Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av hissar och säkerhetskomponenter till hissar /* KOM/2011/0770 slutlig - 2011/0354 (COD) */MOTIVERING

1. Bakgrund till förslaget

Allmän bakgrund, motiv och syfte

Detta förslag läggs fram som ett led i genomförandet av det s.k. varupaketet som antogs 2008. Det ingår i ett paket med förslag för att anpassa tio olika produktdirektiv till beslut nr 768/2008/EG om en gemensam ram för saluföring av produkter.

Unionslagstiftningen om harmonisering för att säkerställa den fria rörligheten för produkter har i hög grad bidragit till en fungerande inre marknad. Lagstiftningen utgår från en hög skyddsnivå och ger de ekonomiska aktörerna möjlighet att visa att produkten överensstämmer med kraven. Genom att man kan lita på produkterna säkerställs den fria rörligheten.

Genom direktiv 95/16/EG, som är ett exempel på unionslagstiftningen om harmonisering, säkerställs fri rörlighet för hissar och säkerhetskomponenter till hissar. Det innehåller de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som hissar och säkerhetskomponenter till hissar måste uppfylla för att få tillhandahållas på EU-marknaden. Tillverkarna måste visa att en hiss och en säkerhetskomponent till en hiss har konstruerats och tillverkats i enlighet med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven och måste anbringa CE-märkningen.

Erfarenheterna av att genomföra unionslagstiftningen om harmonisering har – på ett övergripande plan – visat att genomförandet och efterlevnaden av denna lagstiftning delvis är både bristfälliga och inkonsekventa, vilket har lett till följande:

– Det finns produkter på marknaden som inte uppfyller kraven eller som är farliga, vilket i sin tur minskar tilliten till CE-märkningen.

– De ekonomiska aktörer som följer lagstiftningen har konkurrensnackdelar i förhållande till de aktörer som kringgår reglerna.

– Till följd av olika rutiner för att kontrollera efterlevnaden behandlas bristfälliga produkter och snedvridning av konkurrensen mellan ekonomiska aktörer inte på samma sätt överallt.

– De nationella myndigheterna har olika rutiner för att utse organ för bedömning av överensstämmelse.

– Vissa anmälda organ har problem med kvaliteten.

Dessutom har lagstiftningen blivit alltmer komplex eftersom det ofta finns flera rättsakter för en och samma produkt. Bristande konsekvens mellan dessa rättsakter gör det allt svårare för ekonomiska aktörer och myndigheter att tolka och tillämpa lagstiftningen på ett korrekt sätt.

För att komma till rätta med de övergripande brister i unionslagstiftningen om harmonisering som konstaterats i flera branscher antog man 2008 ”den nya lagstiftningsramen” som en del av varupaketet. Syftet är att stärka och komplettera de befintliga reglerna och förbättra de praktiska aspekterna av tillämpningen och efterlevnaden. Den nya lagstiftningsramen består av två rättsakter som kompletterar varandra, nämligen förordning (EG) nr 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll och beslut nr 768/2008/EG om en gemensam ram för saluföring av produkter.

Genom förordning (EG) nr 765/2008 infördes regler för ackreditering (ett verktyg för att utvärdera kompetensen hos organ för bedömning av överensstämmelse) och krav för organisation och utförande av marknadskontroll och kontroll av produkter från tredjeländer. Sedan den 1 januari 2010 är dessa regler direkt tillämpliga i samtliga medlemsstater.

Beslut nr 768/2008/EG innehåller en gemensam ram för EU:s lagstiftning om harmonisering med avseende på produkter. Denna ram består av bestämmelser som används i EU-lagstiftningen om produkter (t.ex. definitioner, de ekonomiska aktörernas skyldigheter, anmälda organ och förfaranden i fråga om skyddsåtgärder). Dessa gemensamma bestämmelser har skärpts för att få till stånd en effektivare tillämpning och efterlevnad av direktiven. Nya komponenter som är viktiga för att öka säkerheten för produkter på marknaden har införts, t.ex. vilka skyldigheter importörerna har.

Bestämmelserna i beslut nr 768/2008/EG och förordning (EG) nr 765/2008 hör nära samman och kompletterar varandra. Beslut nr 768/2008/EG innehåller skyldigheter för de ekonomiska aktörerna och de anmälda organen så att kontrollmyndigheterna och de myndigheter som ansvarar för de anmälda organen på ett korrekt sätt ska kunna utföra de uppgifter som förordning (EG) nr 765/2008 ålägger dem och säkerställa en effektiv och konsekvent kontroll av att EU:s produktlagstiftning följs.

Men till skillnad från förordningen är bestämmelserna i beslutet inte direkt tillämpliga. För att man ska vara säker på att alla ekonomiska sektorer som omfattas av unionslagstiftningen om harmonisering drar nytta av förbättringarna av den nya lagstiftningsramen måste bestämmelserna i beslut nr 768/2008/EG integreras i den befintliga produktlagstiftningen.

Det framgick av en undersökning som gjordes efter att varupaketet hade antagits 2008 att större delen av unionslagstiftningen om harmonisering med avseende på produkter behövde ses över under de tre närmaste åren, inte bara för att lösa problem som konstaterats i alla branscher utan också av branschspecifika orsaker. En sådan översyn skulle automatiskt innebära att den berörda lagstiftningen anpassades till beslut nr 768/2008/EG, eftersom parlamentet, rådet och kommissionen har åtagit sig att i möjligaste mån använda beslutets bestämmelser i framtida produktlagstiftning för att bidra till ett enhetligt regelverk.

För ett antal andra direktiv om harmonisering, däribland direktiv 95/16/EG, planeras inom den tidsramen ingen översyn med anledning av branschspecifika problem. För att säkerställa att problem när det gäller bristande överensstämmelse och anmälda organ ändå åtgärdas i dessa branscher och för att hela regelverket om produkter ska vara konsekvent, har det fattats beslut om att inom ramen för ett paket anpassa dessa direktiv till bestämmelserna i beslut nr 768/2008/EG.

Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden

Initiativet är i linje med inremarknadsakten[1], där det betonas att man måste stärka konsumenternas förtroende för att produkterna på den inre marknaden håller god kvalitet samt förbättra marknadskontrollen.

Vidare backar det upp kommissionens strategi för bättre lagstiftning och ett förenklat regelverk.

2. Samråd med berörda parter och konsekvensanalys

Samråd med berörda parter

Anpassningen av direktiv 95/16/EG till beslut nr 768/2008/EG har diskuterats med nationella experter som ansvarar för direktivets genomförande, med gruppen för anmälda organ, den administrativa samarbetsgruppen, standardiseringsorgan och företrädare för hissbranschen samt vid bilaterala möten med branschorganisationer som företräder hissinstallatörer, tillverkare av hisskomponenter, små och medelstora företag i hissbranschen, fackföreningar och fastighetsägarföreningar.

Ett offentligt samråd ägde rum juni–oktober 2010 med deltagande av alla branscher som berörs av initiativet. Samrådet bestod av fyra riktade frågeformulär till ekonomiska aktörer, myndigheter, anmälda organ och användare. Kommissionen fick in 300 svar. Resultaten har offentliggjorts på

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm.

Utöver det allmänna samrådet genomfördes ett särskilt samråd med små och medelstora företag. Under maj–juni 2010 deltog 603 små och medelstora företag i samrådet via Enterprise Europe Network. Resultaten finns på http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/new-legislative-framework/smes_statistics_en.pdf.

Samrådsförfarandet gav vid handen att initiativet har ett brett stöd. Man är överens om behovet av att förbättra marknadskontrollen och systemet för att bedöma och övervaka anmälda organ. Myndigheterna stöder till fullo detta arbete, eftersom det kommer att förstärka det befintliga systemet och förbättra samarbetet på EU-nivå. Näringslivet räknar med rättvisare konkurrensvillkor tack vare effektivare åtgärder mot produkter som inte uppfyller kraven i lagstiftningen, men också med en förenkling tack vare anpassningen av lagstiftningen. Det uttrycktes till viss del farhågor rörande vissa skyldigheter som dock är nödvändiga för att effektivisera marknadskontrollen. Dessa åtgärder kommer inte att leda till några större kostnader för näringslivet, och fördelarna med bättre marknadskontroll torde överväga kostnaderna med råge.

Extern experthjälp

Konsekvensanalysen för detta genomförandepaket bygger till stor del på den konsekvensanalys som gjordes för den nya lagstiftningsramen. Utöver den externa experthjälp som inhämtades i det sammanhanget har det genomförts kompletterande samråd med branschexperter, intressegrupper och branschövergripande experter som är verksamma inom områdena teknisk harmonisering, bedömning av överensstämmelse, ackreditering och marknadskontroll.

Extern experthjälp användes för att få grundfakta om vissa branscher, t.ex. studier om hissar 2004[2] och 2007[3].

Konsekvensanalys

Med ledning av den insamlade informationen gjorde kommissionen en konsekvensanalys där tre alternativ undersöktes och jämfördes.

Alternativ 1 – Inga förändringar av den nuvarande situationen

Detta alternativ innebär inga förändringar av det nuvarande direktivet, utan endast vissa förbättringar som kan förväntas till följd av förordning (EG) nr 765/2008.

Alternativ 2 – Anpassning till beslut nr 768/2008/EG på frivillig väg

I alternativ 2 nämns möjligheten att uppmuntra till frivillig anpassning till bestämmelserna i beslut nr 768/2008/EG, t.ex. genom att presentera dem som bästa praxis i vägledningsdokument.

Alternativ 3 – Anpassning till beslut nr 768/2008/EG genom lagstiftningsåtgärder

Detta alternativ innebär att bestämmelserna i beslut nr 768/2008/EG integreras i de befintliga direktiven.

Alternativ 3 ansågs vara det bästa alternativet av följande skäl:

– Det kommer att förbättra konkurrenskraften för de företag och anmälda organ som tar allvarligt på sina skyldigheter och inte bara försöker kringgå systemet.

– Det kommer att leda till att den inre marknaden fungerar bättre genom att alla ekonomiska aktörer, framför allt importörer och distributörer, och anmälda organ behandlas lika.

– Det medför inte några större kostnader för de ekonomiska aktörerna och de anmälda organen. För dem som redan tar sitt ansvar väntas inga eller mycket små merkostnader.

– Det anses mer effektivt än alternativ 2. Eftersom alternativ 2 inte innehåller några tvingande åtgärder är det tveksamt om det får några positiva konsekvenser.

– Alternativ 1 och 2 innehåller inga åtgärder för att komma till rätta med regelverkets bristande konsekvens och bidrar därför inte till någon förenkling av regelverket.

3. Förslagets huvuddelar 3.1. Övergripande definitioner

Genom förslaget införs harmoniserade definitioner av termer som är allmänt förekommande i unionslagstiftningen om harmonisering och som därför genomgående bör ha samma betydelse i den lagstiftningen.

3.2. De ekonomiska aktörernas skyldigheter samt krav på spårbarhet

I förslaget klargörs det vilka skyldigheter installatören, tillverkaren och tillverkarens representant har, och det införs skyldigheter för importörer och distributörer. Importörerna måste kontrollera att tillverkarna har gjort den tillämpliga bedömningen av överensstämmelse och upprättat teknisk dokumentation. De måste också kontrollera med tillverkarna att myndigheterna på begäran kan få tillgång till denna tekniska dokumentation. Dessutom måste importörerna kontrollera att säkerhetskomponenterna till hissar är korrekt märkta och åtföljs av erforderlig dokumentation. De måste behålla en kopia av försäkran om överensstämmelse och ange sitt namn och sin adress på produkten eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett medföljande dokument. Distributörerna måste kontrollera att hissen och säkerhetskomponenten till hissar är försedda med CE-märkning och tillverkarens och importörens namn samt i förekommande fall att de åtföljs av erforderlig dokumentation och bruksanvisning.

Importörer och distributörer måste samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna och vidta lämpliga åtgärder när de har levererat säkerhetskomponenter till hissar som inte uppfyller kraven.

Kraven på spårbarhet skärps för alla ekonomiska aktörer. Hissen måste vara märkt med installatörens namn och adress och ett nummer som gör det möjligt att identifiera hissen och koppla den till den tekniska dokumentationen. Säkerhetskomponenter till hissar måste vara märkta med installatörens namn och adress och ett nummer som gör det möjligt att identifiera säkerhetskomponenterna och koppla dem till den tekniska dokumentationen. När en säkerhetskomponent till hissar importeras måste också importörens namn och adress anges på säkerhetskomponenten. Dessutom måste alla ekonomiska aktörer kunna uppge för myndigheterna vilken ekonomisk aktör som har levererat hissen eller säkerhetskomponenten till dem eller som de har levererat hissen eller säkerhetskomponenten till.

3.3. Harmoniserade standarder

Produkter som uppfyller kraven i harmoniserade standarder presumeras överensstämma med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven. Den 1 juni 2011 antog kommissionen ett förslag till förordning om europeisk standardisering[4] med ett övergripande regelverk för europeisk standardisering. Förslaget till förordning innehåller bl.a. bestämmelser om kommissionens krav på standardisering riktade till europeiska standardiseringsorgan, om förfarandet för invändningar mot harmoniserade standarder och om berörda parters deltagande i det europeiska standardiseringsarbetet. För att det ska skapas rättslig klarhet har de bestämmelser i direktiv 95/16/EG som omfattar dessa frågor strukits i detta förslag.

Bestämmelsen om att harmoniserade standarder utgör underlag för presumtion om överensstämmelse har ändrats för att klargöra i vilken utsträckning det ska råda presumtion om överensstämmelse när standarderna endast delvis omfattar de grundläggande hälso- och säkerhetskraven.

3.4. Bedömning av överensstämmelse och CE-märkning

Direktiv 95/16/EG anger vilket förfarande för bedömning av överensstämmelse som installatörerna måste använda för att visa att hissar som de installerar uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven.

Genom förslaget anpassas dessa förfaranden till de uppdaterade versionerna i beslut nr 768/2008/EG. De sektorspecifika delarna av förfarandena har behållits. Dessutom införs en mall för EU-försäkran om överensstämmelse.

De allmänna principerna för CE-märkningen fastställs i artikel 30 i förordning (EG) nr 765/2008, och närmare bestämmelser om hur CE-märkningen ska anbringas på hissar och säkerhetskomponenter till hissar har införts i detta förslag.

3.5. Anmälda organ

Genom förslaget skärps anmälningskriterierna för anmälda organ. Det klargörs att dotterbolag eller underleverantörer också måste uppfylla kraven för anmälan. Det införs särskilda krav för de anmälande myndigheterna och förfarandet för anmälan av anmälda organ ändras. Ett anmält organs kompetens måste bevisas genom ett ackrediteringsintyg. Om ackreditering inte har använts för att utvärdera ett anmält organs kompetens måste anmälan åtföljas av dokumentation som visar att organets kompetens har utvärderats. Medlemsstaterna får möjlighet att göra invändningar mot en anmälan.

3.6. Marknadskontroll och skyddsklausulförfarandet

Genom förslaget ändras det nuvarande skyddsklausulförfarandet. Man inför ett led med informationsutbyte mellan medlemsstaterna och preciserar vilka åtgärder de berörda myndigheterna ska vidta när de konstaterar att en hiss eller säkerhetskomponent till hissar inte uppfyller kraven. Ett verkligt skyddsklausulförfarande – som leder till ett kommissionsbeslut om huruvida åtgärden är berättigad eller inte – inleds bara om en annan medlemsstat har invändningar mot en åtgärd som vidtagits mot en hiss eller säkerhetskomponent. Om det inte råder oenighet om den restriktiva åtgärden måste samtliga medlemsstater vidta lämpliga åtgärder inom sitt territorium.

3.7. Kommittéförfarande och delegerade akter

I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt görs det tydlig åtskillnad mellan delegerade akter (artikel 290) och genomförandeakter (artikel 291), och kommittéernas roll klargörs.

Direktiv 95/16/EG innehåller en bestämmelse om en ständig kommitté. Eftersom den kommittén inte är inblandad i antagandet av genomförandeakter i enlighet med artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och det nya direktivet inte ställer krav på att genomförandeakter ska antas, har denna bestämmelse strukits i förslaget.

Kommissionen kommer att inrätta en arbetsgrupp bestående av experter i enlighet med kommissionens meddelande Framework for Commission expert groups: horizontal rules and public register[5]. Gruppen ska utföra samma arbete som den ständiga kommitté som föreskrivs i direktiv 95/16/EG och granska alla frågor som rör direktivets tillämpning.

Genom förslaget ges kommissionen rätt att anta delegerade akter för att kunna anpassa förteckningen över säkerhetskomponenter i bilaga III till den tekniska utvecklingen och nya vetenskapliga rön.

4. Rättsliga aspekter på förslaget

Rättslig grund

Förslaget baseras på artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Subsidiaritetsprincipen

Både unionen och medlemsstaterna är behöriga när det gäller den inre marknaden. Subsidiaritetsprincipen är aktuell särskilt när det gäller de nya bestämmelserna för att förbättra efterlevnaden av direktiv 95/16/EG, dvs. importörens och distributörens skyldigheter, bestämmelserna om spårbarhet, bestämmelserna om bedömningen och anmälan av anmälda organ samt de ökade skyldigheterna att samarbeta inom ramen för de ändrade förfarandena för marknadskontroll och skyddsåtgärder.

Erfarenheterna av hur lagstiftningen efterlevs har visat att nationella åtgärder lett till olika förhållningssätt och olika behandling av ekonomiska aktörer inom EU, vilket undergräver målet för detta direktiv. Nationella åtgärder för att lösa problemet riskerar att lägga hinder i vägen för den fria rörligheten för varor. Dessutom är nationella åtgärder bara tillämpliga inom medlemsstatens territorium. Med tanke på handelns tilltagande globalisering ökar antalet gränsöverskridande fall hela tiden. Genom samordnade EU-åtgärder kan målen lättare uppnås och framför allt blir marknadskontrollen effektivare. Därför är det bäst att vidta åtgärder på EU-nivå.

Problemet med att direktiven är inkonsekventa kan endast lösas av EU:s lagstiftare.

Proportionalitetsprincipen

I enlighet med proportionalitetsprincipen går de föreslagna ändringarna inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de fastställda målen.

De nya eller ändrade skyldigheterna kommer inte att belasta branschen – särskilt inte de små och medelstora företagen – eller förvaltningarna i onödan eller medföra onödiga kostnader för dem. I de fall där ändringarna har konstaterats medföra negativa konsekvenser har man med hjälp av konsekvensanalysen kunnat välja det alternativ som bäst står i proportion till de problem som måste lösas. Flera av ändringarna handlar om att göra det befintliga direktivet tydligare utan att införa nya krav som medför kostnader.

Lagstiftningsteknik

Anpassningen till beslut nr 768/95/EG kräver flera innehållsändringar av bestämmelserna i direktiv 95/16/EG. Av läsbarhetsskäl har man valt att ändra texten genom omarbetning, i enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter[6].

Ändringarna av direktiv 95/16/EG gäller definitionerna, de ekonomiska aktörernas skyldigheter, den presumtion om överensstämmelse som harmoniserade standarder ger, försäkran om överensstämmelse, CE-märkningen, de anmälda organen, skyddsklausulförfarandet och förfarandena för bedömning av överensstämmelse.

Förslaget innebär inga ändringar av tillämpningsområdet för eller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i direktiv 95/16/EG.

5. Budgetkonsekvenser

Förslaget påverkar inte EU:s budget.

6. Övriga upplysningar

Upphävande av gällande lagstiftning

Om förslaget antas kommer direktiv 95/16/EG att upphöra att gälla.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förslaget är av betydelse för EES och bör därför omfatta detta.

ê 95/16/EG (anpassad)

2011/0354 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om Ö harmonisering Õ tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om Ö tillhandahållande på marknaden av Õ hissar Ö och säkerhetskomponenter till hissar Õ

(omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen Ö Europeiska unionens funktionssätt Õ , särskilt artikel 100a Ö 114 Õ ,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[7],

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

ê 95/16/EG recital 1

Medlemsstaterna är inom sina territorier ansvariga för befolkningens hälsa och säkerhet.

ê 95/16/EG recital 2 (anpassad)

I styckena 65 och 68 i den vitbok om genomförandet av den inre marknaden som antogs av Europeiska rådet i juni 1985, föreskrivs ett nytt tillvägagångssätt för harmonisering av lagstiftningen.

ê 95/16/EG recital 3 (anpassad)

Rådets direktiv 84/529/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektriska, hydrauliska eller elektro-hydrauliska hissar[8], medför inte fri rörlighet för alla typer av hissar. Olikheter mellan bindande nationella bestämmelser för vissa typer av hissar som inte omfattas av direktivet 84/529/EEG utgör hinder för handeln inom gemenskapen. De nationella bestämmelserna om hissar bör därför harmoniseras.

ê 95/16/EG recital 4 (anpassad)

Rådets direktiv 84/528/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas bestämmelser om hissar samt lyft- och transportanordningar[9] fungerar som ett ramdirektiv för två särdirektiv, nämligen direktiv 84/529/EEG och rådets direktiv 86/663/EEG av den 22 december 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om automatiska industritruckar[10], upphävt genom rådets direktiv 91/368/EEG av den 20 juni 1991 om ändring av direktiv 89/392/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för maskiner[11].

ò ny

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/16/EG av den 29 juni 1995 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hissar[12] har ändrats väsentligt flera gånger. Med anledning av nya ändringar bör det av tydlighetsskäl omarbetas.

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93[13] innehåller regler för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse, en ram för marknadskontroll av produkter och för kontroll av produkter från tredjeländer samt allmänna principer för CE-märkning. För att skapa rättslig säkerhet måste man klargöra att de regler som fastställs i förordning (EG) nr 765/2008 om marknadskontroll i unionen och kontroll av hissar och säkerhetskomponenter till hissar som förs in på unionsmarknaden ska tillämpas på hissar och säkerhetskomponenter till hissar som omfattas av detta direktiv. Detta direktiv bör inte hindra medlemsstaterna från att välja vilka behöriga myndigheter som ska utföra dessa uppgifter.

(3) I Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG[14] fastställs en gemensam ram med allmänna principer och referensbestämmelser avsedda att tillämpas som en enhetlig grund för översyn eller omarbetning av lagstiftning som harmoniserar villkoren för saluföring av produkter. Direktiv 95/16/EG bör därför anpassas till det beslutet.

ê 95/16/EG recital 5

(4) Kommissionen avgav den 8 juni 1995 rekommendation 95/216/EG[15] till medlemsstaterna angående förbättring av säkerheten hos existerande hissar.

ê 95/16/EG recital 6 (anpassad)

De väsentliga kraven i detta direktiv kan tillgodose den önskade säkerhetsnivån endast om det ur bestämmelserna i rådets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om moduler för de olika faserna av förfaranden för bedömning av överensstämmelse samt regler om anbringande och användning av CE-märket, vilka är avsedda att användas i direktiven om teknisk harmonisering[16], utväljs relevanta förfaranden för bedömning av om det föreligger överensstämmelse med dessa krav.

ê 95/16/EG recital 7 (anpassad)

Hissar, eller vissa av deras säkerhetskomponenter, som uppfyller de väsentliga säkerhetskraven i detta direktiv skall ha synlig CE-märkning för att kunna släppas ut på marknaden.

ê 95/16/EG recital 8 (anpassad)

Detta direktiv definierar endast grundläggande hälso- och säkerhetskrav av allmän beskaffenhet. För att underlätta för tillverkarna att bevisa överensstämmelse med de grundläggande kraven, samt för att möjliggöra kontroll av överensstämmelse med dessa krav, är det önskvärt att på europeisk nivå ha harmoniserade standarder för att förebygga sådana risker som kan uppstå till följd av konstruktion och installation av hissar. Dessa harmoniserade standarder på europeisk nivå utarbetas av privaträttsliga organ och skall även fortsättningsvis ha icke bindande status. Europeiska standardiseringsorganet (CEN) och Europeiska elektrotekniska standardiseringsorganet (Cenelec) är de organ som erkänns som behöriga att anta harmoniserade standarder, i enlighet med de riktlinjer för samarbetet mellan kommissionen och dessa båda organ som undertecknades den 13 november 1984. I detta direktiv avses med ”harmoniserad standard” en teknisk specifikation som enligt uppdrag från kommissionen har antagits av någon av eller båda dessa organ i enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983, i vilket fastslås ett förfarande för spridning av information inom området för tekniska standarder och föreskrifter[17], samt i enlighet med de riktlinjer som avses ovan.

ê 95/16/EG recital 10 (anpassad)

Syftet med detta direktiv är att täcka alla risker som uppkommer i samband med hissar och som dess användare eller boende i byggnaden utsätts för. Direktivet skall därför betraktas som ett direktiv i enlighet med artikel 2.3 i rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning, regler och administrativa bestämmelser för byggprodukter[18].

ê 95/16/EG recital 11(anpassad)

Den 20 december 1994 träffade Europaparlamentet, rådet och kommissionen en överenskommelse om ett modus vivendi beträffande genomförandeåtgärder för rättsakter som antas enligt det förfarande som avses i artikel 189b i fördraget.

ò ny

(5) De ekonomiska aktörerna bör, i förhållande till den roll de har i leveranskedjan, ansvara för att hissar och säkerhetskomponenter till hissar uppfyller erforderliga krav, så att man kan säkerställa en hög nivå i fråga om skydd av allmänna intressen, såsom hälsa, säkerhet och konsumentskydd, och garantera säkra och rättvisa konkurrensvillkor på unionsmarknaden.

(6) Alla ekonomiska aktörer som ingår i leverans- och distributionskedjan bör vidta lämpliga åtgärder för att se till att de endast tillhandahåller sådana hissar och säkerhetskomponenter till hissar på marknaden som överensstämmer med detta direktiv. Det måste göras en tydlig och proportionell fördelning av skyldigheterna som motsvarar varje aktörs roll i leverans- och distributionsprocessen.

(7) Tillverkaren och installatören, som besitter detaljkunskap om konstruktions- och tillverkningsprocessen, är de som bäst kan genomföra hela förfarandet för bedömning av överensstämmelse. Därför bör även i fortsättningen endast tillverkaren eller installatören vara skyldig att göra en bedömning av överensstämmelse.

(8) Det måste finnas garantier för att säkerhetskomponenter till hissar från tredjeländer som förs in på unionsmarknaden uppfyller kraven i detta direktiv, och det måste framför allt säkerställas att tillverkarna har underkastat dessa säkerhetskomponenter lämpliga bedömningsförfaranden. Det bör därför slås fast att importörerna ska se till att de säkerhetskomponenter till hissar som de släpper ut på marknaden uppfyller kraven i detta direktiv och att de inte släpper ut säkerhetskomponenter som inte uppfyller dessa krav eller som utgör en risk. Det bör också slås fast att importörerna ska se till att förfaranden för bedömning av överensstämmelse har genomförts och att den märkning av säkerhetskomponenter till hissar och dokumentation som tagits fram av tillverkarna är tillgänglig för kontroll av tillsynsmyndigheterna.

(9) Distributörerna tillhandahåller en säkerhetskomponent till hissar på marknaden efter att den har släppts ut på marknaden av tillverkaren eller importören, och de bör iaktta vederbörlig omsorg för att se till att deras hantering av säkerhetskomponenten inte inverkar negativt på dess överensstämmelse med de tillämpliga reglerna.

(10) Varje importör bör ange sitt namn och sin kontaktadress på säkerhetskomponenten till hissar när den släpps ut på marknaden. Undantag bör medges i de fall då detta inte är möjligt på grund av säkerhetskomponentens storlek eller art. Detta gäller bland annat de fall då importören skulle behöva öppna förpackningen för att sätta sitt namn och sin adress på säkerhetskomponenten.

(11) Alla ekonomiska aktörer som släpper ut en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en hiss eller en säkerhetskomponent på ett sådant sätt att det kan påverka överensstämmelsen med kraven i detta direktiv, bör anses vara installatör eller tillverkare och bör därför överta installatörens eller tillverkarens skyldigheter.

(12) Distributörer och importörer är nära marknaden och bör därför vara involverade i de behöriga nationella myndigheternas marknadskontroll, och de bör vara beredda på att delta aktivt genom att förse dessa myndigheter med alla nödvändiga uppgifter om de berörda säkerhetskomponenterna till hissar.

(13) Marknadskontrollen blir enklare och effektivare om man kan säkerställa att hissar eller säkerhetskomponenter till hissar är spårbara genom hela leveranskedjan. Med ett effektivt spårbarhetssystem blir det lättare för myndigheterna för marknadskontroll att spåra den ekonomiska aktör som är ansvarig för att på marknaden ha tillhandahållit hissar och säkerhetskomponenter till hissar som inte uppfyller kraven.

