Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Informationsförfarande - tekniska föreskrifter (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 210 , 04/09/2002 s. 0007 - 0009Informationsförfarande - tekniska föreskrifter

(2002/C 210/03)

(Text av betydelse för EES)

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37; EGT L 217, 5.8.1998, s. 18)

Anmälningar av förslag till tekniska föreskrifter som kommissionen mottagit

>Plats för tabell>

Kommissionen vill rikta uppmärksamhet mot domen av den 30 april 1996 i fallet "CIA Security" (fall C-194/94 - REG 1996 s. I-2201), i vilket domstolen fastslår att artiklarna 8 och 9 i direktiv 98/34/EG (f.d. 83/189/EEG) skall tolkas på så sätt att medborgare kan förlita sig på dem inför nationell rätt, och att den nationella domstolen måste avstå från att använda en teknisk föreskrift som inte har anmälts i enlighet med direktivet.

Denna dom är en bekräftelse av kommissionens meddelande av den 1 oktober 1986 (EGT C 245, 1.10.1986, s. 4).

Bristande kunskap om anmälningsskyldigheten medför således att berörda tekniska föreskrifter inte kan tillämpas, och de kan därför inte anföras mot enskilda personer.

Ytterligare upplysningar om dessa anmälningar kan erhållas från de nationella avdelningarna vilkas adresser anges nedan.

FÖRTECKNING ÖVER DE NATIONELLA AVDELNINGAR SOM HAR ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDET AV DIREKTIV 98/34/EG

BELGIEN

Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie Avenue de la Brabançonne 29/Brabançonnelaan, 29 B - 1040 Bruxelles/Brussel Mme Hombert Tfn (32 2) 738 01 10 Fax (32 2) 733 42 64 X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-822=CIBELNOR(A)IBN.BE

Internet: cibelnor@ibn.be

Mme Descamps Tfn.: (32 2) 206 46 89 Fax (32 2) 206 57 45 Internet: normtech@pophost.eunet.be

DANMARK

Danish Agency for Trade and Industry

Dahlerups Pakhus

Lagelinie Allé 17 DK - 2100 Köpenhamn Ö K. Dybkjaer Tfn (45) 35 46 62 85 Fax (45) 35 46 62 03 X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD

Internet: kd@efs.dk

TYSKLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Referat V D 2 Villenomblerstraße 76 D - 53123 Bonn Herr Shirmer Tfn (49-228) 615 43 98 Fax (49-228) 615 20 56 X400:C=DE;A=BUND400;P=BMWI;O=BONN1;S=SHIRMER

Internet: Shirmer@BMWI.Bund400.de

GREKLAND

Ministry of Development General Secretariat of Industry Michalacopoulou 80 115 28 Athen Tfn (30-1) 778 17 31 Fax (30-1) 779 88 90 ELOT Acharnon 313 GR - 11145 Athen E. Melagrakis Tfn (30-1) 212 03 00 Fax (30-1) 228 62 19 Internet: 83189@elot.gr

SPANIEN

Ministerio de Asuntos Exteriores Secretaría de Estado de politica exterior y para la Unión Europea

Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdirección general de asuntos industriales, energeticos, transportes, comunicaciones y medio ambiente

c/Padilla 46, Planta 2a, Despacho 6276 E - 28006 Madrid Nieves García Pérez Tfn (34-91) 379 83 32 María Ángeles Martínez Álvarez Tfn (34-91) 379 84 64 Fax (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51 X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

FRANKRIKE

Délégation interministérielle aux normes SQUALPI 64-70 allée de Bercy - télédoc 811 F - 75574 Paris Cedex 12 S. Piau Tfn (33-1) 53 44 97 04 Fax (33-1) 53 44 98 88 Internet: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

IRLAND

NSAI

Glasnevin

Dublin 9 Ireland Owen Byrne Tfn (353-1) 807 38 66 Fax (353-1) 807 38 38 X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;0=NSAI;S=BYRNEO

Internet: byrneo@nsai.ie

ITALIEN

Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato via Molise 2 I - 00100 Rom P. Cavanna Tfn (39-06) 47 88 78 60 X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-ISPIND;DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA E. Castiglioni Tfn (39-06) 47 05 30 69/47 05 26 69 Fax (39-06) 47 88 77 48 Internet: Castiglioni@minindustria.it

LUXEMBURG

SEE - Service de l'Énergie de l'État 34, avenue de la Porte-Neuve BP 10 L - 2010 Luxembourg J.P. Hoffmann Tfn (352) 469 74 61 Fax (352) 22 25 24 Internet: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

NEDERLÄNDERNA

Ministerie van Financiën - Belastingsdienst - Douane Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU) Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland IJ. G. van der Heide Tfn (31-50) 523 91 78 Fax (31-50) 523 92 19 H. Boekema Tfn (31-50) 523 92 75 E-post: X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

ÖSTERRIKE

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abt. II/1 Stubenring 1 A - 1011 Wien Haslinger-Fenzl Tfn (43-1) 711 00 55 22/711 00 54 53 Fax (43-1) 715 96 51 X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMWA;P=BMWA;A=GV;C=AT

Internet: maria.haslinger@bmwa.gv.at

X400:C=AT;A=GV;P=BMWA;O=BMWA;OU=TBT;S=POST

PORTUGAL

Instituto português da Qualidade Rua C à Avenida dos Três vales P - 2825 Monte da Caparica Cândida Pires Tfn (351-1) 294 81 00 Fax (351-1) 294 81 32 X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

FINLAND

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Ministry of Trade and Industry

Aleksanterinkatu 4 PL 230 (PO Box 230) FIN - 00171 Helsingfors Petri Kuurma Tfn (358-9) 160 36 27 Fax (358-9) 160 40 22 Internet: petri.kuurma@ktm.vn.fi Site Web: http://www.vn.fi/ktm/index.html X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;G=MAARAYKSET

SVERIGE

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803 S - 11386 Stockholm Kerstin Carlsson Tfn (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 690 48 40 E-post: kerstin.carlsson@kommers.se

X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT POINT

Site Web: http://www.kommers.se

FÖRENADE KUNGARIKET

Department of Trade and Industry Standards and Technical Regulations Directorate 2 Bay 327

151 Buckingham Palace Road

London SW 1 W 9SS Förenade Kungariket Brenda O'Grady Tfn (44) 17 12 15 14 88 Fax (44) 17 12 15 15 29 X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI, A=Gold 400, C=GB

Internet: uk98-34@gtnet.gov.uk

Website: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA - ESA

EFTA Surveillance Authority (DRAFTTECHREGESA) X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC-822=Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be

C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA

Internet: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be