Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

23.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1249

av den 22 juli 2019

om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 vad gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (1), särskilt artikel 15.5, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 (2) fastställs bestämmelser om strängare offentlig kontroll av import av de foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som förtecknas i bilaga I till den förordningen (nedan kallad förteckningen) vid de utsedda införselställena till de territorier som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 882/2004.

(2)

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 669/2009 ska förteckningen ses över regelbundet och minst två gånger om året, med beaktande av de informationskällor som anges i den artikeln.

(3)

Förekomsten och relevansen av livsmedelstillbud som nyligen anmälts genom det system för snabb varning för livsmedel och foder som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (3), information om medlemsstaternas offentliga kontroller av foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung samt de halvårsvisa rapporter om sändningar av foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som medlemsstaterna lämnar till kommissionen i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 669/2009 visar att förteckningen bör ändras.

(4)

För sändningar med jackfrukter (Artocarpus heterophyllus) från Malaysia visar uppgifterna från anmälningar som mottagits via systemet för snabb varning för livsmedel och foder samt informationen om medlemsstaternas offentliga kontroller att nya risker för människors hälsa uppstått till följd av eventuella föroreningar av bekämpningsmedelsrester, vilket kräver strängare offentlig kontroll. När det gäller jordnötter från Förenta staterna visar dessutom uppgifter från anmälningar som mottagits via systemet för snabb varning för livsmedel och foder att det finns risker för människors hälsa på grund av möjliga föroreningar av aflatoxiner, vilket kräver strängare offentlig kontroll. Poster avseende dessa sändningar bör därför införas i förteckningen.

(5)

I kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 (4) fastställs ett gränsvärde för vätecyanid (cyanid) i obearbetade hela, malda, krossade eller hackade aprikoskärnor som släpps ut på marknaden till slutkonsumenter. Vidare anges i kommissionens förordning (EU) 2017/1237 (5) att företagare som släpper ut obearbetade hela, malda, krossade eller hackade aprikoskärnor på marknaden till slutkonsumenter, på begäran av den behöriga myndigheten ska lämna bevis för att den saluförda produkten inte överskrider gränsvärdet. För sändningar av obearbetade aprikoskärnor från Turkiet som är avsedda att släppas ut på marknaden till slutkonsumenter visar uppgifter från anmälningar som mottagits via systemet för snabb varning för livsmedel och foder att det uppstår nya risker för människors hälsa på grund av förekomsten av vätecyanid (cyanid), vilket kräver strängare offentlig kontroll. En post avseende dessa sändningar bör därför införas i förteckningen.

(6)

På grund av den höga frekvensen av bristande efterlevnad av de relevanta kraven i unionslagstiftningen som upptäckts vid den offentliga kontroll som medlemsstaterna utför i enlighet med förordning (EG) nr 669/2009 är det dessutom lämpligt att oftare utföra identitetskontroller och fysiska kontroller av te och gojibär från Kina och paprikor och sparrisbönor från Dominikanska republiken. Posterna avseende dessa sändningar bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Förteckningen bör dessutom ändras genom att man minskar antalet identitetskontroller och fysiska kontroller av aprikoser från Turkiet på grund av den låga frekvensen av bristande efterlevnad av de relevanta kraven i unionslagstiftningen som upptäckts vid den offentliga kontroll som medlemsstaterna utför i enlighet med förordning (EG) nr 669/2009. Posterna avseende dessa sändningar bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Den befintliga posten för gojibär från Kina i förteckningen kräver att de behöriga myndigheterna testar denna vara för vissa bekämpningsmedel, och däri ingår inte nikotin. Det har rapporterats om upprepade upptäckter av nikotin i gojibär från Kina. Det är därför lämpligt att ändra den befintliga posten för gojibär från Kina i bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 för att kräva att de behöriga myndigheterna testar denna vara för nikotin.

(9)

Rovor (Brassica rapa spp. Rapa) från Libanon och från Syrien, beredda eller konserverade i saltlake eller med citronsyra, innebär en lika stor risk som de former av den varan från Libanon och från Syrien som för närvarande är förtecknade. Förteckningen bör därför ändras så att den omfattar rovor från Libanon och Syrien som beretts eller konserverats i saltlake eller med citronsyra.

