Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

18.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/32


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1217

av den 17 juli 2019

om harmoniserade standarder för flytvästar – räddningsvästar utarbetade till stöd för rådets direktiv 89/686/EEG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (1), särskilt artikel 11.1 b, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 5.2 i rådets direktiv 89/686/EEG (2) ska medlemsstaterna utgå från att en personlig skyddsutrustning enligt artikel 8.2 uppfyller grundkraven enligt artikel 3 om den har ett EG-märke och tillverkaren på begäran kan förete, inte bara en försäkran enligt artikel 12, utan även ett intyg som utfärdats av det enligt artikel 9 anmälda kontrollorganet. Intyget visar dels att utrustningen överensstämmer med de relevanta nationella standarder som anpassats till de harmoniserade standarderna, dels att det har bedömts på EG-typkontrollnivå enligt första strecksatsen i artikel 10.4 a och b.

(2)

I september 2014 lämnade Sverige in en formell invändning mot standarderna EN ISO 12402-2:2006 Flytvästar - del 2: Räddningsvästar, klass 275 - Säkerhetskrav (ISO 12402-2:2006), ändrad genom EN ISO 12402-2:2006/A1:2010, EN ISO 12402-3:2006 Flytvästar - Del 3: Flytvästar, klass 150 - Säkerhetskrav (ISO 12402-3:2006), ändrad genom EN ISO 12402-4:2006 Flytvästar - del 4: Flytvästar, klass 100 - Säkerhetskrav (ISO 12402-4:2006), ändrad genom EN ISO 12402-4:2006/A1:2010. Vid tidpunkten för invändningen offentliggjordes hänvisningarna till standarderna i kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av rådets direktiv 89/686/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning (3) den 11 april 2014. Standarderna offentliggjordes i kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av rådets direktiv 89/686/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning (4) den 27 mars 2018. I enlighet med det meddelandet fortsätter de berörda harmoniserade standarderna att ge presumtion om överensstämmelse endast med direktiv 89/686/EEG och endast till och med den 20 april 2019. Denna presumtion om överensstämmelse i enlighet med direktiv 89/686/EEG upphör den 21 april 2019. I enlighet med artikel 47.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 (5) får medlemsstaterna inte förhindra att produkter som omfattas av och är förenliga med direktiv 89/686/EEG och som släppts ut på marknaden före den 21 april 2019 tillhandahålls på marknaden.

(3)

Motiveringen till den formella invändningen är påståendet att den standard som det hänvisas till inte uppfyller grundkraven för hälsa och säkerhet i bilaga II till direktiv 89/686/EEG, närmare bestämt de allmänna kraven i punkt 1.1.1 Konstruktionsprinciper – Ergonomi, punkt 1.2.1 Säker personlig skyddsutrustning – Frånvaro av risker och andra inbyggda skadliga faktorer och punkt 3.4 Förebyggande av drunkningsolyckor (livvästar o.d.) vad gäller uppblåsbara flytvästar.

(4)

Den formella invändning som Sverige lämnat in avser en arbetsolycka där en uppblåsbar flytväst med en automatisk inflationsanordning som användes av en arbetstagare som föll i kallt vatten inte blåste upp. Undersökningar som Arbetsmiljöverket i Sverige genomfört kom fram till att flytvästen inte blåstes upp eftersom gaspatronen delvis lossnat och stygnen gått upp på grund av kroppsrörelser, miljöfaktorer och åtgärder som vidtagits under användningen. Om gaspatronen lösgörs är den uppblåsbara flytvästen inte längre säker och bibehåller inte sina skyddande egenskaper genom hela användningen, och skyddar således inte längre mot risken för drunkning. Andra olyckor eller tillbud har rapporterats till Arbetsmiljöverket då yrkesmässiga användare och konsumenter deltagit, och även i flera andra fall hade gaspatroner som var lösa eller lossnat förekommit i uppblåsbara flytvästar. Dessutom har man noterat att vissa märken av uppblåsbara räddningsvästar saknar indikatorfönster, så att det under användning inte finns någon indikation om huruvida produkten är säker för användning eller inte, eller om den uppblåsbara räddningsvästen är utrustad med ett indikatorfönster så är fönstret inte synligt för användaren under användning på grund av sin plats på räddningsvästen.

(5)

Följaktligen konstaterade Sverige en brist i ovannämnda harmoniserade standarder. Bristen består i att det inte finns några krav på att gaspatronen på den uppblåsbara flytvästen inte får lossna under användning vilket gör att flytvästen förlorar sin skyddande funktion, i synnerhet när användaren utsätts för risk för drunkning. I avsaknad av sådana krav kan man inte säkerställa att den uppblåsbara flytvästens skyddsfunktion upprätthålls under alla rimliga användningsförhållanden och förutsebara användarbeteenden, oavsett om detta är för privat eller yrkesmässigt bruk.

(6)

Europeiska standardiseringskommitténs (CEN) (nedan kallad CEN/TC 162) tekniska kommittén 162 reagerade på den formella invändning som Sverige lämnat in och uppgav att den berörda olyckan inte berodde på brister i de berörda harmoniserade standarderna. Enligt deras bedömning hade gaspatronen lossnat på grund av den uppblåsbara flytvästens bristfälliga utformning, vilket inte hade upptäckts innan produkten släpptes ut på marknaden. Om en lämplig riskbedömning med utbildnings- och underhållssekvenser för användaren skulle ha genomförts, skulle detta ha lett till att flytvästen försetts med en annan och förbättrad inflationsanordning för att förhindra olyckor.

