Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

8.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/44


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1166

av den 28 juni 2019

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2018/1113 vad gäller företrädaren för innehavaren av godkännandet

[delgivet med nr C(2019) 4604]

(Endast de nederländska och tyska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (1), särskilt artiklarna 11.3 och 23.3, och

av följande skäl:

(1)

Monsanto Company, baserat i Förenta staterna, företräds i unionen av Monsanto Europe SA/N.V., Belgien, i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1113 (2) vad gäller godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder enligt förordning (EG) nr 1829/2003. Medinnehavare av detta godkännande är Monsanto Company, baserat i Förenta staterna och KWS SAAT SE, baserat i Tyskland.

(2)

Genom en skrivelse av den 27 augusti 2018 informerades kommissionen om att företrädaren för Monsanto Company i unionen för detta godkännande, Monsanto Europe SA/N.V., hade ändrat sin rättsliga form och bytt namn till Bayer Agriculture BVBA, Belgien. Genom en skrivelse av den 4 september 2018 informerade kommissionen Bayer Agriculture BVBA om att de berörda godkännandena skulle behöva ändras i enlighet med detta.

(3)

Den 14 februari 2019 bekräftade KWS SAAT SE, Tyskland skriftligen sitt samtycke till ändringen av företrädaren.

(4)

För att genomföra den berörda ändringen krävs ändringar av genomförandebeslut (EU) 2018/1113.

(5)

De föreslagna ändringarna av besluten om godkännande är av rent administrativ karaktär och föranleder ingen ny bedömning av de berörda produkterna.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandebeslut (EU) 2018/1113 ska ändras på följande sätt;

1.

Texten i artikel 6.1 b ska ersättas med följande: ”Monsanto Company, Förenta staterna, företrätt av Bayer Agriculture BVBA, Belgien.”

2.

Texten i artikel 8 b ska ersättas med följande: ”Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgien.”

3.

Punkt a i bilagan ska ersättas med följande:

”a)

Sökande och innehavare av godkännandet:

Namn: KWS SAAT SE

Adress: Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Tyskland

och

Namn: Monsanto Company

Adress: 800 N, Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Förenta staterna

Företrätt av Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgien.”

Artikel 2

Adressater

Detta beslut riktar sig till:

a)

KWS SAAT SE, Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Tyskland.

b)

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgien.

Utfärdat i Bryssel den 28 juni 2019.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1113 av den 3 augusti 2018 om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av livsmedel och foder som har framställts av den genetiskt modifierade sockerbetan H7-1 (KM-ØØØH71-4) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 203, 10.8.2018, s. 32).