Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 297/5


Informationsförfarande – tekniska föreskrifter

(2004/C 297/05)

(Text av betydelse för EES)

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37; EGT L 217, 5.8.1998, s. 18).

Anmälningar av förslag till tekniska föreskrifter som kommissionen mottagit

Hänvisning (1)

Titel

Status quo-perioden på tre månder går ut (2)

2004/0447/CZ

Kungörelse av den.. 2004 om säkerhet och hälsoskydd vid arbete och om driftsäkerhet i gruvor med rasrisk

 (3)

2004/0448/D

Reg TP SSB FE-OE 003 Gränssnittsbeskrivning för digital punkt-till-punkt radiolänkutrustning i 7 GHz-området

7.2.2005

2004/0449/D

Reg TP SSB FE-OE 004 Gränssnittsbeskrivning för digital punkt-till-punkt radiolänkutrustning i 23 GHz-området

7.2.2005

2004/0450/D

Reg TP SSB FE-OE 005 Gränssnittsbeskrivning för digital punkt-till-punkt radiolänkutrustning i 26 GHz-området

7.2.2005

2004/0451/D

Reg TP SSB FE-OE 006 Gränssnittsbeskrivning för digital punkt-till-punkt radiolänkutrustning i 38 GHz-området

7.2.2005

2004/0452/D

Reg TP SSB FE-OE 013 Gränssnittsbeskrivning för digital punkt-till-punkt radiolänkutrustning i 18 GHz-området

7.2.2005

2004/0453/D

Reg TP SSB FE-OE 008 Gränssnittsbeskrivning för digital punkt-till-punkt radiolänkutrustning i 15 GHz-området

7.2.2005

2004/0454/S

Statens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd om naturgas

9.2.2005

2004/0455/L

Förslag till storhertigförordning om ändring av förordningen av den 11 augusti 1996 om krav på licens för att importera vissa varor

10.2.2005

2004/0456/UK

Byggnadsföreskrifter (ändring nr 2) föreskrifter (Nordirland) 2005

10.2.2005

2004/0457/CZ

Förslag till kungörelse om ändring av Tjeckiska lantmäteriets och fastighetsregistrets kungörelse 31/1995 saml. om tillämpning av lag 200/1994 saml. om lantmäteri samt om ändring och tillägg till vissa lagar som har samband med dess genomförande, ändrad i senare föreskrifter

11.2.2005

2004/0458/PL

Miljöministerns förslag till förordning om avgiftstaxor för kontrollerade ämnen

 (4)

2004/0459/A

Lag om förebyggande åtgärder inom genteknik (Burgenländisches Gentechnik-Vorsorgegesetz - Bgld. GtVG)

11.2.2005

2004/0460/HU

…/2004. ( ) Regeringsförordning om ändring i förordning 145/2004 (IV.29) om kontroll och certifiering av arbeten och produkter av ädelmetall samt finhaltsintyg

11.2.2005

2004/0461/HU

…./2004. ( ) Närings- och kommunikationsministeriets förordning om ändring av detaljreglerna i ministeriets förordning 74/2004 (IV.29) om kontroll och certifiering av arbeten och produkter av ädelmetall och finhaltsintyg

11.2.2005

2004/0462/P

Fastställande av egenskaperna hos vegetabiliska fetter och oljor avsedda att användas som livsmedel, de krav som ska uppfyllas vid framställning och bearbetning, samt även de bestämmelser som gäller vid utsläppande på marknaden

11.2.2005

2004/0463/LT

Litauiska republikens jordbruksministers beslut nr 488 av den 11 december 2002 om ändring av ”ratificering av obligatoriska kvalitetskrav för varške och produkter framställda av varške”. (Varške är en mjölkprodukt som påminner om keso)

14.2.2005

2004/0464/LV

Regeringsförslag till förordning om ”ändringar i regeringsförordning nr 555 av den 29 juni 2004 ’ordning för beräkning och inbetalning av skatt på naturresurser’”

 (4)

2004/0465/HU

Förordning …../2004 (....) utfärdad av ministern för jordbruks- och landsbygdsutveckling, ministern för hälsovårds-, social- och familjefrågor och närings- och kommunikationsministern om ändring av den för ministeriet för jordbruks- och landsbygdsutveckling, hälsovårds-, social- och familjeministeriet och närings- och kommunikationsministeriet gemensamma förordningen 19/2004 (II.26) om märkning av livsmedel

14.2.2005

2004/0466/S

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om lasrar och lysdioder

14.2.2005

2004/0467/NL

Förordning av statssekreteraren för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor om regler för ekonomiskt stöd till arbetsutrustning (Ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor – Stödförordning om ekonomiskt stöd till arbetsutrustning)

 (4)

Kommissionen vill rikta uppmärksamhet mot domen av den 30 april 1996 i fallet ”CIA Security” (C-194/94 – REG 1996n s. I-2201), i vilket domstolen fastslår att artiklarna 8 och 9 i direktiv 98/34/EG (f.d. 83/189/EEG) skall tolkas på så sätt att medborgare kan förlita sig på dem inför nationell rätt och att den nationella domstolen måste avstå från att använda en teknisk föreskrift som inte har anmälts i enlighet med direktivet.

