Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

23.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 176/10


Yttrande från Europeiska regionkommittén – Cosme-programmets framtid efter 2020: ett regionalt och lokalt perspektiv

(2018/C 176/04)

Föredragande:

Robert Sorin Negoiță (RO–PES), borgmästare, Bukarest 3

POLITISKA REKOMMENDATIONER

EUROPEISKA REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

1.

Europeiska regionkommittén uppmanar Europeiska kommissionen att säkerställa ett förutsägbart och stabilt regelverk för stödet till små och medelstora företag efter 2020 genom att skapa ett förnyat och stärkt program som efterföljare till Cosme där hänsyn tas till behoven hos olika typer av små och medelstora företag i olika geografiska områden i EU.

2.

Kommittén framhåller att det bland både företag och finansiella mellanhänder i många geografiska områden i EU finns en bristande medvetenhet om de finansiella instrument som finns tillgängliga inom Cosme-programmet. ReK föreslår därför att man förstärker åtgärderna för information och spridning av information om tillgängliga instrument och riktar in dem på alla geografiska områden i EU.

3.

Vi framhåller behovet av att avsätta tillräckligt med resurser för att underlätta tillgången till finansiering för en så bred grupp av småföretag som möjligt i olika geografiska områden. Kommittén anser att man genom att främja offentlig-privata partnerskap mellan finansiella mellanhänder och regionala och lokala aktörer när det handlar om att tillsammans genomföra riktade finansiella instrument, som skulle kunna komplettera de garanti- och egetkapitalinstrument som finns, kan bidra till att uppnå det långsiktiga målet att skapa hållbar tillväxt och sysselsättning.

4.

Kommittén välkomnar Enterprise Europe Network-initiativet (EEN) och är en varm förespråkare av en fortsättning, utvidgning och uppgradering av detta inom ramen för en efterföljare till Cosme-programmet. Vi framhåller att EEN inte har tillräcklig täckning och synlighet i vissa länder, landsbygdsregioner och avlägsna regioner och i områden med lägre befolkningstäthet. Vi föreslår därför att nätverket av kontaktpunkter inom EEN utvidgas så att det får bredast möjliga geografiska täckning.

5.

ReK föreslår att man inom ramen för en efterföljare till Cosme-programmet bör prioritera sådana mål som att främja entreprenörskap inom olika sektorer och i olika slags geografiska områden, inbegripet mindre utvecklade regioner, randområden och förortsområden, samt att stärka regionala ekosystem för entreprenörskap genom att stödja kartläggning av ekosystem och sammankoppling av mer avancerade regioner med regioner som fortfarande håller på att komma i kapp.

6.

Vi anser att transparensen och synergierna mellan EU:s olika stödinstrument för små och medelstora företag behöver förbättras under nästa programperiod och uppmanar därför kommissionen att tydligt definiera funktionen och räckvidden för varje stödinstrument för små och medelstora företag och entreprenörer, så att man undviker att parallella strukturer skapas och så att stödmottagare och finansiella mellanhänder lätt får tillgång till information om hela spektrumet av tillgängliga instrument.

7.

Det förväntas att efterfrågan på lånegarantiinstrumentet inom Cosme-programmet kommer att vara så stor att till och med de ökade anslag för detta instrument som planeras inom ramen för Efsi 2.0 kanske inte är tillräckliga, och man bör därför överväga att anslå ytterligare resurser till Cosme-programmet (1).

8.

”Kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier” bör ses över. Den minimiavgift som gäller enligt meddelandet är för närvarande tämligen hög i jämförelse med de nuvarande räntesatserna för lån.

9.

ReK föreslår att finansieringsinstrument med partiellt kreditriskskydd som utfärdats inom ramen för Cosmes lånegarantiinstrument ska tillhandahålla skydd mot kreditrisker på upp till 80 %. Utan garantin skulle små och medelstora företag ofta inte genomföra dessa projekt, vilket skulle leda till en suboptimal investeringssituation. Garantierna är utformade för att passa de små och medelstora företagens affärsmodeller och göra det möjligt för dem att växa på ett långsiktigt hållbart sätt.

10.

Det måste förtydligas att finansieringen från Cosme-programmet kan kombineras med andra EU-medel.

11.

Tröskeln på 150 000 euro – vid lån över denna tröskel måste kontroll ske av att företaget inte är berättigat till stöd från Horisont 2020 – bör höjas till 500 000 euro. Samtidigt bör krediternas minimilöptid på 1 år minskas och maximilöptiden förlängas till mer än 10 år.