(14) I detta direktiv bör de grundläggande hälso- och säkerhetskraven endast anges. För att underlätta bedömningen av överensstämmelse för hissar och säkerhetskomponenter till hissar med dessa krav är det nödvändigt att föreskriva om presumtion om överensstämmelse för hissar och säkerhetskomponenter till hissar som överensstämmer med harmoniserade standarder som har antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr [../..] av den […] om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/105/EG och 2009/23/EG[19] och som innehåller detaljerade tekniska specifikationer av dessa krav. De grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv utgör en garanti för att den önskade säkerhetsnivån är uppnådd endast om relevanta förfaranden för bedömning av överensstämmelse visar att kraven är uppfyllda.

(15) I förordning (EU) nr [../..] [om europeisk standardisering] fastställs ett förfarande för invändningar mot harmoniserade standarder som inte helt uppfyller kraven i detta direktiv.

(16) För att de ekonomiska aktörerna ska kunna visa och de behöriga myndigheterna kunna säkerställa att de hissar eller säkerhetskomponenter till hissar som har tillhandahållits på marknaden uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven måste det fastställas förfaranden för bedömning av överensstämmelse. Beslut nr 768/2008/EG innehåller moduler för mer eller mindre strikta förfaranden för bedömning av överensstämmelse, allt efter risknivån och den erforderliga säkerhetsnivån. För att säkerställa enhetlighet mellan sektorer och undvika tillfälliga varianter bör förfarandena för bedömning av överensstämmelse väljas bland dessa moduler.

(17) Installatören eller tillverkaren bör upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse som innehåller närmare uppgifter om en hiss eller säkerhetskomponents överensstämmelse med kraven i relevant unionslagstiftning om harmonisering.

(18) CE-märkningen visar att en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar överensstämmer med kraven och är, i vid bemärkelse, det synliga resultatet av en hel process av bedömning av överensstämmelse. Allmänna principer för CE-märkning fastställs i förordning (EG) nr 765/2008. Bestämmelser för hur CE-märkningen ska anbringas bör fastställas i detta direktiv.

(19) Det förfarande för bedömning av överensstämmelse som fastställs i detta direktiv kräver att organ för bedömning av överensstämmelse som medlemsstaterna har anmält till kommissionen blir involverade.

(20) Erfarenheten har visat att de kriterier i direktiv 95/16/EG som organen för bedömning av överensstämmelse måste uppfylla för att kunna bli anmälda till kommissionen är otillräckliga för att säkerställa en enhetligt hög prestationsnivå hos de anmälda organen i hela unionen. Det är dock av största vikt att alla anmälda organ utför sina uppgifter på samma nivå och under rättvisa konkurrensvillkor. Det kräver att man fastställer obligatoriska krav för de organ för bedömning av överensstämmelse som vill bli anmälda för att kunna tillhandahålla bedömningar av överensstämmelse.

(21) För att säkerställa en enhetlig kvalitetsnivå vid bedömning av överensstämmelse måste man också fastställa krav för de anmälande myndigheterna och andra organ som är involverade i bedömningen, anmälan och övervakningen av anmälda organ.

(22) Om ett organ för bedömning av överensstämmelse visar att kriterierna i de harmoniserade standarderna är uppfyllda bör det anses uppfylla motsvarande krav som fastställs i detta direktiv.

(23) Det system som fastställs i detta direktiv bör kompletteras av ackrediteringssystemet i förordning (EG) nr 765/2008. Eftersom ackreditering är mycket viktigt för att kontrollera kompetensen hos organen för bedömning av överensstämmelse bör det också användas i samband med anmälan.

(24) De nationella offentliga myndigheterna inom unionen bör betrakta öppen ackreditering enligt förordning (EG) nr 765/2008 som det bästa sättet att styrka den tekniska kompetensen hos organen för bedömning av överensstämmelse, för att den nivå som krävs när det gäller förtroendet för intyg om överensstämmelse ska tryggas. Nationella myndigheter kan emellertid anse att de har tillräckliga möjligheter att utföra denna bedömning på egen hand. I så fall bör de nationella myndigheterna, för att trygga en rimlig trovärdighetsnivå på bedömningar utförda av andra nationella myndigheter, ta fram den dokumentation som krävs för att visa kommissionen och övriga medlemsstater att de utvärderade organen för bedömning av överensstämmelse uppfyller de relevanta kraven.

(25) Organ för bedömning av överensstämmelse lägger ofta ut verksamhet kopplad till bedömningen av överensstämmelse på underentreprenad eller anlitar ett dotterbolag. För att säkerställa den erforderliga skyddsnivån för de produkter som ska släppas ut på unionsmarknaden är det viktigt vid bedömning av överensstämmelse att de underentreprenörer och dotterbolag som utför bedömningarna uppfyller samma krav som de anmälda organen. Därför är det viktigt att bedömningen av kompetens och förmåga hos de organ som ska anmälas och tillsynen över de redan anmälda organen också täcker den verksamhet som bedrivs av underentreprenörer och dotterbolag.

(26) Anmälningsförfarandet måste bli effektivare och öppnare, och det måste framför allt anpassas till ny teknik för att möjliggöra elektronisk anmälan.

(27) Eftersom de anmälda organen får erbjuda sina tjänster i hela unionen bör medlemsstaterna och kommissionen beredas tillfälle att göra invändningar rörande ett anmält organ. Därför är det viktigt att en period fastställs under vilken eventuellt tvivel eller osäkerhet om kompetensen hos organen för bedömning av överensstämmelse kan redas ut innan de börjar fungera som anmälda organ.

(28) Av konkurrensskäl är det av avgörande betydelse att anmälda organ tillämpar förfarandena för bedömning av överensstämmelse utan att belasta de ekonomiska aktörerna i onödan. Av samma skäl och för att säkerställa likabehandling av de ekonomiska aktörerna måste en enhetlig teknisk tillämpning av förfarandena för bedömning av överensstämmelse säkerställas. Detta kan bäst uppnås genom samordning och samarbete mellan de anmälda organen.

(29) Direktiv 95/16/EG innehåller redan föreskrifter om ett förfarande i fråga om skyddsåtgärder som är tillämpligt endast om medlemsstaterna är oeniga om en åtgärd som vidtagits av en medlemsstat. För att öka tydligheten och minska handläggningstiden måste det befintliga skyddsklausulförfarandet förbättras, så att det blir effektivare och man kan dra fördel av den sakkunskap som finns i medlemsstaterna.

(30) Det befintliga systemet bör kompletteras med ett förfarande genom vilket berörda parter underrättas om planerade åtgärder när det gäller hissar eller säkerhetskomponenter till hissar som utgör en risk för hälsa eller säkerhet eller andra aspekter av skydd i allmänhetens intresse. Därigenom bör myndigheterna för marknadskontroll, i samarbete med de berörda ekonomiska aktörerna, få möjlighet att agera i ett tidigare skede med avseende på sådana hissar eller säkerhetskomponenter.

(31) Om medlemsstaterna och kommissionen är överens om att en medlemsstats åtgärd är berättigad, bör kommissionen inte involveras ytterligare, utom i de fall då den bristande överensstämmelsen kan anses bero på brister i en harmoniserad standard.

(32) För att förteckningen över säkerhetskomponenter till hissar ska kunna hållas aktuell bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller anpassningar av bilaga III till detta direktiv till den tekniska utvecklingen och nya vetenskapliga rön. Det är mycket viktigt att kommissionen under det förberedande arbetet genomför lämpliga samråd, även på expertnivå.

(33) Kommissionen bör när den utarbetar och upprättar delegerade akter se till att relevanta dokument samtidigt, i tid och på lämpligt sätt översänds till Europaparlamentet och rådet.

(34) För att man ska kunna övervaka och säkerställa tillämpningen av detta direktiv bör medlemsstaterna åläggas att rapportera om hur direktivet tillämpas till kommissionen. Kommissionen bör därefter upprätta och offentliggöra en sammanfattning av rapporterna.

(35) Medlemsstaterna bör föreskriva påföljder för överträdelser av nationella bestämmelser som har utfärdats med tillämpning av detta direktiv och se till att dessa påföljder tillämpas. Påföljderna bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(36) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att se till att hissar och säkerhetskomponenter till hissar på marknaden uppfyller krav som tillgodoser en hög skyddsnivå avseende hälsa och säkerhet och andra allmänna intressen samtidigt som man säkerställer att den inre marknaden fungerar, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och målet därför, på grund av dess omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

ê 95/16/EG recital 9 (anpassad)

ð ny

(37) Det är Ö nödvändigt att fastställa övergångsbestämmelser Õ viktigt att det införs en övergångsordning så att hissleverantörerna på marknaden kan släppa ut hissar som tillverkats före tidpunkten för detta direktivs genomförande ð om att hissar som redan har släppts ut på marknaden i enlighet med direktiv 95/16/EG ska få tillhandahållas på marknaden och tas i bruk ï .

ò ny

(38) Det är nödvändigt att fastställa övergångsbestämmelser om att säkerhetskomponenter till hissar som redan har släppts ut på marknaden i enlighet med direktiv 95/16/EG ska få tillhandahållas på marknaden.

(39) Skyldigheten att införliva detta direktiv med nationell lagstiftning bör endast gälla de bestämmelser som utgör en innehållsmässig ändring i förhållande till det tidigare direktivet. Skyldigheten att införliva de oförändrade bestämmelserna följer av det tidigare direktivet.

(40) Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter när det gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i del B i bilaga XIII.

ê 95/16/EG (anpassad)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Tillämpningsområde, utsläppande på marknaden och fri rörlighet

Ö ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Õ

Artikel 1 Ö Tillämpningsområde Õ

1. Detta direktiv gäller för permanent installerade hissar som betjänar byggnader och anläggningar. Det gäller även för de säkerhetskomponenter som används i sådana hissar och vilka finns förtecknade i bilaga IV.

ê 2006/42/EG art. 24.1 (anpassad)

2. I detta direktiv avses med ”hiss” en lyftanordning som betjänar fasta stannplan och som har en lastbärare som styrs längs fasta gejdrar med en lutning större än 15 grader mot horisontalplanet och som är avsedd Ö avsedda Õ för transport av

ê 2006/42/EG art. 24.1

a)         - personer,

b)         - personer och gods,

c)         - enbart gods om lastbäraren är beträdbar, dvs. utan svårighet kan beträdas av en person, och utrustad med manöverknappar inne i lastbäraren eller inom räckhåll för en person som befinner sig i lastbäraren.

ê 95/16/EG (anpassad)

ÖDetta direktiv gäller även de säkerhetskomponenter som används i sådana hissar och som förtecknas i bilaga III. Õ

ê 2006/42/EG art. 24.1 (anpassad)

Lyftanordningar som rör sig längs en fast rörelsebana trots att de inte är styrda längs fasta gejdrar skall betraktas som hissar vilka omfattas av detta direktiv.

ê 2006/42/EG art. 24.1

3.2. Direktivet är inte tillämpligt på

a)         – lyftanordningar vars hastighet inte överstiger 0,15 m/s,

b)         – bygghissar,

c)         – linbanor och släpliftar, inklusive bergbanor,

d)         – hissar särskilt konstruerade och tillverkade för militära eller polisiära ändamål,

e)         – lyftanordningar från vilka arbete kan utföras,

f)          – gruvhissar med linspel,

g)         – lyftanordningar för lyft av aktörer under artistiska framträdanden,

h)         – lyftanordningar installerade i transportmedel,

i)          – lyftanordningar i anslutning till en maskin och uteslutande avsedda för tillträde till arbetsplatser, inbegripet underhålls- och inspektionsplatser på maskinen,

j)          – kuggstångsdrivna tåg,

k)         – rulltrappor och rullramper.

ê 95/16/EG (anpassad)

5.3. När de risker med hissar Ö eller säkerhetskomponenter till hissar Õ som omnämns i detta direktiv helt eller delvis omfattas av särskilda direktiv Ö särskild unionslagstiftning, särskilt direktiv 2006/42/EG[20] och direktiv 2004/108/EG[21], Õ ska det här direktivet antingen inte tillämpas eller upphöra att tillämpas från den tidpunkt då de särskilda direktiven Ö den särskilda unionslagstiftningen Õ börjar tillämpas för sådana hissar Ö eller säkerhetskomponenter till hissar Õ och sådana risker.

Artikel 2 [artikel R1 i beslut nr 768/2008/EG] Ö Definitioner Õ

4. I detta direktiv avses med

ê 2006/42/EG Art.24.1 (anpassad)

Ö 1. hiss: en lyftanordning som betjänar fasta stannplan och som har en lastbärare som styrs längs fasta gejdrar med en lutning större än 15 grader mot horisontalplanet, eller en lyftanordning som rör sig längs en fast rörelsebana trots att den inte är styrd längs fasta gejdrar, Õ

2. Med lastbärare: avses den del av hissen som uppbär personer och/eller gods, för att lyfta eller sänka dessa,

ê 95/16/EG (anpassad)

3. – typhiss: en representativ hiss vars tekniska dokumentation Ö underlag Õ visar hur de väsentliga Ö grundläggande hälso- och Õ säkerhetskraven Ö i bilaga I Õ kommer att uppfyllas för hissar som överensstämmer med typhissen definierad med objektiva parametrar och där samma säkerhetskomponenter Ö för hissar Õ används,

4. – hissinstallatör: en fysisk eller juridisk person, som åtar sig ansvaret för hissens konstruktion, tillverkning, installation och utsläppande på marknaden, och som utför CE-märkning samt utfärdar EG-försäkran om överensstämmelse,

– släppa ut en hiss på marknaden: den tidpunkt då hissinstallatören första gången gör hissen tillgänglig för brukaren,

– säkerhetskomponent: komponent enligt förteckningen i bilaga IV,

– tillverkare av säkerhetskomponent: en fysisk eller juridisk person, som har ansvaret för konstruktion och tillverkning av säkerhetskomponenter och som utför CE-märkningen samt utfärdar EG-försäkran om överensstämmelse,

ò ny

5. tillhandahållande på marknaden: leverans av en säkerhetskomponent till hissar för distribution eller användning på unionsmarknaden eller leverans av en hiss för användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt,

6. utsläppande på marknaden: tillhandahållande för första gången av en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar på unionsmarknaden,

7. tillverkare: fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera eller tillverka en säkerhetskomponent till hissar och saluför denna produkt, i eget namn eller under eget varumärke,

8. tillverkarens representant: fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter,

9. importör: fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och släpper ut en säkerhetskomponent till hissar från ett tredjeland på unionsmarknaden,

10. distributör: fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, utöver tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en säkerhetskomponent till hissar på marknaden,

11. ekonomisk aktör: tillverkaren, tillverkarens representant, importören eller distributören av en säkerhetskomponent till hissar eller installatören,

12. harmoniserad standard: harmoniserad standard enligt definitionen i artikel 2.1 c i förordning (EU) nr [../..] [om europeisk standardisering],

13. teknisk specifikation: dokument där det fastställs vilka tekniska krav som en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar ska uppfylla,

14. bedömning av överensstämmelse: process där det visas huruvida de grundläggande hälso- och säkerhetskraven för en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar, en process eller ett system har uppfyllts,

15. organ för bedömning av överensstämmelse: organ som utför bedömning av överensstämmelse, bland annat kalibrering, provning, certifiering och kontroll,

16. återkallelse: åtgärd för att dra tillbaka en säkerhetskomponent till hissar som redan tillhandahålls slutanvändaren,

17. tillbakadragande: åtgärd för att förhindra att en hiss släpps ut på marknaden eller att en säkerhetskomponent till hissar tillhandahålls på marknaden,

18. CE-märkning: märkning genom vilken installatören eller tillverkaren visar att hissen eller säkerhetskomponenten till hissar överensstämmer med de tillämpliga kraven i unionslagstiftning om harmonisering som föreskriver CE-märkning,

19. unionslagstiftning om harmonisering: unionslagstiftning som harmoniserar villkoren för saluföring av produkter.

ê 95/16/EG (anpassad)

ð ny

Artikel 43

Ö Fri rörlighet Õ

1. Medlemsstaterna får inte inom sina territorier förbjuda, begränsa eller hindra att en hiss och/eller en säkerhetskomponent som uppfyller bestämmelserna i detta direktiv släpps ut ð tillhandahålls ï på marknaden och tas i bruk Ö eller att en säkerhetskomponent till hissar Õ ð tillhandahålls på marknaden ï Ö inom deras territorium, om de uppfyller kraven i detta direktiv Õ .

2. Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa eller hindra att komponenter ð som inte omfattas av bilaga III ï släpps ut på marknaden, om tillverkaren eller dennes representant inom gemenskapen Ö unionen Õ uppger att komponenten avses att ingå i en hiss på vilken detta direktiv är tillämpligt.

3.5. Medlemsstaterna får inte motsätta sig att en hiss eller säkerhetskomponent Ö hissar eller säkerhetskomponenter till hissar Õ som inte uppfyller de gemenskapsbestämmelser som är i kraft Ö kraven i detta direktiv Õ visas på mässor, utställningar, Ö och Õ förevisningar m.m., förutsatt att ett synligt anslag klart visar att sådana hissar eller säkerhetskomponenter Ö de Õ inte uppfyller kraven och inte får säljas Ö tillhandahållas Õ förrän hissinstallatören eller tillverkaren av säkerhetskomponenterna eller den som företräder den sistnämnde inom gemenskapen sett till att de uppfyller kraven. Vid demonstrationer Ö förevisningar Õ ska lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas så att människor skyddas.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i 1, 2 och 3 får bestämmelserna i dDetta direktiv Ö får Õ inte inskränka medlemsstaternas rätt att, med vederbörligt beaktande av fördraget Ö unionslagstiftningen Õ , fastställa sådana krav som de anser vara nödvändiga för att se till att människor skyddas i samband med ibruktagande och användning av ifrågavarande hissar, under förutsättning att detta inte innebär att hissarna ändras på något sätt som inte specificeras i detta direktiv.

Artikel 42 Ö Tillhandahållande på marknaden Õ

1. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att Ö de Õ – hissar på vilka detta direktiv är tillämpligt kan släppas ut på marknaden eller tas i bruk endast om detta inte medför risk för människors säkerhet och hälsa samt Ö eller Õ , i förekommande fall, säkerhet Ö risk Õ för egendom, under förutsättning att hissarna installeras och underhålls på riktigt sätt samt används för avsett ändamål.

Ö 2. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att Õ – säkerhetskomponenter Ö till hissar Õ på vilka detta direktiv är tillämpligt kan släppas ut ð tillhandahållas ï på marknaden och tas i bruk endast om detta, med avseende på de hissar i vilka de avses att installeras, inte medför risk för människors säkerhet och hälsa samt Ö eller Õ , i förekommande fall, säkerhet Ö risk Õ för egendom, under förutsättning att hissarna Ö de Õ installerats och underhållits Ö underhålls Õ på riktigt sätt samt används för avsett ändamål.

Artikel 53 Ö Grundläggande hälso- och säkerhetskrav Õ

ê 95/16/EG (anpassad)

1. Hissar som på vilka detta direktiv är tillämpligt ska uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven som anges i bilaga I.

ê 95/16/EG (anpassad)

2. Säkerhetskomponenter Ö till hissar Õ på vilka av detta direktiv är tillämpligt ska uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven som anges i bilaga I eller möjliggöra att hissar i vilka de installerats uppfyller nyssnämnda väsentliga Ö dessa Õ krav.

Artikel 6 Ö Byggnader eller anläggningar där hissar har installerats Õ

1. 2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att den som ansvarar för uppförandet av en byggnad eller en anläggning och hissinstallatören dels ger varandra nödvändig Ö den Õ information Ö som är nödvändig för säker drift och användning av hissen Õ och dels vidtar de åtgärder som krävs för säker funktion och Ö att säkerställa sådan drift och Õ användning av hissen.

ê 95/16/EG

2. 3. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att schakt som är avsedda för hissar inte innehåller annan rördragning eller ledningsdragning än den som är nödvändig för hissens drift eller säkerhet.

ò ny

KAPITEL II

DE EKONOMISKA AKTÖRERNAS SKYLDIGHETER

Artikel 7 [artikel R2 i beslut nr 768/2008/EG] Installatörernas skyldigheter

1. Installatörerna ska, när de släpper ut en hiss på marknaden eller tillhandahåller den för ibruktagande, se till att den har konstruerats, tillverkats, installerats och provats i enlighet med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I.

2. Installatörerna ska utarbeta det tekniska underlaget och utföra eller låta utföra den tillämpliga bedömningen av överensstämmelse i enlighet med artikel 16.

Om bedömningen har visat att hissen uppfyller de tillämpliga kraven ska installatörerna upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse, se till att den medföljer hissen och anbringa CE-märkningen.

3. Installatörerna ska behålla det tekniska underlaget och EU-försäkran om överensstämmelse och i tillämpliga fall beslutet eller besluten om godkännande i tio år efter att hissen har släppts ut på marknaden.

4. När det anses lämpligt med tanke på de risker som en hiss utgör ska installatörerna för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet granska och vid behov registerföra inkomna klagomål och hissar som inte överensstämmer med kraven samt informera distributörerna om denna övervakning.

5. Installatörerna ska se till att hissen är försedd med typnummer, partinummer, serienummer eller annan identifieringsmärkning.

6. Installatörerna ska ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en kontaktadress. Den angivna adressen ska gå till en enda kontaktpunkt där hissinstallatören kan kontaktas.

7. Installatörerna ska se till att hissen åtföljs av instruktioner för användning enligt punkt 6.2 i bilaga I, på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och som bestämts av den medlemsstat där hissen har installerats.

8. Installatörer som anser eller har skäl att tro att en hiss som de har installerat inte överensstämmer med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få hissen att överensstämma med kraven. Om hissen utgör en risk ska installatörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de har installerat hissen, och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

9. Installatörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att hissen överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten.

De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de hissar som de har installerat.

Artikel 8 [artikel R2 i beslut nr 768/2008/EG] Tillverkarnas skyldigheter

1. Tillverkarna ska, när de släpper ut säkerhetskomponenter till hissar på marknaden, se till att de har konstruerats och tillverkats i enlighet med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I.

2. Tillverkarna ska utarbeta det tekniska underlaget och utföra eller låta utföra den bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 15.

Om bedömningen har visat att säkerhetskomponenten till hissar uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som är tillämpliga ska tillverkarna upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse, se till att den medföljer säkerhetskomponenten och anbringa CE-märkningen.

3. Tillverkarna ska behålla det tekniska underlaget och EU-försäkran om överensstämmelse och i tillämpliga fall beslutet eller besluten om godkännande i tio år efter att säkerhetskomponenten till hissar har släppts ut på marknaden.

4. När det anses lämpligt med tanke på de risker som en säkerhetskomponent till hissar utgör ska tillverkarna, för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet, utföra slumpvis provning av säkerhetskomponenter till hissar som tillhandahållits på marknaden, granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, säkerhetskomponenter som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av säkerhetskomponenter samt informera distributörerna och installatörerna om all sådan övervakning.

5. Tillverkarna ska se till att deras säkerhetskomponenter till hissar är försedda med typnummer, partinummer, serienummer eller annan identifieringsmärkning eller, om detta inte är möjligt på grund av säkerhetskomponenternas storlek eller art, se till att den erforderliga informationen lämnas på förpackningen eller i ett medföljande dokument.

6. Tillverkarna ska ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en kontaktadress på säkerhetskomponenten till hissar eller, om detta inte är möjligt, på en etikett som är fästad vid säkerhetskomponenten. Den angivna adressen ska gå till en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas.

7. Tillverkarna ska se till att säkerhetskomponenten till hissar åtföljs av en instruktionshandbok enligt punkt 6.1 i bilaga I, på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och som bestämts av den berörda medlemsstaten.

8. Tillverkare som anser eller har skäl att tro att en säkerhetskomponent till hissar som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få säkerhetskomponenten att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla den. Om säkerhetskomponenten till hissar utgör en risk ska tillverkarna dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit säkerhetskomponenten, och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

9. Tillverkarna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att säkerhetskomponenterna till hissar överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten.

De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de säkerhetskomponenter till hissar som de har släppt ut på marknaden.

Artikel 9 [artikel R3 i beslut nr 768/2008/EG] Tillverkarens representant

1. Tillverkarna får genom skriftlig fullmakt utse en representant.

2. Skyldigheterna i enlighet med artikel 8.1 och upprättandet av det tekniska underlag som avses i artikel 8.2 får inte delegeras till tillverkarens representant.

3. Tillverkarens representant ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten från tillverkaren. Fullmakten ska ge tillverkarens representant rätt att bl.a.

a) inneha EU-försäkran om överensstämmelse och i tillämpliga fall beslutet eller besluten om godkännande av tillverkarens kvalitetssäkringssystem samt det tekniska underlaget för att kunna uppvisa dem för de nationella myndigheterna i tio år efter att säkerhetskomponenterna till hissar har släppts ut på marknaden,

b) på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att säkerhetskomponenten till hissar överensstämmer med kraven,

c) på begäran samarbeta med de behöriga nationella myndigheterna om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de säkerhetskomponenter till hissar som omfattas av fullmakten.

Artikel 10 [artikel R4 i beslut nr 768/2008/EG]

De skyldigheter som importörer av säkerhetskomponenter till hissar har

1. Importörerna får endast släppa ut sådana säkerhetskomponenter till hissar på marknaden som överensstämmer med den tillämpliga lagstiftningen.

2. Innan importörerna släpper ut en säkerhetskomponent till hissar på marknaden ska de se till att tillverkaren har utfört bedömningen av överensstämmelse. De ska se till att tillverkaren har upprättat det tekniska underlaget, att säkerhetskomponenten till hissar är försedd med CE-märkning och åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse och instruktionshandbok samt att tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 8.5 och 8.6.

Om en importör anser eller har skäl att tro att en säkerhetskomponent till hissar inte överensstämmer med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I får importören inte släppa ut säkerhetskomponenten till hissar på marknaden förrän den överensstämmer med de tillämpliga kraven. Om säkerhetskomponenten till hissar utgör en risk ska importören dessutom informera tillverkaren och marknadskontrollmyndigheterna om detta.

3. Importörerna ska ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en kontaktadress på säkerhetskomponenten till hissar eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett medföljande dokument.

4. Importörerna ska se till att säkerhetskomponenten till hissar åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter på ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna och andra slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten.

5. Importörerna ska, så länge de har ansvar för en säkerhetskomponent till hissar, se till att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar säkerhetskomponentens överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I.

6. När det anses lämpligt med tanke på de risker som en säkerhetskomponent till hissar utgör ska importörerna, för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet, utföra slumpvis provning av säkerhetskomponenter till hissar som tillhandahållits på marknaden, granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, säkerhetskomponenter som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av säkerhetskomponenter samt informera distributörerna och installatörerna om sådan övervakning.

7. Importörer som anser eller har skäl att tro att en säkerhetskomponent till hissar som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få säkerhetskomponenten att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla den. Om säkerhetskomponenten till hissar utgör en risk ska importörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit säkerhetskomponenten, och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

8. Under tio år efter att säkerhetskomponenten till hissar släppts ut på marknaden ska importörerna kunna uppvisa EU-försäkran om överensstämmelse och i tillämpliga fall beslutet eller besluten om godkännande för marknadskontrollmyndigheterna och se till att dessa myndigheter på begäran kan få tillgång till det tekniska underlaget.

9. Importörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att säkerhetskomponenterna till hissar överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten. De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de säkerhetskomponenter till hissar som de har släppt ut på marknaden.

Artikel 11 [artikel R5 i beslut nr 768/2008/EG] Distributörernas skyldigheter

1. När distributörerna tillhandahåller en säkerhetskomponent till hissar på marknaden ska de iaktta vederbörlig omsorg för att se till att kraven i detta direktiv uppfylls.

2. Innan distributörerna tillhandahåller en säkerhetskomponenten till hissar på marknaden ska de kontrollera att säkerhetskomponenten är försedd med CE-märkning och åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse och instruktionshandbok samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artiklarna 8.5, 8.6 och 10.3.

Om en distributör anser eller har skäl att tro att en säkerhetskomponent till hissar inte överensstämmer med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I får distributören inte tillhandahålla säkerhetskomponenten till hissar på marknaden förrän den överensstämmer med de tillämpliga kraven. Om säkerhetskomponenten till hissar utgör en risk ska distributören dessutom informera tillverkaren eller importören samt marknadskontrollmyndigheterna om detta.

