Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/59


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1117

av den 24 juni 2019

om ändring av besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG vad gäller ändring av beslutens adressat

[delgivet med nr C(2019) 4523]

(Endast den tyska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (1), särskilt artiklarna 8.6 och 20.6, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2007/305/EG (2), 2007/306/EG (3) och 2007/307/EG (4), adresserade till Bayer CropScience AG, baserad i Tyskland, fastställs reglerna för återkallande från marknaden av hybridrapsen Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), hybridrapsen Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) respektive rapsen Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) och av de produkter som framställts därav.

(2)

I en skrivelse av den 1 augusti 2018 uppmanade Bayer CropScience AG, baserad i Tyskland, kommissionen att överföra dess rättigheter och skyldigheter rörande samtliga godkännanden av och pågående ansökningar avseende genetiskt modifierade produkter till BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, baserad i Förenta staterna. Genom en skrivelse av den 19 oktober 2018 bekräftade BASF Agricultural Solutions Seed US LLC sitt samtycke till denna överföring och godkände BASF SE, baserad i Tyskland, som sin företrädare i unionen.

(3)

För att genomföra den berörda ändringen krävs ändringar av besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG vad gäller beslutens adressat.

(4)

De föreslagna ändringarna av besluten om godkännande är av rent administrativ karaktär och föranleder ingen ny bedömning av de berörda produkterna.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I beslut 2007/305/EG ska artikel 4 ändras på följande sätt:

”Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein” ska ersättas med ”BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland”.

Artikel 2

I beslut 2007/306/EG ska artikel 4 ändras på följande sätt:

”Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein” ska ersättas med ”BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland”.

Artikel 3

I beslut 2007/307/EG ska artikel 3 ändras på följande sätt:

”Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein” ska ersättas med ”BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland”.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 24 juni 2019.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2007/305/EG av den 25 april 2007 om återkallande från marknaden av hybridrapsen Ms1 x Rf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) och produkter som framställts därav (EUT L 117, 5.5.2007, s. 17).

(3)  Kommissionens beslut 2007/306/EG av den 25 april 2007 om återkallande från marknaden av hybridrapsen Ms1 x Rf2 (ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5) och produkter som framställts därav (EUT L 117, 5.5.2007, s. 20).

(4)  Kommissionens beslut 2007/307/EG av den 25 april 2007 om återkallande från marknaden av Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1)-raps och produkter som framställts därav (EUT L 117, 5.5.2007, s. 23).