(10)

För att säkerställa enhetlighet och tydlighet bör bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 ersättas i sin helhet.

(11)

Förordning (EG) nr 669/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG (EUT L 194, 25.7.2009, s. 11).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).

(5)  Kommissionens förordning (EU) 2017/1237 av den 7 juli 2017 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärdet för vätecyanid i obearbetade hela, malda, krossade eller hackade aprikoskärnor som släpps ut på marknaden till slutkonsumenter (EUT L 177, 8.7.2017, s. 36).


BILAGA

”BILAGA I

Foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som omfattas av strängare offentlig kontroll vid de utsedda införselställena

Foder och livsmedel

(avsedd användning)

KN-nummer (1)

Taric-undernummer

Ursprungsland

Fara

Fysiska kontroller och identitetskontroller (frekvens i procent)

Jordnötter, med skal

1202 41 00

Bolivia (BO)

Aflatoxiner

50

Jordnötter, skalade

1202 42 00

Jordnötssmör

2008 11 10

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

(Foder och livsmedel)

2008 11 91 ,

2008 11 96 ,

2008 11 98

Svartpeppar (Piper)

(Livsmedel – varken krossade eller malda)

ex 0904 11 00

10

Brasilien (BR)

Salmonella  (2)

20

Gojibär (bocktörne) (Lycium barbarum L.)

(Livsmedel – färska, kylda eller torkade)

ex 0813 40 95 ,

ex 0810 90 75

10

10

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester (3)  (4)  (5)

20

Sötpaprika (Capsicum annuum)

(Livsmedel – krossade eller malda)

ex 0904 22 00

11

Kina (CN)

Salmonella  (2)

20

Te, även aromatiserat

(Livsmedel)

0902

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester (3)  (6)

20

Auberginer (Solanum melongena)

(Livsmedel – färska eller kylda)

0709 30 00

Dominikanska republiken (DO)

Bekämpningsmedelsrester (3)

20

Sötpaprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ,

0710 80 51

Dominikanska republiken (DO)

Bekämpningsmedelsrester (3)  (7)

50

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ,

ex 0710 80 59

20

20

Sparrisböna

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0708 20 00 ,

ex 0710 22 00

10

10

Sötpaprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ,

0710 80 51

Egypten (EG)

Bekämpningsmedelsrester (3)  (8)

20

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 60 99 ,

ex 0710 80 59

20

20

Sesamfrön

(Livsmedel – färska eller kylda)

1207 40 90

Etiopien (ET)

Salmonella  (2)

50

Hasselnötter, med skal

0802 21 00

Georgien (GE)

Aflatoxiner

50

Hasselnötter, skalade

0802 22 00

Mjöl och pulver av hasselnötter

ex 1106 30 90

40

Hasselnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

(Livsmedel)

ex 2008 19 19 ,

ex 2008 19 95 ,

ex 2008 19 99

30

20

30

Palmolja

(Livsmedel)

1511 10 90 ,

1511 90 11 ,

Ghana (GH)

Färgämnet Sudan (9)

50

ex 1511 90 19 ,

90

1511 90 99

Okra

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 99 90 ,

ex 0710 80 95

20

30

Indien (IN)

Bekämpningsmedelsrester (3)  (10)

10

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 60 99 ,

ex 0710 80 59

20

20

Indien (IN)

Bekämpningsmedelsrester (3)  (11)

20

Bönor (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Livsmedel – färska eller kylda)

0708 20

Kenya (KE)

Bekämpningsmedelsrester (3)

5

Kinesisk bladselleri (Apium graveolens)

(Livsmedel – färska eller kylda örter)

ex 0709 40 00

20

Kambodja (KH)

Bekämpningsmedelsrester (3)  (12)

50

Sparrisböna

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

ex 0708 20 00 ,

ex 0710 22 00

10

10

Kambodja (KH)

Bekämpningsmedelsrester (3)  (13)

50

Rovor (Brassica rapa ssp. rapa)

(Livsmedel – beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra)

ex 2001 90 97 ,

11 , 19

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

Rovor (Brassica rapa ssp. rapa)

(Livsmedel – beredda eller konserverade i saltlake eller med citronsyra, inte frysta)

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

Spanskpeppar (sötpaprika eller annan än sötpaprika) (Capsicum spp.)