Denna dom är en bekräftelse av kommissionens meddelande av den 1 oktober 1986 (EGT C 245, 1.10.1986, s. 4).

Bristande kunskap om anmälningsskyldigheten medför således att berörda tekniska föreskrifter inte kan tillämpas, och kan därför inte anföras mot enskilda personer.

För mer information om anmälningsförfarandet kontakta:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för näringsliv, Enhet F1

B-1049 Bryssel

E-post: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Besök också följande sida: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/index_sv.htm

Ytterligare upplysningar om dessa anmälningar kan erhållas från de nationella avdelningarna, vilkas adresser anges nedan.

FÖRTECKNING ÖVER DE NATIONELLA MYNDIGHETER SOM HAR ANSVAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DIREKTIV 98/34/EG

BELGIEN

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III – 4ème étage

boulevard du Roi Albert II / 16

B-1000 Bruxelles

Pascaline Descamps

Tfn (32-2) 206 46 89

Fax (32-2) 206 57 46

E-post: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Gemensam e-post: belnotif@mineco.fgov.be

Internet: http://www.mineco.fgov.be

REPUBLIKEN TJECKIEN

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Helena Fofonkova

Tfn (420) 224 907 125

Fax (420) 224 907 122

E-post: fofonkova@unmz.cz

Gemensam e-post: eu9834@unmz.cz

Internet: http://www.unmz.cz

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tfn (45) 35 46 66 89 (direktanknytning)

Fax (45) 35 46 62 03

E-post: Birgitte Spühler Hansen – bsh@ebst.dk

Gemensam e-post för meddelanden – noti@ebst.dk

Internet: http://www.ebst.dk/Notifikationer

TYSKLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin

Christina Jäckel

Tfn (49-30) 20 14 63 53

Fax (49-30) 20 14 53 79

E-post: infonorm@bmwa.bund.de

Internet: http://www.bmwa.bund.de

ESTLAND

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Margus Alver

Tfn (372) 6 256 405

Fax: (372) 6 313 660

E-post: margus.alver@mkm.ee

Gemensam e-post: el.teavitamine@mkm.ee

GREKLAND

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATEN

Tfn (30) 210 696 98 63

Fax (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 ATEN

Tfn (30) 210 212 03 01

Fax (30) 210 228 62 19

E-post: 83189in@elot.gr

Internet: http://www.elot.gr

SPANIEN

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 MADRID

Angel Silván Torregrosa

Tfn (34-91) 379 83 32

Esther Pérez Peláez

Teknisk rådgivare

E-post: esther.perez@ue.mae.es

Tfn (34-91) 379 84 64

Fax (34-91) 379 84 01

E-post: d83-189@ue.mae.es

FRANKRIKE

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Suzanne Piau

Tfn (33-1) 53 44 97 04

Fax (33-1) 53 44 98 88

E-post: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Françoise Ouvrard

Tfn (33-1) 53 44 97 05

Fax (33-1) 53 44 98 88

E-post: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRLAND

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Tony Losty

Tfn (353-1) 807 38 80

Fax (353-1) 807 38 38

E-post: tony.losty@nsai.ie

Internet: http://www.nsai.ie/

ITALIEN

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria - Ufficio F1

Via Molise 2

I-00187 Roma

Vincenzo Correggia

Tfn (39-06) 47 05 22 05

Fax (39-06) 47 88 78 05

E-post: vincenzo.correggia@minindustria.it

Enrico Castiglioni

Tfn (39-06) 47 05 26 69

Fax (39-06) 47 88 77 48

E-post: enrico.castiglioni@minindustria.it

E-post: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it

Internet: http://www.minindustria.it

CYPERN

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tfn (357) 22 409313 or (357) 22 375053

Fax: (357) 22 754103

Antonis Ioannou

Tfn (357) 22 409409

Fax: (357) 22 754103

E-post: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Thea Andreou

Tfn (357) 22 409 404

Fax: (357) 22 754 103

E-post: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Gemensam e-post: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Internet: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETTLAND

Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

Internal Market Department of the

Ministry of Economics of the Republic of Latvia

55, Brvibas str.