12.

När det gäller företagare i tillväxtsektorer som söker riskkapital men vill behålla kontrollen över sina egna företag, har det påpekats att företagsänglar inte kan vara en lösning, varför man bör överväga att stärka andra riskfinansieringsformer såsom mezzaninfinansiering.

13.

Det stöd som Cosme-programmet via EIF tillhandahåller privata finansiella mellanhänder skulle kunna kompletteras med stöd från regionala fonder för finansiella investeringar, som skulle kunna förvaltas av regionala myndigheter eller regionala utvecklingsorgan. Flera regioner skulle med enade krafter kunna inrätta allmänna investeringsfonder.

14.

Det krävs en effektiv samordning av de lokala, regionala, nationella och europeiska program som rör företagsklimatet och enhetliga bestämmelser som rör företagsklimatet i medlemsstaterna för att stödja företagsklimatet.

15.

Man bör ägna större uppmärksamhet åt åtgärder som vidtas av lokala och regionala myndigheter för att främja företagarandan och skapandet av små och medelstora företag och man bör vidta åtgärder för att öka de lokala och regionala myndigheternas roll när det handlar om att stödja företagsklimatet och utveckla offentlig-privata partnerskap.

Stöd till små och medelstora företag och entreprenörer efter 2020

16.

ReK framhåller att små och medelstora företag, uppstartsföretag och expanderande företag är Europas viktigaste motorer för att skapa tillväxt och sysselsättning och för att skapa stabil, lokal sysselsättning och på så sätt stärka den sociala och ekonomiska väven i sina geografiska områden.

17.

Kommittén understryker behovet av att stärka de europeiska företagsekosystemen genom riktat stöd till små och medelstora företag, uppstartsföretag och expanderande företag som ett led i en konsekvent, effektiv och resultatinriktad europeisk politik för små och medelstora företag.

18.

Vi framhåller behovet av att komplettera detta stödjande nätverk med en mekanism som ser till att principerna för ett flernivåstyre med flera aktörer integreras i all EU:s politik för små och medelstora företag. Kommittén upprepar därför den uppmaning som den framförde i yttrandet om ”Smart lagstiftning för små och medelstora företag” (2) om att formellt och systematiskt inkludera regionala och lokala företrädare för små och medelstora företag i nätverket av företrädare för små och medelstora företag, som är det främsta styrningsinstrumentet i EU:s politik för små och medelstora företag.

Tillgång till finansiering

19.

Kommittén framhåller att den största delen av budgeten för Cosme-programmet är avsedd att göra det lättare för små och medelstora företag att få tillgång till finansiering. Vi anser att ett framtida stödprogram för små och medelstora företag bör fortsätta att sträva efter att uppfylla det prioriterade målet att överbrygga finansieringsklyftan för små och medelstora företag.

20.

Kommittén anser dock att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att se till att en efterföljare till Cosme-programmet tillgodoser de finansieringsbehov som finns i hela spektrumet av små och medelstora företag i olika geografiska områden i EU, även traditionella små och medelstora företag, egenföretagare, mikroföretag och snabbväxande uppstartsföretag och expanderande företag.

21.

ReK anser att man i en efterföljare till Cosme-programmet bör ta hänsyn till de förhållanden som råder nu efter krisen, med en eftersläpning i skapandet av arbetstillfällen i förhållande till återhämtningen i BNP, och ägna särskild uppmärksamhet åt att stödja skapandet av arbetstillfällen inom små och medelstora företag och mikroföretag.

22.

Vi framhåller behovet av att avsätta tillräckligt med resurser för att underlätta tillgången till finansiering för en så bred grupp av företag som möjligt i olika geografiska områden, inklusive traditionella små och medelstora företag, mikroföretag, kooperativ och företag inom den sociala ekonomin samt företag i olika utvecklingsskeden.

23.

Kommittén understryker att många potentiella entreprenörer saknar den information och den grundläggande företagarkompetens som krävs för att starta ett företag. Vi föreslår att man hjälper dessa potentiella entreprenörer genom stöd i ett tidigt stadium (”early-onset support”) med riktad skräddarsydd utbildning innan de startar sina företag.

24.

Kommittén upprepar det förslag som den framförde i yttrandet om ”Smart lagstiftning för små och medelstora företag” (3) om ett europeiskt ”take one”-system för att genom finansiella incitament och flexibla regler uppmuntra ensamföretagare och mikroföretag att anställa en första medarbetare, ett system som skulle kunna finansieras genom Cosme-programmet.

