Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

15.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/71


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1202

av den 12 juli 2019

om harmoniserade standarder för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, utarbetade till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (1), särskilt artikel 10.6, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU (2) ska produkter som överensstämmer med de harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, förutsättas överensstämma med de grundläggande hälso- och säkerhetskrav i bilaga II till direktivet och som omfattas av dessa standarder eller delar av dem.

(2)

Kommissionen bad genom skrivelse BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 av den 12 december 1994 CEN och Cenelec att utarbeta och se över harmoniserade standarder till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG (3). Det direktivet ersattes av direktiv 2014/34/EU utan att de väsentliga hälso- och säkerhetskraven i bilaga II till direktiv 94/9/EG ändrades.

(3)

CEN och Cenelec ombads särskilt att utarbeta en standard för konstruktion och provning av utrustning för användning i explosiv atmosfär – del 0: allmänna krav, i enlighet med kapitel I.1 i det standardiseringsprogram som CEN, Cenelec och kommissionen kommit överens om och som bifogas begäran BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92. CEN och Cenelec ombads också att se över de befintliga standarderna för att anpassa dem till de väsentliga hälso- och säkerhetskraven i direktiv 94/9/EG.

(4)

På grundval av begäran BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 såg Cenelec över standarden ”EN 60079-0:2012 + A11:2013 Explosiv atmosfär – Del 0: Utrustning – Allmänna fordringar (IEC 60079-0:2011 ändrad + IS1:2013)”. Till följd av den översynen har Cenelec till kommissionens lämnat in standarden ”EN IEC 60079-0:2018: Explosiv atmosfär – Del 0: Utrustning – Allmänna fordringar (IEC 60079-0:2017)”.

(5)

Kommissionen har tillsammans med Cenelec bedömt huruvida standarden ”EN IEC 60079-0:2018”, som utarbetats av Cenelec, överensstämmer med begäran BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92.

(6)

Standarden ”EN IEC 60079-0:2018” uppfyller de krav den ska täcka och som anges i bilaga II till direktiv 2014/34/EU. Det är därför lämpligt att offentliggöra hänvisningen till denna standard i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

Standarden ”EN 60079-0:2018” ersätter standarden ”EN 60079-0:2012”. Det är därför nödvändigt att återkalla hänvisningarna till standarden ”EN 60079-0:2012” i Europeiska unionens officiella tidning. För att ge tillverkarna tillräckligt med tid för att förbereda sig på tillämpningen av den reviderade standarden är det nödvändigt att senarelägga återkallandet av hänvisningen till standarden ”EN 60079-0:2012”.

(8)

Uppfyllandet av en harmoniserad standard ger en presumtion om överensstämmelse med motsvarande väsentliga krav i unionens harmoniserade lagstiftning från och med dagen för offentliggörande av hänvisningen till en sådan standard i Europeiska unionens officiella tidning. Detta beslut bör därför träda i kraft samma dag som det offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Hänvisningen till den harmoniserade standarden ”EN IEC 60079-0:2018, Explosiv atmosfär – Del 0: Utrustning – Allmänna fordringar (IEC 60079-0:2017)”, som utarbetats till stöd för direktiv 2014/34/EU, offentliggörs härmed i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2

Hänvisningen till den harmoniserade standarden ”EN 60079-0:2012 + A11:2013, Explosiv atmosfär – Del 0: Utrustning – Allmänna fordringar (IEC 60079-0:2011 ändrad + IS1:2013)”, som utformats till stöd för direktiv 2014/34/EU, återkallas härmed från Europeiska unionens officiella tidning med verkan från den 6 juli 2021.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 12 juli 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (EUT L 96, 29.3.2014, p. 309).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG av den 23 mars 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (EGT L 100, 19.4.1994, s. 1).