Riga

LV-1519

Agra Ločmele

Senior Officer of the Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

E-post: agra.locmele@em.gov.lv

Tfn (371) 7031236

Fax (371) 7280882

E-post: notification@em.gov.lv

LITAUEN

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Daiva Lesickiene

Tfn (370) 5 2709347

Fax (370) 5 2709367

E-post: dir9834@lsd.lt

Internet: http://www.lsd.lt

LUXEMBURG

SEE - Service de l'Energie de l'Etat

(statens energitjänst)

34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10

L-2010 Luxembourg

J.P. Hoffmann

Tfn (352) 46 97 46 1

Fax (352) 22 25 24

E-post: see.direction@eg.etat.lu

Internet: http://www.see.lu

UNGERN

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1055

Zsolt Fazekas

E-post: fazekaszs@gkm.hu

Tfn (36) 1 374 2873

Fax (36) 1 473 1622

E-post: notification@gkm.hu

Internet: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tfn (356) 2124 2420

Fax (356) 2124 2406

Lorna Cachia

E-post: lorna.cachia@msa.org.mt

Gemensam e-post: notification@msa.org.mt

Internet: http://www.msa.org.mt

NEDERLÄNDERNA

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Ebel van der Heide

Tfn (31-50) 5 23 21 34

Hennie Boekema

Tfn (31-50) 5 23 21 35

Tineke Elzer

Tfn (31-50) 5 23 21 33

Fax (31-50) 5 23 21 59

Gemensam e-post: Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

ÖSTERRIKE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Brigitte Wikgolm

Tfn (43-1) 711 00 58 96

Fax (43-1) 715 96 51 eller (43-1) 712 06 80

E-post: post@tbt.bmwa.gv.at

Internet: http://www.bmwa.gv.at

POLEN

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Barbara Nieciak

Tfn (48) 22 693 54 07

Fax (48) 22 693 40 28

E-post: barnie@mg.gov.pl

Agata Gągor

Tfn (48) 22 693 56 90

Gemensam e-post: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGAL

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Cândida Pires

Tfn (351-21) 294 82 36/81 00

Fax (351-21) 294 82 23

E-post: c.pires@mail.ipq.pt

Gemensam e-post: not9834@mail.ipq.pt

Internet: http://www.ipq.pt

SLOVENIEN

SIST – Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Tfn (386) 1 478 3041

Fax (386) 1 478 3098

E-post: contact@sist.si

Vesna Stražišar

SLOVAKIEN

Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tfn (421) 2 5249 3521

Fax (421) 2 5249 1050

E-post: steinlova@normoff.gov.sk

FINLAND

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Handels- och industriministeriet)

Besöksadress:

Alexandersgatan 4

FIN-00171 Helsingfors

och

Katakatu 3

FIN-00120 Helsingfors

Postadress:

PB 32

FIN-00023 Statsrådet

Henri Backman

Tfn (358-9) 1606 36 27

Fax (358-9) 1606 46 22

E-post: henri.backman@ktm.fi

Katri Amper

Gemensam e-post: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Internet: http://www.ktm.fi

SVERIGE

Kommerskollegium

Postadress:

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Besöksadress:

Drottninggatan 89

Stockholm

Kerstin Carlsson

Tfn (46-8) 690 48 82 eller (46-8) 690 48 00

Fax (46-8) 690 48 40 eller (46-8) 30 67 59

E-post: kerstin.carlsson@kommers.se

Gemensam e-post: 9834@kommers.se

Internet: http://www.kommers.se

STORBRITANNIEN

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Philip Plumb

Tfn (44-20) 72 15 14 88

Fax (44-20) 72 15 15 29

E-post: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Gemensam e-post: 9834@dti.gsi.gov.uk

Internet: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA – ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Adinda Batsleer

Tfn (32-2) 286 18 61

Fax (32-2) 286 18 00

E-post: aba@eftasurv.int

Tuija Ristiluoma

Tfn (32) 2 286 18 71

Fax (32) 2 286 18 00

E-post: tri@eftasurv.int

Gemensam e-post: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Internet: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue de Trêves 74

B-1040 Bruxelles

Kathleen Byrne

Tfn (32-2) 286 17 34

Fax (32-2) 286 17 42

E-post: kathleen.byrne@efta.int

Gemensam e-post: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Internet: http://www.efta.int

TURKIET

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

06510

Emek - Ankara

Saadettin Doğan

Tfn (90-312) 212 58 99

(90-312) 204 81 02

Fax (90-312) 212 87 68

E-post: dtsabbil@dtm.gov.tr

Internet: http://www.dtm.gov.tr


(1)  År – registreringsnummer – ursprungsmedlemsstat.

(2)  Period under vilken projektet inte kan antas.

(3)  Ingen status quo-period, eftersom kommissionen godtagit den anmälande medlemsstatens motivering för särskild ordning.

(4)  Ingen status quo-period, på grund av tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster som har att göra med skattemässiga eller finansiella åtgärder i enlighet med artikel 1.11 andra stycket tredje strecksatsen i direktiv 98/34/EG.

(5)  Informationsproceduren avslutad.