Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

19.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 13/5


Informationförfarande – tekniska föreskrifter

(2005/C 13/05)

(Text av betydelse för EES)

Europaparlamentets och Rådets Direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT nr L 204, 21.7.1998, s. 37; EGT nr L 217, 5.8.1998, s. 20)

Anmälningar av förslag till tekniska föreskrifter som kommissionen mottagit.

Hänvisning  (1)

Titel

Status quo-perioden på tre månder går ut (2)

2004/0507/UK

Anvisning PM 28: Arbetsplattformar (ej inbyggda) på gaffeltruckar

3.3.2005

2004/0508/NL

Undantagsförordning om avvikande användning av frekvensutrymme för rättsväsendet

3.3.2005

2004/0509/NL

Undantagsförordning om avvikande användning av frekvensutrymme IVD

3.3.2005

2004/0510/LV

Ändringar av regeringens förordning nr 451 av den 12 augusti 2003 om regler för säkerhet och teknisk kontroll av offentliga nöjesanordningar

3.3.2005

2004/0511/LV

Förordning om kontroll av mätinstrument, kontrollpoäng och kontrollintyg

3.3.2005

2004/0512/D

Andra lagen om ändring av lagen om växtskydd

3.3.2005

2004/0513/D

Förslag till en tredje lag om ändring av sprängämneslagen och andra föreskrifter (3. SprengÄndG)

4.3.2005

2004/0514/SK

Beslut från Slovakiska republikens jordbruksministerium och Slovakiska republikens hälsovårdsministerium om offentliggörande av ett kapitel i Slovakiska republikens livsmedelslag om reglering av köttprodukter

4.3.2005

2004/0515/SK

Beslut från Slovakiska republikens jordbruksministerium och Slovakiska republikens hälsovårdsministerium om offentliggörande av ett kapitel i Slovakiska republikens livsmedelslag om reglering av tobaksvaror

4.3.2005

2004/0516/SK

Beslut från Slovakiska republikens jordbruksministerium och Slovakiska republikens hälsovårdsministerium om offentliggörande av ett kapitel i Slovakiska republikens livsmedelslag om reglering av spannmål och spannmålsprodukter

4.3.2005

2004/0517/B

Kungligt beslut om ändring av utsläppande av produkter på marknaden

4.3.2005

2004/0518/E

1. Förslag till beslut som avser godkännande av kapitlen 6. Ballast och 7. Underballast i ”Allmänna tekniska föreskrifter för järnvägsmaterial” (PF)

4.3.2005

2004/0519/SI

Föreskrifter om kvalitet på köttprodukter av fjäderfä

3.3.2005

2004/0520/D

Komplettering för ändring av byggregellista A del 1 och byggregellista B del 1 inför utgåva 2005/1

8.3.2005

2004/0521/I

Förslag till lagdekret om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/89/EG av den 10 november 2003 om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller uppgifter om ingredienser i livsmedel

8.3.2005

2004/0522/I

Förslag till dekret om villkor för användningen av försäljningsnamn för vissa charkuterivaror

8.3.2005

2004/0523/I

Förslag till dekret om vissa bakverk

8.3.2005

2004/0524/P

Lagdekret som fastställer systemet för förvärv av varor och tjänster på elektronisk väg inom den offentliga förvaltningen och delvis införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv nr. 2004/18/EG, av den 9 mars 2004, med den nationella lagstiftningen

8.3.2005

2004/0525/NL

Förordning utfärdad av statssekreterare för bostadsfrågor, fysisk planering och miljöfrågor, nr …, av den, om ändring av 2002 års förordning om stöd för miljövänlig teknik (ändring av stödprogrammet ”Maxnivå” och ett fåtal andra ändringar)

 (4)

2004/0526/NL

Förslag till förordning om fastställande av regler för inventering av asbest och avlägsnande av asbest i allmänhet och från byggnader i synnerhet och i samband med detta en ändring av arbetsmiljöförordningen (2005 års förordning om avlägsnande av asbest)

9.3.2005

2004/0527/LV

Krav på tillverkning av livsmedel under hemförhållanden samt distributionsformer för dessa