3. Distributörerna ska, så länge de har ansvar för en säkerhetskomponent till hissar, se till att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar säkerhetskomponentens överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I.

4. Distributörer som anser eller har skäl att tro att en säkerhetskomponent till hissar som de har tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv ska försäkra sig om att det vidtas nödvändiga korrigerande åtgärder för att få säkerhetskomponenten att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla den. Om säkerhetskomponenten till hissar utgör en risk ska distributörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit säkerhetskomponenten, och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

5. Distributörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge myndigheten den information och dokumentation som behövs för att visa att säkerhetskomponenten till hissar överensstämmer med kraven. De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de säkerhetskomponenter till hissar som de har tillhandahållit på marknaden.

Artikel 12 [artikel R6 i beslut nr 768/2008/EG] De fall när importörer eller distributörer ska ha samma skyldigheter som tillverkaren

Importörer eller distributörer ska anses vara tillverkare enligt detta direktiv och ska ha samma skyldigheter som tillverkaren har enligt artikel 8 när de släpper ut en säkerhetskomponent till hissar på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en säkerhetskomponent som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med kraven i detta direktiv kan påverkas.

Artikel 13 [artikel R7 i beslut nr 768/2008/EG] Identifiering av de ekonomiska aktörerna

De ekonomiska aktörerna ska på begäran identifiera följande aktörer för marknadskontrollmyndigheterna:

a)           Alla ekonomiska aktörer som har levererat en säkerhetskomponent till hissar till dem.

b)           Alla ekonomiska aktörer till vilka de har levererat en säkerhetskomponent till hissar.

De ekonomiska aktörerna ska kunna ge den information som avses i första stycket i tio år efter att de har fått en säkerhetskomponent till hissar levererad och i tio år efter att de har levererat en säkerhetskomponent till hissar.

ê 95/16/EG (anpassad)

KAPITEL III

Ö ÖVERENSTÄMMELSE MED KRAVEN FÖR HISSAR OCH SÄKERHETSKOMPONENTER TILL HISSAR Õ

Artikel 14 [artikel R8 i beslut nr 768/2008/EG] Ö Presumtion om överensstämmelse Õ

1. Medlemsstaterna skall anse hissar och säkerhetskomponenter som försetts med CE-märkning och med den EG-försäkran om överensstämmelse som avses i bilaga II vara i överensstämmelse med alla krav enligt detta direktiv, inklusive förfarandet för bedömning av överensstämmelse som anges i kapitel II.

I avsaknad av harmoniserade standarder skall medlemsstaterna vidta de åtgärder de bedömer nödvändiga för att de berörda parterna skall få kännedom om de nationella tekniska standarder och specifikationer, som anses viktiga eller lämpliga för en korrekt tillämpning av de grundläggande hälso- och säkerhetskraven som anges i bilaga I.

ê 95/16/EG

2. När en nationell standard som överför en harmoniserad standard, vars referensnummer har publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, omfattar ett eller flera av de grundläggande säkerhetskraven

–          antas den hiss som konstruerats i enlighet med denna standard uppfylla de relevanta grundläggande säkerhetskraven

            eller

–          antas den säkerhetskomponent som tillverkats enligt denna standard vara lämplig för att möjliggöra att en hiss i vilken komponenten korrekt installerats uppfyller de relevanta grundläggande kraven.

Medlemsstaterna skall offentliggöra referensen till de nationella standarder som överför harmoniserade standarder.

ê 95/16/EG (anpassad)

3. Medlemsstaterna skall se till att lämpliga åtgärder vidtas för att möjliggöra för arbetsmarknadens parter att på nationell nivå påverka arbetet med att utarbeta och följa upp harmoniserade standarder.

ò ny

1. Hissar och säkerhetskomponenter till hissar som överensstämmer med de harmoniserade standarder eller delar av dem till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning ska presumeras överensstämma med de grundläggande hälso- och säkerhetskrav i bilaga I som omfattas av dessa standarder eller delar av dem.

[2. När en harmoniserad standard uppfyller de krav som den omfattar och som föreskrivs i bilaga I eller artikel 24, ska kommissionen offentliggöra hänvisningarna till denna standard i Europeiska unionens officiella tidning.]

ê 95/16/EG (anpassad)

Artikel 8 15 Ö Förfarande för bedömning av överensstämmelse för säkerhetskomponenter till hissar Õ

1. Innan säkerhetskomponenter enligt förteckningen i bilaga IV får släppas ut på marknaden skall tillverkaren av en säkerhetskomponent eller dennes representant inom gemenskapen:

Ö Säkerhetskomponenter till hissar ska omfattas av något av följande förfaranden för bedömning av överensstämmelse: Õ

              a)

              i) antingen tillhandahålla en modell av säkerhetskomponenten för EG-typkontroll i enlighet med bilaga V, och för produktionskontroll av ett anmält organ i enlighet med bilaga XI,

              ii) eller tillhandahålla en modell av säkerhetskomponenten för EG-typkontroll i enlighet med bilaga V, och använda ett kvalitetssäkringssystem för tillverkningskontroll i enlighet med bilaga VIII,

              iii) eller använda ett fullt utbyggt kvalitetssäkringssystem i enlighet med bilaga IX.

Ö a) En modell av säkerhetskomponenten till hissar ska lämnas för EU-typkontroll i enlighet med del A i bilaga IV, och överensstämmelse med typ ska säkerställas genom stickprovskontroll av säkerhetskomponenter till hissar i enlighet med bilaga IX. Õ

Ö b) En modell av säkerhetskomponenten till hissar ska lämnas för EU-typkontroll i enlighet med del A i bilaga IV, och omfattas av ett system för kvalitetssäkring av produkter i enlighet med bilaga VI. Õ

Ö c) Ett system för fullständig kvalitetssäkring i enlighet med bilaga VII. Õ

              b) utföra CE-märkning på varje säkerhetskomponent och upprätta en försäkran om överensstämmelse innehållande den information som anges i bilaga II, med beaktande av bestämmelserna i den bilaga som används (bilaga VIII, IX respektive XI),

              c) bevara en kopia av försäkran om överensstämmelse i tio år från säkerhetskomponentens sista tillverkningsdatum.

ê 95/16/EG (anpassad)

Artikel 16 Ö Förfarande för bedömning av överensstämmelse för hissar Õ

1.2. Innan en hiss får släppas ut på marknaden Ö Hissar Õ ska den ha genomgått ett av följande förfaranden Ö för bedömning av överensstämmelse Õ :

              i) Antingen skall hissen, om den är konstruerad i överensstämmelse med en hiss som genomgått EG-typkontroll i enlighet med bilaga V, tillverkas, installeras och provas under användning genom

– den slutliga kontrollen i enlighet med bilaga VI, eller

– kvalitetssäkringssystemet i enlighet med bilaga XII, eller

– kvalitetssäkringssystemet i enlighet med bilaga XIV.

              Förfarandena som motsvarar konstruktions- och framställningsfaserna, å ena sidan, och installation och utprovning, å andra sidan, får utföras på samma hiss.

              ii) Eller skall hissen, om den är konstruerad i överensstämmelse med en typhiss som genomgått en EG-typkontroll i enlighet med bilaga V, tillverkas, installeras och provas under användning genom

– den slutliga kontrollen i enlighet med bilaga VI, eller

– kvalitetssäkringssystemet i enlighet med bilaga XII, eller

– kvalitetssäkringssystemet i enlighet med bilaga XIV,

              iii) eller skall hissen, om den är konstruerad i överensstämmelse med en hiss som har genomgått kvalitetssäkring enligt bilaga XIII och en konstruktionskontroll, om sistnämnda hiss inte helt överensstämmer med harmoniserad standard, tillverkas, installeras och provas under användning genom

– den slutliga kontrollen i enlighet med bilaga VI, eller

– kvalitetssäkringssystemet i enlighet med bilaga XII, eller

– kvalitetssäkringssystemet i enlighet med bilaga XIV,

              iv) eller skall hissen ha genomgått produktverifikation genom ett anmält organ i enlighet med bilaga X,

              v) eller skall hissen ha genomgått kvalitetssäkring i enlighet med bilaga XIII, och en konstruktionskontroll om sistnämnda hiss inte helt överensstämmer med harmoniserade standarder.

I de fall som anges i punkterna i), ii) och iii) ovan skall den som är ansvarig för konstruktionen förse den som är ansvarig för tillverkning, installation och provning, med all nödvändig dokumentation och information för att arbetet skall kunna utföras under betryggande säkerhet.

ê 95/16/EG (anpassad)

Ö a) Om hissarna har konstruerats och tillverkats i överensstämmelse med en typhiss som genomgått en EU-typkontroll i enlighet med del B i bilaga IV ska de installeras och provas genom ett av följande förfaranden: Õ

Ö i) Slutlig kontroll i enlighet med bilaga V. Õ

Ö ii) Kvalitetssäkring av produkter i enlighet med bilaga X. Õ

Ö iii) Kvalitetssäkring av produktionen i enlighet med bilaga XII. Õ

Ö b) Om hissarna har konstruerats och tillverkats i överensstämmelse med en typhiss som har genomgått fullständig kvalitetssäkring i enlighet med bilaga XI och en konstruktionskontroll, om konstruktionen inte helt överensstämmer med de harmoniserade standarderna, ska de installeras och provas genom ett av följande förfaranden: Õ

Ö i) Slutlig kontroll i enlighet med bilaga V. Õ

Ö ii) Kvalitetssäkring av produkter i enlighet med bilaga X. Õ

Ö iii) Kvalitetssäkring av produkter i enlighet med bilaga XII. Õ

Ö c) Kontroll av enskilda produkter i enlighet med bilaga VIII. Õ

Ö d) Fullständig kvalitetssäkring i enlighet med bilaga XI och en konstruktionskontroll, om konstruktionen inte helt överensstämmer med de harmoniserade standarderna. Õ

Ö 2. I de fall som avses punkt 1 a och b ska den som är ansvarig för konstruktionen och tillverkningen av hissen förse den som är ansvarig för installation och provning av hissen med all dokumentation och information som krävs för att denne ska kunna kontrollera att hissen är korrekt och säkert installerad och har genomgått provning. Õ

ê 95/16/EG

3. I alla de fall som anges i punkt 2:

–          skall hissinstallatören utföra CE-märkning på hissen och upprätta försäkran om överensstämmelse innehållande den information som anges i bilaga II, med beaktande av bestämmelserna i de bilagor som används (bilaga VI, X, XII, XIII respektive XIV),           skall hissinstallatören bevara en kopia av försäkran om överensstämmelse i tio år från det datum då hissen första gången släpps ut på marknaden,

–          får kommissionen, medlemsstaterna och andra anmälda organ på begäran erhålla en kopia av försäkran om överensstämmelse samt provningsrapporter från den slutliga kontrollen.

4. a) Om en hiss eller en säkerhetskomponent även omfattas av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning, skall det av märkningen framgå att hissen eller säkerhetskomponenten också uppfyller kraven i dessa andra direktiv.

            b) Om ett eller flera av dessa direktiv tillåter tillverkaren att under en övergångsperiod välja vilka bestämmelser som skall tillämpas, skall CE-märkningen ange överensstämmelse med endast de direktiv som tillämpats av hissinstallatören eller av tillverkaren av en säkerhetskomponent. I sådana fall skall uppgifter om de direktiv som tillämpas, så som dessa offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, ges i de dokument, meddelanden eller instruktioner som krävs enligt dessa direktiv och som medföljer hissen eller säkerhetskomponenten.

5. Om varken hissinstallatören eller tillverkaren av en säkerhetskomponent eller dennes representant inom gemenskapen har uppfyllt sina skyldigheter enligt punkterna 1-4, skall dessa skyldigheter åligga varje person som släpper ut hissen eller säkerhetskomponenten på marknaden. Dessa skyldigheter skall också gälla för den som tillverkar en hiss eller en säkerhetskomponent för eget bruk.

ê 95/16/EG (anpassad)

3. Alla tillåtna variationer mellan en typhiss och de hissar som tillverkas på grundval av typhissen måste klart redovisas (med maximi- och minimivärden) i den Ö det Õ tekniska dokumentationen Ö underlaget Õ .

4. Det är tillåtet att genom beräkningar och/eller på grundval av konstruktionsritningar påvisa likhet mellan en serie anordningar, vilka uppfyller de väsentliga Ö grundläggande hälso- och Õ säkerhetskraven Ö i bilaga I Õ .

Artikel 17 [artikel R10 i beslut nr 768/2008/EG]

Ö EU-försäkran om överensstämmelse Õ

ò ny

1. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges att de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I har visats vara uppfyllda.

2. EU-försäkran om överensstämmelse ska utformas i enlighet med mallen i bilaga II, innehålla de uppgifter som anges i de tillämpliga modulerna i bilaga V, VIII, X, XI eller XII och regelbundet uppdateras. Den ska översättas till det eller de språk som krävs av den medlemsstat där hissen eller säkerhetskomponenten till hissar släpps ut eller tillhandahålls på marknaden.

3. Om en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar omfattas av mer än en unionsakt där det ställs krav på EU-försäkran om överensstämmelse ska en enda EU-försäkran om överensstämmelse upprättas för alla dessa unionsakter. I denna försäkran ska det anges vilka unionsakter som berörs, och det ska lämnas en publikationshänvisning.

4. Genom att upprätta EU-försäkran om överensstämmelse tar tillverkaren ansvar för att säkerhetskomponenten till hissar överensstämmer med kraven, och installatören tar ansvar för att hissen överensstämmer med kraven.

ê 95/16/EG (anpassad)

KAPITEL III

CE-märkning

Artikel 18 [artikel R11 i beslut nr 768/2008/EG] Ö Allmänna principer för CE-märkning Õ

ò ny

CE-märkningen ska omfattas av de allmänna principer som fastställs i artikel 30 i förordning (EG) nr 765/2008.

ê 95/16/EG (anpassad)

Artikel 1910 [artikel R12 i beslut nr 768/2008/EG]  Ö Regler och villkor för anbringande av CE-märkning och annan märkning Õ

1. CE-märkning om överensstämmelse består av CE-symbolen. I bilaga III visas den förlaga som skall användas.

1.2. CE-märkning skall utföras klart och tydligt i Ö CE-märkningen ska anbringas så att den är synlig, lätt läsbar och outplånlig på Õ varje hisskorg i enlighet med punkt 5 i bilaga I och på varje säkerhetskomponent Ö till hissar Õ som finns förtecknad i bilaga III IV. Om detta i sistnämnda fall Ö eller, om detta Õ inte är möjligt Ö , Õ skall märkningen anbringas på en etikett som är fästad vid säkerhetskomponenten.

3. Märkning av hiss eller säkerhetskomponent som kan vilseleda tredje man vad gäller CE-märkningens innebörd och utformning är förbjuden. Andra märkningar får anbringas på hiss eller säkerhetskomponent förutsatt att detta inte minskar CE-märkningens synlighet och läslighet.

4. Utan att det påverkar artikel VII gäller följande:

a)           om en medlemsstats konstaterar att CE-märkningen har utförts utan att detta är berättigat är hissinstallatören, tillverkaren av säkerhetskomponenten eller dennes representant inom gemenskapen skyldig att bringa produkten i överensstämmelse med bestämmelserna om CE-märkning och se till att överträdelsen upphör på de villkor som medlemsstaten fastställer,

b)           om den bristande överensstämmelsen fortsätter, skall medlemsstaten vidta alla lämpliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda utsläppandet på marknaden av säkerhetskomponenten i fråga eller för att säkerställa att den återkallas från marknaden och förbjuda användning av hissen samt informera övriga medlemsstater i enlighet med det förfarande som anges i artikel 7.4.

ò ny

2. CE-märkningen ska anbringas innan hissarna eller säkerhetskomponenterna till hissar har släppts ut på marknaden.

ê 95/16/EG (anpassad)

Ö3. CE-märkningen på hissar ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som medverkar i följande förfaranden för bedömning av överensstämmelse: Õ

Ö a) Slutlig kontroll i enlighet med bilaga V eller godkännande av systemet för kvalitetssäkring (i enlighet med bilaga X, XI eller XII). Õ

Ö b) Kontroll av enskilda produkter i enlighet med bilaga VIII. Õ

Ö c) Godkännande av systemet för fullständig kvalitetssäkring i enlighet med bilaga XI. Õ

Ö 4. CE-märkningen på säkerhetskomponenter till hissar ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som medverkar i följande förfaranden för bedömning av överensstämmelse: Õ

Ö a) Godkännande av systemet för fullständig kvalitetssäkring i enlighet med bilaga VI. Õ

Ö b) Godkännande av systemet för fullständig kvalitetssäkring i enlighet med bilaga VII. Õ

ò ny

5. Det anmälda organets identifikationsnummer ska anbringas av organet självt, eller efter dess anvisningar, av tillverkaren, tillverkarens representant eller installatören.

CE-märkningen och i tillämpliga fall det identifikationsnummer som avses i punkterna 3 och 4 får åtföljas av ett piktogram eller något annat märke som anger en särskild risk eller ett särskilt användningsområde.

ê 95/16/EG (anpassad)

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om vilka organ de har utsett för att genomföra de förfaranden som avses i artikel 8 och de speciella uppgifter och kontrollförfaranden som dessa organ utsetts för att utföra samt vilka identifikationsnummer som kommissionen tilldelat dem.

Kommissionen skall för kännedom offentliggöra en förteckning över de anmälda organen, deras identifikationsnummer och deras uppgifter i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Kommissionen skall se till att förteckningen hålls aktuell.

2. Medlemsstaterna skall tillämpa de kriterier som fastställts i bilaga VII vid bedömningen av de anmälda organen. Organ som uppfyller de bedömningskriterier som fastställs i tillämpliga harmoniserade standarder skall antas uppfylla kriterierna enligt bilaga VII.

3. En medlemsstat som har anmält ett organ skall dra tillbaka sin anmälan om den finner att organet ifråga inte längre uppfyller de kriterier som avses i bilaga VII. Medlemsstaten skall utan dröjsmål underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

ò ny

KAPITEL IV

ANMÄLAN AV ORGAN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

Artikel 20 [artikel R13 i beslut nr 768/2008/EG] Anmälan

Medlemsstaterna ska anmäla till kommissionen och de andra medlemsstaterna vilka organ som fått i uppdrag att utföra bedömningar av överensstämmelse i enlighet med detta direktiv.

Artikel 21 [artikel R14 i beslut nr 768/2008/EG] Anmälande myndigheter

1. Medlemsstaterna ska utse en anmälande myndighet med ansvar för att inrätta och genomföra de förfaranden som krävs för bedömning och anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse och för kontroll av anmälda organ, inklusive överensstämmelse med artikel 26.

2. Medlemsstaterna får besluta att den bedömning och kontroll som avses i punkt 1 ska utföras av ett nationellt ackrediteringsorgan i den betydelse som anges i och i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008.

3. Om den anmälande myndigheten delegerar eller på annat sätt överlåter den bedömning, anmälan eller kontroll som avses i punkt 1 till ett organ som inte är offentligt, ska det organet vara en juridisk person och ska i tillämpliga delar uppfylla kraven i artikel 22. Dessutom ska detta organ ha vidtagit åtgärder för att kunna hantera ansvarsskyldighet som kan uppstå i samband med dess verksamhet.

4. Den anmälande myndigheten ska ta det fulla ansvaret för de uppgifter som utförs av det organ som avses i punkt 3.

Artikel 22 [artikel R15 i beslut nr 768/2008/EG] Krav på de anmälande myndigheterna

1. En anmälande myndighet ska vara inrättad på ett sådant sätt att det inte uppstår någon intressekonflikt med organen för bedömning av överensstämmelse.

2. En anmälande myndighet ska vara organiserad och fungera på ett sådant sätt att dess verksamhet är objektiv och opartisk.

3. En anmälande myndighet ska vara organiserad på ett sådant sätt att alla beslut som rör anmälan av ett organ för bedömning av överensstämmelse fattas av annan behörig personal än den som har gjort bedömningen.

4. En anmälande myndighet får inte erbjuda eller utföra sådan verksamhet som utförs av organ för bedömning av överensstämmelse och får inte heller erbjuda eller utföra konsulttjänster på kommersiell eller konkurrensmässig grund.

5. En anmälande myndighet ska skydda erhållen konfidentiell information.

6. En anmälande myndighet ska ha tillräckligt många anställda med lämplig kompetens för att kunna utföra sina uppgifter.

Artikel 23 [artikel R16 i beslut nr 768/2008/EG] De anmälande myndigheternas informationsskyldighet

Medlemsstaterna ska informera kommissionen om sina förfaranden för såväl bedömning och anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse som kontroll av anmälda organ, samt om eventuella ändringar.

Kommissionen ska offentliggöra denna information.

Artikel 24 [artikel R17 i beslut nr 768/2008/EG] Krav avseende anmälda organ

1. När det gäller anmälan ska organ för bedömning av överensstämmelse uppfylla kraven i punkterna 2–11.

2. Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska inrättas i enlighet med nationell rätt och vara en juridisk person.

3. Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska vara ett tredjepartsorgan som är oberoende av den organisation eller de hissar eller säkerhetskomponenter till hissar som den bedömer.

Detta organ får vara ett organ som hör till en näringslivsorganisation eller branschorganisation som företräder företag som är involverade i konstruktion, tillverkning, leverans, installation, användning eller underhåll av de hissar eller säkerhetskomponenter till hissar som det bedömer, förutsatt att det kan styrkas att organet är oberoende och att det inte finns några intressekonflikter.

4. Ett organ för bedömning av överensstämmelse, dess högsta ledning och den personal som ansvarar för bedömningen av överensstämmelse får inte utgöras av den som konstruerar, tillverkar, levererar, köper, äger, använder eller underhåller de säkerhetskomponenter till hissar som bedöms och inte heller av den som företräder någon av dessa parter.

Ett organ för bedömning av överensstämmelse, dess högsta ledning och den personal som ansvarar för bedömningen av överensstämmelse får inte utgöras av den som konstruerar, tillverkar, levererar, installerar, köper, äger, använder eller underhåller de hissar som bedöms.

Detta ska inte hindra att bedömda hissar eller säkerhetskomponenter till hissar som är nödvändiga för verksamheten inom organet för bedömning av överensstämmelse används eller att hissarna eller säkerhetskomponenterna används för personligt bruk.

Detta utesluter inte möjlighet till utbyte av teknisk information mellan tillverkaren eller installatören och organet.

Ett organ för bedömning av överensstämmelse, dess högsta ledning och bedömningspersonal får varken delta direkt i konstruktion, tillverkning, marknadsföring, installation, användning eller underhåll av dessa hissar eller säkerhetskomponenter till hissar eller företräda parter som bedriver sådan verksamhet.

De får inte delta i någon verksamhet som kan påverka deras objektivitet och integritet i samband med den bedömning av överensstämmelse för vilken de har anmälts. Detta ska framför allt gälla konsulttjänster.

Organ för bedömning av överensstämmelse ska se till att deras dotterbolags eller underentreprenörers verksamhet inte påverkar sekretessen, objektiviteten eller opartiskheten i organens bedömningar av överensstämmelse.

5. Organ för bedömning av överensstämmelse och deras personal ska utföra bedömningen av överensstämmelse med största möjliga yrkesintegritet, ha teknisk kompetens på det specifika området och vara fria från alla påtryckningar och incitament, i synnerhet ekonomiska, som kan påverka deras omdöme eller resultaten av deras bedömning av överensstämmelse; detta gäller särskilt påtryckningar och incitament från personer eller grupper av personer som berörs av denna verksamhet.

6. Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska kunna utföra alla de uppgifter avseende bedömning av överensstämmelse som fastställs i artiklarna 15 och 16 för ett sådant organ och för vilka det har anmälts, oavsett om dessa uppgifter utförs av organet för bedömning av överensstämmelse eller för dess räkning och under dess ansvar.

Vid alla tidpunkter och vid varje bedömning av överensstämmelse och för varje typ eller kategori av hissar eller säkerhetskomponenter till hissar för vilka det har anmälts ska organet för bedömning av överensstämmelse ha följande till sitt förfogande:

a) Erforderlig personal med teknisk kunskap och tillräcklig erfarenhet för att utföra bedömningen av överensstämmelse.

b) Erforderliga beskrivningar av förfarandena för att utföra bedömningar av överensstämmelse; dessa förfaranden måste medge insyn och kunna reproduceras. Organet ska ha lämpliga rutiner och förfaranden för att skilja mellan de uppgifter som det utför i sin egenskap av anmält organ och all annan verksamhet.

c) Förfaranden som gör det möjligt för organet att utöva sin verksamhet med vederbörlig hänsyn tagen till ett företags storlek, bransch och struktur, den berörda hissens eller säkerhetskomponentens tekniska komplexitet och eventuell massproduktion eller serietillverkning.

Det ska ha de nödvändiga medlen för att korrekt kunna utföra de tekniska och administrativa uppgifterna i samband med bedömningen av överensstämmelse och ha tillgång till den utrustning och de hjälpmedel som är nödvändiga.

7. Den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse ska ha

a) fullgod teknisk och yrkesinriktad utbildning som täcker all slags bedömning av överensstämmelse på det område inom vilket organet för bedömning av överensstämmelse har anmälts,

b) tillfredsställande kunskap om kraven för de bedömningar som de gör och befogenhet att utföra dessa bedömningar,

c) tillräcklig kännedom och insikt om de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I, de tillämpliga harmoniserade standarderna och de relevanta bestämmelserna i unionslagstiftningen om harmonisering och relevant nationell lagstiftning,

d) förmåga att upprätta intyg, protokoll och rapporter som visar att bedömningarna har gjorts.

8. Det ska garanteras att organ för bedömning av överensstämmelse, deras ledning och den personal som ansvarar för bedömningen av överensstämmelse är opartiska.

Ersättningen till den högsta ledningen för och bedömningspersonalen vid organet för bedömning av överensstämmelse får inte vara beroende av antalet bedömningar som görs eller resultaten av bedömningarna.

9. Organ för bedömning av överensstämmelse ska vara ansvarsförsäkrade, om inte staten tar på sig ansvaret enligt nationell lagstiftning eller medlemsstaten själv tar direkt ansvar för bedömningen av överensstämmelse.

10. Personalen vid ett organ för bedömning av överensstämmelse ska iaktta tystnadsplikt beträffande all information som de erhåller vid utförandet av sina uppgifter i enlighet med artiklarna 15 och 16 eller de nationella bestämmelser som genomför unionslagstiftningen, utom gentemot de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där verksamheten utförs. Immaterialrätten ska vara skyddad.

11. Organ för bedömning av överensstämmelse ska delta i, eller se till att deras bedömningspersonal känner till, det relevanta standardiseringsarbetet.

Organet ska delta i eller företrädas i den samordningsgrupp för anmälda organ för hissar som inrättats i enlighet med artikel 36 och ska som generella riktlinjer använda de rekommendationer för användning som är resultatet av gruppens arbete.

Artikel 25 [artikel R18 i beslut nr 768/2008/EG]

Presumtion om överensstämmelse för anmälda organ

Ett organ för bedömning av överensstämmelse som kan visa att det uppfyller kriterierna i de relevanta harmoniserade standarder eller delar av dem till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning ska presumeras uppfylla kraven i artikel 24, förutsatt att dessa krav omfattas av de tillämpliga harmoniserade standarderna.

Artikel 26 [artikel R20 i beslut nr 768/2008/EG]

Dotterbolag och underentreprenörer till anmälda organ

1. Om det anmälda organet lägger ut specifika uppgifter med anknytning till bedömningen av överensstämmelse på underentreprenad eller anlitar ett dotterbolag ska det se till att underentreprenören eller dotterbolaget uppfyller kraven i artikel 24 och informera den anmälande myndigheten om detta.

2. De anmälda organen ska ta det fulla ansvaret för underentreprenörernas eller dotterbolagens uppgifter, oavsett var dessa är etablerade.

3. Verksamhet får läggas ut på underentreprenad eller utföras av ett dotterbolag endast om kunden går med på det.

4. De anmälda organen ska se till att den anmälande myndigheten har tillgång till de relevanta dokumenten rörande bedömningen av underentreprenörens eller dotterbolagets kvalifikationer och det arbete som utförts av dem i enlighet med artiklarna 15 och 16.

Artikel 27 [artikel R22 i beslut nr 768/2008/EG]

Ansökan om anmälan

1. Organet för bedömning av överensstämmelse ska lämna in en ansökan om anmälan till den anmälande myndigheten i den medlemsstat där det är etablerat.

