Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

17.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 320/22


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1991

av den 13 december 2018

om godkännande för utsläppande på marknaden av bär av Lonicera caerulea L. som ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (1), särskilt artikel 15.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) 2015/2283 får endast nya livsmedel som har godkänts och införts i unionsförteckningen släppas ut på marknaden i unionen. Ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland är ett nytt livsmedel enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EU) 2015/2283.

(2)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2015/2283 antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (2) om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel.

(3)

I enlighet med artikel 15.4 i förordning (EU) 2015/2283 ska kommissionen besluta om godkännande och utsläppande på marknaden i unionen av ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland.

(4)

Den 26 januari 2018 gjorde företaget Soloberry Ltd (nedan kallad sökanden) en anmälan till kommissionen om avsikten att släppa ut bär av Lonicera caerulea L. (blåtry) på marknaden i unionen som ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2015/2283. Enligt sökanden kan bär av Lonicera caerulea L. konsumeras som sådana (färska eller frysta) av allmänheten.

(5)

De dokumenterade uppgifter som sökanden har lagt fram visar på historiskt säker användning av bär av Lonicera caerulea L. som livsmedel i Japan.

(6)

I enlighet med artikel 15.1 i förordning (EU) 2015/2283 vidarebefordrade kommissionen den 28 februari 2018 den giltiga anmälan till medlemsstaterna och till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten).

(7)

Varken medlemsstaterna eller myndigheten framförde inom den fyramånadersperiod som fastställs i artikel 15.2 i förordning (EU) 2015/2283 några vederbörligen motiverade invändningar avseende säkerheten mot att bär av Lonicera caerulea L. släpps ut på marknaden i unionen.

(8)

Kommissionen bör därför godkänna utsläppande på marknaden i unionen av bär av Lonicera caerulea L. och utan dröjsmål uppdatera unionsförteckningen över nya livsmedel.

(9)

Genomförandeförordning (EU) 2017/2470 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Bär av Lonicera caerulea L. enligt bilagan till den här förordningen ska införas i den unionsförteckning över godkända nya livsmedel som upprättats genom genomförandeförordning (EU) 2017/2470.

2.   Uppgifterna i den unionsförteckning som avses i punkt 1 ska omfatta de användningsvillkor och märkningskrav som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).


BILAGA

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande post ska införas i tabell 1 (Godkända nya livsmedel) i alfabetisk ordning:

Godkänt nytt livsmedel

Villkoren för hur det nya livsmedlet får användas

Ytterligare särskilda märkningskrav

Andra krav

”Bär av Lonicera caerulea L. (blåtry)

(Traditionellt livsmedel från ett tredjeland)

Ej angivet

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”bär av blåtry (Lonicera caerulea)”.”

2.

Följande post ska införas i tabell 2 (Specifikationer) i alfabetisk ordning:

Godkänt nytt livsmedel

Specifikation

”Bär av Lonicera caerulea L. (blåtry)

(Traditionellt livsmedel från ett tredjeland)

Beskrivning/definition

Det traditionella livsmedlet består av färska och frysta bär av Lonicera caerulea var. edulis.

Lonicera caerulea L. är en lövfällande buske i familjen Caprifoliaceae.

Typiskt näringsvärde för bär av blåtry (färska bär):

Kolhydrater: 12,8 %

Fibrer: 2,1 %

Lipider: 0,6 %

Proteiner: 0,7 %

Aska: 0,4 %

Vatten: 85,5 %”