Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

4.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 51/9


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG om linbaneanläggningar för persontransport

(Text av betydelse för EES)

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)

(2009/C 51/05)

ESO (1)

Titel på och hänvisning till standarden

(samt referensdokument)

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då standarden upphör att gälla

(Anm. 1)

CEN

EN 1709:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Underhåll samt kontroller vid idrifttagande och under drift

CEN

EN 1908:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Spännanordningar

CEN

EN 1909:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Räddning och evakuering

CEN

EN 12385-8:2002

Stållinor – Säkerhet – Del 8: Drag- och drag/bärlinor av kardelkonstruktion för linbaneanläggningar för persontransport

CEN

EN 12385-9:2002

Stållinor – Säkerhet – Del 9: Slutna bärlinor för linbaneanläggningar för persontransport

CEN

EN 12397:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Drift

CEN

EN 12927-1:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 1: Urvalskriterier för linor och deras ändinfästningar

CEN

EN 12927-2:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 2: Säkerhetsfaktorer

CEN

EN 12927-3:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 3: Långsplitsning av 6-kardeliga drag- och bärlinor

CEN

EN 12927-4:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 4: Ändinfästningar

CEN

EN 12927-5:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 5: Lagring, transport, installaiton och uppspänning

CEN

EN 12927-6:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 6: Kassationskriterier

CEN

EN 12927-7:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 7: Kontroller, reparation och underhåll

CEN

EN 12927-8:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 8: Magnetinduktiv provning

CEN

EN 12929-1:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Allmänna krav – Del 1: Krav för alla anläggningar

CEN

EN 12929-2:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Allmänna krav – Del 2: Tilläggskrav för 2-liniga pendellinbanor utan bärlinebroms

CEN

EN 12930:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Beräkningar

CEN

EN 13107:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Anläggningsarbeten

CEN

EN 13223:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Drivsystem och annan mekanisk utrustning

CEN

EN 13243:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Elektrisk utrustning utom för drivsystem

EN 13243:2004/AC:2005

CEN

EN 13796-1:2005

Säkerhetskrav för linbaneanläggningar för persontransport – Transporterande anordningar – Del 1: Linklämmor, rullanordningar, fånganordningar, kabiner, stolar, vagnar, transporterande anordningar för underhåll, medbringare för släpliftar

EN 13796-1:2005/AC:2007

CEN

EN 13796-2:2005

Säkerhetskrav för linbaneanläggningar för persontransport – Transporterande anordningar – Del 2: Provning av linklämmors glidningsmotstånd

CEN

EN 13796-3:2005

Säkerhetskrav för linbaneanläggningar för persontransport – Transporterande anordningar – Del 3: Utmattningsprovning

Anmärkning 1

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av det europeiska standardiseringsorganet. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

ANMÄRKNING:

närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska och nationella standardiseringsorgan som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG (2), ändrat genom direktiv 98/48/EG (3),

offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla gemenskapsspråken,

denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen skall fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information återfinns på Europa-servern på Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europeiskt standardiseringsorgan:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bryssel, tel (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu),

Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bryssel, tel (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org),

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  EGT L 217, 5.8.1998, s. 18.