2. Ansökan ska åtföljas av en beskrivning av förfarandena för de bedömningar av överensstämmelse för hissar eller säkerhetskomponenter till hissar som organet anser sig ha kompetens för samt ett ackrediteringsintyg, om det finns ett sådant, som utfärdats av ett nationellt ackrediteringsorgan och där det intygas att organet för bedömning av överensstämmelse uppfyller kraven i artikel 24.

3. Om organet för bedömning av överensstämmelse inte kan uppvisa något ackrediteringsintyg ska det ge den anmälande myndigheten alla underlag som krävs för kontroll, erkännande och regelbunden tillsyn av att det uppfyller kraven i artikel 24.

Artikel 28 [artikel R23 i beslut nr 768/2008/EG]

Anmälningsförfarande

1. De anmälande myndigheterna får endast anmäla de organ för bedömning av överensstämmelse som har uppfyllt kraven i artikel 24.

2. De ska underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna med hjälp av det elektroniska anmälningsverktyg som utvecklats och förvaltas av kommissionen.

3. Anmälan ska innehålla detaljerade uppgifter om förfarandena för bedömning av överensstämmelse för hissar eller säkerhetskomponenter till hissar och ett relevant intyg om kompetens.

4. Om en anmälan inte grundar sig på ett sådant ackrediteringsintyg som avses i artikel 27.2 ska den anmälande myndigheten ge kommissionen och de andra medlemsstaterna de skriftliga underlag som styrker att organet för bedömning av överensstämmelse har erforderlig kompetens och att de system som behövs för att se till att organet övervakas regelbundet och fortsätter att uppfylla kraven i artikel 24 har inrättats.

5. Det berörda organet får bedriva verksamhet som anmält organ endast om kommissionen eller de andra medlemsstaterna inte har rest invändningar inom två veckor efter anmälan, i de fall då ett ackrediteringsintyg används, eller inom två månader efter anmälan, i de fall då ingen ackreditering används.

Endast ett sådant organ ska anses vara ett anmält organ vid tillämpningen av detta direktiv.

6. Kommissionen och de andra medlemsstaterna ska hållas underrättade om alla relevanta ändringar av anmälan.

Artikel 29 [artikel R24 i beslut nr 768/2008/EG]

Identifikationsnummer och förteckningar över anmälda organ

1. Kommissionen ska tilldela varje anmält organ ett identifikationsnummer.

Organet ska tilldelas ett enda nummer även om det anmäls i enlighet med flera unionsakter.

2. Kommissionen ska offentliggöra förteckningen över de organ som anmälts i enlighet med detta direktiv, tillsammans med de identifikationsnummer som de har tilldelats och den verksamhet som de har anmälts för.

Kommissionen ska se till att denna förteckning hålls aktuell.

Artikel 30 [artikel R25 i beslut nr 768/2008/EG]

Ändringar i anmälan

1. Om en anmälande myndighet har konstaterat eller har informerats om att ett anmält organ inte längre uppfyller de krav som anges i artikel 24 eller att det underlåter att fullgöra sina skyldigheter, ska myndigheten i förekommande fall, beroende på hur allvarlig underlåtenheten att uppfylla kraven eller fullgöra skyldigheterna är, begränsa anmälan eller återkalla den tillfälligt eller slutgiltigt. Den ska omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om detta.

2. I händelse av begränsning, tillfällig återkallelse eller återkallelse av anmälan eller om det anmälda organet har upphört med verksamheten ska den anmälande medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att det anmälda organets dokumentation antingen ska behandlas av ett annat anmält organ eller hållas tillgänglig för de ansvariga anmälande myndigheterna och marknadskontrollmyndigheterna på deras begäran.

Artikel 31 [artikel R26 i beslut nr 768/2008/EG]

Ifrågasättande av de anmälda organens kompetens

1. Kommissionen ska undersöka alla fall där den tvivlar på att ett anmält organ har erforderlig kompetens eller att ett anmält organ alltjämt uppfyller de krav och fullgör de skyldigheter som det omfattas av, och även alla fall där den gjorts uppmärksam på att det föreligger sådana tvivel.

2. Den anmälande medlemsstaten ska på begäran ge kommissionen all information om grunderna för anmälan eller det anmälda organets fortsatta kompetens.

3. Kommissionen ska se till att all känslig information som erhållits i samband med undersökningarna behandlas konfidentiellt.

4. Om kommissionen konstaterar att ett anmält organ inte uppfyller eller inte längre uppfyller kraven för anmälan ska den meddela detta till den anmälande medlemsstaten och anmoda medlemsstaten att vidta erforderliga korrigerande åtgärder, t.ex. vid behov återta anmälan.

Artikel 32 [artikel R27 i beslut nr 768/2008/EG]

De anmälda organens operativa skyldigheter

1. Anmälda organ ska utföra bedömningar av överensstämmelse i enlighet med förfarandena för bedömning av överensstämmelse i artiklarna 15 och 16.

2. Bedömningarna av överensstämmelse ska vara proportionella så att de ekonomiska aktörerna inte belastas i onödan. Anmälda organ ska när de utför sin verksamhet ta vederbörlig hänsyn till ett företags storlek, bransch och struktur, hissens eller säkerhetskomponentens tekniska komplexitet och eventuell massproduktion eller serietillverkning.

Samtidigt ska de dock respektera den grad av noggrannhet och skyddsnivå som krävs för att hissarna eller säkerhetskomponenterna till hissar ska överensstämma med bestämmelserna i detta direktiv.

3. Om ett anmält organ konstaterar att en installatör eller tillverkare inte uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I eller motsvarande harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer, ska det begära att installatören eller tillverkaren vidtar korrigerande åtgärder, och det ska inte utfärda något intyg om överensstämmelse.

4. Om ett anmält organ vid kontroll av överensstämmelse efter att ett intyg eller i tillämpliga fall ett beslut om godkännande har utfärdats konstaterar att en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar inte längre uppfyller kraven, ska det begära att tillverkaren vidtar korrigerande åtgärder, och det ska vid behov tillfälligt eller slutgiltigt återkalla intyget eller beslutet om godkännande.

5. Om inga korrigerande åtgärder vidtas eller om de inte får önskat resultat, ska det anmälda organet i förekommande fall belägga intyget eller beslutet om godkännande med restriktioner eller återkalla det tillfälligt eller slutgiltigt.

Artikel 33 [artikel R2 i beslut nr 768/2008/EG]

Överklagande av de anmälda organens beslut

Medlemsstaterna ska se till att det finns ett förfarande för överklagande av de anmälda organens beslut.

Artikel 34 [artikel R28 i beslut nr 768/2008/EG]

De anmälda organens informationsskyldighet

1. De anmälda organen ska informera den anmälande myndigheten om följande:

a)           Avslag, begränsningar och tillfällig eller slutgiltig återkallelse av intyg eller beslut om godkännande.

b)           Omständigheter som inverkar på omfattningen av och villkoren för anmälan.

c)           Begäran från marknadskontrollmyndigheterna om information om bedömningar av överensstämmelse.

d)           På begäran, bedömningar av överensstämmelse som gjorts inom ramen för anmälan och all annan verksamhet, inklusive gränsöverskridande verksamhet och underentreprenad.

2. De anmälda organen ska ge de andra organ som anmälts i enlighet med detta direktiv och som utför liknande bedömningar av överensstämmelse för hissar eller säkerhetskomponenter till hissar, relevant information om frågor som rör negativa och, på begäran, positiva resultat av bedömningar av överensstämmelse.

Artikel 35 [artikel R29 i beslut nr 768/2008/EG]

Utbyte av erfarenhet

Kommissionen ska se till att det förekommer utbyte av erfarenhet mellan de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för riktlinjerna för anmälan.

Artikel 36 [artikel R30 i beslut nr 768/2008/EG]

Samordning av anmälda organ

Kommissionen ska se till att det upprättas samordning och samarbete mellan de organ som anmälts i enlighet med detta direktiv och att samordningen och samarbetet bedrivs på ett tillfredsställande sätt genom en samordningsgrupp för anmälda organ för hissar.

Medlemsstaterna ska se till att de organ som de har anmält deltar i den gruppens arbete direkt eller genom utsedda representanter.

KAPITEL V

MARKNADSKONTROLL I UNIONEN, KONTROLL AV HISSAR ELLER SÄKERHETSKOMPONENTER TILL HISSAR SOM FÖRS IN PÅ UNIONSMARKNADEN OCH FÖRFARANDEN I FRÅGA OM SKYDDSÅTGÄRDER

Artikel 37

Marknadskontroll i unionen och kontroll av hissar eller säkerhetskomponenter till hissar som förs in på unionsmarknaden

Artiklarna 15.3 och 16–29 i förordning (EG) nr 765/2008 ska tillämpas på hissar och säkerhetskomponenter till hissar.

Artikel 38 [artikel R31 i beslut nr 768/2008/EG]

Förfaranden för att hantera hissar eller säkerhetskomponenter till hissar som utgör en risk

1. Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter har vidtagit åtgärder i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 eller om de har tillräckliga skäl att anta att en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar som omfattas av detta direktiv utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet eller i förekommande fall för egendom, ska de göra en utvärdering av hissen eller säkerhetskomponenten omfattande alla de krav som fastställs i detta direktiv. De berörda ekonomiska aktörerna ska när så krävs samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna.

Om marknadskontrollmyndigheterna vid den utvärdering som avses i första stycket konstaterar att en hiss inte uppfyller kraven i detta direktiv ska de utan dröjsmål ålägga installatören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att hissen ska uppfylla dessa krav inom en rimlig tid som de fastställer i förhållande till typen av risk.

Om marknadskontrollmyndigheterna vid den utvärdering som avses i första stycket konstaterar att en säkerhetskomponent till hissar inte uppfyller kraven i detta direktiv ska de utan dröjsmål ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta korrigerande åtgärder för att säkerhetskomponenten ska uppfylla dessa krav, dra tillbaka säkerhetskomponenten från marknaden eller återkalla den inom en rimlig tid som de fastställer i förhållande till typen av risk.

Marknadskontrollmyndigheterna ska informera det berörda anmälda organet om detta.

Artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 ska tillämpas på de åtgärder som avses i andra och tredje styckena.

2. Om marknadskontrollmyndigheterna anser att den bristande överensstämmelsen inte bara gäller det nationella territoriet, ska de informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om utvärderingsresultaten och om de åtgärder som de har ålagt de ekonomiska aktörerna att vidta.

3. De ekonomiska aktörerna ska se till att alla lämpliga korrigerande åtgärder vidtas i fråga om alla berörda hissar och säkerhetskomponenter till hissar som de har tillhandahållit på unionsmarknaden.

4. Om installatören inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den tid som avses i punkt 1 andra stycket, ska marknadskontrollmyndigheterna vidta alla lämpliga tillfälliga åtgärder för att begränsa utsläppandet eller ibruktagandet på sin nationella marknad.

Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den tid som avses i punkt 1 tredje stycket, ska marknadskontrollmyndigheterna vidta alla lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av säkerhetskomponenten till hissar på sin nationella marknad, dra tillbaka säkerhetskomponenten från den marknaden eller återkalla den.

Marknadskontrollmyndigheterna ska utan dröjsmål informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om dessa åtgärder.

5. I den information som avses i punkt 4 ska alla tillgängliga uppgifter ingå, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera den hiss eller den säkerhetskomponent till hissar som inte uppfyller kraven, dess ursprung, vilken typ av bristande överensstämmelse som görs gällande och den risk hissen eller säkerhetskomponenten utgör, vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt den berörda ekonomiska aktörens synpunkter. Marknadskontrollmyndigheterna ska särskilt ange om den bristande överensstämmelsen beror på någon av följande omständigheter:

            a) Hissen eller säkerhetskomponenten till hissar uppfyller inte de grundläggande  hälso- och säkerhetskraven i bilaga I.

            b) De harmoniserade standarder som avses i artikel 14 och utgör underlag för    presumtion om överensstämmelse är bristfälliga.

6. Andra medlemsstater än den som inledde förfarandet ska utan dröjsmål informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om vidtagna åtgärder och om eventuella kompletterande uppgifter som de har tillgång till med avseende på den berörda hissens eller säkerhetskomponentens bristande överensstämmelse med kraven samt om eventuella invändningar mot den anmälda nationella åtgärden.

7. Om varken en medlemsstat eller kommissionen inom två månader efter mottagandet av den information som avses i punkt 4 har rest invändningar mot en tillfällig åtgärd som vidtagits av en medlemsstat ska åtgärden anses vara berättigad.

8. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga begränsande åtgärder utan dröjsmål vidtas mot den berörda hissen eller säkerhetskomponenten till hissar.

Artikel 39 [artikel R32 i beslut nr 768/2008/EG]

Unionens förfaranden i fråga om skyddsåtgärder

1. Om det, efter att förfarandet i artikel 38.3 och 38.4 slutförts, har rests invändningar mot en åtgärd som en medlemsstat vidtagit eller om kommissionen anser att en nationell åtgärd strider mot unionslagstiftningen, ska kommissionen utan dröjsmål inleda samråd med medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna och därefter utvärdera den nationella åtgärden. På grundval av utvärderingsresultaten ska kommissionen besluta om den nationella åtgärden är berättigad eller inte.

Kommissionen ska rikta beslutet till alla medlemsstater och omedelbart delge dem och den eller de berörda ekonomiska aktörerna beslutet.

2. Om den nationella åtgärden mot en hiss anses vara berättigad ska alla medlemsstater vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att utsläppandet på marknaden eller ibruktagandet av en hiss som inte uppfyller kraven omfattas av restriktioner.

Om den nationella åtgärden mot en hiss anses vara berättigad ska alla medlemsstater vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att den säkerhetskomponent till hissar som inte uppfyller kraven dras tillbaka från deras marknader.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om detta.

Om den nationella åtgärden anses vara omotiverad ska den berörda medlemsstaten upphäva åtgärden.

3. Om den nationella åtgärden anses vara berättigad och hissens eller säkerhetskomponentens bristande överensstämmelse kan tillskrivas brister i de harmoniserade standarder som avses i artikel 38.5 b i detta direktiv ska kommissionen tillämpa det förfarande som föreskrivs i artikel 8 i förordning (EU) nr [../..] [om europeisk standardisering].

Artikel 40 [artikel R33 i beslut nr 768/2008/EG]

Hissar eller säkerhetskomponenter till hissar som uppfyller kraven men utgör en risk för hälsa och säkerhet

1. Om en medlemsstat, efter en utvärdering i enlighet med artikel 38.1, konstaterar att en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar visserligen uppfyller kraven i detta direktiv men utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet eller andra aspekter av skydd i allmänhetens intresse, ska den ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att de berörda hissarna eller säkerhetskomponenterna till hissar när de har släppts ut på marknaden inte längre utgör en sådan risk, för att dra tillbaka eller återkalla säkerhetskomponenten från marknaden eller för att begränsa utsläppandet på marknaden eller ibruktagandet av hissen, inom en rimlig tid som medlemsstaten fastställer i förhållande till typen av risk.

2. De ekonomiska aktörerna ska se till att det vidtas korrigerande åtgärder i fråga om alla berörda hissar eller säkerhetskomponenter till hissar som de har tillhandahållit på unionsmarknaden.

3. Medlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om detta. Informationen ska innehålla alla tillgängliga uppgifter, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera hissen eller säkerhetskomponenten till hissar, dess ursprung och leveranskedja, den risk hissen eller säkerhetskomponenten utgör, vilken typ av nationella åtgärder som vidtagits och deras varaktighet.

4. Kommissionen ska utan dröjsmål inleda samråd med medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna och därefter utvärdera de nationella åtgärderna. På grundval av utvärderingsresultaten ska kommissionen besluta om åtgärden är berättigad eller inte, och vid behov föreslå lämpliga åtgärder.

5. Kommissionen ska rikta beslutet till alla medlemsstater och omedelbart delge dem och den eller de berörda ekonomiska aktörerna beslutet.

Artikel 41 [artikel R34 i beslut nr 768/2008/EG]

Formell bristande överensstämmelse

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 38 ska en medlemsstat, om den konstaterar något av följande, ålägga installatören, tillverkaren, distributören eller importören av säkerhetskomponenter till hissar att åtgärda den bristande överensstämmelsen:

a) CE-märkningen har anbringats i strid med artikel 30 i förordning (EG) nr 765/2008 eller artiklarna 18 och 19 i detta direktiv.

b) Det saknas CE-märkning.

c) Det har inte upprättats någon EU-försäkran om överensstämmelse.

d) EU-försäkran om överensstämmelse har inte upprättats på ett korrekt sätt.

e) Det tekniska underlag som avses i bilagorna IV (delarna A och B), VII, VIII och XI är antingen inte tillgängligt eller inte komplett.

2. Om sådan bristande överensstämmelse som avses i punkt 1 fortsätter ska den berörda medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda tillhandahållandet av hissarna eller säkerhetskomponenterna till hissar på marknaden eller se till att säkerhetskomponenterna till hissar återkallas eller dras tillbaka från marknaden.

ê 95/16/EG (anpassad)

Artikel 6

1. När en medlemsstat eller kommissionen anser att de harmoniserade standarder som avses i artikel 5.2 inte helt uppfyller de relevanta grundläggande krav som avses i artikel 3, skall kommissionen eller medlemsstaten framlägga detta för den kommitté som upprättats enligt direktiv 83/189/EEG och ange skälen för detta. Kommittén skall utan dröjsmål avge ett yttrande.

När kommissionen har tagit del av kommitténs yttrande skall den underrätta medlemsstaterna om huruvida det är nödvändigt att återkalla ifrågavarande standarder från de publikationer som avses i artikel 5.2.

ê 95/16/EG

2. Kommissionen får anta de åtgärder som behövs för att säkerställa den praktiska tillämpningen av detta direktiv på ett enhetligt sätt i enlighet med det förfarande som beskrivs i punkt 3 nedan.

ê 1882/2003 art. 1 och bilaga I.10 (ny)

3. Kommissionen skall biträdas av en ständig kommitté, nedan kallad ”kommittén”.

När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas[22], med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

ê 95/16/EG

4. Den ständiga kommittén kan härutöver granska varje fråga rörande tillämpningen av detta direktiv, som framställs av dess ordförande, antingen på ordförandens initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

Artikel 7

1. När en medlemsstat konstaterar att en hiss eller en säkerhetskomponent med CE-märkning som används i enlighet med sitt syfte kan äventyra människors samt, i förekommande fall, egendoms säkerhet, skall den vidta alla relevanta åtgärder för att avlägsna den från marknaden, förbjuda att den släpps ut på marknaden, tas i bruk eller begränsa dess fria rörlighet.

Medlemsstaten skall omedelbart underrätta kommissionen om denna åtgärd och om skälen för beslutet och i synnerhet om den bristande överensstämmelsen beror på

a)         underlåtenhet att uppfylla de grundläggande krav som avses i artikel 3,

b)         felaktig tillämpning av de standarder som avses i artikel 5.2,

c)         brister i de standarder som avses i artikel 5.2.

2. Kommissionen skall utan dröjsmål samråda med de berörda parterna. Om kommissionen efter sådant samråd konstaterar att

- åtgärden var befogad, skall den omedelbart underrätta den medlemsstat som tog initiativet samt övriga medlemsstater om detta. När det beslut som avses i punkt 1 grundas på en brist i standarderna och den medlemsstat som ursprungligen fattat beslut vidhåller sin inställning, skall kommissionen efter samråd med de berörda parterna framlägga saken för kommittén för att inleda det förfarande som avses i artikel 6.1,

- åtgärden var obefogad, skall den omedelbart underrätta den medlemsstat som tog initiativet, liksom hissinstallatören, tillverkaren av säkerhetskomponenterna eller den som representerar den sistnämnde i gemenskapen.

3. När en hiss eller en säkerhetskomponent som inte uppfyller kraven försetts med CE-märkning, skall den behöriga medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder mot den som utfärdat märkningen och underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

4. Kommissionen skall sörja för att medlemsstaterna hålls underrättade om hur detta förfarande fortskrider och om resultatet av detsamma.

ò ny

KAPITEL VI

DELEGERADE BEFOGENHETER

Artikel 42

Delegerade befogenheter

Kommissionen ska ha rätt att anta delegerade akter enligt artikel 43 med avseende på anpassningar av bilaga III till den tekniska utvecklingen och nya vetenskapliga rön.

Artikel 43

Utövande av delegering

1. Kommissionens rätt att anta delegerade akter gäller på de villkor som fastställs i denna artikel.

2. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 42 ska ske på obestämd tid från och med den dag som anges i artikel 49 [entry into force of the directive].

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 42 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallande avslutar delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet. Beslutet får verkan dagen efter att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare datum som anges i beslutet. Det påverkar inte sådana delegerade akter som redan trätt i kraft.

4. När kommissionen antagit en delegerad akt ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

5. En delegerad akt som antas i enlighet med artikel 42 ska endast träda i kraft om varken Europaparlamentet eller rådet inom en period på två månader från delgivningsdagen har invänt mot den delegerade akten eller om både Europaparlamentet och rådet före utgången av denna period har underrättat kommissionen om att de inte tänker invända mot den delegerade akten. Fristen ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

ê 95/16/EG (anpassad)

KAPITEL IV VII

Ö ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH Õ SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 11

Beslut som fattas enligt detta direktiv och som begränsar

- utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande och/eller användning av en hiss,

- utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande av en säkerhetskomponent,

skall ange de exakta grunderna för beslutet. Ett sådant beslut skall så snart som möjligt anmälas till berörd part som samtidigt skall informeras om de rättsliga möjligheter som står till förfogande enligt i medlemsstaten gällande lagstiftning samt om de tidsgränser som gäller för dessa rättsliga möjligheter.

ò ny

Artikel 44

Påföljder

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder för överträdelser av nationella bestämmelser som har utfärdats med tillämpning av detta direktiv och ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa påföljder tillämpas.

Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den [the date set out in the second subparagraph of Article 46(1)], och alla senare ändringar som gäller dem så snart som möjligt.

ê 95/16/EG (anpassad)

Artikel 12

Kommissionen skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att information om alla relevanta beslut som avser tillämpningen av detta direktiv görs tillgängliga.

Artikel 45 Ö Övergångsbestämmelser och slutbestämmelser Õ

ò ny

Medlemsstaterna får inte förhindra att hissar eller säkerhetskomponenter till hissar som omfattas av och är förenliga med direktiv 95/16/EG och som släppts ut på marknaden före den [the date set out in the second subparagraph of Article 46(1)] tillhandahålls på marknaden eller tas i bruk.

Intyg om överensstämmelse som utfärdats i enlighet med direktiv 95/16/EG ska vara giltiga i enlighet med det här direktivet, om de inte löper ut före denna dag.

ê 95/16/EG (anpassad)

Artikel 46  Ö Införlivande Õ

ê 95/16/EG (anpassad)

ð ny

Artikel 46  Ö Införlivande Õ

1. Medlemsstaterna ska Ö senast den Õ ð [day (generally the last day of a month)/month/year = 2 years after this adoption ï anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som Ö är nödvändiga Õ behövs för att följa detta direktiv Ö artiklarna [artikel 2.5–2.19, artiklarna 7–14, artiklarna 17–18, artikel 19.5, artiklarna 20–45, artikel 46.1, artikel 47–49] och bilagorna [bilaga II del A leden f, k, l och m, bilaga II del B leden d, j, k och l, bilaga IV del A punkterna 2 e, 3 c, 3 e, 3 g, 4 b–e och 5–9, bilaga IV del B punkterna 2 e, 3 c, 3 e, 3 h och 4 c–e, punkt 5 andra, tredje och fjärde styckena samt punkterna 6–9, bilaga V punkterna 3.3 b och 6–7, bilaga VI punkt 3.1 a–c, punkt 3.3 fjärde och femte styckena samt punkterna 4.3 och 6–7, bilaga VII punkterna 3.1 a–b, 3.1 d, 3.1 f, 3.3, 4.2 och 6, bilaga VII punkt 3 c–d och g, bilaga VII punkt 4, bilaga IX punkt 3 a–d, bilaga X punkterna 3.1 a, 3.1 e, 3.4 och 6–7, bilaga XI punkterna 3.1 a–c, 3.1.e, 3.3.3, 3.3.4, 3.4–3.5, 5 b och 6, bilaga XII punkterna 3.1 a, 3.3 och 6]. [The articles and annexes which have been changed as to the substance by comparison with the earlier Directive]. Õ före den 1 januari 1997. De ska genast underrätta kommissionen om detta Ö till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv Õ .

ð De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den [day (generally the first day of a month)/month/year = day after the date mentioned in first subparagraph]. ï

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall gå till utfärdas av medlemsstaterna. Ö De ska även innehålla en uppgift om att hänvisningar i befintliga lagar och andra författningar till det direktiv som upphävts genom detta direktiv ska anses som hänvisningar till detta direktiv. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras och om hur uppgiften ska formuleras ska varje medlemsstat själv utfärda. Õ

Medlemsstaterna skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 1997.

2. Medlemsstaterna skall till och med den 30 juni 1999 tillåta att:

–          hissar släpps ut på marknaden och tas i bruk,

–          säkerhetskomponenter släpps ut på marknaden och tas i bruk,

i enlighet med de bestämmelser som på dagen för utfärdandet av detta direktiv gäller på deras områden.

ê 95/16/EG (anpassad)

3.2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texterna Ö texten Õ till de Ö centrala Õ bestämmelser i nationella författningar som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 16 47 Ö Rapportering Õ

ê 95/16/EG

Senast den 30 juni 2002 skall kommissionen i samråd med den kommitté som anges i artikel 6.3, och på grundval av rapporter från medlemsstaterna utvärdera verkan av de förfaranden som fastställs i detta direktiv och vid behov lägga fram förslag till lämpliga ändringar.

ò ny

[By … and every 5 years after that date] ska medlemsstaterna för kommissionen lägga fram rapporter om tillämpningen av detta direktiv.

ê 95/16/EG (anpassad)

Artikel 13 48 Ö Upphävande Õ

Direktiv 84/528/EEG och direktiv 84/529/EEG upphävs med verkan från den 1 juli 1999.

Artikel 14

Detta direktiv är ett direktiv enligt artikel 2.3 i direktiv 89/106/EEG såvitt avser aspekter som har samband med installation av hissar.

ê 95/16/EG

ð ny

ð Direktiv 95/16/EG, ändrat genom de rättsakter som anges i del A i bilaga XIII, ska upphöra att gälla den dag som anges i artikel 46.1 andra stycket i detta direktiv, dock utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter när det gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning av direktiven som anges i del B i bilaga XIII. ï

ð Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till detta direktiv och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga XIV. ï

ê 95/16/EG (anpassad)

Artikel 49  Ö Ikraftträdande Õ

ê95/16/EG (anpassad)

ð ny

ð Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. ï

Ö Artiklarna [artiklarna 1, 2.1–2.5, 3–6, 15–16, 19.1–19.4, 45, 46.2 och 50] och bilagorna [bilaga I, bilaga II del A leden a, b, c, d, e, g, h, i och j, bilaga II del B leden a, b, c, e, f, g, h och i, bilaga III, bilaga IV del A punkterna 1, 2 a–d, 3 a–b, 3 d, 3 f, 3 h–i, bilaga IV del A punkterna 4 a och 10–11, bilaga IV del B punkterna 1, 2 a–d, 3 a–b, 3 d, 3 f–g, 3 i–j, punkt 4 a–b, punkt 5 första stycket och punkterna 10–11, bilaga V punkterna 1–3.2, 3.3 a och 3.4–3.5, bilaga VI punkterna 1–2, punkterna 3.1 d–f och 3.2, punkt 3.3 första, andra och tredje styckena, punkterna 3.4–4.2 och 5, bilaga VII punkterna 1–2, 3.1 c, 3.1 e, 3.2, 3.4, 4,1, 4.3–4.5 och 7, bilaga VII punkterna 1–2, 3 a–b, 3 e–f, 3 h och 5–6, bilaga IX punkterna 1–2 och 4–7, bilaga X punkterna 1–2, 3.1 b–d, 3.2–3.3 och 4–5, bilaga XI punkterna 1–2, 3.1 d, 3.2, 3.3.1, 4, 5 a, 5 c, 5 d och 7, bilaga XII punkterna 1–2, 3.1 b–d, 3,2, 3.4, 4–5 och 7] [The articles and annexes which are unchanged by comparison with the earlier Directive] ska tillämpas från och med den [the date set out in the second subparagraph of Article 46(1)]. Õ

ê 95/16/EG

Artikel 5017

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i […]

På Europaparlamentets vägnar                    På rådets vägnar

Ordförande                                                    Ordförande

ê 95/16/EG (anpassad)

BILAGA I

GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV AVSEENDE KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING AV HISSAR OCH SÄKERHETSKOMPONENTER

INLEDNING

1. De åligganden som slås fast i de grundläggande hälso- och säkerhetskraven ska endast gälla om ifrågavarande Ö en motsvarande Õ risk föreligger när hissen eller säkerhetskomponenten Ö till hissar Õ används under sådana betingelser som hissinstallatören eller tillverkaren av säkerhetskomponenten avsett.