4.3.2005

2004/0530/F

Förordning om fastställande av föreskrifter för genomförande av biokemiska analyser av prediktiva serummarkörer för trisomi 21 (Downs syndrom)

11.3.2005

2004/0531/NL

Förordning utfärdad av statssekreteraren för bostadsfrågor, fysisk planering och miljöfrågor innehållande regler om införande av investeringar till förmån för den nederländska miljön (Förordning om införande av miljöinvesteringsavdrag 2005)

 (4)

2004/0532/NL

Förordning utfärdad av statssekreteraren för bostadsfrågor, fysisk planering och miljöfrågor innehållande regler om införande av investeringar till förmån för den nederländska miljön (Förordning om införande av godtycklig avskrivning av miljöinvesteringar 2005)

 (4)

2004/0533/NL

Genomförandeförordning för energiinvesteringsavdrag med Energilista 2005

 (4)

2004/0534/CZ

Förslag till tillägg till kungörelse 54/2004 saml. om specialdestinerade livsmedel och användningen av dessa

16.3.2005

2004/0535/F

Förslag till dekret om förebyggande och hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter

16.3.2005

2004/0536/F

Förslag till förordning om ändring av förordningen av den 15 mars 2000 om användning av tryckbärande behållare

16.3.2005

2004/0537/CZ

Förslag till kungörelse om ändring av Miljöministeriets kungörelse 293/2002 saml. om böter vid utsläppande av avfallsvatten i ytvatten

 (4)

2004/0538/A

Lag beträffande gentekniska försiktighetsåtgärder (Staden Wiens lag beträffande gentekniska försiktighetsåtgärder)

21.3.2005

2004/0539/DK

Förslag till lag om ändring av vissa skattelagar och taxeringslagen (Skatte- och avgiftsändringar som ett led i utformningen av budgetavtalet för 2005)

 (4)

2004/0540/DK

Förslag till lag om ändring av lagen om koldioxidskatt på vissa energiprodukter, lag om energiskatt på mineraloljeprodukter etc., lag om skatt på elektricitet, lag om skatt på ledningsfört vatten och lag om registreringsavgift för motorfordon (nedsättande av skatt på företagens resursförbrukning). (L 124 av den 17 november 2004)

 (4)

2004/0541/DK

Förslag till kungörelse om ändring av kungörelse om skydd av djur vid transport

21.3.2005

2004/0542/A

Utkast till en federal lag, med vilken lagen om tillverkning och försäljning av tobaksprodukter, marknadsföring av tobaksprodukter och skyddet av icke-rökare (tobakslagen) ändras

 (3)

2004/0543/DK

Tillägg till 1998 års Byggnorm för småhus rörande DS 2426: Betong – Material – Regler för användning av EN 206-1 i Danmark

22.3.2005

2004/0544/D

Ändringar och kompletteringar av förlagelistan till de tekniska byggbestämmelserna från november 2004

22.3.2005

2004/0545/DK

Tillägg till byggreglerna 1995 betr. DS 2426: Betong – Material – Regler för användning av EN 206-1 i Danmark

22.3.2005

2004/0546/DK

Kungörelse om odling m.m. av genetiskt modifierade grödor

22.3.2005

2004/0547/DK

Kungörelse om ändring av kungörelsen om avfall

22.3.2005

Kommissionen vill rikta uppmärksamhet mot domen av den 30 april 1996 i fallet ”CIA Security” (fall C-194/94 – REG 1996n s. I-2201), i vilket domstolen fastslår att artiklarna 8 och 9 i direktiv 98/34/EG (f.d. 83/189/EEG) skall tolkas på så sätt att medborgare kan förlita sig på dem inför nationell rätt, och att den nationella domstolen måste avstå från att använda en teknisk föreskrift som inte har anmälts i enlighet med direktivet.

Denna dom är en bekräftelse av kommissionens meddelande av den 1 oktober 1986 (EGT nr C 245, 1.10.1986, s. 4).

Bristande kunskap om anmälningsskyldigheten medför således att berörda tekniska föreskrifter inte kan tillämpas, och kan därför inte anföras mot enskilda personer.

För mer information om anmälningsförfarandet kontakta:

Europeiska kommissionen

GD Näringsliv och industri, Unite C3

B–1049 Bryssel

E-post: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Besök också följande sida: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Ytterligare upplysningar om dessa anmälningar kan erhållas från de nationella avdelningarna vars adresser anges nedan.

