Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

30.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 201/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1272

av den 29 juli 2019

om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel och genomförandebeslut (EU) 2017/2078 om tillstånd för utvidgning av användningen av beta-glukaner från jäst som en ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (1), särskilt artiklarna 8 och 12,

och av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 8 i förordning (EU) 2015/2283 skulle kommissionen senast den 1 januari 2018 upprätta en unionsförteckning över nya livsmedel som godkänts eller anmälts enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (2).

(2)

Unionsförteckningen över nya livsmedel som godkänts eller anmälts enligt förordning (EG) nr 258/97 upprättades genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (3).

(3)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1023 (4) rättades genomförandeförordning (EU) 2017/2470 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel genom införande av ett antal godkända eller anmälda nya livsmedel som inte ingick i den ursprungliga unionsförteckningen.

(4)

Efter att genomförandeförordning (EU) 2017/2470 och genomförandeförordning (EU) 2018/1023 hade offentliggjorts upptäckte kommissionen ytterligare fel i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470.

(5)

Det måste göras rättelser för att skapa tydlighet och klarhet om rättsläget för livsmedelsföretagarna och medlemsstaternas behöriga myndigheter, så att unionsförteckningen över nya livsmedel genomförs och används på rätt sätt.

(6)

Den 22 november 2018 begärde den behöriga myndigheten i Italien att kommissionen skulle rätta unionsförteckningen med avseende på benämningen på och de särskilda märkningskraven för det nya livsmedlet extrakt från cellkulturer av Echinacea purpurea. Detta nya livsmedel godkändes genom ett anmälningsförfarande i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 258/97. Den behöriga myndigheten i Italien angav av misstag fel namn på cellkulturerna i anmälan och vill därför att ”HTN®Vb” ska ersättas med ”EchiPure-PC™” i det nya livsmedlets benämning i unionsförteckningen och i de särskilda märkningskraven för livsmedel där det ingår samt i specifikationerna för det nya livsmedlet.

(7)

Därför måste det göras en rättelse av benämningen och de särskilda märkningskraven i tabell 1 och en rättelse av specifikationerna i tabell 2 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 för det nya livsmedlet extrakt från cellkulturer av Echinacea purpurea.

(8)

Det nya livsmedlet beta-glukaner från jäst godkändes med vissa villkor för hur det får användas genom kommissionens genomförandebeslut 2011/762/EU (5). Användning av beta-glukaner från jäst i ytterligare livsmedelskategorier godkändes senare genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2078 (6). I specifikationerna för beta-glukaner från jäst i genomförandebeslut (EU) 2017/2078 har måttenheten för tungmetaller felaktigt uttryckts som mg/g i stället för mg/kg. Detta fel överfördes till den unionsförteckning som upprättats genom genomförandeförordning (EU) 2017/2470. Specifikationerna för beta-glukaner från jäst med avseende på tungmetaller i bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2017/2078 och i tabell 2 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 bör därför rättas i enlighet med detta.

(9)

Genomförandeförordning (EU) 2017/2470 och genomförandebeslut (EU) 2017/2078 bör rättas i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska rättas i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2017/2078 ska rättas i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juli 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1023 av den 23 juli 2018 om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel (EUT L 187, 24.7.2018, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut 2011/762/EU av den 24 november 2011 om tillstånd för utsläppande på marknaden av beta-glukaner från jäst som en ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (EUT L 313, 26.11.2011, s. 41).

(6)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2078 av den 10 november 2017 om tillstånd för utvidgning av användningen av beta-glukaner från jäst som en ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (EUT L 295, 14.11.2017, s. 77).


BILAGA

1)   

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska rättas på följande sätt:

a)

I tabell 1 (Godkända nya livsmedel) ska uppgifterna om extrakt från cellkulturer av Echinacea purpurea ersättas med följande:

Godkänt nytt livsmedel

Villkoren för hur det nya livsmedlet får användas

Ytterligare särskilda märkningskrav

Andra krav

Extrakt från cellkulturer av Echinacea purpurea

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”torkat extrakt av Echinacea purpurea från cellkulturer EchiPure-PC™”.

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

I enlighet med normal användning i kosttillskott av ett liknande extrakt av blommor i blomhuvuden av Echinacea purpurea

b)

I tabell 2 (Specifikationer) ska uppgifterna om extrakt från cellkulturer av Echinacea purpurea ersättas med följande:

Godkänt nytt livsmedel

Specifikation

Extrakt från cellkulturer av Echinacea purpurea

Beskrivning/definition

Torkat extrakt av Echinacea purpurea från cellkulturer EchiPure-PC™.”

c)

I tabell 2 (Specifikationer) ska uppgifterna om beta-glukaner från jäst under rubriken Tungmetaller för olösliga i vatten men utspädningsbara i många flytande matriser ersättas med följande:

”Bly: < 0,2 mg/kg

Arsenik: < 0,2 mg/kg

Kvicksilver: < 0,1 mg/kg

Kadmium: < 0,1 mg/kg”

2)   

Bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2017/2078 ska rättas på följande sätt:

I tabellen, Specifikationer för beta-glukaner från jäst (Saccharomyces cerevisiae), ska uppgifterna om bly, arsenik, kvicksilver och kadmium ersättas med följande:

”Bly

< 0,2 mg/kg

Arsenik

< 0,2 mg/kg

Kvicksilver

< 0,1 mg/kg

Kadmium

< 0,1 mg/kg”