2. De grundläggande hälso- och säkerhetskrav som slås fast i detta direktiv är tvingande. Det kan dock, på grund av den vid det aktuella tillfället rådande tekniska utvecklingsnivån, vara omöjligt att uppfylla de fastställda målen. Under sådana omständigheter ska hissen eller säkerhetskomponenten Ö till hissar Õ så långt möjligt konstrueras och tillverkas i syfte att uppnå dessa mål.

3. Den som tillverkar en säkerhetskomponent Ö Tillverkaren och Õ hissinstallatören är skyldiga att företa en riskanalys med syfte att identifiera alla de risker som sammanhänger med produkterna. Dessa ska sedan konstrueras och tillverkas med hänsynstagande till nämnda analys.

ê 95/16/EG

4. I enlighet med artikel 14 skall de grundläggande kraven i direktiv 89/106/EEG, som ej medtagits i detta direktiv, tillämpas på hissar.

ê 95/16/EG (anpassad)

1. ALLMÄNT

1.1. Tillämpning av direktiv 89/392/EEG med ändringar enligt direktiv 91/368/EEG, 93/44/EEG och 93/68/EEG 2006/42/EG

Om det finns en relevant risk och denna inte omfattas av denna bilaga, ska de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 89/392/EEG 2006/42/EG[23] tillämpas. De grundläggande kraven Ö hälso- och säkerhetskraven Õ i punkt 1.1.2 i bilaga I till direktiv 89/392/EEG 2006/42/EG äger alltid tillämpning.

ê 2006/42/EG art. 24.2

1.2. Lastbärare

Lastbäraren i varje hiss ska utgöras av en hisskorg. Denna hisskorg ska vara konstruerad och tillverkad för att erbjuda utrymme och bärförmåga i relation till det största antal personer och den märklast som fastställts av installatören.

Om en hiss är avsedd för transport av personer och dess storlek så tillåter, ska hisskorgen vara konstruerad och tillverkad på så sätt att den inte på grund av sina strukturella egenskaper försvårar eller förhindrar tillgång till och användning av hissen för personer med funktionshinder samt möjliggöra lämpliga anpassningar avsedda att underlätta deras användning av hissen.

ê 95/16/EG (anpassad)

1.3. Upphängning och bärande organ

Hisskorgens upphängning och/eller bärande organ och deras ändinfästningar ska väljas och konstrueras så att de med hänsyn tagen till hissens användning, använt material och tillverkningsvillkoren erbjuder en betryggande total säkerhetsnivå och därmed minimerar risken för nedstörtning av hisskorgen.

Såvitt avser hissar med linor eller kedjor som bärande organ, ska hisskorgen vara upphängd i minst två av varandra oberoende linor eller kedjor, infästade var för sig. Linorna eller kedjorna får inte vara skarvade eller splitsade utom i de fall detta är nödvändigt för infästning.

1.4. Kontroll av rörelser (inklusive överhastighet)

1.4.1. Hissar ska vara konstruerade, tillverkade och installerade så att de inte kan sättas igång så länge belastningen överskrider märklasten.

1.4.2. Varje hiss ska ha en hastighetsbegränsare.

Detta gäller dock inte för hissar vilkas drivsystem är konstruerat på ett sådant sätt att det hindrar överhastighet.

1.4.3. Snabbgående hissar ska ha en anordning för övervakning och begränsning av hastigheten.

1.4.4. Drivskivehissar ska vara konstruerade så att en säker meddrivning erhålles.

1.5. Hissmaskin

1.5.1. Varje personhiss ska ha sitt eget hissmaskineri. Detta krav gäller dock inte hissar som i stället för motvikt har en andra hisskorg.

1.5.2. Den som installerar en hiss ska se till att hissmaskineriet med tillhörande utrustning ej är tillgängligt, annat än i samband med underhåll och i nödsituationer.

1.6. Manöverorgan

1.6.1. Manöverorgan för hissar som är avsedda för transport av handikappade personer utan medhjälpare ska vara lämpligt konstruerade och placerade för detta ändamål.

1.6.2. Manöverorganens funktion ska vara tydligt markerade.

1.6.3. Anropskretsar för flera hissar i samma grupp får vara gemensamt eller inbördes förbundna.

1.6.4. Elektrisk utrustning ska vara installerad och inkopplad så att

a) – varje förväxling med elektriska kretsar som inte har något samband med hissen är utesluten,

b) – strömtillförseln kan omkopplas under belastning,

c) – hissens rörelser är beroende av elektriska säkerhetsanordningar, anslutna och inkopplade i en separat säkerhetskrets,

d) – ett fel i den elektriska installationen ej förorsakar en farlig situation.

2. RISKER FÖR PERSONER SOM BEFINNER SIG UTANFÖR HISSKORGEN

2.1. Varje hiss ska vara konstruerad och tillverkad så att hisschaktet är oåtkomligt utom i samband med underhåll och i nödsituationer. Tillträde till hisschaktet får inte kunna ske om inte normal drift av hissen är utesluten.

2.2. Varje hiss ska vara konstruerad och tillverkad så att risk för klämning av person är förebyggd när hisskorgen befinner sig i sitt allra nedersta respektive översta läge.

Kravet kan uppfyllas genom att tillräckligt fritt utrymme eller tillflyktsplats finns utanför Ö under och över Õ hisskorgens ändlägen.

Medlemsstaterna får i undantagsfall, särskilt i befintliga byggnader där det inte är möjligt att uppfylla ovannämnda lösning godta att andra åtgärder vidtas för att förebygga risken för klämning. Medlemsstaterna ska i sådana fall ha möjlighet att ge ett förhandsgodkännande.

2.3. Stannplanen och tillträdesöppningarna till hisskorgen ska ha dörrar, med för användningsändamålet betryggande mekanisk hållfasthet i enlighet med de av tillverkaren angivna användningsvillkoren.

En förreglingsanordning ska vid normal drift hindra

a)– att hisskorgen kan sättas i rörelse avsiktligt eller oavsiktligt, om inte samtliga schaktdörrar är stängda och även förreglade,

b)– att schaktdörren kan öppnas när hisskorgen är i rörelse och befinner sig utanför ett bestämt stannplan.

Inkörning av hisskorgen till stannplanet med öppen dörr får dock ske inom bestämda stannplanszoner under förutsättning att inkörningshastigheten kontrolleras.

3. RISKER FÖR PERSONER SOM BEFINNER SIG I HISSKORGEN

3.1. Hisskorgen ska vara fullständigt inhägnad med väggar till full höjd, golv och tak med undantag av ventilationsöppningar, samt ha dörrar till full höjd. Dessa dörrar ska vara utförda och installerade så att korgen inte kan hållas i rörelse, utom vid inkörning till stannplan enligt punkt 2.3 tredje stycket, om inte dörrarna är stängda. Hisskorgen ska stanna om någon dörr öppnas.

Hisskorgens dörrar ska förbli stängda och förreglade om hissen stannar mellan två plan och det föreligger risk att någon person kan falla ned mellan hisskorgen och schaktväggen eller om det inte finns något schakt.

3.2. Hissen ska i händelse av strömavbrott eller fel på komponenter ha en anordning som hindrar fritt fall av hisskorgen eller okontrollerad rörelse uppåt av korgen.

Den anordning som hindrar fritt fall av hisskorgen ska vara oberoende av de organ som bär upp hisskorgen.

Anordningen ska kunna stanna hisskorgen med märklast och vid den högsta hastighet som den som installerat hissen förutsatt. Ett stopp som föranletts av denna anordning får inte orsaka en retardation som är farlig för trafikanterna Ö passagerarna Õ oavsett belastningsförhållandet.

3.3. Buffertar ska finnas mellan hisschaktets botten och hisskorgens golv.

Det fria utrymmet som det refereras till i punkt 2.2 ska uppmätas vid fullt ihoptryckt buffert.

Ovannämnda krav gäller inte för hissar vilkas hisskorg på grund av drivsystemets konstruktion inte kan inkräkta på det fria utrymmet enligt punkt 2.2.

3.4. Hissar ska vara konstruerade och tillverkade så att de inte kan sättas igång om den anordning som krävs i punkt 3.2 inte är i verksamt läge.

4. ÖVRIGA RISKER

4.1. Schaktdörr och korgdörr eller de två tillsammans ska, om de är maskinmanövrerade, ha en anordning som förebygger klämrisk vid deras rörelse.

4.2. Schaktdörrar, däribland dörrar med glaspartier, ska när de avses bidra till att skydda byggnaden mot brand ha en tillfredsställande isoleringsförmåga, genom att vara täta, hela och oskadade samt genom dörrarnas isolerande (brand får inte sprida sig) och värmeöverförande egenskaper (värmestrålning).

4.3. Installationen av en motvikt ska vara sådan att risken för kollision mellan hisskorgen och motvikten eller möjligheten av att denna faller ned på hisskorgen elimineras.

4.4. En hiss ska ha en lämplig anordning som gör det möjligt att frigöra och evakuera trafikanter Ö passagerare som är Õ instängda i hisskorgen.

4.5. Hisskorgar ska vara utrustade med ett tvåvägs kommunikationssystem som möjliggör en permanent förbindelse med en service för snabbt avhjälpande.

4.6. Varje hiss ska vara konstruerad och tillverkad så att, i händelse av att temperaturen i hissmaskinen överskrider det av hissinstallatören fastställda högsta värdet, hissen fullföljer pågående färd, men därefter inte accepterar nya startimpulser.

4.7. I alla hisskorgar ska finnas tillräcklig luftväxling för trafikanterna Ö passagerarna Õ . Detta gäller även i händelse av ett längre driftsavbrott.

4.8. I en hisskorg ska det finnas god belysning när hissen används, eller när en schaktdörr är öppen. Vidare ska det finnas nödbelysning.

4.9. Kommunikationssystemet enligt punkt 4.5 och nödbelysningen enligt punkt 4.8 ska vara konstruerade och tillverkade så att de fungerar även vid strömavbrott. De ska fungera under den tidsperiod som normalt passerar innan hjälp når fram.

4.10. Manöverkretsar som kan användas i händelse av brand ska vara så konstruerade och utförda att hissen kan hindras att stanna vid vissa stannplan och lämnar prioritet för räddningspersonalen att manövrera hissen.

5. MÄRKNING

5.1. Förutom de minimikrav som gäller för varje maskin enligt punkt 1.7.3 i bilaga I i direktiv 89/392/EEG 2006/42/EG, ska varje hisskorg ha en väl synlig skylt med tydlig uppgift om tillåten märklast, uttryckt i kg, och tillåtet antal personer i hisskorgen.

5.2. Om hissen är utförd så att instängda personer själva kan ta sig ut utan hjälp utifrån, ska nödvändiga och klara instruktioner finnas synligt anbringade i hisskorgen.

ê 95/16/EG (anpassad)

ð ny

6. INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

6.1. Säkerhetskomponenter Ö till hissar Õ enligt bilaga IV III ska åtföljas av en instruktion Ö instruktionshandbok Õ som är avfattad ð på ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna och andra slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten ï på ett officiellt språk som används i den medlemsstat där hissinstallatören är etablerad, eller på något annat av medlemsstaternas officiella språk som denne har godkänt, så att Ö följande kan utföras effektivt och utan fara Õ :

a)– Montering.,

b)– Anslutning.,

c)– Justering., och

d)– Skötsel.,

kan utföras effektivt och utan fara.

6.2. Varje hiss ska åtföljas av dokumentation ð instruktioner för användning ï som är utarbetad på ð ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna och andra slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten. ï ett eller flera av gemenskapens officiella språk, som i enlighet med fördraget kan fastställas av den medlemsstat där hissen installeras. Dokumentationen ð Dessa instruktioner för användning ï ska minst innehålla:

ê 95/16/EG

a)– en instruktionshandbok med de ritningar och scheman som är nödvändiga för normal drift och de som avser underhåll, reparation, återkommande kontroll och räddningsaktioner enligt punkt 4.4,

b)– en journal i vilken reparationer och i förekommande fall återkommande kontroller kan noteras.

ê 95/16/EG (anpassad)

BILAGA II

A. Innehållet i EG-försäkran Ö EU-försäkran Õ om överensstämmelse för säkerhetskomponenter Ö till hissar Õ[24]

En EG-försäkran Ö EU-försäkran Õ om överensstämmelse ska Ö vara utskriven på maskin eller tryckt samt avfattad på samma språk som instruktionshandboken som nämns i punkt 6.1 i bilaga I och Õ innehålla följande information:

Ö a) Tillverkarens firmanamn och fullständiga adress. Õ – namn på och adress till tillverkaren av säkerhetskomponenten[25],

b)– I förekommande fall namn Ö firmanamn Õ på och adress till dennes Ö tillverkarens Õ representant inom gemenskapen[26] Ö unionen Õ .

c)- Beskrivning av säkerhetskomponenten Ö till hissar Õ , typ- eller seriebeteckning och serienummer om sådant finns.

d)- Säkerhetskomponentens säkerhetsfunktion om inte detta klart framgår av beskrivningen.

e)- Säkerhetskomponentens tillverkningsår.

f)- Alla relevanta krav som säkerhetskomponenten Ö till hissar Õ uppfyller.

ò ny

g) En försäkran om att säkerhetskomponenten till hissar överensstämmer med all relevant unionslagstiftning om harmonisering.

ê 95/16/EG (anpassad)

h)- I förekommande fall hänvisning Ö hänvisningar Õ till de harmoniserade standarder som tillämpats.

i)- I förekommande fall, namn, adress och identifikationsnummer på det anmälda organ som har utfört EG-typprovning Ö EU-typkontroll Õ i enlighet med artikel 15 a och b 8.1 a) i) och ii) Ö och Õ i förekommande fall, hänvisning till EG-typintyg Ö EU-typintyg Õ upprättat av detta anmälda organ.

j)- I förekommande fall, namn, adress och identifikationsnummer på det anmälda organ som utfört tillverkningskontroll i enlighet med artikel 8.1 a) ii), Ö bedömning av överensstämmelse i enlighet med artikel 15 a. Õ

k)- I förekommande fall, namn, adress och identifikationsnummer på det anmälda organ som kontrollerat Ö godkänt Õ det kvalitetssäkringssystem som tillverkaren har använt i enlighet med artikel 15 b och c. 8.1 a) iii).

identifikation av den som är behörig att skriva under för och företräda tillverkaren av säkerhetskomponenten eller dennes representant inom gemenskapen.

Ö l) Namn och befattning för den person som har fullmakt att underteckna försäkran för tillverkaren eller tillverkarens representant som är etablerad i unionen. Õ

ò ny

m) Ort och datum.

n) Namnteckning.

ê 95/16/EG (anpassad)

B. Innehållet i EG-försäkran Ö EU-försäkran Õ om överensstämmelse för installerade hissar[27]

EG-försäkran Ö EU-försäkran Õ om överensstämmelse Ö för hissar ska vara utskriven på maskin eller tryckt samt avfattad på samma språk som instruktionshandboken som nämns i punkt 6.2 i bilaga I och Õ innehålla följande information:

Ö a) Installatörens firmanamn och fullständiga adress. Õ namn på och adress till den som installerat hissen[28],

b)– Beskrivning av hissen, typ- eller seriebeteckning, serienummer och adressen där hissen är installerad.

ê 95/16/EG

c)– Hissens installationsår.

d)– Alla relevanta bestämmelser som hissen uppfyller.

ò ny

e) En försäkran om att hissen överensstämmer med all relevant unionslagstiftning om harmonisering.

ê 95/16/EG (anpassad)

ð ny

f)– I förekommande fall referenser Ö hänvisningar Õ till de harmoniserade standarder som använts.

g)– I förekommande fall, namn, adress och identifikationsnummer på det anmälda organ som har utfört Ö EU-typkontroll Õ EG-typkontroll av typhissen i enlighet med artikel 16.1 a 8.2 punkterna i) och ii), Ö och Õ – i förekommande fall, referens till EG-typintyg Ö hänvisning till EU-typintyg upprättat av detta anmälda organ. Õ

h)– I förekommande fall, namn, adress och identifikationsnummer på det anmälda organ som har utfärdat verifikation av hissen Ö utfört kontroll av enskilda produkter Õ i enlighet med artikel 8.2 iv), 16.1 c.

i)– I förekommande fall, namn, adress och identifikationsnummer på det anmälda organ som har utfört slutlig kontroll av hissen i enlighet med första stycket i artikel 16.1 a i och 16.1 b i. 8.2 punkterna i), ii) och iii),

j)– I förekommande fall, namn, adress och identifikationsnummer på det anmälda organ som kontrollerat ð har godkänt ï det kvalitetssäkringssystem som hissinstallatören infört Ö använt Õ i enlighet med andra och tredje stycket i artikel 8.2 punkterna i), ii), iii), och v), 16.1 a ii, 16.1 a iii; 16.1 b ii, 16.1 b iii och 16.1 d.

– identifikation av den som är behörig att skriva under för och företräda hissinstallatören.

Ö k) Namn och befattning för den person som har fullmakt att underteckna försäkran på installatörens vägnar. Õ

ò ny

l) Ort och datum.

m) Namnteckning.

ê 95/16/EG

BILAGA III

CE-MÄRKNING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

CE-märkning om överensstämmelse skall bestå av initialerna CE i följande utformning:

Om CE-märkning förminskas eller förstoras skall de proportioner som anges i ovanstående modell bibehållas.

De i CE-märket olika ingående delarna skall ha samma vertikala höjdmått, vilket inte får understiga 5 mm. Undantag från minimidimensionen får göras för små säkerhetskomponenter.

CE-märkning skall åtföljas av identifikationsnummer på det anmälda organ som utför:

– förfaranden i enlighet med artikel 8.1 a) ii) eller iii),

– förfaranden i enlighet med artikel 8.2.

ê 95/16/EG (anpassad)

BILAGA IIIIV

FÖRTECKNING ÖVER SÄKERHETSKOMPONENTER Ö TILL HISSAR Õ I ENLIGHET MED ARTIKEL 1.1 OCH ARTIKEL 8.115

ê 95/16/EG

1. Anordningar för förregling av schaktdörrar.

ê 95/16/EG

2. Anordning enligt punkt 3.2 i bilaga I för att hindra fritt fall eller okontrollerad rörelse uppåt av hisskorgen.

ê 95/16/EG

3. Anordningar för hastighetsbegränsning.

ê 95/16/EG (anpassad)

4. a) Energiackumulerande buffertar,

i)– dels icke linjära, Ö eller Õ

ii)– dels med dämpad återgång.

b) Energiupptagande buffertar.

ê 95/16/EG

5. Säkerhetsanordningar anbringade på hydraulcylindrar i hydraulsystem när dessa används för att hindra nedstörtning.

ê 95/16/EG (anpassad)

6. Elektriska säkerhetsanordningar i form av säkerhetskontakter Ö säkerhetskretsar Õ som innehåller elektroniska komponenter.

ê 95/16/EG (anpassad)

ð ny

BILAGA IVV

EG-TYPKONTROLL Ö EU-TYPKONTROLL AV HISSAR OCH SÄKERHETSKOMPONENTER TILL HISSAR Õ

(Modul B)

A. EG-typkontroll Ö EU-typkontroll Õ av säkerhetskomponenter Ö till hissar Õ

1. EG-typkontroll Ö EU-typkontroll Õ är det ð den del av ett ï förfarande ð för bedömning av överensstämmelse ï genom vilket Ö vilken Õ ett anmält organ försäkrar sig om och intygar att ett representativt exemplar av en säkerhetskomponent Ö till hissar Õ gör det möjligt för en hiss i vilken komponenten är rätt monterad att uppfylla tillämpliga bestämmelser i direktivet.

2. Ansökan om EG-typkontroll Ö EU-typkontroll Õ ska ges in av säkerhetskomponentens tillverkare Ö tillverkaren Õ eller av dennes representant inom gemenskapen, till ett Ö valfritt Õ anmält organ efter eget val.

Ansökan ska innehålla följande:

a) -         Namn på och adress till tillverkaren av säkerhetskomponenten och om ansökan ges in av tillverkarens representant, även dennes namn och adress, samt tillverkningsort för säkerhetskomponenten Ö till hissar Õ .

ê 95/16/EG

b) -         En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har givits in till något annat anmält organ.

ê 95/16/EG (anpassad)

c) -         en teknisk dokumentation, Ö Ett tekniskt underlag. Õ

d) -         Ett representativt exemplar av säkerhetskomponenten Ö till hissar Õ eller anvisning om den plats där granskning kan utföras. Det anmälda organet kan Ö vid behov Õ begära in fler provexemplar , om så krävs Ö för att genomföra provningsprogrammet Õ .

ò ny

e)           Underlag som visar att den lösning som valts för den tekniska konstruktionen är lämplig. I underlaget ska man ange alla dokument som har använts, särskilt när de relevanta harmoniserade standarderna inte har tillämpats fullt ut. Underlaget ska vid behov innehålla resultaten av provningar som utförts i tillverkarens laboratorium eller i något annat provningslaboratorium för dennes räkning och under dennes ansvar.

ê 95/16/EG (anpassad)

3. Den Ö Det Õ tekniska dokumentationen Ö underlaget Õ ska göra det möjligt att bedöma säkerhetskomponentens överensstämmelse och lämplighet för att möjliggöra att en hiss i vilken komponenten är korrekt monterad kan uppfylla bestämmelserna Ö de tillämpliga kraven Õ i direktivet.

Den Ö Det Õ tekniska dokumentationen Ö underlaget Õ bör i den omfattning som är nödvändig för bedömning av överensstämmelse innehålla följande uppgifter:

a)– En allmän beskrivning av säkerhetskomponenten Ö till hissar Õ och dess användningsområde (särskilt eventuella begränsningar av hastighet, belastning och kapacitet) och villkor (speciellt vad det gäller explosionsfarlig atmosfär samt vädervillkor).

ê 95/16/EG

b)– Konstruktionsritningar eller -scheman och tillverkningsritningar eller -scheman.

ò ny

c) Förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och scheman och hur säkerhetskomponenten till hissar fungerar.

ê 95/16/EG (anpassad)

Ö d) En förteckning över de grundläggande hälso- och säkerhetskraven. Õ väsentliga säkerhetskrav till vilka det tagits hänsyn och metoder för att uppfylla dem (t.ex. en harmoniserad standard),

ò ny

e) En förteckning över de harmoniserade standarder till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och som följts helt eller delvis samt beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv, när de harmoniserade standarderna inte har följts. När det gäller harmoniserade standarder som följts delvis ska det i det tekniska underlaget specificeras vilka delar som har tillämpats.

ê 95/16/EG

f)– Eventuella provningsresultat eller beräkningar som tillverkaren utfört eller låtit utföra.

ò ny

g) Provningsrapporter.

ê 95/16/EG (anpassad)

h)– Ett exemplar av monteringsinstruktionen Ö instruktionshandboken Õ för säkerhetskomponenterna Ö till hissar Õ .

i)–Beskrivning av vidtagna åtgärder i tillverkningsskedet för att säkerställa att säkerhetskomponenterna Ö till hissar Õ i en serietillverkning överensstämmer med den säkerhetskomponent som provats.

4. Det anmälda organet ska

granska den tekniska dokumentationen för att bedöma i vilken utsträckning den kan uppfylla de uppställda målen,

Ö a) granska det tekniska underlaget i syfte att bedöma den tekniska konstruktionens lämplighet, Õ

ò ny

b) komma överens med sökanden om var undersökningarna och provningarna ska utföras,

ê 95/16/EG (anpassad)

– undersöka om säkerhetskomponenten har tillverkats i enlighet med den tekniska dokumentationen,

Ö c) kontrollera att de representativa exemplaren har tillverkats i enlighet med det tekniska underlaget och identifiera de delar som har konstruerats i enlighet med specifikationerna i de harmoniserade standarderna, liksom de delar som har konstruerats utan att specifikationerna i dessa standarder har följts, Õ

– utföra eller låta utföra vederbörliga undersökningar och nödvändiga prov för att kontrollera om de lösningar som tillverkaren av säkerhetskomponenten har valt uppfyller direktivets krav och möjliggör att säkerhetskomponenten kan fylla sin funktion när den är korrekt monterad i en hiss.

Ö d) utföra eller låta utföra undersökningar och provningar för att, i de fall där tillverkaren har valt att använda specifikationerna i de relevanta harmoniserade standarderna, kontrollera att de har använts på rätt sätt, Õ

Ö e) utföra eller låta utföra undersökningar och provningar för att, i de fall där specifikationerna i de relevanta harmoniserade standarderna inte har tillämpats, kontrollera att de lösningar som tillverkaren använt uppfyller de motsvarande grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv. Õ

ò ny

Det anmälda organet ska utarbeta en utvärderingsrapport där det anges vilka undersökningar, kontroller och provningar som har utförts och vad de har resulterat i. Utan att det påverkar det anmälda organets skyldigheter gentemot de anmälande myndigheterna får organet inte offentliggöra hela eller delar av innehållet i rapporten utan tillverkarens samtycke.

ê 95/16/EG (anpassad)

5. Om det representativa exemplaret av säkerhetskomponenten uppfyller relevanta bestämmelser i direktivet, skall det anmälda organet utfärda ett EG-typintyg till sökanden. Intyget skall innehålla namn på och adress till tillverkaren av säkerhetskomponenten, slutsatser från undersökningen, giltighetsvillkor samt de uppgifter som krävs för att identifiera den godkända typen.

Kommissionen, medlemsstaterna och andra anmälda organ har rätt att få en kopia av EG-typintyget samt, på motiverad begäran, en kopia av dokumentationen och av rapporterna från de undersökningar, beräkningar och provningar som utförts. Om det anmälda organet vägrar att till tillverkaren utfärda intyg om EG-typkontroll, skall detta utförligt motiveras. Ett överklagandeförfarande skall fastställas.

Ö 5. Om det representativa exemplaret av säkerhetskomponenten uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i direktivet ska det anmälda organet utfärda ett EU-typintyg till sökanden. Intyget ska innehålla namn på och adress till tillverkaren av säkerhetskomponenten och i förekommande fall tillverkarens representant, slutsatser från typkontrollen, giltighetsvillkor samt de uppgifter som krävs för att identifiera den godkända typen. Õ

ò ny

Intyget kan ha en eller flera bilagor.

Om det representativa exemplaret inte uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv ska det anmälda organet avslå ansökan om EU-typintyg och underrätta den sökande om detta samt utförligt motivera avslaget.

Det anmälda organet ska förvara en kopia av EU-typintyget med bilagor och tillägg, det tekniska underlaget samt utvärderingsrapporten i 15 år efter att intyget utfärdats.

ê 95/16/EG (anpassad)

Ö 6. Det anmälda organet ska följa med i den tekniska utvecklingen, och om denna ger vid handen att den godkända typen inte längre uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv ska organet fastställa om det krävs ytterligare undersökningar. Om så är fallet ska det anmälda organet underrätta tillverkaren om detta. Õ

6. Tillverkaren av en säkerhetskomponent eller dennes representant inom gemenskapen skall underrätta det anmälda organet om alla ändringar, även små, som han har företagit eller överväger att företa på en godkänd säkerhetskomponent, inklusive tillägg eller varianter som inte finns angivna i den ursprungliga tekniska dokumentationen, (se första strecksatsen i punkt 3). Det anmälda organet skall undersöka dessa ändringar och meddela den sökande om det ursprungligen utfärdade intyget fortfarande gäller[29].

Ö 7. Tillverkaren eller tillverkarens representant ska underrätta det anmälda organet om alla ändringar av den godkända typen som kan påverka säkerhetskomponentens överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv eller villkoren för EU-typintygets giltighet. Õ

7. Varje anmält organ skall ge medlemsstaterna relevant information gällande:

– de EG-typintyg som utfärdats,

– de EG-typintyg som återkallats.

Varje anmält organ skall ge övriga anmälda organ relevant information om återkallade EG-typintyg.

