Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

21.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/456

av den 20 mars 2019

om godkännande för ändring av specifikationerna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 för det nya livsmedlet korianderfröolja från Coriandrum sativum och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (1), särskilt artikel 12, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) 2015/2283 får endast nya livsmedel som godkänts och införts i unionsförteckningen släppas ut på marknaden i unionen.

(2)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2015/2283 antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (2) genom vilken en unionsförteckning över godkända nya livsmedel upprättas.

(3)

I enlighet med artikel 12 i förordning (EU) 2015/2283 ska kommissionen besluta om godkännande och utsläppande av ett nytt livsmedel på unionsmarknaden och om uppdatering av unionsförteckningen.

(4)

Genom kommissionens genomförandebeslut 2014/155/EU (3) godkändes utsläppande på marknaden av korianderfröolja från Coriandrum sativum som ny livsmedelsingrediens för användning i kosttillskott i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (4).

(5)

Företaget Ovalie Innovation (nedan kallat sökanden) ansökte den 17 maj 2018 hos kommissionen i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EU) 2015/2283 om att få ändra specifikationerna för korianderfröolja från Coriandrum sativum. Sökanden begärde att få minska det lägsta förtvålningstalet från nuvarande 186 mg KOH/g till 179 mg KOH/g.

(6)

Sökanden motiverar begäran med att ändringen är nödvändig för att man ska kunna ta hänsyn till variationer i förtvålningstalen under raffineringsprocessen vid framställning av korianderfröolja för användning i kosttillskott.

(7)

Kommissionen anser att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet inte behöver göra någon säkerhetsutvärdering av den nuvarande ansökan i enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) 2015/2283, eftersom den föreslagna minskningen avseende förtvålningstalen för korianderfröolja är begränsad samtidigt som den svaga ökningen av oförtvålbara ämnen, som skulle kunna anses vara relevant för det nya livsmedlets säkerhet, ligger inom de godkända gränsvärdena.

(8)

Den föreslagna ändringen avseende förtvålningstalen för korianderfröolja från Coriandrum sativum ändrar inte de säkerhetsöverväganden som låg till grund för godkännandet. Därför bör specifikationerna ändras för det nya livsmedlet korianderfröolja från Coriandrum sativum i enlighet med de föreslagna förtvålningstalen.

(9)

Uppgifterna i ansökan ger tillräckligt underlag för att man ska kunna fastställa att de föreslagna ändringarna av specifikationerna för det nya livsmedlet korianderfröolja från Coriandrum sativum är förenliga med artikel 12 i förordning (EU) 2015/2283.

(10)

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppgifterna om det nya livsmedlet korianderfröolja från Coriandrum sativum som införts i den unionsförteckning över godkända nya livsmedel enligt artikel 6 i förordning (EU) 2015/2283 som finns i genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/155/EU av den 19 mars 2014 om tillstånd för utsläppande på marknaden av korianderfröolja som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (EUT L 85, 21.3.2014, s. 13).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1).


BILAGA

Uppgifterna om korianderfröolja från Coriandrum sativum i tabell 2 (Specifikationer) i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ersättas med följande:

Godkänt nytt livsmedel

Specifikation

Korianderfröolja frånCoriandrum sativum

Beskrivning/definition

Korianderfröolja är en olja innehållande fettsyreglycerider som framställs ur fröna från växten koriander Coriandrum sativum L.

Svagt gul färg och mild smak

CAS-nr: 8008-52-4

Sammansättning av fettsyror:

Palmitinsyra (C16:0): 2–5 %

Stearinsyra (C18:0): < 1,5 %

Petroselinsyra (cis-C18:1(n-12)): 60–75 %

Oljesyra (cis-C18:1(n-9)): 8–15 %

Linolsyra (C18:2): 12–19 %

α-linolensyra (C18:3): < 1,0 %

Transfettsyror: ≤ 1,0 %

Renhetsgrad

Brytningsindex (20 °C): 1,466–1,474

Syratal: ≤ 2,5 mg KOH/g

Peroxidtal: ≤ 5,0 mekv/kg

Jodtal: 88–110 enheter

Förtvålningstal: 179–200 mg KOH/g

Oförtvålbara ämnen: ≤ 15 g/kg”