FÖRTECKNING ÖVER DE NATIONELLA MYNDIGHETER SOM HAR ANSVAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DIREKTIV 98/34/EG

BELGIEN

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III – 4ème étage

boulevard du Roi Albert II / 16

B-1000 Bruxelles

Pascaline Descamps

Tfn (32-2) 206 46 89

Fax (32-2) 206 57 46

E-post: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Gemensam e-post: belnotif@mineco.fgov.be

Internet: http://www.mineco.fgov.be

REPUBLIKEN TJECKIEN

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Helena Fofonkova

Tfn (420) 224 907 125

Fax: (420) 224 907 122

E-post: fofonkova@unmz.cz

Gemensam e-post: eu9834@unmz.cz

Internet: http://www.unmz.cz

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tfn (45) 35 46 66 89 (direktanknytning)

Fax (45) 35 46 62 03

E-post: Birgitte Spühler Hansen – bsh@ebst.dk

Gemensam e-post för meddelanden – noti@ebst.dk

Internet: http://www.ebst.dk/Notifikationer

TYSKLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin

Christina Jäckel

Tfn (49-30) 20 14 63 53

Fax (49-30) 20 14 53 79

E-post: infonorm@bmwa.bund.de

Internet: http://www.bmwa.bund.de

ESTLAND

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Margus Alver

Tfn (372) 6 256 405

Fax: (372) 6 313 660

E-post: margus.alver@mkm.ee

Gemensam e-post: el.teavitamine@mkm.ee

GREKLAND

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATEN

Tfn (30) 210 696 98 63

Fax (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 ATEN

Tfn (30) 210 212 03 01

Fax (30) 210 228 62 19

E-post: 83189in@elot.gr

Internet: http://www.elot.gr

SPANIEN

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 MADRID

Angel Silván Torregrosa

Tfn (34-91) 379 83 32

Esther Pérez Peláez

Teknisk rådgivare

E-post: esther.perez@ue.mae.es

Tfn (34-91) 379 84 64

Fax (34-91) 379 84 01

E-post: d83-189@ue.mae.es

FRANKRIKE

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Suzanne Piau

Tfn (33-1) 53 44 97 04

Fax (33-1) 53 44 98 88

E-post: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Françoise Ouvrard

Tfn (33-1) 53 44 97 05

Fax (33-1) 53 44 98 88

E-post: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRLAND

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Tony Losty

Tfn (353-1) 807 38 80

Fax (353-1) 807 38 38

E-post: tony.losty@nsai.ie

Internet: http://www.nsai.ie/

ITALIEN

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria – Ufficio F1

Via Molise 2

I-00187 Roma

Vincenzo Correggia

Tfn (39-06) 47 05 22 05

Fax (39-06) 47 88 78 05

E-post: vincenzo.correggia@minindustria.it

Enrico Castiglioni

Tfn (39-06) 47 05 26 69

Fax (39-06) 47 88 77 48

E-post: enrico.castiglioni@minindustria.it

E-post: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it

Internet: http://www.minindustria.it

CYPERN

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tfn (357) 22 409313 or (357) 22 375053

Fax: (357) 22 754103

Antonis Ioannou

Tfn (357) 22 409409

Fax: (357) 22 754103

E-post: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Thea Andreou

Tfn (357) 22 409 404

Fax: (357) 22 754 103

E-post: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Gemensam e-post: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Internet: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETTLAND

Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

Internal Market Department of the

Ministry of Economics of the Republic of Latvia

55, Brvibas str.

