0018724-0009 1-8

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,34

Polyvinylpyrrolidon-jod

Verksamt ämne

25655-41-8

0

Ättiksyra

Ättiksyra

Inaktivt ämne

64-19-7

200-580-7

0,26

7.2   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

calgodip D 5000

Jod Dip F 50

Jod Dipp 50 (Iwetec)

Jod-Dipp 50 (Technolit)

Dip es barriere 5000

BaktoStop barrier 5.0

Godkännandenummer

EU-0018724-0010 1-8

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,54

Polyvinylpyrrolidon-jod

Verksamt ämne

25655-41-8

0

Ättiksyra

Ättiksyra

Inaktivt ämne

64-19-7

200-580-7

0,26

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 9

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 9

1.1   meta-SPC 9-benämning

Identifikator

meta SPC 9

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1-9

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 9

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 9

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,34

0,34

Polyvinylpyrrolidon-jod

Verksamt ämne

25655-41-8

0

0

Ättiksyra

Ättiksyra

Inaktivt ämne

64-19-7

200-580-7

0,11

0,33

2.2   Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 7

Formulering(ar)

AL - Övriga vätskor

3.   FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 9

Faroangivelse

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Undvik utsläpp till miljön.

Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare.

behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

4.   GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 9

4.1   Bruksanvisning

Tabell 30. Användning # 1 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom manuell doppning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Manuell doppning med en doppkopp -

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

Fyll behållaren med 5 ml bruksfärdig produkt per ko och skruva på doppkoppen ovanpå. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa direkt före mjölkning. Efter mjölkning, pressa behållaren och för på doppkoppen på varje spene underifrån och se till att ca 3 cm av spenen sänks ned i desinfektionsmedlet.

Fyll på koppen på doppenheten med färskt desinfektionsmedel genom att pressa behållaren efter behov. Fyll på behållaren med nytt desinfektionsmedel efter behov.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Töm och rengör behållaren och doppkoppen genom att skölja med vatten efter avslutad desinfektion.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 31. Användning # 2 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom manuell skumning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Manuell skumning med en skumkopp

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

Fyll behållaren med den bruksfärdiga produkten beräkna 5 ml produkt per ko och skruva fast skumkoppen ovanpå. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa direkt före mjölkning.

Efter mjölkning, pressa behållaren och sätt skumkoppen över varje spene underifrån och se till att ca 3 cm av spenen sänks ned i desinfektionsmedlet.

Fyll på koppen på skumenheten med färskt desinfektionsmedel genom att pressa behållaren efter behov. Fyll på behållaren med nytt desinfektionsmedel efter behov.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Töm och rengör behållaren och skumkoppen genom att skölja med vatten efter desinfektionen.

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod beaktas för desinfektion före mjölkning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.3   Bruksanvisning

Tabell 32. Användning # 3 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom manuell sprutning med en sprayflaska efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Manuell sprutning med sprayflaska

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.3.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

Fyll behållaren med 5 ml bruksfärdig produkt per ko och skruva på spraymunstycket på behållaren. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa direkt före mjölkning.

Efter mjölkning spraya desinfektionsmedlet på spenen med hjälp av sprayflaskan och se till att ca 3 cm av spenen runt spenkanalen är täckt med desinfektionsmedlet.

Fyll på sprayflaskans behållare med nytt desinfektionsmedel efter behov.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Töm och rengör sprayutrustningen genom att skölja med vatten.

4.3.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd kemikalieresistenta handskar (handskmaterial som specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen), overall och kemiska resistenta stövlar vid mjölkdesinfektion efter mjölkning genom manuell sprutning med sprayflaska.

Undvik att arbeta i spraydimma.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod för desinfektion före mjölkning.

4.3.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.3.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.3.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.4   Bruksanvisning

Tabell 33. Användning # 4 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom manuell sprutning med elektronisk sprayutrustning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Manuell sprutning med elektronisk sprayutrustning

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.4.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Öppna en förpackning med den bruksfärdiga produkten beräkna 5 ml produkt per ko och sätt in suglansen tillhörande den elektroniska sprayutrustningen. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Rengör spenen försiktigt genom att torka med en pappershandduk eller trasa direkt före mjölkning.

Efter mjölkning spraya desinfektionsmedlet på spenen med hjälp av den elektroniska sprayapparaten och se till att ca 3 cm av spenen runt spenkanalen är täckt med desinfektionsmedlet.

Efter behov, byt ut den tomma förpackningen mot en ny som innehåller bruksfärdig produkt.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Efter desinfektion sätt suglanssystemet i en hink med vatten och skölj sprayutrustningen genom att pumpa vattnet genom utrustningen.

4.4.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd kemikalieresistenta handskar (handskmaterial som specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen), overall och kemiska resistenta stövlar vid mjölkdesinfektion efter mjölkning genom manuell sprutning med elektronisk sprayutrustning.

