Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av rådets direktiv 89/106/EEG (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 212 , 06/09/2002 s. 0010 - 0010Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av rådets direktiv 89/106/EEG

(2002/C 212/06)

(Text av betydelse för EES)

(Offentliggörande av titlar och referenser på harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)

>Plats för tabell>

Anm.:

All information om standardernas tillgänglighet kan fås antingen från de europeiska eller från de nationella standardiseringsorganen. Närmare upplysningar om riktlinjerna för europeiskt tekniskt godkännande kan fås från Europeiska organisationen för tekniskt godkännande (EOTA) eller från dess medlemmar.

Att referenserna offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning innebär inte att de harmoniserade tekniska specifikationerna finns på samtliga gemenskapsspråk.

Ytterligare harmoniserade tekniska specifikationer som berör direktivet om byggprodukter har offentliggjorts i tidigare utgåvor av Europeiska gemenskapernas officiella tidning. En fullständig uppdaterad förteckning finns på Europaservern på Internet:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/specdef/speclists.htm