Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om EG-typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbar dragen utrustning till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon" (KOM(2002) 6 slutlig – 2002/0017 COD)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 221 , 17/09/2002 s. 0005 - 0007Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om EG-typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbar dragen utrustning till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon"

(KOM(2002) 6 slutlig - 2002/0017 COD)

(2002/C 221/02)

Den 12 februari 2002 beslutade rådet att i enlighet med artikel 95 i EG-fördraget rådfråga Ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.

Sektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som svarat för kommitténs beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 8 maj 2002. Föredragande var Philippe Levaux.

Vid sin 391:a plenarsession den 29-30 maj 2002 (sammanträdet den 29 maj 2002) antog Ekonomiska och sociala kommittén enhälligt följande yttrande.

1. Förslagets målsättning

1.1. Inom ramen för harmoniseringen av förfarandena för EG-typgodkännande har det blivit nödvändigt att anpassa bestämmelserna i rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul till bestämmelserna i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, och till bestämmelserna i rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon.

1.2. Förslaget till direktiv utgör den andra etappen i omarbetningen av direktiv 74/150/EEG, något som görs särskilt med avsikt att vidga lagens tillämpningsområde till mer specifika typer av traktorer samt till släpvagnar och utbytbar dragen utrustning till sådana traktorer.

1.3. Kommissionen framhåller att man under förberedelserna inför förslaget har avlägsnat överflödiga bestämmelser och bearbetat lagtexterna så att genomförandet skall bli enklare. Syftet är att uppnå större effektivitet och bättre insyn.

1.4. Kommissionen eftersträvar en total harmonisering inom gemenskapen och föreslår därför att de nationella typgodkännandena skall ersättas med ett EG-typgodkännande.

1.5. Förslaget har också utarbetats med hänsyn till vissa internationella bestämmelser, såsom de som antagits inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa samt OECD.

1.6. Kommissionen anser slutligen att det föreslagna direktivet kommer att bidra till att påskynda de administrativa formaliteter som tillverkarna måste fullgöra för att få tillstånd att sälja sina produkter.

1.7. Direktivet kommer också att medföra att tillverkarna inte längre behöver ta fram tekniska varianter av sina produkter i syfte att uppfylla de olika nationella kraven och att de endast behöver låta sina nya fordonstyper genomgå EG-typgodkännande i en medlemsstat.

2. Allmänna kommentarer

2.1. Förslaget till direktiv berör en viktig sektor vars produktion enligt EU:s uppskattningar motsvarar ett värde av 16 miljarder EUR.

2.2. 140000 personer är direkt sysselsatta i sektorns 5000 företag, och sektorn sysselsätter indirekt ytterligare 150000 personer inom distribution och försäljning.

2.3. Sett i ett längre perspektiv har produktionen visat tendens att öka något, och handelsutbytet inom och utom gemenskapen (främst med USA och Centraleuropa) har intensifierats.

2.4. Kommittén kan med tillfredsställelse konstatera att tidsfristerna för genomförandet av direktivet är tillräckligt långa för att tillverkarna skall hinna anpassa sig till de nya harmoniserade förfarandena.

3. Särskilda kommentarer

3.1. Direktiv 74/150/EEG gällde endast jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, men det föreslagna direktivet får ett större tillämpningsområde. Det omfattar både traktorer med hjul och bandtraktorer samt släpvagnar och utbytbar dragen utrustning till sådana traktorer.

3.2. Kommittén noterer att utbytbar utrustning som bärs av fordonet inte nämns i förslaget till direktiv. För att göra texten tydligare vore det bra att i skälen till direktivet ange att denna utrustning omfattas av ett annat direktiv.

3.3. Kommittén föreslår därför att följande läggs till efter skäl 2: "Utbytbar utrustning för jord- och skogsbruk som bärs av fordonet regleras genom direktiv 98/37/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner(1). Där regleras även arbetssäkerheten i samband med denna utrustning."

3.4. Kommittén har tagit del av kommissionens konsekvensbedömning. Kommittén förstår av denna att förslaget till direktiv berör både stora företag som tillverkar traktorer och små och medelstora utrustningstillverkare vars verksamhet är jämnt spridd över hela EU. Tack vare att de enskilda medlemsstaterna skall kunna utfärda EG-typgodkännandet blir det lättare för tillverkarna att exportera sina produkter.

3.5. Det är uppenbart att en harmonisering av förfarandena och EG-typgodkännandet främjar dynamiken på inre marknaden. Den bör emellertid också ses som ett tillfälle för att stärka exporten till tredje länder, inte minst till andra länder än de centraleuropeiska staterna, varav många redan är kandidatländer.

3.6. Kommittén stöder kommissionens strävan att harmonisera förfarandena och få till stånd att ett EG-typgodkännande från en medlemsstat gäller i hela EU. Detta kommer på sikt att ge tillverkarna öppna och balanserade konkurrensvillkor och en gemensam lagstiftning för säkerhet vid arbete med jordbruks- och skogsbrukstraktorer och deras utrustning.

3.7. Kommittén stöder kommissionens målsättning så som den uttrycks i motiveringens slutsatser. Där står följande att läsa: "(...) det föreslagna direktivet kommer att bidra till att förenkla och påskynda de administrativa formaliteter som tillverkarna måste fullgöra för att få tillstånd att sälja sina produkter."

