Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

23.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/43


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1254

av den 22 juli 2019

om harmoniserade standarder om leksakers säkerhet utarbetade till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (1), särskilt artikel 10.6, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG (2) ska leksaker som överensstämmer med de harmoniserade standarder eller delar av dem till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning förutsättas överensstämma med de krav som omfattas av dessa standarder eller delar av dem i artikel 10 och bilaga II till det direktivet.

(2)

Genom skrivelse M/445 av den 9 juli 2009 begärde kommissionen att CEN och Cenelec skulle utarbeta nya och omarbeta befintliga harmoniserade standarder till stöd för direktiv 2009/48/EG. I del I punkt 11 i bilaga II till direktiv 2009/48/EG anges särskilda säkerhetskrav för aktivitetsleksaker.

(3)

Trampoliner (studsmattor) är leksaker som är avsedda för hemmabruk och vars stödjande struktur förblir stabil medan aktiviteten pågår, och de är främst avsedda för barn för att de ska kunna hoppa. Därför är de aktivitetsleksaker i den mening som avses i artikel 3.21 i direktiv 2009/48/EG.

(4)

På grundval av begäran M/445 av den 9 juli 2009 omarbetade CEN den harmoniserade standarden EN 71-14:2014+A1:2017 om trampoliner (studsmattor) för privat bruk, till vilken en hänvisning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (3), för att säkerställa att också nedsänkta studsmattor, som i allt högre utsträckning släpps ut på marknaden, är säkra. Detta resulterade i att standard EN 71-14:2018 om trampoliner (studsmattor) för privat bruk antogs.

(5)

Kommissionen har tillsammans med CEN bedömt huruvida den harmoniserade standarden EN 71-14:2018 om trampoliner (studsmattor) för privat bruk som utarbetats av CEN överensstämmer med begäran M/445 av den 9 juli 2009.

(6)

Den harmoniserade standarden EN 71-14:2018 uppfyller de krav som den syftar till att omfatta och som fastställs i direktiv 2009/48/EG. Det är därför lämpligt att offentliggöra hänvisningen till denna standard i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

Den harmoniserade standarden EN 71-14:2018 ersätter den harmoniserade standarden EN 71-14:2014+A1:2017. Det är därför nödvändigt att återkalla hänvisningen till den standarden i Europeiska unionens officiella tidning. För att ge tillverkarna av leksaker tillräckligt med tid för att anpassa sina produkter till de omarbetade specifikationerna i den harmoniserade standarden EN 71-14:2018 är det nödvändigt att senarelägga återkallandet av hänvisningen till den harmoniserade standarden EN 71-14:2014+A1:2017.

(8)

Överensstämmelse med en harmoniserad standard ger en presumtion om överensstämmelse med motsvarande väsentliga krav i unionens harmoniserade lagstiftning från och med dagen för offentliggörande av hänvisningen till en sådan standard i Europeiska unionens officiella tidning. Detta beslut bör därför träda i kraft samma dag som det offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Hänvisningen till den harmoniserade standard om leksakers säkerhet som utarbetats till stöd för direktiv 2009/48/EG och som förtecknas i bilaga I till detta beslut offentliggörs härmed i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2

Hänvisningen till den harmoniserade standard om leksakers säkerhet som utarbetats till stöd för direktiv 2009/48/EG och som förtecknas i bilaga II till detta beslut återkallas härmed från Europeiska unionens officiella tidning med verkan det datum som anges i den bilagan.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet (EUT L 170, 30.6.2009, s. 1).

(3)  EUT C 282, 10.8.2018, s. 3.


BILAGA I

Nr

Hänvisning till standard

1.

EN 71-14:2018 Leksaker – Säkerhetsregler – Del 14: Trampoliner (studsmattor) för privat bruk


BILAGA II

Nr

Hänvisning till standard

Datum för återkallande

1.

EN 71-14:2014+A1:2017 Leksaker – Säkerhetsregler – Del 14: Trampoliner (studsmattor) för privat bruk

22 januari 2020