Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

19.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 323/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/2017

av den 18 december 2018

om godkännande för utsläppande på marknaden av sirap av Sorghum bicolor (L.) Moench som ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (1), särskilt artikel 15.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) 2015/2283 får endast nya livsmedel som godkänts och införts i unionsförteckningen släppas ut på marknaden i unionen. Traditionellt livsmedel från ett tredjeland är ett nytt livsmedel enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EU) 2015/2283.

(2)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2015/2283 antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (2) genom vilken en unionsförteckning över godkända nya livsmedel upprättas.

(3)

Enligt artikel 15.4 i förordning (EU) 2015/2283 ska kommissionen besluta om godkännande och utsläppande av ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland på unionsmarknaden. Den 5 april 2018 lämnade företaget Sorghum Zrt. (nedan kallad sökanden) in en anmälan till kommissionen om sin avsikt att släppa ut sirap av Sorghum bicolor (L.) Moench på unionsmarknaden som ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland i den mening som avses i artikel 14 i förordning (EU) 2015/2283. Sökanden begär tillstånd för sirap av Sorghum bicolor (L.) Moench att konsumeras som sådan eller att användas som en livsmedelsingrediens av allmänheten.

(4)

De dokumenterade uppgifterna som har lagts fram av sökanden påvisar historiskt säker användning av sirap av Sorghum bicolor (L.) Moench som livsmedel i Förenta staterna.

(5)

I enlighet med artikel 15.1 i förordning (EU) 2015/2283 vidarebefordrade kommissionen den 30 april 2018 den giltiga anmälan till medlemsstaterna och Europeiska livsmedelsmyndigheten (nedan kallad myndigheten).

(6)

Inga vederbörligen motiverade invändningar avseende säkerheten mot att sirap av Sorghum bicolor (L.) Moench släpps ut på marknaden i unionen har framförts till kommissionen av medlemsstaterna eller myndigheten inom den fyramånadersfrist som föreskrivs i artikel 15.2 i förordning (EU) 2015/2283.

(7)

Kommissionen bör därför tillåta utsläppande på marknaden i unionen av sirap av Sorghum bicolor (L.) Moench och uppdatera unionsförteckningen över nya livsmedel.

(8)

Genomförandeförordning (EU) 2017/2470 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Sirap av Sorghum bicolor (L.) Moench enligt bilagan till den här förordningen ska införas i den unionsförteckning över nya livsmedel som upprättats genom genomförandeförordning (EU) 2017/2470.

2.   Uppgifterna i den unionsförteckning som avses i punkt 1 ska omfatta de användningsvillkor och märkningskrav som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).


BILAGA

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande post ska införas i tabell 1 (Godkända nya livsmedel) i alfabetisk ordning:

Godkänt nytt livsmedel

Villkoren för hur det nya livsmedlet får användas

Ytterligare särskilda märkningskrav

Andra krav

”Sirap av Sorghum bicolor (L.) Moench

(Traditionellt livsmedel från ett tredjeland)

Ej angivet

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”sirap av Sorghum bicolor (L.) Moench”.

2.

Följande post ska införas i tabell 2 (Specifikationer) i alfabetisk ordning:

Godkänt nytt livsmedel

Specifikationer

”Sirap av Sorghum bicolor (L.) Moench

(Traditionellt livsmedel från ett tredjeland)

Beskrivning/definition

Det traditionella livsmedlet är sirap av Sorghum bicolor (L.) Moench (av släktet Sorghum, tillhörande familjen Poaceae (alt. Gramineae)).

Sirapen framställs av stjälkar av S. bicolor, efter tillämpning av processer såsom krossning, extraktion och indunstning, inbegripet en värmebehandling för att erhålla en sirap på minst 74 brixgrader.

Uppgifter om sammansättningen av sirap av Sorghum bicolor (L.) Moench

Vatten: 22,7 g/100 g

Aska: 2,4

Sockerarter totalt: > 74,0 g/100 g”