Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

12.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 70/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/387

av den 11 mars 2019

om godkännande av en utvidgning av användningsområdet för olja från Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) som ett nytt livsmedel och för ändring av benämningen och de särskilda märkningskraven för olja från Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 samt om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (1), särskilt artikel 12, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) 2015/2283 får endast nya livsmedel som godkänts och införts i unionsförteckningen släppas ut på marknaden i unionen.

(2)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2015/2283 antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (2) genom vilken det upprättas en unionsförteckning över godkända nya livsmedel.

(3)

Enligt artikel 12 i förordning (EU) 2015/2283 ska kommissionen besluta om godkännande och utsläppande av ett nytt livsmedel på unionsmarknaden och om uppdatering av unionsförteckningen.

(4)

Genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/545 (3) godkändes, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (4), utsläppande på marknaden i unionen av olja från mikroalgen Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) som ny livsmedelsingrediens för användning i en rad livsmedel.

(5)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1032 (5) utvidgades godkännandet av olja från mikroalgen Schizochytrium sp. (T18) som ett nytt livsmedel enligt förordning (EU) 2015/2283 till frukt- och grönsakspuréer.

(6)

Den 10 september 2018 ansökte företaget DSM Nutritional Products Europe hos kommissionen om att få ändra villkoren för användning av det nya livsmedlet olja från Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) i den mening som avses i artikel 10.1 i förordning (EU) 2015/2283. Ansökan gällde en utvidgning av användningsområdet för olja från Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) till frukt- och grönsakspuréer.

(7)

Den föreslagna utvidgningen av användningsområdet för det nya livsmedlet ändrar inte de säkerhetsöverväganden som låg till grund för godkännandet av utvidgning av användningsområdet för olja från Schizochytrium sp. (T18) till frukt- och grönsakspuréer genom genomförandeförordning (EU) 2018/1032, och ger inte heller upphov till några betänkligheter när det gäller säkerheten. Mot bakgrund av dessa överväganden uppfyller den föreslagna utvidgningen kraven i artikel 12.1 i förordning (EU) 2015/2283.

(8)

Den 10 september 2018 ansökte företaget DSM Nutritional Products Europe hos kommissionen om godkännande för ändring av benämningen och de särskilda märkningskraven för olja från Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) i den mening som avses i artikel 10.1 i förordning (EU) 2015/2283. Ansökan gäller strykning av stammen ”(ATCC PTA 9695)” från benämningen av det nya livsmedlet i unionsförteckningen och i märkningen av livsmedel där det ingår.

(9)

Sökanden anser att benämningen och märkningskraven för olja från Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) måste ändras eftersom benämningen av stammen ”(ATCC PTA 9695)” på märkningen av livsmedel som innehåller olja från Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) varken är begriplig eller relevant för konsumenter.

(10)

Det finns för närvarande fyra godkända oljor från Schizochytrium sp. i unionsförteckningen över nya livsmedel. Av dessa är olja från Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) den enda där stammen måste anges i märkningen. Genom en ändring av benämningen och märkningen av olja från Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) säkerställs därför konsekvens med benämningen och märkningen av alla oljor från Schizochytrium sp. som godkänts som nya livsmedel utan att det har en negativ påverkan på människors hälsa och konsumenternas intressen.

(11)

Med hänsyn till strykningen av stammen ”(ATCC PTA 9695)” från benämningen av det nya livsmedlet och från de särskilda märkningskraven för olja från Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) bör benämningen ”(ATCC PTA 9695)” ingå i specifikationerna eftersom det är nödvändigt för att det nya livsmedlet ska kunna identifieras på ett riktigt sätt. Specifikationerna för ”olja från Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)” i tabell 2 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

Kommissionen begärde inte något yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet i enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) 2015/2283, eftersom en utvidgning av användningsområdet för olja från Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695), en ändring av benämningen och de särskilda märkningskraven för olja från Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) och den efterföljande uppdateringen av unionsförteckningen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De uppgifter i unionsförteckningen över godkända nya livsmedel i genomförandeförordning (EU) 2017/2470 som avser olja från Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

2.   Uppgifterna i den unionsförteckning som avses i punkt 1 ska omfatta de användningsvillkor och märkningskrav som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/545 av den 31 mars 2015 om tillstånd för utsläppande på marknaden av olja från mikroalgen Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (EUT L 90, 2.4.2015, s. 7).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1032 av den 20 juli 2018 om godkännande av en utvidgning av användningsområdet för olja från mikroalgen Schizochytrium sp. som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (EUT L 185, 23.7.2018, s. 9).


BILAGA

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras på följande sätt:

1)

Uppgifterna om ”Olja från Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)” i tabell 1 (Godkända nya livsmedel) ska ersättas med följande:

Godkänt nytt livsmedel

Villkoren för hur det nya livsmedlet får användas

Ytterligare särskilda märkningskrav

Andra krav

Olja från Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av DHA

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ’olja från mikroalgen Schizochytrium sp.’”

Mjölkprodukter, utom mjölkbaserade drycker

200 mg/100 g, eller i fråga om ostprodukter 600 mg/100 g

Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, utom drycker

200 mg/100 g, eller i fråga om icke mjölkbaserade ostliknande produkter 600 mg/100 g

Bredbara fetter och dressingar

600 mg/100 g

Frukostcerealier

500 mg/100 g

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

250 mg DHA/dag för befolkningen i allmänhet

450 mg DHA/dag för gravida och ammande kvinnor

Komplett kostersättning för viktkontroll enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013 och måltidsersättning för viktkontroll

250 mg/måltid

Mjölkbaserade drycker och liknande produkter som är avsedda för småbarn

200 mg/100 g

Livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande

Livsmedel försedda med uppgifter om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i enlighet med kraven i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 828/2014

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med särskilda näringsbehov hos de personer som produkterna är avsedda för

Bageriprodukter (matbröd, portionsbröd och söta kex)

200 mg/100 g

Müslistänger

500 mg/100 g

Matlagningsfett

360 mg/100 g

Alkoholfria drycker (inklusive icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter och mjölkbaserade drycker)

80 mg/100 ml

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med förordning (EU) nr 609/2013

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

200 mg/100 g

Frukt-/grönsakspuré

100 mg/100 g

2)

Uppgifterna om ”Olja från Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)” i tabell 2 (Specifikationer) ska ersättas med följande:

Godkänt nytt livsmedel

Specifikation

Olja från Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Det nya livsmedlet framställs från stammen ATCC PTA-9695 av mikroalgen Schizochytrium sp.

Peroxidtal: ≤ 5,0 mekv/kg olja

Oförtvålbara ämnen: ≤ 3,5 %

Transfettsyror: ≤ 2,0 %

Fria fettsyror: ≤ 0,4 %

Dokosapentaensyra (DPA) n-6 ≤ 7,5 %

DHA-halt: ≥ 35 %”