Riga

LV-1519

Agra Ločmele

Senior Officer of the Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

E-post: agra.locmele@em.gov.lv

Tfn (371) 7031236

Fax (371) 7280882

E-post: notification@em.gov.lv

LITAUEN

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Daiva Lesickiene

Tfn (370) 5 2709347

Fax (370) 5 2709367

E-post: dir9834@lsd.lt

Internet: http://www.lsd.lt

LUXEMBURG

SEE - Service de l'Energie de l'Etat

(statens energitjänst)

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

J.P. Hoffmann

Tfn (352) 46 97 46 1

Fax (352) 22 25 24

E-post: see.direction@eg.etat.lu

Internet: http://www.see.lu

UNGERN

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1055

Zsolt Fazekas

E-post: fazekaszs@gkm.hu

Tfn (36) 1 374 2873

Fax (36) 1 473 1622

E-post: notification@gkm.hu

Internet: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tfn (356) 2124 2420

Fax (356) 2124 2406

Lorna Cachia

E-post: lorna.cachia@msa.org.mt

Gemensam e-post: notification@msa.org.mt

Internet: http://www.msa.org.mt

NEDERLÄNDERNA

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Ebel van der Heide

Tfn (31-50) 5 23 21 34

Hennie Boekema

Tfn (31-50) 5 23 21 35

Tineke Elzer

Tfn (31-50) 5 23 21 33

Fax (31-50) 5 23 21 59

Gemensam e-post:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

ÖSTERRIKE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Brigitte Wikgolm

Tfn (43-1) 711 00 58 96

Fax (43-1) 715 96 51 eller (43-1) 712 06 80

E-post: not9834@bmwa.gv.at

Internet: http://www.bmwa.gv.at

POLEN

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Barbara Nieciak

Tfn (48) 22 693 54 07

Fax (48) 22 693 40 28

E-post: barnie@mg.gov.pl

Agata Gągor

Tfn (48) 22 693 56 90

Gemensam e-post: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGAL

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Cândida Pires

Tfn (351-21) 294 82 36/81 00

Fax (351-21) 294 82 23

E-post: c.pires@mail.ipq.pt

Gemensam e-post: not9834@mail.ipq.pt

Internet: http://www.ipq.pt

SLOVENIEN

SIST – Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Tfn (386) 1 478 3041

Fax (386) 1 478 3098

E-post: contact@sist.si

Vesna Stražišar

SLOVAKIEN

Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tfn (421) 2 5249 3521

Fax (421) 2 5249 1050

E-post: steinlova@normoff.gov.sk

FINLAND

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Besöksadress:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

och

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Postadress:

PB 32

FIN-00023 Statsrådet

Henri Backman

Tfn (358-9) 1606 36 27

Fax (358-9) 1606 46 22

E-post: henri.backman@ktm.fi

Katri Amper

Gemensam e-post: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Internet: http://www.ktm.fi

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Kerstin Carlsson

Tfn (46-8) 690 48 82/00

Fax (46-8) 690 48 40 eller (46-8) 30 67 59

E-post: kerstin.carlsson@kommers.se

Gemensam e-post: 9834@kommers.se

Internet: http://www.kommers.se

STORBRITANNIEN

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Philip Plumb

Tfn (44-20) 72 15 14 88

Fax (44-20) 72 15 15 29

E-post: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Gemensam e-post: 9834@dti.gsi.gov.uk

Internet: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA – ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Adinda Batsleer

Tfn (32-2) 286 18 61

Fax (32-2) 286 18 00

E-post: aba@eftasurv.int

Tuija Ristiluoma

Tfn (32) 2 286 18 71

Fax (32) 2 286 18 00

E-post: tri@eftasurv.int

Gemensam e-post: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Internet: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue de Trêves 74

B-1040 Bruxelles

Kathleen Byrne

Tfn (32-2) 286 17 34

Fax (32-2) 286 17 42

E-post: kathleen.byrne@efta.int

Gemensam e-post: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Internet: http://www.efta.int

TURKIET

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

06510

Emek - Ankara

Saadettin Doğan

Tfn (90-312) 212 58 99

(90-312) 204 81 02

Fax (90-312) 212 87 68

E-post: dtsabbil@dtm.gov.tr

Internet: http://www.dtm.gov.tr


(1)  År – registreringsnummer – ursprungsmedlemsstat.

(2)  Period under vilken projektet inte kan antas.

(3)  Ingen status quo-period, eftersom kommissionen godtagit den anmälande medlemsstatens motivering för särskild ordning.

(4)  Ingen status quo-period, på grund av tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster som har att göra med skattemässiga eller finansiella åtgärder i enlighet med artikel 1.11, andra stycket, tredje strecksatsen i direktiv 98/34/EG.