Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

8.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/46


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1167

av den 28 juni 2019

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/2453 vad gäller innehavare av godkännandet och deras företrädare

[delgivet med nr C(2019) 4610]

(Endast de nederländska och tyska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (1), särskilt artiklarna 9.2 och 21.2, och

av följande skäl:

(1)

Bayer CropScience N.V., baserat i Belgien, företräder Bayer CropScience LP, baserat i Förenta staterna, och är innehavare av godkännandet för de genetiskt modifierade rapssorter som godkändes genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2453 (2).

(2)

Monsanto Europe S.A., baserat i Belgien, företräder Monsanto Company, baserat i Förenta staterna, och är innehavare av godkännandet för de genetiskt modifierade rapssorter som godkändes genom det genomförandebeslutet.

(3)

I en skrivelse av den 1 augusti 2018 uppmanade Bayer CropScience N.V., baserat i Belgien, och Bayer CropScience LP, baserat i Förenta staterna kommissionen att överföra deras rättigheter och skyldigheter rörande deras godkännanden av och pågående ansökningar avseende genetiskt modifierade produkter till BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, baserat i Förenta staterna. Genom en skrivelse av den 19 oktober 2018 bekräftade BASF Agricultural Solutions Seed US LLC sitt samtycke till denna överföring och godkände BASF SE, baserat i Tyskland, som sin företrädare i unionen.

(4)

Genom en skrivelse av den 27 augusti 2018 informerade Monsanto Europe N.V., baserat i Belgien, kommissionen om att Monsanto Europe S.A./N.V., Belgien ändrat sin rättsliga form och bytt namn till ”Bayer Agriculture BVBA”, baserat i Belgien.

(5)

Genomförandebeslut (EU) 2017/2453 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De föreslagna ändringarna av beslutet om godkännande är av rent administrativ karaktär och föranleder ingen ny bedömning av de berörda produkterna.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandebeslut (EU) 2017/2453 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 7.1 a ska ”Monsanto Europe S.A. i Belgien” ersättas med ”Bayer Agriculture BVBA, Belgien”.

2.

I artikel 7.1 b ska ”Bayer CropScience N.V. i Belgien, som företräder Bayer CropScience LP i Förenta staterna” ersättas med

”BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, som företräds av BASF SE, Tyskland.”

3.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Adressater

Detta beslut riktar sig till följande adressater:

a)

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgien

och

b)

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.”

4.

I bilagan ska punkt a ersättas med följande:

”a)

Innehavare av godkännandet

1.

Namn: Bayer Agriculture BVBA, Belgien

Adress: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgien

som företräder

Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St Louis, Missouri, 63167, Förenta staterna

och

2.

Namn: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adress: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Förenta staterna

som företräds av

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till följande adressater:

a)

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgien

b)

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland

Utfärdat i Bryssel den 28 juni 2019.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2453 av den 21 december 2017 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av de genetiskt modifierade rapssorterna MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) och MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 346, 28.12.2017, s. 31).