(Livsmedel – torkade, rostade, krossade eller malda)

0904 21 10 ,

Sri Lanka (LK)

Aflatoxiner

50

ex 0904 21 90 ,

20

ex 0904 22 00 ,

11 , 19

ex 2008 99 99

79

Jordnötter, med skal

1202 41 00

Madagaskar (MG)

Aflatoxiner

50

Jordnötter, skalade

1202 42 00

Jordnötssmör

2008 11 10

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

(Foder och livsmedel)

2008 11 91 ,

2008 11 96 ,

2008 11 98

Jackfrukter (Artocarpus heterophyllus)

(Livsmedel – färska)

ex 0810 90 20

20

Malaysia (MY)

Bekämpningsmedelsrester (3)

20

Sesamfrön

(Livsmedel – färska eller kylda)

1207 40 90

Nigeria (NG)

Salmonella  (2)

50

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 60 99 ,

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)

Bekämpningsmedelsrester (3)

20

Hallon

(Livsmedel – frysta)

ex 0811 20 11 ,

ex 0811 20 19 ,

0811 20 31

10

10

Serbien (RS)

Norovirus

10

Sesamfrön

(Livsmedel – färska eller kylda)

1207 40 90

Sudan (SD)

Salmonella  (2)

50

Vattenmelonfrön (Egusi, Citrullus spp.) och produkter därav

(Livsmedel)

ex 1207 70 00 ,

ex 1208 90 00 ,

ex 2008 99 99

10

10

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxiner

50

Jordnötter, med skal

1202 41 00

Senegal (SN)

Aflatoxiner

50

Jordnötter, skalade

1202 42 00

Jordnötssmör

2008 11 10

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

(Foder och livsmedel)

2008 11 91 ,

2008 11 96 ,

2008 11 98

Rovor (Brassica rapa ssp. rapa)

(Livsmedel – beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra)

ex 2001 90 97 ,

11 , 19

Syrien (SY)

Rhodamin B

50

Rovor (Brassica rapa ssp. rapa)

(Livsmedel – beredda eller konserverade i saltlake eller med citronsyra, inte frysta)

ex 2005 99 80

93

Syrien (SY)

Rhodamin B

50

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 60 99 ,

ex 0710 80 59

20

20

Thailand (TH)

Bekämpningsmedelsrester (3)  (14)

10

Torkade aprikoser

0813 10 00

Turkiet (TR)

Sulfiter (16)

10

Aprikoser, på annat sätt beredda eller konserverade (15)

(Livsmedel)

2008 50 61

Torkade vindruvor (inklusive torkade druvor som skurits eller krossats till en pasta, utan ytterligare behandling)

(Livsmedel)

0806 20

Turkiet (TR)

Okratoxin A

5

Citroner (Citrus limon, Citrus limonum)

(Livsmedel – färska, kylda eller torkade)

0805 50 10

Turkiet (TR)

Bekämpningsmedelsrester (3)

10

Granatäpplen

(Livsmedel – färska eller kylda)

ex 0810 90 75

30

Turkiet (TR)

Bekämpningsmedelsrester (3)  (17)

10

Sötpaprika (Capsicum annuum)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

0709 60 10 ,

0710 80 51

Turkiet (TR)

Bekämpningsmedelsrester (3)  (18)

10

Obearbetade hela, malda, krossade eller hackade aprikoskärnor avsedda att släppas ut på marknaden till slutkonsumenter (19)  (20)

(Livsmedel)

ex 1212 99 95

20

Turkiet (TR)

Cyanid

50

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Uganda (UG)

Bekämpningsmedelsrester (3)

20

Sesamfrön

(Livsmedel – färska eller kylda)