Ö Det anmälda organet ska granska ändringen och meddela den sökande om EU-typintyget fortfarande gäller eller om det krävs kompletterande undersökningar, kontroller och provningar. Vid behov ska det anmälda organet utfärda ett tillägg till det ursprungliga EU-typintyget eller begära en ny ansökan om EU-typintyg. Õ

Ö 8. Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de EU-typintyg och tillägg till dessa som det har utfärdat eller återkallat, och det ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna tillgång till förteckningen över de intyg och tillägg till dessa som det har vägrat utfärda, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner. Õ

Ö Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de EU-typintyg och/eller tillägg till dessa som det har vägrat utfärda, tillfälligt eller slutgiltigt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner och, på begäran, om de intyg och/eller tillägg som det har utfärdat. Õ

Ö 9. Kommissionen, medlemsstaterna och övriga anmälda organ har rätt att på begäran få en kopia av EU-typintyget och tilläggen till det. Kommissionen och medlemsstaterna har rätt att på begäran få en kopia av det tekniska underlaget och rapporten om de undersökningar, kontroller och provningar som utförts av det anmälda organet. Õ

Ö 10. Õ 8. EG-typintyg Ö EU-typintyg Õ samt dokumentation och korrespondens som har samband med förfarandet för EG-typkontroll Ö EU-typkontroll Õ ska vara avfattade på ett av de officiella språken inom gemenskapen Ö officiellt språk i den medlemsstat Õ där det anmälda organet är etablerat eller på ett annat språk som organet accepterar.

ê 95/16/EG (anpassad)

ð ny

9. 11. Tillverkaren av en säkerhetskomponent eller dennes representant inom gemenskapen ska under minst tio år efter säkerhetskomponentens sista tillverkningsdatum, tillsammans med den tekniska dokumentationen bevara EG-typintyg med eventuella tillägg Ö det tekniska underlaget förvara kopior av EU-typintygen med Õ ð bilagor ï Ö och tillägg i tio år efter att den sista säkerhetskomponenten till hissar har släppts ut på marknaden. Õ

Om varken tillverkaren av säkerhetskomponenten eller dennes representant är etablerade inom gemenskapen Ö unionen Õ åligger skyldigheten att hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig Ö det tekniska underlaget tillgängligt Õ den person som släpper ut säkerhetskomponenten Ö till hissar Õ på gemenskapsmarknaden Ö unionsmarknaden Õ .

ê 95/16/EG (anpassad)

ð ny

B. EG-typkontroll Ö EU-typkontroll Õ av hissar

1. Ö EU-typkontroll Õ EG-typkontroll är det Ö den del av ett Õ förfarande ð för bedömning av överensstämmelse ï enligt vilket Ö genom vilken Õ ett anmält organ försäkrar sig om och intygar att en typhiss eller en hiss för vilken inga ytterligare typhissar är planerade uppfyller Ö de Õ tillämpliga bestämmelser Ö kraven Õ i direktivet.

2. Ansökan om EG-typkontroll Ö EU-typkontroll Õ av hissen Ö ska Õ inges av hissinstallatören, till ett Ö valfritt Õ anmält organ som denne själv har valt.

Ansökan ska innehålla följande:

a)– Ö Tillverkarens Õ namn på och adress till hisstillverkaren.

ê 95/16/EG

b)– En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har givits in till något annat anmält organ.

ê 95/16/EG (anpassad)

c)– teknisk dokumentation, Ö Ett tekniskt underlag. Õ

d)– Uppgifter om den plats där typhissen kan undersökas. Den typhiss som överlämnas för provningen ska ha kompletta ändplansutrustningar samt ska kunna betjäna minst tre stannplan (översta, mellersta och nedersta).

ò ny

e) Underlag som visar att den lösning som valts för den tekniska konstruktionen är lämplig. I underlaget ska man ange alla dokument som har använts, särskilt när de relevanta harmoniserade standarderna inte har tillämpats fullt ut. Underlaget ska vid behov innehålla resultaten av provningar som utförts i hisstillverkarens laboratorium eller i något annat provningslaboratorium för dennes räkning och under dennes ansvar.

ê 95/16/EG (anpassad)

3. Den Ö Det Õ tekniska dokumentationen Ö underlaget Õ ska göra det möjligt att bedöma om hissen uppfyller bestämmelserna Ö de grundläggande hälso- och säkerhetskraven Õ i direktivets krav och att förstå hissens konstruktion och handhavande av hissen.

Den Ö Det Õ tekniska dokumentationen Ö underlaget Õ bör i den omfattning som är nödvändig för bedömning av överensstämmelse innehålla följande uppgifter:

a)– en allmän beskrivning av typhissen . Av den tekniska dokumentationen bör klart framgå möjligheter till ändringar av typhissen (se kapitel I.4) Ö där det tydligt anges vilka variationer som är tillåtna av den typhiss som avses i artikel 2.3 Õ ,

ê 95/16/EG

b)– konstruktionsritningar eller -scheman och tillverkningsritningar eller -scheman,

ò ny

c) förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och scheman och hur typhissen fungerar,

ê 95/16/EG (anpassad)

Ö d) en förteckning över Õ väsentliga Ö de grundläggande hälso- och Õ säkerhetskrav till vilka det tagits hänsyn och metoder för att uppfylla dem (t.ex. en harmoniserad standard),

ò ny

e) en förteckning över de harmoniserade standarder till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och som följts helt eller delvis samt beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv, när de harmoniserade standarderna inte har följts. När det gäller harmoniserade standarder som följts delvis ska det i det tekniska underlaget specificeras vilka delar som har tillämpats.

ê 95/16/EG (anpassad)

f)– en kopia av EG-typintyg Ö EU-försäkran om överensstämmelse Õ för de säkerhetskomponenter som används vid tillverkning av hissen Ö i typhissen Õ ,

g)– eventuella provningsresultat eller beräkningar som tillverkaren Ö installatören Õ utfört eller låtit utföra,

ò ny

h) provningsrapporter,

ê 95/16/EG

i)– ett exemplar av instruktionshandboken för hissen,

ê 95/16/EG (anpassad)

j)– beskrivning av vidtagna åtgärder under tillverkningsskedet för att säkerställa att serietillverkade hissar överensstämmer med bestämmelserna Ö de grundläggande hälso- och säkerhetskraven Õ i direktivet.

4. Det anmälda organet ska

a)– granska den Ö det Õ tekniska dokumentationen Ö underlaget Õ för att bedöma i vilken utsträckning den kan uppfylla de uppställda målen Ö den tekniska konstruktionens lämplighet Õ ,

ò ny

b) komma överens med installatören om var undersökningarna och provningarna ska utföras,

ê 95/16/EG (anpassad)

– undersöka om typhissen har tillverkats i enlighet med den tekniska dokumentationen,

ò ny

c) undersöka typhissen för att kontrollera att den har tillverkats i enlighet med det tekniska underlaget och identifiera de delar som har konstruerats i enlighet med specifikationerna i de relevanta harmoniserade standarderna, liksom de delar som har konstruerats utan att specifikationerna i dessa standarder har följts,

ê 95/16/EG (anpassad)

– utföra eller låta utföra vederbörliga undersökningar och nödvändiga prov för att kontrollera om de lösningar som hissinstallatören har valt uppfyller direktivets krav, och att hissen kan uppfylla dem.

ò ny

d) utföra eller låta utföra undersökningar och provningar för att, i de fall där installatören har valt att använda specifikationerna i de relevanta harmoniserade standarderna, kontrollera att de har använts på rätt sätt,

e) utföra eller låta utföra undersökningar och provningar för att, i de fall där specifikationerna i de relevanta harmoniserade standarderna inte har tillämpats, kontrollera att de lösningar som installatören använt uppfyller de motsvarande grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv.

Det anmälda organet ska utarbeta en utvärderingsrapport där det anges vilka undersökningar, kontroller och provningar som har utförts och vad de har resulterat i. Utan att det påverkar det anmälda organets skyldigheter gentemot de anmälande myndigheterna får organet inte offentliggöra hela eller delar av innehållet i rapporten utan hisstillverkarens samtycke.

ê 95/16/EG (anpassad)

5. Om typhissen uppfyller relevanta bestämmelser i det aktuella direktivet, Ö de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I Õ ska det anmälda organet utfärda ett EG-typintyg till sökanden Ö EU-typintyg till installatören Õ . Intyget ska innehålla namn på och adress till hissinstallatören, slutsatser från undersökningen Ö EU-typkontrollen Õ , giltighetsvillkor samt de uppgifter som krävs för att identifiera den godkända typen Ö typhissen Õ .

Om det anmälda organet vägrar att till tillverkaren utfärda intyg om EG-typkontroll, skall detta utförligt motiveras. Ett överklagandeförfarande skall fastställas.

6. Hissinstallatören skall underrätta det anmälda organet om alla ändringar, även små, som han har företagit eller överväger att företa på den godkända hissen, inklusive tillägg eller varianter som inte finns angivna i den ursprungliga tekniska dokumentationen (se första strecksatsen i punkt 3 ovan). Det anmälda organet skall undersöka dessa ändringar och meddela den sökande om det ursprungligen utfärdade intyget fortfarande gäller[30].

7. Varje anmält organ skall ge medlemsstaterna relevant information gällande:

– de EG-typintyg som utfärdats,

– de EG-typintyg som återkallats.

Varje anmält organ skall också ge andra anmälda organ relevant information om återkallade EG-typintyg.

ò ny

Intyget kan ha en eller flera bilagor.

Om typhissen inte uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I ska det anmälda organet avslå ansökan om EU-typintyg och underrätta installatören om detta samt utförligt motivera avslaget.

Det anmälda organet ska förvara en kopia av EU-typintyget med bilagor och tillägg, det tekniska underlaget och utvärderingsrapporten i 15 år efter att intyget utfärdats.

6. Det anmälda organet ska följa med i den tekniska utvecklingen, och om denna ger vid handen att den godkända typen inte längre uppfyller hälso- och säkerhetskraven i bilaga I ska organet fastställa om det krävs ytterligare undersökningar. Om så är fallet ska det anmälda organet underrätta installatören om detta.

7. Installatören ska underrätta det anmälda organet om alla ändringar av den godkända typen, inklusive variationer som inte finns angivna i det ursprungliga tekniska underlaget, som kan påverka hissens överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I eller villkoren för intygets giltighet.

Det anmälda organet ska granska ändringen och meddela installatören om EU-typintyget fortfarande gäller eller om det krävs kompletterande undersökningar, kontroller och provningar. Vid behov ska det anmälda organet utfärda ett tillägg till det ursprungliga EU-typintyget eller begära en ny ansökan om EU-typintyg.

8. Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de EU-typintyg och tillägg till dessa som det har utfärdat eller återkallat, och det ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna tillgång till förteckningen över de intyg och tillägg till dessa som det har vägrat utfärda, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de EU-typintyg och tillägg till dessa som det har vägrat utfärda, tillfälligt eller slutgiltigt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner och, på begäran, om de intyg och tillägg som det har utfärdat.

ê 95/16/EG (anpassad)

9. Kommissionen, medlemsstaterna och andra anmälda organ har rätt att Ö på begäran Õ få en kopia av EG-typintyget samt, på motiverad begäran, Ö EU-typintyget med tillägg. Õ Ö Kommissionen och medlemsstaterna har rätt att på begäran få en kopia av det tekniska underlaget och rapporten om de undersökningar, kontroller och provningar som utförts av det anmälda organet. Õ en kopia av dokumentationen och av rapporterna från de undersökningar, beräkningar och provningar som utförts.

8.10. EG-typintyg Ö EU-typintyg Õ samt dokumentation och korrespondens som har samband med förfarandet för EG-typkontroll Ö EU-typkontroll Õ ska vara avfattade på ett av de officiella språken inom gemenskapen Ö officiellt språk i den medlemsstat Õ där det anmälda organet är etablerat eller på ett annat språk som organet accepterar.

ê 95/16/EG (anpassad)

ð ny

9.11. HissInstallatören ska, under minst tio år efter det datum då tillverkningen av hissen i enlighet med typhissen upphörde, tillsammans med den tekniska dokumentationen Ö det tekniska underlaget Õ , bevara EG-typintyg Ö EU-typintyg Õ med ð bilagor ï Ö och Õ eventuella tillägg , som hänför sig till typhissen Ö i minst tio år efter att den sista hissen som överensstämmer med typen har släppts ut på marknaden Õ .

ê 95/16/EG (anpassad)

BILAGA VVI

SLUTLIG KONTROLL Ö AV HISSAR Õ

1. Den slutliga kontrollen är det förfarande genom vilket en hissinstallatör som uppfyller skyldigheterna i punkt 2, säkerställer och försäkrar att en hiss som släppts ut på marknaden uppfyller direktivets krav. Hissinstallatören skall i varje hisskorg anbringa CE-märkningen och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse.

Ö 1. Den slutliga kontrollen är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ försäkrar sig om och intygar att en installerad hiss som omfattas av EU-typintyg eller har konstruerats och tillverkats i enlighet med ett godkänt system för fullständig kvalitetssäkring uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I. Õ

2. Hissinstallatören skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att en hiss som släppts ut på marknaden överensstämmer med den typhiss som beskrivs i EG-typintyget och att de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som är tillämpliga på den uppfylls.

Ö 2. Installatörens skyldigheter Õ

Ö 2.1. Installatören ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att en installerad hiss uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I och överensstämmer med något av följande: Õ

Ö a)   En godkänd typ i ett EU-typintyg. Õ

Ö b)   En hiss som har konstruerats och tillverkats i enlighet med ett system för fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga XI och i enlighet med EU-intyget om konstruktionskontroll om konstruktionen inte helt överensstämmer med de harmoniserade standarderna. Õ

ê 95/16/EG (anpassad)

Ö2.2. Installatören ska upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och anbringa CE-märkningen i varje hisskorg som uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv. Õ

Ö 3. Slutlig kontroll Õ

5. Det anmälda organet skall erhålla följande dokumentation:

Ö 3.1 Installatören ska lämna följande dokumentation till det anmälda organet: Õ

a)– En allmän sammanställningsritning över hissen.

b)– Ritningar och scheman som är nödvändiga för slutlig kontroll och då särskilt scheman över manöverkretsen.

(c)– Ö En Õ kopia av instruktionshandboken för Ö instruktionerna för användning av Õ hissen i enlighet med punkt 6.2 i bilaga I punkt 6.2.

Det anmälda organet får inte ställa krav på detaljerade ritningar eller detaljinformation som inte är nödvändig för att verifiera Ö att den installerade hissen överensstämmer med kraven Õ överensstämmelse mellan den hiss som släpps ut på marknaden och den typhiss som beskrivs i EG-typintyget.

Ö 3.2 Ett anmält organ som installatören valt ska utföra en slutlig kontroll av hissen innan den släpps ut på marknaden för att kontrollera att hissen uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv. Õ

Ö Det ska utföras undersökningar och provningar enligt relevanta harmoniserade standarder som avses i artikel 14 för att kontrollera att hissen uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i detta direktiv. Om det inte finns någon harmoniserad standard ska det berörda anmälda organet bestämma vilka likvärdiga provningar som ska utföras. Õ

4. Det anmälda organet som hissinstallatören valt skall utföra eller låta utföra en slutlig kontroll av hissen innan den släpps ut på marknaden. Lämpliga provningar och granskningsförfaranden skall utföras som anges i relevanta standarder enligt artikel 5 i direktivet, eller skall likvärdiga provningar utföras för kontroll av att hissen överensstämmer med direktivets motsvarande krav.

Dessa undersökningar och prov skall omfatta särskilt:

a)           granskning av dokumentationen för att kontrollera att hissen överensstämmer med den typhiss som godkänts i enlighet med bilaga V B,

Ö 3.3. Undersökningarna ska omfatta minst något av följande: Õ

Ö a) Granskning av de dokument som avses i punkt 3.1 för att kontrollera att hissen överensstämmer med den typhiss som omfattas av ett EU-typintyg enligt del B i bilaga IV. Õ

ò ny

b) Granskning av de dokument som avses i punkt 3.1 för att kontrollera att hissen överensstämmer med den hiss som har konstruerats och tillverkats i enlighet med ett system för fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga XI och om konstruktionen inte helt överensstämmer med de harmoniserade standarderna, i enlighet med EU-intyget om konstruktionskontroll.

ê 95/16/EG (anpassad)

Ö 3.4. Provningarna ska omfatta minst något av följande: Õ

ê 95/16/EG

a)– Körning av hissen, med och utan märklast, för kontroll av att säkerhetsanordningarna (gränsbrytare, låsanordningar m.m.) är rätt monterade och fungerar korrekt.

b)– Körning av hissen, med och utan märklast för att kontrollera funktionen av säkerhetsanordningarna i händelse av strömavbrott.

ê 95/16/EG (anpassad)

c)–Statiskt prov med 1,25 gånger märklasten.

Märklasten ska vara den som anges i punkt 5 Ö i Õ bilaga I punkt 5.

ê 95/16/EG

Efter dessa prov ska det anmälda organet kontrollera att inga deformationer eller försämringar har uppstått som kan inverka på hissens användning.

ê 95/16/EG (anpassad)

Ö 4. Om den installerade hissen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I ska det anmälda organet anbringa eller låta anbringa sitt identifikationsnummer intill CE-märkningen i enlighet med artiklarna 18 och 19 och upprätta ett intyg över slutlig kontroll som anger vilka undersökningar och prov som utförts. Õ

6. Om hissen uppfyller bestämmelserna i direktivet skall det anmälda organet anbringa eller låta anbringa sitt identifikationsnummer intill CE-märkningen i enlighet med bilaga III, och upprätta ett intyg över slutlig kontroll, som anger vilka undersökningar och prov som utförts.

ê 95/16/EG (anpassad)

Det anmälda organet ska fylla i motsvarande sidor i den journal som anges i punkt 6.2 Ö i Õ bilaga I , punkt 6.2.

ê 95/16/EG (anpassad)

Om ett anmält organ vägrar att utfärda intyg över slutlig kontroll, ska det i detalj motivera skälen härför och ange vilka åtgärder som behöver vidtas för att ett godkännande skall kunna erhållas Ö och ange vilka korrigerande åtgärder som måste vidtas Õ . När installatören av hissen ånyo Ö på nytt Õ ansöker om slutlig kontroll ska det ske hos samma anmälda organ.

7. Intyg över den slutliga kontrollen, dokumentation och korrespondens som har samband med godkännandeförfarandet skall vara avfattad på ett av de officiella språken inom gemenskapen där det anmälda organet är etablerat eller på ett annat språk som organet accepterar.

Ö 5. Intyg över den slutliga kontrollen, dokumentation och korrespondens som har samband med godkännandeförfarandet vid slutlig kontroll ska vara avfattade på ett officiellt språk i den medlemsstat där det anmälda organet är etablerat eller på ett annat språk som organet accepterar. Õ

6. 3. Hissinstallatören Ö Installatören Õ ska förvara en kopia av EG-försäkran Ö EU-försäkran Õ om överensstämmelse och intyget över slutlig kontroll i enlighet med punkt 6, i tio år från det datum när hissen släpptes Ö tio år efter att hissen har släppts Õ ut på marknaden.

ò ny

7. Kommissionen och medlemsstaterna har rätt att få en kopia av intyget över slutlig kontroll.

ê 95/16/EG (anpassad)

BILAGA VII

MINIMIKRITERIER SOM MEDLEMSSTATERNA SKALL IAKTTA VID ANMÄLAN AV ORGAN

1. Organet, dess chef och den personal som är ansvarig för att genomföra kontrollen får inte vara konstruktör, leverantör eller tillverkare av säkerhetskomponenter eller vara installatör av hissar som de kontrollerar och inte heller vara representant för någon av dessa parter. Inte heller får organet, dess chef eller dess personal som skall utföra kontroll av kvalitetssäkringssystemet i enlighet med artikel 8 i direktivet vara konstruktör, leverantör eller tillverkare av säkerhetskomponenter eller vara installatör av hissar och inte heller vara representant för någon av dessa parter. De får inte delta, varken direkt eller som representanter i konstruktion, tillverkning, marknadsföring eller underhåll av säkerhetskomponenter eller i installationen av hissar. Detta utesluter inte möjligheten till utbyte av teknisk information mellan tillverkaren av säkerhetskomponenter eller hissinstallatören och organet.

2. Organet och dess personal skall utföra kontrollen med största möjliga fackmässiga integritet och tekniska kompetens och skall vara fritt från varje påtryckning och inflytande, särskilt av ekonomisk art, som kan påverka deras bedömning eller granskningsresultat, särskilt från personer eller grupper av personer med ett intresse av kontrollresultaten.

3. Organet skall ha tillgång till erforderlig personal och ha erforderliga resurser så att de tillfredsställande kan utföra de administrativa och tekniska uppgifter som är förknippade med kontrollen. Det skall också ha tillgång till erforderlig utrustning som behövs för särskilda kontroller.

4. Den personal som är ansvarig för granskningen skall ha:

en god teknisk och yrkesmässig utbildning, tillfredsställande kunskap om föreskrifterna för de provningar de utför samt en tillräcklig erfarenhet av sådan provning, förmåga att utarbeta de intyg, protokoll och rapporter som behövs för att bestyrka provningsresultaten.

5. Opartiskheten hos den personal som ansvarar för kontrollen skall garanteras. Deras löner skall inte vara beroende av antalet provningar som utförs eller på resultaten av dessa.

6. Organet skall teckna ansvarsförsäkring, såvida inte staten påtar sig ansvaret i enlighet med nationell lag, eller medlemsstaten själv genomför provningen.

7. Organets personal skall ha tystnadsplikt avseende all information som erhålls i samband med utförandet av arbetet (utom mot de behöriga administrativa myndigheterna i den stat i vilken verksamheten bedrivs) inom ramen för detta direktiv eller eventuell nationell lag för genomförande av detta.

ê 95/16/EG (anpassad)

ð ny

BILAGA VI

PRODUKTKVALITETSSÄKRING Ö AV SÄKERHETSKOMPONENTER TILL HISSAR Õ

(Modul E)

Produktkvalitetssäkring beskriver det förfarande genom vilket en tillverkare av en säkerhetskomponent som uppfyller villkoren i punkt 2 säkerställer och försäkrar att berörda komponenter överensstämmer med typen, enligt beskrivning i EG-typintyget, och att de uppfyller tillämpliga krav i direktivet, samt säkerställer och försäkrar att säkerhetskomponenten kan möjliggöra att en hiss, i vilken säkerhetskomponenten är korrekt monterad, kan förväntas uppfylla kraven i direktivet.

Tillverkaren av en säkerhetskomponent eller den som representerar honom inom gemenskapen skall anbringa CE-märkningen på varje säkerhetskomponent och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse. Tillsammans med CE-märkningen skall anbringas identifikationsnumret för det anmälda organ som svarar för den i punkt 4 beskrivna övervakningen.

2. Tillverkaren skall använda ett godkänt kvalitetssäkringssystem för slutlig kontroll av säkerhetskomponenterna och provning enligt beskrivningen i punkt 3, och skall vara underkastad den i punkt 4 beskrivna övervakningen.

Ö 1. Kvalitetssäkring av säkerhetskomponenter till hissar är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ bedömer tillverkarens system för kvalitetssäkring av produkter för att säkerställa att säkerhetskomponenterna har tillverkats och övervakas i enlighet med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget, att de uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I och att de gör det möjligt för en hiss i vilken de är korrekt monterade att uppfylla dessa krav. Õ

Ö 2. Tillverkarens skyldigheter Õ

Ö 2.1. Tillverkaren ska tillämpa ett godkänt kvalitetssäkringssystem för slutkontroll och provning av säkerhetskomponenter till hissar i enlighet med punkt 3 och övervakas i enlighet med punkt 4. Õ

Ö 2.2. Tillverkaren, eller dennes representant som är etablerad inom unionen, ska anbringa CE-märkningen på varje säkerhetskomponent och upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse. Õ

3. Ö System för Õ kvalitetssäkringssystem Ö av produkter Õ

3.1. Tillverkaren av säkerhetskomponenten Ö eller tillverkarens representant Õ ska hos ett Ö valfritt Õ anmält organ , som denne själv har valt, ansöka om att få sitt kvalitetssäkringssystem för berörda säkerhetskomponenter bedömt.

Ansökan ska innehålla

ò ny

a) tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av tillverkarens representant, även dennes namn och adress,

b) en skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har givits in till något annat anmält organ,

c) platsen för slutkontroll och provning av säkerhetskomponenterna till hissar,

ê 95/16/EG (anpassad)

d)- alla upplysningar av betydelse med avseende på planerade Ö om de Õ säkerhetskomponenter Ö till hissar som ska tillverkas Õ ,

e)- dokumentation beträffande kvalitetssäkringssystemet,

f)- teknisk dokumentation beträffande de godkända Ö det tekniska underlaget för de Õ säkerhetskomponenterna Ö till hissar som ska tillverkas Õ och en kopia av EG-typintyget Ö EU-typintyget Õ .

3.2. Inom ramen för kvalitetssäkringssystemet ska Ö man antingen kontrollera Õ varje säkerhetskomponent Ö till hissar Õ undersökas och Ö utföra Õ de tillämpliga provningar utföras som anges i relevanta standarder enligt artikel 514 eller skall Ö utföra Õ likvärdiga provningar utföras för kontroll av att komponenten överensstämmer med Ö de Õ tillämpliga krav i direktivet Ö grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I Õ .

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren av säkerhetskomponenter har tagit hänsyn till ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssäkringssystemet ska möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssäkringssystemets program, planer, manualer och dokument Ö protokoll Õ .

ê 95/16/EG (anpassad)

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

a)           uppsatta kvalitetsmål,

ê 95/16/EG (anpassad)

b)           ledningens organisatoriska struktur, Ö organisationsstruktur samt ledningens Õ ansvar och befogenheter när det gäller kvaliteten hos säkerhetskomponenten Ö till hissar Õ ,

c)           de undersökningar Ö kontroller Õ och provningar som ska utföras efter tillverkningen,

d)           hur kontrollen sker av Ö metoderna för kontroll av Õ att kvalitetssäkringssystemet fungerar effektivt,

ê 95/16/EG

e)           kvalitetsdokumenten såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat samt redogörelser för berörd personals kvalifikationer etc.

ê 95/16/EG (anpassad)

3.3. Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssäkringssystemet för att avgöra om kraven i punkt 3.2 är uppfyllda. Överensstämmelse med dessa krav skall förutsättas för Ö Det ska presumeras att Õ kvalitetssäkringssystem som följer Ö en Õ tillämplig harmoniserad standard[31] Ö uppfyller dessa krav Õ .

Bland bedömarna ska minst en ha erfarenhet av bedömning av hissteknologi Ö och känna till de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I Õ .

I bedömningsförfarandet ska ingå besök i säkerhetskomponentstillverkarens Ö de Õ lokaler Ö där det utförs slutkontroll och provning av säkerhetskomponenterna till hissar Õ .

ê 95/16/EG (anpassad)

Beslutet skall meddelas tillverkaren av säkerhetskomponenterna. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt motiverat beslut om bedömningen.

Ö Tillverkaren ska meddelas beslutet. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från undersökningen och en motiverad bedömning. Õ

ò ny

Tillverkaren ska, i enlighet med artiklarna 18 och 19, under det anmälda organets ansvar anbringa organets identifikationsnummer intill CE-märkningen på säkerhetskomponenterna till hissar under tillverkningen.

ê 95/16/EG (anpassad)

3.4. Tillverkaren av säkerhetskomponenter ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssäkringssystemet, och att vidmakthålla det på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Tillverkaren eller dennes representant Ö som är etablerad Õ inom gemenskapen Ö unionen Õ ska underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssäkringssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet ska ta ställning till ändringsförslagen samt avgöra om systemet med sådana ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från undersökningen samt ett motiverat beslut om bedömningen Ö en motiverad bedömning Õ .

4. Övervakning på Ö under Õ ett anmält organs ansvar

4.1. Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren av en säkerhetskomponent på rätt sätt fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssäkringssystemet.

4.2. Tillverkaren ska för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokaler för Ö slutkontroll, Õ tillverkning, kontroll, provning och lagring och ska vidare tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i följande avseenden:

a)– Dokumentation beträffande kvalitetssäkringssystemet.

b)– Ö Ett tekniskt underlag. Õ Teknisk dokumentation,

ê 95/16/EG

c)– Kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat samt redogörelser för berörd personals kvalifikationer etc.

ê 95/16/EG (anpassad)

ð ny

4.3. Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att försäkra sig om att en tillverkare av säkerhetskomponenter vidmakthåller och tillämpar kvalitetssäkringssystemet, och ska avge en revisionsrapport till tillverkaren av säkerhetskomponenter ð och i tillämpliga fall till tillverkarens representant ï .