3.8. Kommittén undrar emellertid varför direktivet gjorts så invecklat. Detta gäller förfaranden, undantag, hänsyn till särskilda fall samt bilagorna. Direktivet hänvisar till över 43 särdirektiv, som räknas upp i bilaga II, kapitel B, del I, "Förteckning över särdirektiv".

3.9. Kommittén anser att direktivet fortfarande är komplicerat, trots försöken att göra det tydligare. De administrativa formaliteter som tillverkarna måste fullgöra lär inte förenklas nämnvärt.

3.10. Vi konstaterar att kommissionen enligt artikel 21 skall bistås av en kommitté för anpassning till den tekniska utvecklingen, bestående av företrädare för medlemsstaterna. Den kommittén skulle kunna ta itu med svårigheter i samband med klassificeringen inom de olika kategorierna nya fordon, särskilt de fyrhjuliga motorcyklar som nyligen kommit ut på marknaden.

3.11. EESK beklagar att den kommittén endast skall behandla anpassning till teknisk utveckling och därmed inte kan få i uppgift att utvärdera den reella effekten av de nya förfaranden som skall förenkla och påskynda de administrativa formaliteterna. Detta framhålls ju av kommissionen som ett viktigt syfte med direktivet. Därför anser EESK att man bör undvika alltför många olika kommittéer och observationsgrupper och att "anpassningskommittén" tre år efter det att direktivet trätt i kraft bör undersöka vilka förbättringar som gjorts för att förenkla och påskynda de administrativa formaliteterna. Sådana förbättringar hänger ibland samman med de tekniska framstegen.

3.12. Vi konstaterar att artikel 23 i förslaget till direktiv innebär att medlemsstaterna bör anpassa sin lagstiftning före den 31 december 2004 och att de nya bestämmelserna skall tillämpas från den 1 januari 2005.

3.13. Vi konstaterar också att artikel 24 innebär att EG-typgodkännandet skall ersätta de nationella godkännandena för en fordonskategori, vilket är syftet med det föreslagna direktivet, när alla särdirektiv för kategorin i fråga har antagits. Enligt "Förteckning över särdirektiv" i bilaga II, kapitel B, del I finns det redan tillämpliga särdirektiv för många fordonstyper.

Följaktligen borde EG-typgodkännandet för dessa fordonstyper kunna tillämpas så fort de nya bestämmelserna träder i kraft, dvs. från den 1 januari 2005 enligt artikel 23.

3.14. När det gäller fordonskategorier som omfattas av särdirektiv som skall ändras eller ännu inte har utarbetats skall EG-typgodkännandet börja tillämpas enligt följande:

- tre år efter datum för ikraftträdande av det sista särdirektiv som återstår att anta när det gäller nya fordonstyper, och

- sex år efter datum för ikraftträdande av det sista särdirektiv som återstår att anta när det gäller övriga fordonstyper.

3.15. Det finns ingen information om när de sista särdirektiven kommer att läggas fram för antagande. ESK undrar därför när förslaget till direktiv kommer att träda i kraft i sin helhet och verkligen ge de positiva resultat som förväntas.

3.16. ESK inser visserligen att det krävs rimliga tidsfrister som gör det möjligt för tillverkarna att anpassa sig och för medlemsstaterna att organisera formaliteterna. Med tanke på hur viktigt det är för tillverkarna att så snart som möjligt få tillgång till ett EG-typgodkännande som underlättar export önskar vi emellertid att tidsfristerna på tre respektive sex år kan sänkas till två respektive fyra år.

4. Slutsatser

4.1. ESK stöder kommissionens strävan att harmonisera förfarandena vid EG-typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer. Kommittén ställer sig därför positiv till förslaget till direktiv.

4.2. Vi hoppas att antagandet av direktivet ger tillfälle att stärka exporten inom denna innovativa och konkurrenskraftiga sektor. Vi vill också föreslå kommissionen att lägga fram en ekonomisk prognos om vilka nya möjligheter tillverkarna kan få när medlemsstaterna börjar tillämpa nya förfaranden för EG-typgodkännande.

4.3. ESK efterlyser en tidsgräns för framläggandet av återstående särdirektiv och vill att kommissionen kortar tidsfristen för att börja tillämpa EG-typgodkännandet efter det att dessa särdirektiv antagits. Därigenom skulle tillverkarna få en tydligare bild av läget och bättre kunna utveckla sin marknad.

4.4. ESK beklagar att förslaget till direktiv, som syftar till att förenkla och påskynda de administrativa formaliteterna, inte omfattar en utvärdering av hur väl de nya bestämmelserna uppnått detta. För att underlätta kommissionens arbete och undvika inrättandet av ett nytt organ borde detta uppdrag ges till den kommitté för anpassning till den tekniska utvecklingen som skall inrättas enligt artikel 21 och vars medlemmar utses av medlemsstaterna.

Bryssel den 29 maj 2002.

Ekonomiska och sociala kommitténs

ordförande

Göke Frerichs

(1) EGT L 207, 23.7.1998.