Undvik att arbeta i spraydimma.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.4.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.4.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.4.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.5   Bruksanvisning

Tabell 34. Användning # 5 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom automatisk doppning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Automatisk doppning

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.5.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Öppna en förpackning av den bruksfärdiga produkten och sätt i sugslangen tillhörande det automatiska doppsystemet. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Efter mjölkning stängs vakuumet av och spendesinfektionsmedlet sprutas in i ett rör på centralenheten. Spenen har täckts med ca. 5 ml dopp när spenkoppen dras av med automatisk avtagare (ACR). Efter avlägsnande av ACR, sköljs varje insats i den automatiska doppningen ordentligt med vatten och blåses med tryckluft.

I ett slutstädningssteg efter varje mjölkningssession av besättningen desinficeras insatserna (t.ex med en klorbaserad produkt) och blåses igen med tryckluft.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Därefter är mjölkningssystemet redo för nästa mjölkning.

Hela processen är automatiserad.

4.5.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod för desinfektion före mjölkning.

4.5.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.5.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.5.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.6   Bruksanvisning

Tabell 35. Användning # 6 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom automatisk skumning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Automatisk skumning

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.6.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Öppna en förpackning med den bruksfärdiga produkten och sätt i en sugslang tillhörande det automatiska skumningssystemet. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Efter mjölkning stängs vakuumet av och spendesinfektionsmedlet injiceras i ett rör på centralenheten .Spenen har täckts med ca. 5 ml skum när spenskumkoppen dras av med automatisk avtagare (ACR). Efter avlägsnande av ACR, sköljs varje insats i det automatiska skumningssystemet ordentligt med vatten och blåses med tryckluft.

I ett slutstädningssteg efter varje mjölkningssession av besättningen desinficeras insatserna (t.ex med en klorbaserad produkt) och blåses igen med tryckluft.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Därefter är mjölkningssystemet redo för nästa mjölkning.

Hela processen är automatiserad.

4.6.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.6.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.6.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.6.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.7   Bruksanvisning

Tabell 36. Användning # 7 – Spendesinfektion av mjölkbara djur: spendesinfektion genom automatisk sprayning med robot efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion för mjölkbara djur (mjölkkor) för användning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Automatisk sprayning med robot

Appliceringshastighet och frekvens

Kor: 5 ml per behandling

Eftermjölkningsbehandling: 2-3 × /dag (efter varje mjölkning)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk (HDPE): 5 – 60 kg

Tunna (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.7.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C före användning.

Öppna en förpackning med den bruksfärdiga produkten och sätt in sugslangen tillhörande robot-mjölkningsenheten. Undvik utsläpp av överskottsvätskor.

Spenarna rengörs av en robot med automatiska borstar.

Efter robotmjölkning sprutas desinfektionsmedlet automatiskt på spenarna från en arm på mjölkningsorganet.

Lämna produkten på spenarna till nästa mjölkning. Låt djuren vara stående under minst 5 minuter efter behandling.

Spraybehandlingen är automatisk.

4.7.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

4.7.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.7.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.7.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (9) AV META-SPC 9

5.1   Bruksanvisning

Se särskilda instruktioner för användning.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Se användningsspecifika riskreducerande åtgärder.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Nämnda i MSDS

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Efter inandning: Tillför frisk luft; kontakta läkare vid symptom.

Efter hudkontakt: Skölj omedelbart med vatten och tvål.

Efter ögonkontakt: Skölj med öppet öga i flera minuter under rinnande vatten. Kontakta sedan läkare.

Efter sväljning: Skölj munnen och drick sedan mycket vatten. Kontakta omedelbart läkare.

Stabilitet och reaktivitet

Risk för farliga reaktioner: Reaktioner med oxidations- och reduktionsmedel.

Förhållanden som ska undvikas: Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

Farliga sönderdelningsprodukter: jod (vid uppvärmning).

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: Inga särskilda åtgärder krävs.

Miljömässiga försiktighetsåtgärder: Låt inte produkten komma fram till avloppssystemet i stora mängder.

Metoder och material för inneslutning och rengöring: Absorbera med ett vätskebindande medel (sand, diatomit, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). Kassera det material som samlats in enligt lokala regler.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Nämnda i MSDS

Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation: Avfallsbehandlingsmetoderna ska överensstämma med officiella bestämmelser.

Avfallskod: I överensstämmelse med regelverket för avfall ska avfallskoden vara industri och processpecifik.

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i kommunalt avlopp eller till uppsamlingsställe för gödsel beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Rekommenderat rengöringsmedel: Vatten, om det behövs detergent.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhetstid: 24 månader

Produkterna måste skyddas mot frost, lagras vid temperaturer som inte överstiger 30 °C och hållas borta från direkt solljus.

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 9

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

calgodip D 3000

Jod-Dip S 30

Bestfarm Dip Premium

Jod 30 Universal (Iwetec)

Jod-Dipp 30 (Technolit)

Dip es SF 3000

Lerapur Jod SP 30

Godkännandenummer

EU-0018724-0011 1-9

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,34

Polyvinylpyrrolidon-jod

Verksamt ämne

25655-41-8

0

Ättiksyra

Ättiksyra

Inaktivt ämne

64-19-7

200-580-7

0,26


(1)  Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC1.

(2)  Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC2.

(3)  Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC3.

(4)  Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC4.

(5)  Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC5.

(6)  Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC6.

(7)  Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC7.

(8)  Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC8.

(9)  Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC9.