Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

30.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 250/95


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1616

av den 27 september 2019

om de harmoniserade standarder för tryckbärande anordningar som utarbetats till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (1), särskilt artikel 10.6, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU (2) ska tryckbärande anordningar och aggregat enligt artikel 4.1 och 4.2 i det direktivet som överensstämmer med harmoniserade standarder eller delar av dem till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning presumeras överensstämma med de väsentliga säkerhetskrav i bilaga I till det direktivet som omfattas av dessa standarder eller delar av dem.

(2)

Genom skrivelse M/071 av den 1 augusti 1994 begärde kommissionen att CEN skulle utarbeta de produktrelaterade standarderna och standarderna av övergripande karaktär till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG (3) när det gäller tryckbärande anordningar. Det direktivet ersattes av direktiv 2014/68/EU utan att de väsentliga säkerhetskraven i bilaga I till direktiv 97/23/EG ändrades.

(3)

På grundval av begäran M/071 utarbetade CEN nya harmoniserade standarder, EN ISO 4126–2:2019 för säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning, EN ISO 15494:2018 för plaströrsystem för industriapplikationer och EN ISO 21028–2:2018 för kryogena kärl. Standard EN ISO 21028–2:2018 är en ny standard som ersätter EN 1252–2:2001. För att ta hänsyn till den senaste tekniska utvecklingen har CEN ändrat och reviderat en del av de befintliga standarderna. Närmare bestämt ändrade CEN standarderna EN 13445–2:2014, EN 13445–3:2014, EN 13445–5:2014 och EN 13445–6:2014 för tryckkärl (ej eldberörda) och standarderna EN 13480–2:2017 och EN 13480–5:2017 för industriella rörledningar av metalliska material. CEN reviderade också standarderna EN 1562:2012 och EN 1563:2011 för gjutjärn, standarderna EN 12516–1:2014 och EN 12516–4:2014 för industriventiler och standard EN 13136:2013 för kylanläggningar och värmepumpar.

(4)

Kommissionen har tillsammans med CEN bedömt om standarderna för de tryckbärande anordningar som utarbetats, ändrats eller reviderats av CEN överensstämmer med begäran M/071.

(5)

De standarder för tryckbärande anordningar som utarbetats, ändrats eller reviderats av CEN uppfyller de krav som de syftar till att omfatta och som avses i bilaga I till direktiv 2014/68/EU. Det är därför lämpligt att offentliggöra hänvisningarna till dessa standarder i Europeiska unionens officiella tidning.

(6)

Hänvisningar till ändrade eller reviderade versioner av standarder ska offentliggöras för standarderna EN 13445–2:2014, EN 13445–3:2014, EN 13445–5:2014, EN 13445–6:2014, EN 13480–2:2017, EN 13480–5:2017, EN 1562:2012, EN 1563:2011, EN 12516–1:2014, EN 12516–4:2014 och EN 13136:2013. Standard EN 1252–2:2001 ska ersättas med en ny standard. Det är därför nödvändigt att återkalla hänvisningarna till standarderna EN 13445-2:2014, EN 13445-2:2014/A1:2016, EN 13445-2:2014/A2:2018, EN 13445-3:2014, EN 13445-3:2014/A1:2015, EN 13445-3:2014/A2:2016, EN 13445-3:2014/A3:2017, EN 13445-3:2014/A4:2018, EN 13445-5:2014, EN 13445-6:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017, EN 1252-2:2001, EN 1562:2012, EN 1563:2011, EN 12516-1:2014, EN 12516-4:2014 och EN 13136:2013 från Europeiska unionens officiella tidning (4). För att ge tillverkarna tillräckligt med tid för att anpassa sina produkter till de nya standarderna för kryogena kärl och de reviderade standarderna för gjutjärn, industriventiler samt kylanläggningar och värmepumpar är det nödvändigt att senarelägga återkallandet av hänvisningarna till dessa standarder.

(7)

Överensstämmelse med en harmoniserad standard ger en presumtion om överensstämmelse med motsvarande väsentliga krav i unionens harmoniserade lagstiftning från och med dagen för offentliggörande av hänvisningen till en sådan standard i Europeiska unionens officiella tidning. Detta beslut bör därför träda i kraft samma dag som det offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Hänvisningarna till de harmoniserade standarder för tryckbärande anordningar som utarbetats till stöd för direktiv 2014/68/EU och som förtecknas i bilaga I till detta beslut offentliggörs härmed i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2

Hänvisningarna till de harmoniserade standarder för tryckbärande anordningar som utarbetats till stöd för direktiv 2014/68/EU och som förtecknas i bilaga II till detta beslut återkallas härmed från Europeiska unionens officiella tidning från och med de datum som anges i den bilagan.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 27 september 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU av den 15 maj 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar (EUT L 189, 27.6.2014, s. 164).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av den 29 maj 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar (EGT L 181, 9.7.1997, s. 1).