25.

Kommittén noterar att lånegarantiinstrumentet (LGF) fortsätter att vara ett viktigt instrument för att hjälpa små och medelstora företag att få tillgång till finansiering. Vi anser att ett garantiinstrument inom ramen för en efterföljare till Cosme-programmet måste ges tillräckliga resurser för att tillgodose de små och medelstora företagens finansieringsbehov. Vi anser att ett sådant instrument inte bör omfattas av några restriktioner utan bör stå öppet för olika slags bolag. Vi anser att en man genom att stärka garantiinstitutionerna och ta med dem i lånekedjorna kan bidra till att göra det lättare för små och medelstora företag att få tillgång till finansiering. Vi föreslår därför att man i en efterföljare till Cosme-programmet involverar garantiinstitutionerna i utformningen och tillhandahållandet av garantiinstrument.

26.

ReK framhåller att riskkapital och andra typer av riskfinansiering tenderar att investeras främst i stora städer och storstadsområden och att det begränsade antalet finansiella mellanhänder som för närvarande verkar inom ramen för Cosme-programmets egetkapitalinstrument för tillväxt (EFG) och deras begränsade sektorsinriktning kan hindra företag i uppstarts- och tillväxtfaserna från att få tillgång till finansiering från EFG.

27.

Vi föreslår därför att man undersöker hur den nuvarande, rent efterfrågestyrda strategin skulle kunna kompletteras med ett riskkapitalinstrument som grundar sig på delad förvaltning av resurser och hur man i framtiden inom ramen för en efterföljare till Cosme-programmet skulle kunna involvera regionala och lokala myndigheter, utvecklingsorgan och banker i syfte att säkerställa en mer balanserad tillgång till riskkapital i alla geografiska områden i EU.

28.

ReK anser att alternativa finansieringsformer såsom gräsrotsfinansiering, gräsrotsinvesteringar (”crowd-investing”) och person-till-person-lån (”peer-lending”) kan vara användbara verktyg för att förbättra tillgången till finansiering och stödja innovativa företag. Vi föreslår att man i en efterföljare till Cosme-programmet skapar en tydlig ram för tillämpning av finansiella instrument genom alternativ finansiering.

29.

Kommittén föreslår att man inrättar en expertgrupp för alternativ finansiering, med yrkesverksamma från regional och lokal nivå, för att ge inspiration och vägledning i arbetet med att skapa en sådan ram och se till att den tillgodoser de olika behov som finns hos entreprenörer, uppstartsföretag och expanderande företag i olika lokala och regionala företagsekosystem.

Marknadstillträde

30.

ReK anser att de åtgärder på EU-nivå som syftar till att stödja internationaliseringen av europeiska små och medelstora företag kan och måste medföra ett verkligt mervärde för de europeiska små och medelstora företag som vill expandera över gränserna. Kommittén framhåller att dessa åtgärder bör vara ett komplement till de initiativ som finns på lokal, regional och nationell nivå så att man undviker överlappningar och skapar en övergripande och konsekvent uppsättning åtgärder.

31.

Kommittén välkomnar i detta sammanhang Enterprise Europe Network-initiativet (EEN), som samfinansieras inom ramen för Cosme-programmet och som erbjuder europeiska små och medelstora företag rådgivningstjänster i samband med expansion över både de nationella gränserna och EU:s gränser och när det handlar om att underlätta och utveckla innovation, bl.a. tillgång till finansiering. ReK är också en varm förespråkare av en fortsättning, utvidgning och uppgradering av detta initiativ inom ramen för en efterföljare till Cosme-programmet, mot bakgrund av brexit.

32.

ReK understryker den starka regionala och lokala dimensionen i Enterprise Europe Network-initiativets kontaktpunkter, som till stor del består av organ för regional utveckling, företagsamhet och innovation, regionala handels- och industrikammare, kluster och universitet, som är djupt rotade i den lokala verkligheten och i nära kontakt med lokala små och medelstora företag.

33.

Vi framhåller att regionala och lokala myndigheter har en viktig roll att spela när det gäller att hjälpa sina små och medelstora företag att hävda sig i konkurrensen, få tillträde till utländska marknader och hitta nya affärspartner inom och utanför EU.

34.