4.4. Det anmälda organet kan dessutom besöka tillverkaren av säkerhetskomponenter utan förvarning Ö får dessutom göra oanmälda besök i de lokaler där det utförs slutkontroll och provning av säkerhetskomponenter till hissar Õ .

I samband med sådana besök får det anmälda organet, om nödvändigt, utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att kvalitetssäkringssystemet fungerar på riktigt sätt Ö tillfredsställande Õ . Det anmälda organet ska ge tillverkaren av säkerhetskomponenter ð och i tillämpliga fall tillverkarens representant ï en besöksrapport och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5. Tillverkaren ska under minst tio år efter säkerhetskomponentens sista tillverkningsdatum för de nationella myndigheterna kunna förete följande Ö att den sista säkerhetskomponenten till hissar har Õ ð släppts ut på marknaden ï Ö kunna uppvisa följande för de nationella myndigheterna Õ :

ê 95/16/EG

a)– Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1 f andra stycket tredje strecksatsen.

ò ny

b) Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1 e.

ê 95/16/EG (anpassad)

c)– Ändringar som avses i punkt 3.4 andra stycket.

d)– Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.4 sista stycket samt i punkt 4.3 och 4.4.

6. Varje anmält organ skall ge övriga anmälda organ upplysningar av betydelse om utfärdade och återkallade godkännanden av kvalitetssäkringssystem.

ò ny

6. Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de godkännanden av kvalitetssäkringssystem som det har utfärdat eller återkallat och ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna tillgång till förteckningen över de godkännanden som det har utfärdat, vägrat utfärda, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de godkännanden av kvalitetssäkringssystem som det har vägrat utfärda eller tillfälligt eller slutgiltigt återkallat och, på begäran, om de godkännanden som det har utfärdat.

På begäran ska det anmälda organet ge kommissionen och medlemsstaterna en kopia av de godkännanden av kvalitetssäkringssystem som det har utfärdat.

7. All dokumentation och korrespondens som har samband med systemet för kvalitetssäkring av produkter ska vara avfattad på ett officiellt språk i den medlemsstat där det anmälda organet är etablerat eller på ett annat språk som organet accepterar.

ê 95/16/EG (anpassad)

BILAGA VII IX

FULLSTÄNDIG KVALITETSSÄKRING Ö AV SÄKERHETSKOMPONENTER TILL HISSAR Õ

(Modul H)

1. Fullständig kvalitetssäkring är det förfarande genom vilket en tillverkare av en säkerhetskomponent, som uppfyller kraven i punkt 2, säkerställer och försäkrar att säkerhetskomponenterna överensstämmer med tillämpliga krav i direktivet samt att säkerhetskomponenten möjliggör att en hiss, i vilken komponenten är korrekt monterad, kan förväntas uppfylla kraven i direktivet.

Tillverkaren, eller dennes representant inom gemenskapen, skall CE-märka varje säkerhetskomponent och upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse. Tillsammans med CE-märkningen skall anbringas identifikationsnumret för det anmälda organ som svarar för den i punkt 4 beskrivna övervakningen.

2. Tillverkaren skall använda ett godkänt kvalitetssäkringssystem för konstruktion, tillverkning och slutlig kontroll av säkerhetskomponenterna samt provning enligt beskrivningen i punkt 3, och skall vara underkastad den i punkt 4 beskrivna övervakningen.

Ö 1. Fullständig kvalitetssäkring av säkerhetskomponenter till hissar är det förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilket ett anmält organ bedömer tillverkarens system för fullständig kvalitetssäkring för att säkerställa att säkerhetskomponenterna har konstruerats, tillverkats, kontrollerats och provats och uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I samt att de gör det möjligt för en hiss i vilken de är korrekt monterade att uppfylla dessa krav. Õ

Ö 2.1. Tillverkaren ska använda ett godkänt system för fullständig kvalitetssäkring av konstruktion, tillverkning, slutkontroll och provning av säkerhetskomponenter till hissar i enlighet med punkt 3 och övervakas i enlighet med punkt 4. Õ

Ö 2.2. Tillverkaren, eller dennes representant som är etablerad inom unionen, ska anbringa CE-märkningen på varje säkerhetskomponent och upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse. CE-märkningen ska kompletteras med identifikationsnumret för det anmälda organ som ansvarar för övervakningen enligt punkt 4. Õ

3. Ö Fullständig Õ kvalitetssäkringssystem

ê 95/16/EG (anpassad)

ð ny

3.1. Tillverkaren ska hos ett Ö valfritt Õ anmält organ som denne själv har valt, ansöka om att få sitt Ö system för fullständig Õ kvalitetssäkringssystem bedömt. Ansökan ska innehålla

ò ny

a) tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av tillverkarens representant, även dennes namn och adress,

b) lokalerna där säkerhetskomponenterna har konstruerats, tillverkats, kontrollerats och provats,

ê 95/16/EG (anpassad)

c)– alla upplysningar av betydelse beträffande planerade Ö de Õ säkerhetskomponenter Ö till hissar som ska tillverkas Õ ,

ò ny

d) ett tekniskt underlag enligt del A punkt 3 i bilaga IV för varje kategori av säkerhetskomponenter till hissar enligt bilaga III som ska tillverkas,

ê 95/16/EG (anpassad)

e)– dokumentation beträffande Ö systemet för fullständig Õ kvalitetssäkringssystemet,

ò ny

f) en skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något annat anmält organ.

ê 95/16/EG (anpassad)

3.2. Kvalitetssäkringssystemet skall säkerställa att säkerhetskomponenterna överensstämmer med tillämpliga krav i direktivet och möjliggöra att hissar, i vilka säkerhetskomponenterna är korrekt monterade, kan förväntas uppfylla dessa krav.

3.2. Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren har tagit hänsyn till ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssäkringssystemet Ö systemet för fullständig kvalitetssäkring Õ ska säkerställa att riktlinjerna och rutinerna för kvalitet, såsom program, planer, manualer och dokument Ö protokoll Õ tolkas enhetligt.

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

a)– uppsatta kvalitetsmål och Ö organisationsstruktur samt Õ ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det gäller konstruktion av och kvalitet på säkerhetskomponenterna Ö till hissar Õ ,

b)– de tekniska konstruktionsspecifikationer, inklusive standarder, som kommer att användas och, när standarderna enligt artikel 514 Ö inte tillämpas eller Õ inte tillämpas fullt ut, vilka medel som kommer att användas för att säkerställa att tillämpliga väsentliga krav för säkerhetskomponenter i direktivet Ö de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I Õ uppfylls,

c)– de tekniker, processer och systematiska förfaranden för konstruktionskontroll och konstruktionsverifikation som kommer att användas vid konstruktionen av säkerhetskomponenterna Ö till hissar Õ ,

ê 95/16/EG (anpassad)

d)– de motsvarande tekniker för tillverkning, processer och systematiska förfaranden för tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring som därvid kommer att användas,

e)– de undersökningar och provningar som ska utföras före, under och efter tillverkningen och hur ofta dessa ska utföras,

f)– kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser angående Ö för Õ berörd personals kvalifikationer etc.,

g)– hur övervakning ska ske av att åsyftad konstruktions- och produktkvalitet uppnås och av att kvalitetssäkringssystemet fungerar effektivt.

ê 95/16/EG (anpassad)

ð ny

3.3. Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssäkringssystemet Ö systemet för fullständig kvalitetssäkring Õ för att avgöra om kraven i punkt 3.2 är uppfyllda. Överensstämmelse med dessa skall förutsättas för Ö Det ska presumeras att Õ kvalitetssäkringssystem som följer Ö en Õ tillämplig harmoniserad standard[32] Ö uppfyller dessa krav Õ .

Bland bedömarna ska minst en ha erfarenhet av bedömning av hissteknologi ð och känna till de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I ï. I bedömningsförfarandet ska ingå besök i tillverkarens lokaler.

ò ny

Bedömarna ska granska det tekniska underlag som avses i punkt 3.1 för att kontrollera att tillverkaren känner till de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I och kan utföra de undersökningar som krävs för att säkerställa att säkerhetskomponenterna till hissar överensstämmer med kraven.

ê 95/16/EG (anpassad)

ð ny

Beslutet ska meddelas tillverkaren av säkerhetskomponenterna ð och i förekommande fall tillverkarens representant ï. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från Ö bedömningen Õ undersökningen och ett motiverat beslut om bedömningen Ö godkännande Õ .

ò ny

Tillverkaren ska, i enlighet med artiklarna 18 och 19, under det anmälda organets ansvar anbringa organets identifikationsnummer intill CE-märkningen på säkerhetskomponenterna till hissar under tillverkningen.

ê 95/16/EG (anpassad)

3.4. Tillverkaren av säkerhetskomponenter ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssäkringssystemet Ö systemet för fullständig kvalitetssäkring Õ , och att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

Tillverkaren eller dennes representant inom gemenskapen ska underrätta det anmälda organ som har godkänt Ö systemet för fullständig Õ kvalitetssäkringssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet ska ta ställning till ändringsförslagen samt avgöra om systemet med sådana ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från undersökningen Ö bedömningen Õ samt Ö ett Õ motiverat beslut om bedömningen Ö godkännande Õ .

4. Övervakning på Ö under Õ ett anmält organs ansvar

4.1. Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren av en säkerhetskomponent på rätt sätt fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända Ö systemet för fullständig Õ kvalitetssäkringssystemet.

4.2. Tillverkaren av säkerhetskomponenter ska för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokaler för konstruktion, tillverkning, kontroll, provning och lagring och ska vidare tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

a)– dokumentation beträffande Ö systemet för fullständig Õ kvalitetssäkringssystemet,

b)– de dokument som förutsätts i kvalitetssäkringssystemets konstruktionsdel, såsom resultat från analyser, beräkningar, provningar etc.,

ò ny

c) det tekniska underlaget till de säkerhetskomponenter till hissar som tillverkats,

ê 95/16/EG (anpassad)

ð ny

d)– de dokument som förutsätts i Ö tillverkningsdelen av systemet för fullständig Õ kvalitetssäkringssystemets tillverkningsdel, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser angående Ö för Õ berörd personals kvalifikationer etc.

4.3. Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att försäkra sig om att en tillverkare av säkerhetskomponenter vidmakthåller och tillämpar Ö det godkända systemet för fullständig Õ kvalitetssäkringssystemet, och ska avge en revisionsrapport till tillverkaren av säkerhetskomponenter.

4.4. Det anmälda organet kan dessutom besöka tillverkaren av säkerhetskomponenter utan förvarning. I samband med sådana besök får det anmälda organet utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att Ö systemet för fullständig Õ kvalitetssäkringssystemet fungerar på riktigt sätt Ö tillfredsställande Õ . . Det anmälda organet ska ge tillverkaren av säkerhetskomponenter en besöksrapport och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5. Tillverkaren av säkerhetskomponenter eller dennes representant ska under minst tio år efter säkerhetskomponentens sista tillverkningsdatum, Ö att den sista säkerhetskomponenten till hissar har Õ ð släppts ut marknaden ï Ö kunna uppvisa följande Õ för de nationella myndigheterna kunna förete följande:

ê 95/16/EG (anpassad)

a)– Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1 e andra stycket andra strecksatsen.

ò ny

b) Det tekniska underlag som avses i punkt 3.1 d.

ê 95/16/EG

c)– Ändringar som avses i punkt 3.4 andra stycket.

ê 95/16/EG (anpassad)

d)– Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.4 sista stycket samt i punkt 4.3 och 4.4.

Om varken tillverkaren av säkerhetskomponenter Ö till hissar Õ eller dennes representant är etablerad inom gemenskapen, Ö unionen Õ ska skyldigheten att hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig åvila den som släpper ut säkerhetskomponenten på gemenskapsmarknaden Ö unionsmarknaden Õ .

6. Varje anmält organ skall ge övriga anmälda organ upplysningar av betydelse om utfärdade och återkallade godkännanden av kvalitetssäkringssystem.

ò ny

6. Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de godkännanden av system för fullständig kvalitetssäkring som det har utfärdat eller återkallat och ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna tillgång till förteckningen över de godkännanden som det har utfärdat, vägrat utfärda, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de godkännanden av system för fullständig kvalitetssäkring som det har vägrat utfärda eller tillfälligt eller slutgiltigt återkallat och, på begäran, om de godkännanden som det har utfärdat.

På begäran ska det anmälda organet ge kommissionen och medlemsstaterna en kopia av de godkännanden av system för fullständig kvalitetssäkring som det har utfärdat.

Det anmälda organet ska förvara en kopia av beslutet om godkännande med bilagor och tillägg och det tekniska underlaget i 15 år efter att det utfärdats.

ê 95/16/EG (anpassad)

7. All dokumentation och korrespondens som har samband med förfaranden för fullständig kvalitetssäkring ska vara avfattad på ett av de officiella språken inom gemenskapen Ö officiellt språk i den medlemsstat Õ där det anmälda organet är etablerat eller på ett annat språk som organet accepterar.

ê 95/16/EG (anpassad)

ð ny

BILAGA VIII X

VERIFIKATION AV ENSTAKA OBJEKT Ö KONTROLL AV ENSKILDA HISSAR Õ

(Modul G)

1. Verifikation av enstaka objekt är det förfarande genom vilket installatören av en hiss säkerställer och försäkrar att en hiss som släpps ut på marknaden, och för vilken har utfärdats ett intyg om överensstämmelse enligt punkt 4, överensstämmer med tillämpliga krav i direktivet. Installatören av hissen skall anbringa CE-märkningen i hisskorgen och upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse.

Ö1. Kontroll av enskilda produkter är det förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilket ett anmält organ bedömer om en installerad hiss uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I. Õ

Ö 2. Installatörens skyldigheter Õ

Ö 2.1. Installatören ska anbringa CE-märkningen i hisskorgen och upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse. Õ

2.2.2. HissInstallatören ska hos ett Ö valfritt Õ anmält organ , som denne själv har valt, ansöka om verifikation Ö kontroll av enskilda produkter Õ .

ê 95/16/EG

Ansökan ska innehålla

ê 95/16/EG (anpassad)

a)– hissinstallatörens namn och adress,

b)- samt adress där hissen installerats,

ê 95/16/EG

c)- en skriftlig försäkran om att samma ansökan inte ingivits till något annat anmält organ,

ê 95/16/EG (anpassad)

d)- teknisk dokumentation Ö ett tekniskt underlag Õ.

3. Syftet med den tekniska dokumentationen är att göra det möjligt att bedöma om hissen är i överensstämmelse med direktivets krav och att förstå hissens konstruktion, installation och funktion. Ö Det tekniska underlaget ska göra det möjligt att bedöma om hissen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I. Õ

ê 95/16/EG (anpassad)

Dokumentationen skall, i den utsträckning det är av betydelse för bedömning av överensstämmelse Ö Det tekniska underlaget ska Õ innehålla Ö minst Õ följande:

a)- En allmän beskrivning av hissen.

b)- Konstruktionsritningar eller -scheman och tillverkningsritningar eller –scheman.

– relevanta väsentliga säkerhetskrav och hur man uppfyllt dem (t.ex. harmoniserad standard),

ò ny

c) Förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och scheman och hur hissen fungerar.

d) En förteckning över de harmoniserade standarder till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och som följts helt eller delvis samt beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I, när de harmoniserade standarderna inte har följts. När det gäller harmoniserade standarder som följts delvis ska det i det tekniska underlaget specificeras vilka delar som har tillämpats.

ê 95/16/EG (anpassad)

e)- En kopia av EG-typintyget Ö EU-typintyget Õ över använda säkerhetskomponenter Ö till hissar Õ .

f)- Eventuella resultat av prov eller beräkningar som installatören utfört eller låtit utföra.

ò ny

g) Provningsrapporter.

ê 95/16/EG (anpassad)

h)- En kopia av hissens driftinstruktion Ö enligt punkt 6.2 i bilaga I Õ .

4. Det anmälda organet ska kontrollera den Ö det Õ tekniska dokumentationen Ö underlaget Õ och hissen samt utföra sådana prov som anges i relevanta standarder enligt artikel 514 i direktivet, eller skall Ö utföra Õ likvärdiga Ö provningar Õ prov utföras, för att säkerställa hissens överensstämmelse med tillämpliga krav i direktivet Ö de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I Õ . Ö Provningarna ska omfatta minst de provningar som avses i punkt 3.4 e i bilaga V. Õ

Om hissen uppfyller direktivets krav skall det anmälda organet anbringa eller låta anbringa sitt identifikationsnummer vid sidan av CE-märkningen i enlighet med bilaga III samt utfärda skriftligt intyg om överensstämmelsen på grundval av utförda prov.

Ö Om hissen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I ska det anmälda organet utfärda ett intyg om överensstämmelsen på grundval av de utförda provningarna. Det anmälda organet ska anbringa eller låta anbringa sitt identifikationsnummer intill CE-märkningen i enlighet med artiklarna 18 och 21. Õ

Det anmälda organet ska fylla i tillhörande sidor i journalen i enlighet med punkt 6.2 i bilaga I.

Om det anmälda organet motsätter sig Ö vägrar Õ att utfärda intyg om överensstämmelse ska det i detalj motivera skälen härför och ange Ö vilka korrigerande åtgärder som måste vidtas Õ hur överensstämmelse kan uppnås. När installatören av hissen ånyo Ö på nytt Õ ansöker om verifikation Ö kontroll av enskilda produkter Õ ska det ske hos samma anmälda organ.

ò ny

På begäran ska det anmälda organet ge kommissionen och medlemsstaterna en kopia av intyget om överensstämmelse.

ê 95/16/EG (anpassad)

5. Intyg om överensstämmelse samt dokumentation och korrespondens som har samband med förfarandet för verifikation av enstaka objekt Ö kontroll av enskilda produkter Õ ska vara avfattade på ett av de officiella språken inom gemenskapen Ö officiellt språk i den medlemsstat Õ där det anmälda organet är etablerat eller på ett annat språk som organet accepterar.

6. HissInstallatören ska tillsammans med den Ö det Õ tekniska dokumentationen Ö underlaget Õ bevara en kopia av intyg om överensstämmelsen under Ö intyget om överensstämmelse i Õ minst tio år från det datum då hissen släpptes ut på marknaden.

ê 95/16/EG (anpassad)

BILAGA IX XI

KONTROLL AV TYPÖVERENSSTÄMMELSE GENOM STICKPROVSKONTROLL

Ö FÖR SÄKERHETSKOMPONENTER TILL HISSAR Õ

(Modul Ö F Õ C)

1. Typöverensstämmelse är det förfarande enligt vilket tillverkaren av säkerhetskomponenten eller dennes representant inom gemenskapen säkerställer och försäkrar att säkerhetskomponenterna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och att de uppfyller tillämpliga säkerhetskrav i direktivet samt att säkerhetskomponenten möjliggör att en hiss, i vilken komponenten är rätt monterad, kan förväntas uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i direktivet.

Ö 1. Överensstämmelse med typ genom stickprovskontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ kontrollerar säkerhetskomponenter till hissar för att säkerställa att de överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget, att de uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i direktivet samt att de gör det möjligt för en hiss i vilken de är korrekt monterade att uppfylla dessa krav. Õ

Tillverkaren av säkerhetskomponenter eller dennes representant inom gemenskapen skall C.A.P.-märka varje säkerhetskomponent samt upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse.

2. Tillverkaren av säkerhetskomponenter skall vidta alla de åtgärder som behövs för att i tillverkningsprocessen säkerställa att de tillverkade säkerhetskomponenterna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och med tillämpliga krav i direktivet.

Ö 2. Tillverkarens skyldigheter Õ

Ö 2.1. Tillverkaren ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att tillverkningsprocessen garanterar att de tillverkade säkerhetskomponenterna till hissar överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och med de grundläggande säkerhetskraven i bilaga I. Õ

Ö 2.2. Tillverkaren, eller dennes representant som är etablerad inom unionen, ska anbringa CE-märkningen på varje säkerhetskomponent och upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse. Õ

Ö 3. Tillverkaren eller dennes representant ska lämna in ansökan om EU-typkontroll till ett valfritt anmält organ.

Ansökan ska innehålla Õ

ò ny

a) tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av tillverkarens representant, även dennes namn och adress,

b) en skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något annat anmält organ,

c) alla relevanta upplysningar om de säkerhetskomponenter till hissar som tillverkats,

d) information om var säkerhetskomponenten till hissar kan provas.

ê 95/16/EG (anpassad)

4. Ett anmält organ som tillverkaren av säkerhetskomponenten själv valt, Ö Det anmälda organet Õ ska utföra eller låta utföra kontroll av säkerhetskomponenter med slumpvis valda mellanrum Ö slumpvisa intervall Õ . Bland färdiga säkerhetskomponenter ska det anmälda organet på plats ta ut ett antal provenheter. Man ska undersöka dessa och utföra de provningar som anges i relevanta standarder enligt artikel 514 eller motsvarande provningar för kontroll av att komponenten överensstämmer med de motsvarande kraven i direktivet Ö grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I Õ . Om en eller flera av de kontrollerade säkerhetskomponenterna Ö till hissar Õ inte uppfyller dessa krav, ska det anmälda organet vidta lämpliga åtgärder.

De punkter som ska tas i beaktande vid kontroll av säkerhetskomponenter Ö till hissar Õ ska fastställas efter gemensamt avtal mellan samtliga anmälda organ som är ansvariga för detta förfarande med hänsynstagande till säkerhetskomponentens väsentliga karakteristika enligt bilaga III IV.

ÖPå begäran ska det anmälda organet ge kommissionen och medlemsstaterna en kopia av intyget om överensstämmelse. Õ

Under tillverkningsprocessen skall tillverkaren, på det anmälda organets ansvar, anbringa dettas identifikationsnummer.

Ö 6. Tillverkaren ska, i enlighet med artiklarna 18 och 19, under det anmälda organets ansvar anbringa organets identifikationsnummer intill CE-märkningen på säkerhetskomponenterna till hissar under tillverkningen. Õ

3. Tillverkaren av säkerhetskomponenter eller dennes representant skall bevara en kopia av försäkran om överensstämmelse under minst tio år från sista tillverkningsdatum för säkerhetskomponenten.

ÖTillverkaren eller dennes representant ska förvara en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse i minst tio år efter att den sista säkerhetskomponenten har tillverkats. Õ

Om varken tillverkaren av säkerhetskomponenter eller dennes representant är etablerad inom gemenskapen Ö unionen Õ , ska skyldigheten att hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig åvila den som släpper ut säkerhetskomponenten Ö till hissar Õ på gemenskapsmarknaden Ö unionsmarknaden Õ .

5.7. Dokumentation och korrespondens för stickprovskontroll enligt punkt 4 ska vara avfattade på ett av de officiella språken inom gemenskapen Ö officiellt språk i den medlemsstat Õ där det anmälda organet är etablerat eller på ett annat språk som organet accepterar.

ê 95/16/EG (anpassad)

ð ny

BILAGA X XII

PRODUKTKVALITETSSÄKRING AV HISSAR

(Modul E)

1. Produktkvalitetssäkring beskriver det förfarande genom vilket en hissinstallatör som uppfyller skyldigheterna i punkt 2 säkerställer och försäkrar att de hissar som installeras överensstämmer med typen, enligt beskrivning i EG-typintyget och att de uppfyller tillämpliga krav i direktivet.

Hissinstallatören skall anbringa CE-märkningen på varje hiss och upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse. Tillsammans med CE-märkningen skall anbringas identifikationsnumret för det anmälda organ som svarar för den i punkt 4 beskrivna övervakningen.

2. Hissinstallatören skall använda ett godkänt kvalitetssäkringssystem för slutlig kontroll av hissen och provning enligt beskrivningen i punkt 3, och skall vara underkastad den i punkt 4 beskrivna övervakningen.

Ö 1. Kvalitetssäkring av produkter är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ bedömer installatörens system för kvalitetssäkring av produkter för att säkerställa att de hissar som installeras överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget eller med en hiss som har konstruerats och tillverkats av en installatör som använder ett system för fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga XI och att de uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I. Õ

Ö 2. Installatörens skyldigheter Õ

Ö 2.1. Installatören ska tillämpa ett godkänt kvalitetssäkringssystem för slutkontroll och provning av hissen i enlighet med punkt 3 och övervakas i enlighet med punkt 4. Õ

Ö 2.2. Installatören ska anbringa CE-märkningen på varje hiss och upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse. Õ

3. Ö System för Õ kvalitetssäkringssystem Ö av produkter Õ

3.1. HissInstallatören ska hos ett Ö valfritt Õ anmält organ , som denne själv har valt, ansöka om att få sitt kvalitetssäkringssystem för berörda hissar bedömt.

Ansökan ska innehålla

ò ny

a)         installatörens namn och adress,

ê 95/16/EG (anpassad)

b)– alla upplysningar av betydelse beträffande berörda Ö de Õ hissar Ö som ska installeras Õ ,

c)– dokumentation beträffande kvalitetssäkringssystemet,

d)– den Ö det Õ tekniska dokumentationen Ö underlaget Õ beträffande de godkända hissarna och en kopia av EG-typintyget. Ö som ska installeras Õ ,

ò ny

e) en skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något annat anmält organ.

ê 95/16/EG (anpassad)

3.2. Inom ramen för kvalitetssäkringssystemet ska Ö man undersöka Õ varje hiss undersökas och Ö utföra Õ de tillämpliga provningar utföras som anges i relevanta standarder enligt artikel 514 eller skall Ö utföra Õ likvärdiga provningar utföras för kontroll av att hissen överensstämmer med tillämpliga krav i direktivet Ö de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I Õ .

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som hissinstallatören har tagit hänsyn till ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssäkringssystemet ska möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssäkringssystemets program, planer, manualer och dokument Ö protokoll Õ .

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

a)- uppsatta kvalitetsmål,

b)- Ö organisationsstruktur och Õ ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det gäller hisskvaliteten,

c)- de undersökningar och provningar som ska utföras innan hissen släpps ut på marknaden, inklusive åtminstone de provningar som anges i punkt 3.3 b i bilaga VI, punkt 4b),

d)- hur kontrollen sker av att kvalitetssäkringssystemet fungerar effektivt,

ê 95/16/EG

e)- kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer etc.

ê 95/16/EG (anpassad)

ð ny

3.3. Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssäkringssystemet Ö systemet för kvalitetssäkring av produkter Õ för att avgöra om kraven i punkt 3.2 är uppfyllda. Överensstämmelse med dessa krav skall förutsättas för Ö Det ska presumeras att Õ kvalitetssäkringssystem som följer Ö en Õ tillämplig harmoniserad standard[33] Ö uppfyller dessa krav Õ .

Bland bedömarna ska minst en ha erfarenhet av bedömning av hissteknologi ð och känna till de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I ï . I bedömningsförfarandet ska ingå besök i hissinstallatörens lokaler och besök på installationsplatsen.

Beslutet ska meddelas hissinstallatören. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från undersökningen samt ett motiverat beslut om bedömningen Ö godkännande Õ .

3.4. HissInstallatören ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssäkringssystemet Ö för kvalitetssäkring av produkter Õ och att vidmakthålla det på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

HissInstallatören ska underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssäkringssystemet Ö för kvalitetssäkring av produkter Õ om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet ska ta ställning till ändringsförslagen samt avgöra om systemet med sådana ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet ska meddela hissinstallatören sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från undersökningen Ö bedömningen Õ samt ett motiverat beslut om bedömningen.

ò ny

Det anmälda organet ska anbringa eller låta anbringa sitt identifikationsnummer intill CE-märkningen i enlighet med artiklarna 18 och 21.

ê 95/16/EG (anpassad)

4. Övervakning på Ö under Õ ett anmält organs ansvar

4.1. Syftet med övervakningen är att säkerställa att hissinstallatören på rätt sätt fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssäkringssystemet Ö för kvalitetssäkring av produkter Õ .

4.2. HissInstallatören ska för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokaler för tillverkning, kontroll Ö och Õ provning och lagring och ska vidare tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i följande avseenden:

a)– Dokumentation av kvalitetssäkringssystemet Ö för kvalitetssäkring av produkter Õ .

b)– den Ö Det Õ tekniska Ö underlaget. Õ dokumentationen,

ê 95/16/EG

c)– Kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer etc.

ê 95/16/EG (anpassad)

4.3. Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att försäkra sig om att hissinstallatören vidmakthåller och tillämpar kvalitetssäkringssystemet, och ska avge en revisionsrapport till hissinstallatören.