(7)

Sverige svarade på den information som lämnats av CEN/TC 162 och konstaterade att problemet inte berodde på den uppblåsbara flytvästens bristfälliga utformning, eftersom den var utformad i enlighet med de relevanta bestämmelserna i de nämnda harmoniserade standarderna. De bekräftade att problemet uppstår eftersom dessa standarder inte innehåller några särskilda krav på en låsfunktion för att förhindra att gaspatronen lossnar eller sitter löst vid användning, vilket hindrade den uppblåsbara flytvästen från att skydda mot drunkning.

(8)

Efter att ha granskat de harmoniserade standarderna EN ISO 12402-2:2006, ändrad genom EN ISO 12402-2:2006/A1:2010, EN ISO 12402-3:2006, ändrad genom EN ISO 12402-3:2006/A1:2010 och EN ISO 12402-4:2006, ändrad genom EN ISO 12402-2:4:2006/A1:2010 tillsammans med företrädare för medlemsstaterna och berörda parter i arbetsgruppen för personlig skyddsutrustning, konstaterade kommissionen att klausulerna i de harmoniserade standarderna som syftar till att uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i punkt 1.1.1 Konstruktionsprinciper – Ergonomi, punkt 1.2.1 Säker personlig skyddsutrustning – Avsaknad av risker och andra inbyggda skadliga faktorer samt punkt 3.4 Förebyggande av drunkningsolyckor (räddningsvästar och livräddningsdräkter) i bilaga II till direktiv 89/686/EEG inte på ett tillfredsställande sätt tar itu med de relaterade riskerna, särskilt risken för drunkningsolyckor vad gäller uppblåsbara räddningsvästar. De relevanta harmoniserade standarderna innehåller i själva verket inga särskilda krav för att säkerställa att inflationsanordningen under alla rimliga användningsförhållanden och förutsebart användarbeteende skulle fungera korrekt för att ge tillräckligt skydd mot drunkningsrisken. Följaktligen har det konstaterats att produkter som konstruerats och tillverkats i enlighet med dessa standarder fortfarande orsakade olyckor och tillbud bland yrkesmässiga användare och konsumenter.

(9)

Kommissionen anser dock att de andra bestämmelserna i de relevanta harmoniserade standarderna, som inte är föremål för den formella invändningen, fortfarande gäller för att ge presumtion om överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i direktiv 89/686/EEG.

(10)

Mot bakgrund av ovanstående bör hänvisningarna till de harmoniserade standarderna EN ISO 12402-2:2006, ändrad genom EN ISO 12402-2:2006/A1:2010, EN ISO 12402-3:2006, ändrad genom EN ISO 12402-3:2006/A1:2010 och EN ISO 12402-4:2006 ändrad genom EN ISO 12402-4:2006/A1:2010, offentliggjord i kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av rådets direktiv 89/686/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning av den 27 mars 2018, bibehållas med begränsningar i Europeiska unionens officiella tidning. Begränsningen bör inte utesluta de särskilda klausulerna i de standarder som syftar till att täcka de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i punkt 1.1.1 Konstruktionsprinciper – Ergonomi, punkt 1.2.1 Säker personlig skyddsutrustning – Frånvaro av risker och andra inbyggda skadliga faktorer och punkt 3.4 Förebyggande av drunkningsolyckor (livvästar o.d.) i bilaga II till direktiv 89/686/EEG.

(11)

För att detta ska kunna göras så snabbt som möjligt, bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté för standarder som inrättats genom artikel 22 i förordning (EU) nr 1025/2012.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Hänvisningarna till de harmoniserade standarder för flytvästar som utarbetats för att stödja direktiv 89/686/EEG, vilka förtecknas i bilagan till detta beslut och som offentliggörs i kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av rådets direktiv 89/686/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning den 27 mars 2018 bibehålls med begränsningar i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 17 juli 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning (EGT L 399, 30.12.1989, s. 18).

(3)  EUT C 110, 11.4.2014, s. 77.

(4)  EUT C 113, 27.3.2018, s. 3.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (EUT L 81, 31.3.2016, s. 51).


BILAGA

Förteckning över hänvisningar till harmoniserade standarder som bibehållits med begränsningar i Europeiska unionens officiella tidning

Nr

Hänvisning till standard

1.

EN ISO 12402-4:2006

Flytvästar – del 2: Räddningsvästar, klass 275 – Säkerhetskrav (ISO 12402-2:2006)

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

2.

EN ISO 12402-3:2006

Flytvästar – del 3: Räddningsvästar, klass 150 – Säkerhetskrav (ISO 12402-3:2006)

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

3.

EN ISO 12402-4:2006

Flytvästar – del 4: Räddningsvästar, klass 100 – Säkerhetskrav (ISO 12402-4:2006)

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

Anmärkning: Hänvisningarna till de harmoniserade standarder som förtecknas i tabellen ska behållas i Europeiska unionens officiella tidning med följande begränsning:

a)

Tillämpningen av klausulerna 5.6.1.1, 5.6.1.2 och 5.6.1.4 i varje standard ger inte presumtion om överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i punkt 1.1.1 i bilaga II till direktiv 89/686/EEG.

b)

Tillämpningen av klausulerna 5.3.2, 5.3.3, 5.6.1.3, 5.6.1.6 och 5.6.1.7 i varje standard ger inte presumtion om överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i punkt 1.2.1 i bilaga II till direktiv 89/686/EEG.

c)

Tillämpningen av klausulerna 5.2, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4 och 5.6.2.5 i varje standard ger inte presumtion om överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i punkt 3.4 i bilaga II till direktiv 89/686/EEG.