Kommittén framhåller att man i efterföljaren till Cosme-programmet bör se till att EEN fortsätter att vara nära knutet till lokala och regionala företagsekosystem och att ett nära samarbete upprättas med lokala och regionala aktörer, inbegripet lokala och regionala myndigheter.

Främjande av entreprenörsandan

35.

ReK välkomnar idén om och resultaten av programmet Erasmus för unga företagare, som finansieras inom ramen för det nuvarande Cosme-programmet, och rekommenderar en fortsättning på detta inom ramen för det efterföljande programmet.

36.

Kommittén föreslår att man kompletterar de expansionsrådgivare som fastställdes genom initiativet för uppstartsföretag och expanderande företag, som en del av tjänsterna i EEN, med ett nätverk av regionala och lokala främjare av expanderande företag (”scale-up promoters”), som också skulle kunna ligga till grund för mellanregionala expansionspartnerskap och erbjuda kontaktförmedling och främja mellanregionalt samarbete och gränsöverskridande investeringar.

37.

ReK föreslår att EEN:s rådgivnings- och informationstjänster stärks i fråga om tillgången till gränsöverskridande offentliga upphandlingar och möjligheterna till gränsöverskridande företagsöverlåtelser.

38.

Kommittén understryker behovet av att garantera tillräckligt stöd för små och medelstora företag inom nästa fleråriga budgetram efter 2020 genom att stärka komplementariteten och undvika överlappningar mellan Europeiska kommissionens och EIB:s/EIF:s olika finansieringsinstrument för små och medelstora företag.

Cosme-programmet och andra EU-program

39.

ReK framhåller att de finansiella medel som för närvarande tilldelats Cosme-programmet, och som motsvarar mindre än 0,3 % av EU:s budget, inte återspeglar den centrala roll som små och medelstora företag och entreprenörer spelar när det handlar om att skapa tillväxt och sysselsättning. Kommittén medger dock att budgetposter för att hjälpa små och medelstora företag att få tillgång till finansiering också finns i andra EU-program.

40.

Med tanke på den omfattande budget som avsatts för stöd till små och medelstora företag inom ramen för ESI-fondernas tematiska mål 3: ”Små och medelstora företags konkurrenskraft” framhåller kommittén att samordningen mellan en efterföljare till Cosme-programmet och ESI-fonderna är mycket viktig. För att förbättra samordningen mellan dessa instrument rekommenderar ReK därför att man skapar en styrgrupp för små och medelstora företag med företrädare för relevanta avdelningar inom kommissionen och för ReK i egenskap av de lokala och regionala myndigheternas institutionella representation på europeisk nivå.

41.

Kommittén föreslår att man inför gemensamma kontaktpunkter med uppgift att tillhandahålla information och tillgång till alla relevanta instrument som finns tillgängliga för små och medelstora företag och entreprenörer inom ramen för EU:s olika fonder och program. Vi anser att ett utvidgat och uppgraderat EEN skulle kunna fullgöra denna funktion på fältet.

42.

ReK uppmanar kommissionen att göra det enklare att både få tillgång till finansiella instrument från enskilda program och kombinera stöd från Cosme-programmet eller en efterföljare till detta med resurser från andra fonder och program. Liksom i vårt yttrande om ”Smart lagstiftning för små och medelstora företag” (4) framhåller vi återigen vår oro över flaskhalsar som uppstår på grund av inkonsekventa krav och motstridiga definitioner mellan sektorsspecifika EU-politikområden.

Bryssel den 31 januari 2018.

Karl-Heinz LAMBERTZ

Europeiska regionkommitténs ordförande


(1)  Se exempelvis Ewa Chomowicz: EU budget post-Brexit. Confronting reality, exploring viable solutions. Bryssel, European Policy Centre [onlineversion], s. 5–6 och 25–26, mars 2017; Jörg Haas & Eulalia Rubio: Brexit and the EU budget. Threat or opportunity? Berlin, Delors-institutet, s. 8–18, januari 2017.

(2)  ReK:s yttrande om ”Smart lagstiftning för små och medelstora företag”, föredragande: Christian Buchmann (AT–EPP) (ECON-VI/020), punkt 8.

(3)  ReK:s yttrande om ”Smart lagstiftning för små och medelstora företag”, föredragande: Christian Buchmann (AT–EPP) (ECON-VI/020), punkt 48.

(4)  ReK:s yttrande om ”Smart lagstiftning för små och medelstora företag”, föredragande: Christian Buchmann (AT–EPP) (ECON-VI/020), punkt 14.