Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

3.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/47


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/902

av den 28 maj 2019

om en åtgärd som Sverige vidtagit i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG om förbud mot utsläppande på marknaden av en saxlyft för fordon (modell TL530LF), tillverkad av TWA Equipment S.r.l.

[delgivet med nr C(2019) 3886]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

Med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (1), särskilt artikel 11.3 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Den 20 juli 2017 underrättade Sverige kommissionen om en åtgärd vidtagen i enlighet med artikel 11.1 i direktiv 2006/42/EG för att förbjuda utsläppande på marknaden av en saxlyft för fordon (modell TL530LF), tillverkad av TWA Equipment S.r.l., Via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Italien (nedan kallad tillverkaren) och distribuerad av Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Sverige (nedan kallad Carpart).

(2)

Sverige vidtog åtgärden eftersom landet ansåg att saxlyften för fordon inte uppfyllde de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i avsnitt 4.1.2.6 punkt c i bilaga I till direktiv 2006/42/EG. I den bestämmelsen föreskrivs att maskiner ska vara konstruerade och tillverkade så att lasterna inte kan krypa på ett farligt sätt eller falla fritt och oväntat, inte ens om det skulle inträffa ett partiellt eller totalt energibortfall eller när operatören slutar manövrera maskinen. Sverige motiverade den vidtagna åtgärden med att slangbrottsventilen inte fungerade riktigt, vilket gjorde att lastningsmekanismerna inte fungerade på ett säkert sätt och ledde till eventuellt allvarliga säkerhetsrisker. Dessutom hävdade Sverige att vissa säkerhetsfunktioner kopplades ur (närmare bestämt tryckavkännande ventiler) när hissen sänktes med hjälp av ”finalsänkningsknappen”, vilket kunde leda till att lyftplattformarna hamnade på olika höjd.

(3)

Efter att ha tagit emot Sveriges anmälan av skyddsåtgärden samrådde kommissionen med de berörda parterna för att höra deras åsikter. Kommissionen skickade en skrivelse till tillverkaren den 12 augusti 2017, som tillverkaren inte besvarade. Enligt de svenska myndigheternas information till kommissionen saluför Carpart inte längre produkten på den svenska marknaden. Vidare angav Carpart att man höll på att ersätta de fabriksmonterade slangbrottsventilerna med bättre slangbrottsventiler på de TWA-lyftar av modell TL530LF som redan hade levererats i Sverige. De svenska myndigheterna välkomnade de åtgärder som vidtagits av Carpart för att förbättra säkerheten i modell TL530LF.

(4)

Redogörelsen från Sverige och den dokumentation som kommissionen tog del av visade att saxlyften för fordon av modell TL530LF inte uppfyllde de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i avsnitt 4.1.2.6 punkt c i bilaga I till direktiv 2006/42/EG.

(5)

Den åtgärd som vidtagits av Sverige är nödvändig för att säkerställa att saxlyften för fordon, modell TL530LF, inte utgör en eventuellt allvarlig säkerhetsrisk förorsakad av att slangbrottsventilen fungerar dåligt eller av att vissa säkerhetsfunktioner kopplas ur. Endast ett förbud säkerställer att produkten inte släpps ut på marknaden förrän de relevanta grundläggande hälso- och säkerhetskraven har uppfyllts.

(6)

Den skyddsåtgärd som Sverige vidtagit är därför lämplig, nödvändig och proportionerlig och bör anses berättigad.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den åtgärd som Sverige vidtagit för att förbjuda utsläppande på marknaden av en saxlyft för fordon (modell TL530LF), tillverkad av TWA Equipment S.r.l., Via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Italien, och distribuerad av Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Sverige, är berättigad.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 157, 9.6.2006, s. 24.