ê 95/16/EG (anpassad)

4.4. Det anmälda organet kan Ö får Õ dessutom besöka platsen för installation av hissen utan förvarning.

ê 95/16/EG (anpassad)

I samband med sådana besök får det anmälda organet, om nödvändigt, utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att kvalitetssäkringssystemet Ö för kvalitetssäkring av produkter Õ fungerar på riktigt sätt Ö tillfredsställande Õ . Det anmälda organet ska ge hissinstallatören en besöksrapport och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5. HissInstallatören ska under minst tio år efter sista tillverkningsdatum för hissen Ö att den sista hissen har installerats kunna uppvisa följande Õ för de nationella myndigheterna kunna förete följande:

ê 95/16/EG (anpassad)

a)- Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1 c andra stycket tredje strecksatsen.

ò ny

b) Det tekniska underlag som avses i punkt 3.1 d.

ê 95/16/EG (anpassad)

c)– Ändringar som avses i punkt 3.4 andra stycket.

d)– Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.4 sista stycket samt i punkt 4.3 och 4.4.

6. Varje anmält organ skall ge övriga anmälda organ upplysningar av betydelse om utfärdade och återkallade godkännanden av kvalitetssäkringssystem.

ò ny

6. Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de godkännanden av system för kvalitetssäkring av produkter som det har utfärdat eller återkallat och ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna tillgång till förteckningen över de godkännanden som det har utfärdat, vägrat utfärda, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de godkännanden av system för kvalitetssäkring av produkter som det har vägrat utfärda eller tillfälligt eller slutgiltigt återkallat och, på begäran, om de godkännanden som det har utfärdat.

På begäran ska det anmälda organet ge kommissionen och medlemsstaterna en kopia av de godkännanden av system för kvalitetssäkring av produkter som det har utfärdat.

7. All dokumentation och korrespondens som har samband med kvalitetssäkring av produkter ska vara avfattad på ett officiellt språk i den medlemsstat där det anmälda organet är etablerat eller på ett annat språk som organet accepterar.

ê 95/16/EG (anpassad)

ð ny

BILAGA XI XIII

FULLSTÄNDIG KVALITETSSÄKRING Ö OCH KONSTRUKTIONSKONTROLL AV Õ FÖR HISSAR

(Modul H)

1. Fullständig kvalitetssäkring är det förfarande genom vilket en hissinstallatör, som uppfyller kraven i punkt 2, säkerställer och försäkrar att hissarna överensstämmer med tillämpliga krav i direktivet.

Hissinstallatören skall anbringa CE-märkningen på varje hiss och upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse. Tillsammans med CE-märkningen skall anbringas identifikationsnumret för det anmälda organ som svarar för den i punkt 4 beskrivna övervakningen.

2. Hissinstallatören skall använda ett godkänt kvalitetssäkringssystem för konstruktion, tillverkning, montering, installation och slutlig kontroll av hissarna och provning enligt beskrivningen i punkt 3, och skall vara underkastad den i punkt 4 beskrivna övervakningen.

Ö 1. Fullständig kvalitetssäkring plus konstruktionskontroll av hissar är det förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilket ett anmält organ bedömer installatörens system för fullständig kvalitetssäkring och i förekommande fall hissens konstruktion för att säkerställa att de hissar som installeras uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I. Õ

Ö 2. Installatörens skyldigheter Õ

Ö 2.1. Installatören ska använda ett godkänt system för fullständig kvalitetssäkring av konstruktion, tillverkning, montering, installation, slutkontroll och provning av hissar i enlighet med punkt 3 och övervakas i enlighet med punkt 4. Õ

Ö 2.2. Installatören ska anbringa CE-märkningen på varje hiss och upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse. CE-märkningen ska kompletteras med identifikationsnumret för det anmälda organ som ansvarar för övervakningen enligt punkt 4. Õ

3. Kvalitetssäkringssystem Ö System för fullständig kvalitetssäkring Õ

3.1. HissInstallatören ska hos ett Ö valfritt Õ anmält organ , som denne själv har valt, ansöka om att få sitt kvalitetssäkringssystem Ö för fullständig kvalitetssäkring Õ bedömt.

Ansökan ska innehålla

ò ny

a)         installatörens namn och adress,

ê 95/16/EG (anpassad)

b)- alla upplysningar av betydelse beträffande berörda Ö de Õ hissar Ö som ska installeras Õ ; särskilt upplysningar som är av betydelse för sambandet mellan konstruktionen och driften av hissen och möjliggör överensstämmelse med de krav i direktivet som skall bedömas,

ê 95/16/EG

c)- dokumentation av kvalitetssäkringssystemet,

ò ny

d) ett tekniskt underlag enligt del B i bilaga IV för en typhiss,

e) en skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något annat anmält organ.

ê 95/16/EG (anpassad)

3.2. Kvalitetssäkringssystemet skall säkerställa att hissarna överensstämmer med tillämpliga krav i direktivet.

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som hissinstallatören har tagit hänsyn till ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssäkringssystemet ska säkerställa att riktlinjerna och rutinerna för kvalitet, såsom program, planer, manualer och dokument Ö protokoll Õ tolkas enhetligt.

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

ê 95/16/EG (anpassad)

a)– uppsatta kvalitetsmål och Ö organisationsstruktur samt Õ ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det gäller hissarnas konstruktion och kvalitet,

ê 95/16/EG (anpassad)

b)– de tekniska konstruktionsspecifikationer, inklusive standarder, som kommer att användas och, när standarderna enligt artikel 514 Ö inte tillämpas eller Õ inte tillämpas fullt ut, vilka medel som kommer att användas för att säkerställa att Ö de Õ tillämpliga Ö grundläggande hälso- och säkerhetskraven Õ väsentliga krav för hissar i direktivet uppfylls,

ê 95/16/EG

c)– de tekniker, processer och systematiska åtgärder för konstruktionskontroll och konstruktionsverifikation som kommer att användas vid konstruktionen av hissarna,

d)– de undersökningar och provningar som utförs vid leveranskontroll av material, komponenter och delmontage,

e)– de motsvarande tekniker, processer och systematiska åtgärder för montering, installation och kvalitetssäkring som därvid kommer att användas,

f)– de undersökningar och provningar som ska utföras före (kontroll av installationsförhållanden: hisschakt, hissmaskinrum etc.), under och efter installationen (inklusive åtminstone de prov som anges i punkt 3.4 e i bilaga V VI, punkt 4 b),

g)– kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer etc.,

h)– hur övervakning ska ske av att åsyftad konstruktions- och installationskvalitet uppnås och av att kvalitetssäkringssystemet fungerar effektivt.

ê 95/16/EG (anpassad)

3.3. Konstruktionskontroll

3.3.1. Om konstruktionen inte helt överensstämmer med de harmoniserade standarderna ska det anmälda organet förvissa sig om att konstruktionen överensstämmer med bestämmelserna i direktivet Ö de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I Õ , och om så är fallet, utfärda ett EG-intyg Ö EU-intyg Õ om konstruktionskontroll till hissinstallatören. Intyget ska innehålla giltighetsvillkor och uppgifter som krävs för att identifiera den godkända konstruktionen.

ò ny

3.3.2. Om konstruktionen inte uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv ska det anmälda organet avslå ansökan om intyg om konstruktionskontroll och underrätta den sökande om detta samt utförligt motivera avslaget.

Det anmälda organet ska följa med i den tekniska utvecklingen, och om denna ger vid handen att den godkända konstruktionen inte längre uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I ska organet fastställa om det krävs ytterligare undersökningar. Om så är fallet ska det anmälda organet underrätta installatören om detta.

Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som utfärdat EU-intyget om konstruktionskontroll om alla ändringar av den godkända konstruktionen som kan påverka överensstämmelsen med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I eller villkoren för intygets giltighet. För sådana ändringar krävs ytterligare godkännande – från det anmälda organ som utfärdat EU-intyget om konstruktionskontroll – i form av ett tillägg till det ursprungliga EU-intyget om konstruktionskontroll.

3.3.3. Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de EU-intyg om konstruktionskontroll och/eller tillägg till dessa som det har utfärdat eller återkallat, och det ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna tillgång till förteckningen över de intyg och/eller tillägg till dessa som det har vägrat utfärda, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de EU-intyg om konstruktionskontroll och/eller tillägg till dessa som det har vägrat utfärda, tillfälligt eller slutgiltigt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner och, på begäran, om de intyg och/eller tillägg som det har utfärdat.

Kommissionen, medlemsstaterna och övriga anmälda organ har rätt att på begäran få en kopia av EU-intyget om konstruktionskontroll och/eller tilläggen till det. Kommissionen och medlemsstaterna har rätt att på begäran få en kopia av det tekniska underlaget och av resultaten från de undersökningar som utförts av det anmälda organet.

3.3.4. Installatören ska för de nationella myndigheterna kunna uppvisa en kopia av EU-intyget om konstruktionskontroll med bilagor och tillägg tillsammans med det tekniska underlaget i tio år efter att hissen har släppts ut på marknaden.

ê 95/16/EG (anpassad)

ð ny

3.4. Kontroll av kvalitetssäkringssystemet Ö för fullständig kvalitetssäkring Õ

Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssäkringssystemet Ö för fullständig kvalitetssäkring Õ för att avgöra om kraven i punkt 3.2 är uppfyllda. Överensstämmelse med dessa krav skall förutsättas för kvalitetssäkringssystem Ö Det ska presumeras att system för fullständig kvalitetssäkring Õ som följer Ö en Õ tillämplig harmoniserad standard[34] Ö uppfyller dessa krav Õ .

Bland bedömarna ska minst en ha erfarenhet av bedömning av hissteknologi ð och känna till de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I ï . I bedömningsförfarandet ska ingå besök i hissinstallatörens lokaler och besök på installationsplatsen.

ò ny

Bedömarna ska granska det tekniska underlag som avses i punkt 3.1 för att kontrollera att installatören känner till de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I och kan utföra de undersökningar som krävs för att säkerställa att hissen överensstämmer med kraven.

ê 95/16/EG (anpassad)

Beslutet ska meddelas hissinstallatören. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från undersökningen Ö bedömningen Õ samt ett motiverat beslut om bedömningen Ö en rapport om skälen till bedömningen Õ .

3.5. HissInstallatören ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssäkringssystemet Ö för fullständig kvalitetssäkring Õ och att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

HissInstallatören ska underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssäkringssystemet Ö för fullständig kvalitetssäkring Õ om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet ska ta ställning till ändringsförslagen samt avgöra om systemet med sådana ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet ska meddela hissinstallatören sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från undersökningen Ö bedömningen Õ samt ett motiverat beslut om bedömningen Ö godkännande Õ .

ò ny

Det anmälda organet ska anbringa eller låta anbringa sitt identifikationsnummer intill CE-märkningen i enlighet med artiklarna 18 och 21.

ê 95/16/EG (anpassad)

4. Övervakning på Ö under Õ ett anmält organs ansvar

4.1. Syftet med övervakningen är att säkerställa att hissinstallatören på rätt sätt fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssäkringssystemet Ö för fullständig kvalitetssäkring Õ .

4.2. HissInstallatören ska för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokaler för konstruktion, tillverkning, montering, installation, kontroll, provning och lagring och ska vidare tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

a)– dokumentation beträffande Ö systemet för fullständig Õ kvalitetssäkringssystemet,

ê 95/16/EG (anpassad)

b)– de dokument som förutsätts i kvalitetssäkringssystemets konstruktionsdel, såsom resultat från analyser, beräkningar, provningar etc.,

c)– de dokument som förutsätts i den del av kvalitetssäkringssystemet som rör godkännande av levererade enheter och installationen, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer etc.

4.3. Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att försäkra sig om att hissinstallatören vidmakthåller och tillämpar kvalitetssäkringssystemet, och ska avge en revisionsrapport till hissinstallatören.

ê 95/16/EG (anpassad)

4.4. Det anmälda organet kan dessutom besöka hissinstallatörens lokaler eller installationsplatsen för hissen utan förvarning. I samband med sådana besök får det anmälda organet utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att kvalitetssäkringssystemet Ö för fullständig kvalitetssäkring Õ fungerar på riktigt sätt Ö tillfredsställande Õ . Det anmälda organet ska ge hissinstallatören en besöksrapport och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5. HissInstallatören ska under minst tio år efter det att hissen släppts ut på marknaden Ö kunna uppvisa följande Õ för de nationella myndigheterna kunna förete följande:

a)– Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1 c andra stycket andra strecksatsen.

ò ny

b) Det tekniska underlag som avses i punkt 3.1 d.

ê 95/16/EG

c)- Ändringar som avses i punkt 3.5 andra stycket.

ê 95/16/EG

d)– Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.5 sista stycket samt i punkt 4.3 och 4.4.

ê 95/16/EG (anpassad)

Om hissinstallatören inte är etablerad i gemenskapen, Ö unionen Õ ska ovannämnda skyldighet åvila det anmälda organet.

6. Varje anmält organ skall ge övriga anmälda organ upplysningar av betydelse om utfärdade och återkallade godkännanden av kvalitetssäkringssystem.

ò ny

6. Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de godkännanden av system för fullständig kvalitetssäkring som det har utfärdat eller återkallat och ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna tillgång till förteckningen över de godkännanden som det har utfärdat, vägrat utfärda, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de godkännanden av system för fullständig kvalitetssäkring som det har vägrat utfärda eller tillfälligt eller slutgiltigt återkallat och, på begäran, om de godkännanden som det har utfärdat.

Det anmälda organet ska förvara en kopia av beslutet om godkännande med bilagor och tillägg och det tekniska underlaget i 15 år efter att det utfärdats.

På begäran ska det anmälda organet ge kommissionen och medlemsstaterna en kopia av de godkännanden av system för fullständig kvalitetssäkring som det har utfärdat.

ê 95/16/EG (anpassad)

7. All dokumentation och korrespondens som har samband med förfaranden för fullständig kvalitetssäkring ska vara avfattad på ett av de officiella språken inom gemenskapen Ö officiellt språk i den medlemsstat Õ där det anmälda organet är etablerat eller på ett annat språk som organet accepterar.

ê 95/16/EG (anpassad)

BILAGA XII XIV

KVALITETSSÄKRING AV TILLVERKNING Ö PRODUKTION AV HISSAR Õ

(Modul D)

1. Kvalitetssäkring av tillverkning är det förfarande genom vilket en hissinstallatör, som uppfyller skyldigheterna i punkt 2, säkerställer och försäkrar att hissar uppfyller lämpliga krav i direktivert. Hissinstallatören skall anbringa CE-märkningen på varje hiss och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse. Tillsammans med CE-märkningen skall anbringas identifikationsnumret för det anmälda organ som svarar för den i punkt 4 beskrivna övervakningen.

2. Hissinstallatören skall tillämpa ett godkänt kvalitetssäkringssystem för produktion, installation, slutlig kontroll av hissarna och provning enligt beskrivningen i punkt 3 och skall vara underkastad den i punkt 4 beskrivna övervakningen.

Ö 1. Kvalitetssäkring av produktion av hissar är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ bedömer installatörens system för kvalitetssäkring av produktion för att säkerställa att de hissar som installeras överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget eller med en hiss som har konstruerats och tillverkats av en installatör som använder ett system för fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga XI och att de uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I. Õ

Ö 2. Installatörens skyldigheter Õ

Ö 2.1. Installatören ska använda ett godkänt system för kvalitetssäkring av tillverkning, montering, installation, slutkontroll och provning av hissar i enlighet med punkt 3 och övervakas i enlighet med punkt 4. Õ

Ö 2.2. Installatören ska anbringa CE-märkningen på varje hiss och upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse. Õ

3. Ö System för Õ kvalitetssäkringssystem Ö av produktionen Õ

3.1. HissInstallatören ska hos ett Ö valfritt Õ anmält organ som denne själv har valt, ansöka om att få sitt kvalitetssäkringssystem bedömt.

Ansökan ska innehålla

ò ny

a) installatörens namn och adress,

ê 95/16/EG (anpassad)

b)– all relevant information om Ö de Õ hissarna Ö som ska installeras Õ ,

c)– dokumentation beträffande kvalitetssäkringssystemet,

d)– i förekommande fall, teknisk dokumentation för godkänd typ och kopia av EG-typintyget. Ö det tekniska underlaget för de hissar som ska installeras, Õ

ò ny

e) en skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något annat anmält organ.

ê 95/16/EG

3.2. Kvalitetssäkringssystemet ska säkerställa att hissarna överensstämmer med de tillämpliga kraven i direktivet.

ê 95/16/EG (anpassad)

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som hissinstallatören har tagit hänsyn till ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssäkringssystemet ska möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssäkringssystemets program, planer, manualer och dokument Ö protokoll Õ .

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

a)- uppsatta kvalitetsmål och Ö organisationsstruktur samt Õ ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det gäller hissars kvalitet,

b)- de tillverkningstekniker, tekniker som hänför sig till kvalitetskontroll och kvalitetssäkring samt de systematiska tekniker och åtgärder som kommer att användas,

c)- de undersökningar och provningar som utförs före, under och efter installation[35],

d)- kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer etc.,

ê 95/16/EG (anpassad)

e)- hur övervakning sker av att åsyftad hisskvalitet uppnås och att kvalitetssäkringssystemet fungerar effektivt.

3.3. Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssäkringssystemet Ö systemet för kvalitetssäkring av produktionen Õ för att kunna avgöra om kraven i punkt 3.2 är uppfyllda. Överensstämmelse med dessa krav ska förutsättas för kvalitetssäkringssystem som följer tillämplig harmoniserad standard[36].

Bland bedömarna ska minst en ha erfarenhet av bedömning av hissteknologi Ö och känna till kraven i bilaga I Õ .

I bedömningsförfarandet ska ingå besök i hissinstallatörens lokaler Ö och på installationsplatsen Õ .

Organet ska meddela hissinstallatören sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från undersökningen Ö bedömningen Õ samt ett motiverat beslut om bedömningen Ö en rapport om skälen till bedömningen Õ .

3.4. HissInstallatören ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssäkringssystemet och att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

HissInstallatören ska underrätta det anmälda organet som har godkänt kvalitetssäkringssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet ska ta ställning till ändringsförslagen samt avgöra om systemet med sådana ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet ska meddela hissinstallatören sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från undersökningen Ö bedömningen Õ samt ett motiverat beslut om bedömningen Ö en rapport om skälen till bedömningen Õ .

4. Övervakning på Ö under Õ ett anmält organs ansvar

4.1. Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att hissinstallatören på rätt sätt uppfyller de skyldigheter som är förenade med det godkända Ö systemet för Õ kvalitetssäkringssystemet Ö av produktionen Õ .

4.2. HissInstallatören ska för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokaler för tillverkning, kontroll, montering, installation, provning och lagring och ska vidare tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

a)- dokumentationen av kvalitetssäkringssystemet,

Ö b) det tekniska underlaget, Õ

ê 95/16/EG

c)- kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer etc.

ê 95/16/EG (anpassad)

4.3. Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att försäkra sig om att hissinstallatören vidmakthåller och tillämpar kvalitetssäkringssystemet, och ska avge en revisionsrapport till hissinstallatören.

4.4. Det anmälda organet kan dessutom besöka hissinstallatören utan förvarning. I samband med sådana besök kan det anmälda organet, om så krävs, utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att kvalitetssäkringssystemet fungerar på riktigt sätt Ö korrekt Õ . Det anmälda organet ska avge en besöksrapport och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5. HissInstallatören ska under minst tio år efter produktens sista tillverkningsdatum, Ö att den sista hissen har tillverkats kunna uppvisa följande Õ för de nationella myndigheterna kunna förete följande:

ê 95/16/EG (anpassad)

a)- Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1 c andra strecksatsen.

ò ny

b) Det tekniska underlag som avses i punkt 3.1 d.

ê 95/16/EG (anpassad)

c)– Ändringar som avses i punkt 3.4 andra stycket.

c)- Sådana beslut och rapporter av Ö från Õ det anmälda organet som avses i punkt 3.4 sista stycket och i punkt 4.3 och 4.4.

ò ny

6. Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de godkännanden av system för kvalitetssäkring av produktionen som det har utfärdat eller återkallat och ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna tillgång till förteckningen över de godkännanden som det har utfärdat, vägrat utfärda, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de godkännanden av system för kvalitetssäkring av produktionen som det har vägrat utfärda eller tillfälligt eller slutgiltigt återkallat och, på begäran, om de godkännanden som det har utfärdat.

På begäran ska det anmälda organet ge kommissionen och medlemsstaterna en kopia av de godkännanden av kvalitetssäkringssystem som det har utfärdat.

ê 95/16/EG (anpassad)

6. Varje anmält organ skall ge övriga anmälda organ upplysningar av betydelse om utfärdade eller återkallade godkännanden av kvalitetssäkringssystem.

7. All dokumentation och korrespondens som har samband med förfarandet för kvalitetssäkring av tillverkning ska vara avfattad på ett av de officiella språken inom gemenskapen Ö officiellt språk i den medlemsstat Õ där det anmälda organet är etablerat eller på ett annat språk som organet accepterar.

é

BILAGA XIII

Del A

Upphävt direktiv med ändringar

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/16/EG (EGT L 213, 7.9.1995, s. 1) ||

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1) || Endast punkt 10 i bilaga I

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 24) || Endast artikel 24

Del B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning

Direktiv || Tidsfrist för införlivande || Datum för tillämpning

95/16/EG || 1 januari 1997 || 1 juli 1997[37]

2006/42/EG artikel 24 || 29 juni 2008 || 29 december 2009

BILAGA XIV

Jämförelsetabell

Direktiv 95/16/EG || Detta direktiv

Artikel 1.1 || Artikel 1.1 första stycket

­_ || Artikel 1.1 andra stycket

Artikel 1.2 första stycket || _

Artikel 1.2 andra stycket || _

Artikel 1.2 tredje stycket || Artikel 2.2

Artikel 1.3 || Artikel 1.2

Artikel 1.4 första stycket första strecksatsen || Artikel 2.4

Artikel 1.4 första stycket andra, tredje och fjärde strecksatsen || __

Artikel 1.4 första stycket femte strecksatsen || Artikel 2.3

Artikel 1.4 andra stycket || Artikel 16.3

Artikel 1.4 tredje stycket || Artikel 16.4

Artikel 1.5 || Artikel 1.3

_ || Artikel 2.1

Artikel 2.1 första strecksatsen || Artikel 4.1

Artikel 2.1 andra strecksatsen || Artikel 4.2

Artikel 2.2 || Artikel 6.1

Artikel 2.3 || Artikel 6.2

Artikel 2.4 || Artikel 3.4

Artikel 2.5 || Artikel 3.3

Artikel 3 första stycket || Artikel 5.1

Artikel 3 andra stycket || Artikel 5.2

Artikel 4.1 || Artikel 3.1

Artikel 4.2 || Artikel 3.2

__ || Artiklarna 7–14

Artikel 5 || __

Artikel 6.1 och 6.2 || __

||

Artikel 6.3 och 6.4 || Artikel 42

Artikel 7 || __

__ || Artiklarna 37–41

_ || Artikel 43

Artikel 8.1 a || Artikel 15

Artikel 8.1 b och c || __

Artikel 8.2 || Artikel 16

__ || Artikel 17

Artikel 8.3, 8.4 och 8.5 || __

__ || Artikel 18

Artikel 9 || __

Artikel 10.1 || __

Artikel 10.2 || Artikel 19.1

Artikel 10.3 och 10.4 || __

__ || Artikel 19.2–19.5

__ || Artiklarna 20–45

Artikel 11 || __

__ || Artikel 44

Artikel 12 || __

Artikel 13 || __

Artikel 14 || __

Artikel 15.1 och 15.2 || __

||

Artikel 15.3 || Artikel 46.2

__ || Artikel 46.1

Artikel 16 || _

__ || Artiklarna 47–49

Artikel 17 || Artikel 50

Bilaga I || Bilaga I

Bilaga II del A || Bilaga II del A

Bilaga II del B || Bilaga II del B

Bilaga III || __

Bilaga IV || Bilaga III

Bilaga V del A || Bilaga IV del A

Bilaga V del B || Bilaga IV del B

Bilaga VI || Bilaga V

Bilaga VII || __

Bilaga VIII || Bilaga VI

Bilaga IX || Bilaga VII

Bilaga X || Bilaga VIII

Bilaga XI || Bilaga IX

Bilaga XII || Bilaga X

Bilaga XIII || Bilaga XI

Bilaga XIV || Bilaga XII

__ || Bilaga XIII

__ || Bilaga XIV

[1]               Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, KOM(2011) 206 slutlig.

[2]               Evaluation of the Application of the Lift Directive (95/16/EC). Final Report to the European Commission (DG ENTR) of 21 June 2004. [Studien undersökte hur direktiv 95/16/EG fungerar i sju medlemsstater: Belgien, Finland, Tyskland, Italien, Portugal, Spanien och Förenade kungariket.]

[3]               Technical Assessment of Means of Preventing the Crushing Risk on Lifts subject to Directive 95/16/EC, rapportnr ME/07/07 (2007). [Syftet var att undersöka om de tillgängliga lösningarna för att förebygga klämrisk, förutom fria utrymmen och tillflyktsplatser, ger en likvärdig säkerhetsnivå.]

[4]               Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/105/EG och 2009/23/EG, KOM(2011) 315 slutlig.

[5]               K(2010) 7649 slutlig.

[6]               EUT C 77, 28.3.2002, s. 1.

[7]               EUT C […], […], s. […].

[8]               EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 86. Direktivet senast ändrat genom direktiv 90/486/EEG (EGT nr L 270, 2.10.1990, s. 21).

[9]               EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 72. Direktivet senast ändrat genom direktiv 88/665/EEG (EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 42).

[10]             EGT nr L 384, 31.12.1986, s. 12.

[11]             EGT nr L 198, 22.7.1991, s. 16.

[12]             EGT L 213, 7.9.1995, s. 1.

[13]             EUT L 218, 13.8.2008, s. 30.

[14]             EUT L 218, 13.8.2008, s. 82.

[15]             EGT L 134, 20. 6. 1995, s. 37.

[16]             EGT nr L 220, 30.8.1993, s. 23.

[17]             EGT nr L 109, 26. 4. 1983, s. 8. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/10/EG (EGT nr L 100, 19.4.1994, s. 30).

[18]             EGT nr L 40, 11. 2. 1989, s. 12.

[19]             EUT C […], […], s. […].

[20]             EUT L 157, 9.6.2006, s. 24.

[21]             EUT L 390, 31.12.2004, s. 24.

[22]             Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

[23]             EUT L 157, 9.6.2006, s. 24.

[24]             Denna försäkran skall vara utskriven på maskin eller tryckt samt avfattad på samma språk som bruksanvisningen som nämns i bilaga I, punkt 6.1.

[25]             Tilverkaren av säkerhetskomponenten eller dennes representants firmanamn och fullständiga adress skall anges.

[26]             Tilverkaren av säkerhetskomponenten eller dennes representants firmanamn och fullständiga adress skall anges.

[27]             Försäkran skall vara utskriven på maskin eller tryckt samt avfattad på samma språk som bruksanvisningen som nämns i bilaga I, punkt 6.2.

[28]             Firmanamn och fullständig adress.

[29]             Om anmält organ finner det nödvändigt kan det antingen utfärda ett tillägg till det ursprungliga EG-typintyget eller anhålla om att en ny förfrågan inges.

[30]             Om anmält organ finner det nödvändigt kan det antingen utfärda ett tillägg till det ursprungliga EG-typintyget eller anhålla om att en ny förfrågan inges.

[31]             Denna harmoniserade standard skall vara EN 29003, eventuellt kompletterad under hänsynstagande till särskilda egenskaper hos säkerhetskomponenterna.

[32]             Denna harmoniserade standard skall vara EN 29001, eventuellt kompletterad under hänsynstagande till särskilda egenskaper hos säkerhetskomponenterna.

[33]             Denna harmoniserade standard skall vara EN 29003, eventuellt kompletterad under hänsynstagande till särskilda egenskaper hos hissarna.

[34]             Denna harmoniserade standard skall vara EN 29001, eventuellt kompletterad under hänsynstagande till särskilda egenskaper hos hissarna.

[35]             Dessa prov inkluderar åtminstone de prov som förutsätts i punkt 3.4 i bilaga VI , punkt 4 b).

[36]             Denna harmoniserade standard skall vara EN 29002, eventuellt kompletterad under hänsynstagande till de särskilda kraven för hissar.

[37]             Medlemsstaterna ska till och med den 30 juni 1999 tillåta att sådana hissar och säkerhetskomponenter släpps ut på marknaden och tas i bruk som är förenliga med de bestämmelser som på dagen för utfärdandet av detta direktiv gäller inom deras territorier. Se artikel 15.2 i direktiv 95/16/EG.