Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

19.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 323/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/2016

av den 18 december 2018

om godkännande för utsläppande på marknaden av spannmål av Digitaria exilis utan skal som ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (1), särskilt artikel 15.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) 2015/2283 får endast nya livsmedel som godkänts och införts i unionsförteckningen släppas ut på marknaden i unionen. Traditionella livsmedel från ett tredjeland är ett nytt livsmedel enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EU) 2015/2283.

(2)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2015/2283 antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (2) genom vilken en unionsförteckning över godkända nya livsmedel upprättas.

(3)

Enligt artikel 15.4 i förordning (EU) 2015/2283 ska kommissionen besluta om godkännande och utsläppande på unionsmarknaden av ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland.

(4)

Den 23 januari 2018 lämnade företaget Obà Food Srl. (nedan kallat sökanden) in en anmälan till kommissionen om sin avsikt att släppa ut spannmål av Digitaria exilis (Kippist) Stapf (nedan kallat fonio) utan skal på unionsmarknaden som ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland enligt artikel 14 i förordning (EU) 2015/2283. Sökanden anger att spannmål av Digitaria exilis (Kippist) Stapf utan skal ska konsumeras som sådant eller som livsmedelsingrediens av befolkningen i allmänhet.

(5)

De dokumenterade uppgifter som sökanden har lagt fram visar på historiskt säker användning av spannmål av Digitaria exilis (Kippist) Stapf utan skal som livsmedel i västafrikanska länder, särskilt i Guinea, Nigeria och Mali.

(6)

Den 28 februari 2018 vidarebefordrade kommissionen, i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EU) 2015/2283, den giltiga anmälan till medlemsstaterna och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten).

(7)

Inga vederbörligen motiverade invändningar avseende säkerheten mot att spannmål av Digitaria exilis (Kippist) Stapf utan skal släpps ut på marknaden i unionen framfördes till kommissionen av medlemsstater eller myndigheten inom den period på fyra månader som föreskrivs i artikel 15.2 i förordning (EU) 2015/2283.

(8)

Kommissionen bör därför tillåta att spannmål av Digitaria exilis (Kippist) Stapf utan skal släpps ut på marknaden i unionen och uppdatera unionsförteckningen över nya livsmedel.

(9)

Genomförandeförordning (EU) 2017/2470 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Spannmål av Digitaria exilis (Kippist) Stapf utan skal enligt definitionen i bilagan till den här förordningen ska föras in i den unionsförteckning över godkända nya livsmedel som upprättades genom genomförandeförordning (EU) 2017/2470.

2.   Uppgifterna i den unionsförteckning som avses i punkt 1 ska omfatta de användningsvillkor och märkningskrav som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).


BILAGA

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande post ska införas i tabell 1 (Godkända nya livsmedel) i alfabetisk ordning:

Godkänt nytt livsmedel

Villkoren för hur det nya livsmedlet får användas

Ytterligare särskilda märkningskrav

Andra krav

”Spannmål av Digitaria exilis (Kippist) Stapf utan skal

(Traditionellt livsmedel från ett tredjeland)

Ej angivet

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”spannmål av fonio (Digitaria exilis) utan skal”.”

2.

Följande post ska införas i tabell 2 (Specifikationer) i alfabetisk ordning:

Godkänt nytt livsmedel

Specifikation

”Spannmål av Digitaria exilis (Kippist) Stapf (fonio) utan skal

(Traditionellt livsmedel från ett tredjeland)

Beskrivning/definition

Det traditionella livsmedlet är spannmål av Digitaria exilis (Kippist) Stapf utan skal (skalet har tagits bort).

Digitaria exilis (Kippist) Stapf) är en ettårig örtväxt av familjen Poaceae.

Typiskt näringsvärde hos spannmål av fonio utan skal

Kolhydrater: 76,1 g/100 g fonio

Vatten: 12,4 g/100 g fonio

Protein: 6,9 g/100 g fonio

Fett: 1,2 g/100 g fonio

Fibrer: 2,2 g/100 g fonio

Aska: 1,2 g/100 g fonio

Fytathalt: ≤ 2,1 mg/g”