Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG av den 23 mars 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 213 , 07/09/2002 s. 0002 - 0005Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG av den 23 mars 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar

(2002/C 213/02)

(Text av betydelse för EES)

(Offentliggörande av titlar och referenser på harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)

>Plats för tabell>

Anmärkning 1:

Allmänt gäller att datum när ersatt standard inte längre ger presumtion är senaste dag för upphävande av äldre, motstridande standard (dow), beslutat av den europeiska standardiseringsorganisationen. Användare av dessa standarder uppmärksammas på det faktum att det i vissa undantagsfall kan förhålla sig annorlunda.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar referens såväl standarden EN CCCCC:YYYY, som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 4) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att ge presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven i direktivet.

Exempel: För EN 50014:1997 gäller följande:

>Plats för tabell>

Notera:

- All information om standardernas tillgänglighet kan erhållas antingen från de europeiska standardiseringsorganen eller från de nationella standardiseringsorganen över vilka en lista bifogats rådets direktiv 98/34/EG(1), ändrat direktiv 98/48/EG(2).

- Publikation av referenserna i Europeiska gemenskapernas officiella tidning innebär inte att standarderna är tillgängliga på alla gemenskapsspråken.

- Kommissionen ansvarar för uppdateringen av listan.

- Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

(1) EGT L 204, 21.7.1998.

(2) EGT L 217, 5.8.1998.