(4)  EUT C 326, 14.9.2018, s. 94.


BILAGA I

Nr

Hänvisning till standard

1.

EN 1562:2019

Gjutna material – Aducerjärn

2.

EN 1563:2018

Gjutna material – Segjärn

3.

EN ISO 4126-2:2019

Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 2: Sprängbleck (ISO 4126–2:2018)

4.

EN 12516-1:2014+A1:2018

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Hållfasthetsberäkning av ventilhus – Del 1: Tabuleringsmetod för ventilhus av stål

5.

EN 12516-4:2014+A1:2018

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Hållfasthetsberäkning av ventilhus – Del 4: Beräkningsmetod för ventilhus tillverkade av metalliska material andra än stål

6.

EN 13136:2013+A1:2018

Kylanläggningar och värmepumpar – Tryckavsäkringsutrustning och tillhörande rörledningar – Beräkningsmetoder

7.

EN 13445-2:2014

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 2: Material

EN 13445-2:2014/A1:2016

EN 13445-2:2014/A2:2018

EN 13445-2:2014/A3:2018

8.

EN 13445-3:2014

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 3: Konstruktion

EN 13445-3:2014/A1:2015

EN 13445-3:2014/A2:2016

EN 13445-3:2014/A3:2017

EN 13445-3:2014/A4:2018

EN 13445-3:2014/A5:2018

EN 13445-3:2014/A6:2019

9.

EN 13445-5:2014

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 5: Kontroll och provning

EN 13445-5:2014/A1:2018

10.

EN 13445-6:2014

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 6: Konstruktions- och tillverkningskrav för tryckkärl och tryckbärande komponenter av segjärn

EN 13445-6:2014/A2:2018

11.

EN 13480-2:2017

Industriella rörledningar av metalliska material – Del 2: Material

EN 13480-2:2017/A1:2018

EN 13480-2:2017/A2:2018

EN 13480-2:2017/A3:2018

12.

EN 13480-5:2017

Industriella rörledningar av metalliska material – Del 5: Kontroll och provning

EN 13480-5:2017/A1:2019

13.

EN ISO 15494:2018

Plaströrsystem för industriapplikationer – PB, PE, PE-RT, PE-X och PP – Krav för komponenter och system – Metriska serier (ISO 15494:2015)

14.

EN ISO 21028-2:2018

Kryogena kärl – Krav för material vid kryogen temperatur – Del 2: Temperaturer mellan -80 grader C och -20 grader C (ISO 21028–2:2018)


BILAGA II

Nr

Hänvisning till standard

Datum för återkallande

1.

EN 13445-2:2014

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 2: Material

EN 13445-2:2014/A1:2016

EN 13445-2:2014/A2:2018

30 september 2019

2.

EN 13445-3:2014

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 3: Konstruktion

EN 13445-3:2014/A1:2015

EN 13445-3:2014/A2:2016

EN 13445-3:2014/A3:2017

EN 13445-3:2014/A4:2018

30 september 2019

3.

EN 13445-5:2014

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 5: Kontroll och provning

30 september 2019

4.

EN 13445-6:2014

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 6: Konstruktions- och tillverkningskrav för tryckkärl och tryckbärande komponenter av segjärn

30 september 2019

5.

EN 13480-2:2017

Industriella rörledningar av metalliska material – Del 2: Material

30 september 2019

6.

EN 13480-5:2017

Industriella rörledningar av metalliska material – Del 5: Kontroll och provning

30 september 2019

7.

EN 1252-2:2001

Kryogena kärl – Material – Del 2: Seghetskrav för temperaturer mellan -80 °C och -20 °C

30 mars 2020

8.

EN 1562:2012

Gjutna material – Aducerjärn

30 mars 2020

9.

EN 1563:2011

Gjutna material – Segjärn

30 mars 2020

10.

EN 12516-1:2014

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Hållfasthetsberäkning av ventilhus – Del 1: Tabuleringsmetod för ventilhus av stål

30 mars 2020

11.

EN 12516-4:2014

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Hållfasthetsberäkning av ventilhus – Del 4: Beräkningsmetod för ventilhus tillverkade av metalliska material andra än stål

30 mars 2020

12.

EN 13136:2013

Kylanläggningar och värmepumpar – Tryckavsäkringsutrustning och tillhörande rörledningar – Beräkningsmetoder

30 mars 2020