1207 40 90

Uganda (UG)

Salmonella  (2)

50

Jordnötter, med skal

1202 41 00

Förenta staterna (US)

Aflatoxiner

10

Jordnötter, skalade

1202 42 00

Jordnötssmör

2008 11 10

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

(Foder och livsmedel)

2008 11 91 ,

2008 11 96 ,

2008 11 98

Pistaschmandlar, med skal

0802 51 00

Förenta staterna (US)

Aflatoxiner

10

Pistaschmandlar, skalade

0802 52 00

Pistaschmandlar, rostade

(Livsmedel)

ex 2008 19 13 ,

ex 2008 19 93

20

20

Torkade aprikoser

0813 10 00

Uzbekistan (UZ)

Sulfiter (16)

50

Aprikoser, på annat sätt beredda eller konserverade (15)

(Livsmedel)

2008 50 61

Korianderblad

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester (3)  (21)

50

Basilika (helig, söt)

ex 1211 90 86

20

Mynta

ex 1211 90 86

30

Persilja

(Livsmedel – färska eller kylda örter)

ex 0709 99 90

40

Okra

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester (3)  (21)

50

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 60 99 ,

ex 0710 80 59

20

20

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester (3)  (21)

50


(1)  Om bara vissa produkter som omfattas av ett KN-nummer behöver undersökas anges KN-numret med ’ex’.

(2)  Referensmetod EN ISO 6579-1 eller en metod som validerats mot den i enlighet med protokollet i EN ISO 16140-2.

(3)  Resthalter av åtminstone de bekämpningsmedel som anges i kontrollprogrammet antaget i enlighet med artikel 29.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1) som kan analyseras med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera resthalter (endast övervakning av bekämpningsmedel i eller på produkter av vegetabiliskt ursprung).

(4)  Resthalter av amitraz.

(5)  Resthalter av nikotin.

(6)  Resthalter av tolfenpyrad.

(7)  Resthalter av acefat, aldikarb (summan av aldikarb, dess sulfoxid och dess sulfon, uttryckt som aldikarb), amitraz (amitraz inklusive metaboliter innehållande 2,4-dimetylanilin, uttryckt som amitraz), diafentiuron, dikofol (summan av p,p′- och o,p′-isomerer), ditiokarbamater (ditiokarbamater uttryckta som CS2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram) och metiokarb (summan av metiokarb, metiokarbsulfoxid och metiokarbsulfon, uttryckt som metiokarb).

(8)  Resthalter av dikofol (summan av p,p′- och o,p′-isomerer), dinotefuran, folpet, prokloraz (summan av prokloraz och dess metaboliter innehållande 2,4,6-triklorofenol, uttryckt som prokloraz), tiofanatmetyl och triforin.

(9)  I denna bilaga avses med färgämnet Sudan något av de kemiska ämnena i) Sudan I (CAS-nummer 842-07-9), ii) Sudan II (CAS-nummer 3118-97-6), iii) Sudan III (CAS-nummer 85-86-9), iv) Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nummer 85-83-6).

(10)  Resthalter av diafentiuron.

(11)  Resthalter av karbofuran.

(12)  Resthalter av fentoat.

(13)  Resthalter av klorbufam.

(14)  Resthalter av formetanat (summan av formetanat och dess salter, uttryckt som formetanathydroklorid), protiofos och triforin.

(15)  Den behöriga myndigheten på den bestämmelseort som anges i den gemensamma handlingen vid införsel (CED) får utföra identitetskontroller och fysiska kontroller i enlighet med artikel 9.2 i denna förordning.

(16)  Referensmetoder: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 eller ISO 5522:1981.

(17)  Resthalter av prokloraz.

(18)  Resthalter av diafentiuron, formetanat (summan av formetanat och dess salter, uttryckt som formetanathydroklorid) och tiofanatmetyl.

(19)  Obearbetade produkter enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1).

(20)  Utsläppande på marknaden och slutkonsument enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

(21)  Resthalter av ditiokarbamater (ditiokarbamater uttryckta som CS2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram), fentoat och kvinalfos.