Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Bryssel den 16.5.2018

COM(2018) 289 final

2018/0142(COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon

(Text av betydelse för EES)

MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

Termen jordbruks- och skogsbruksfordon omfattar en rad olika fordonstyper med minst två axlar, t.ex. smalspåriga traktorer, extra breda traktorer, bandtraktorer, släpvagnar och utbytbar dragen utrustning, såsom vältar, jordfräsar och såningsmaskiner.

De typgodkännandekrav som gäller för jordbruks- och skogsbruksfordon fastställs i direktiv 2003/37/EG 1 och dess genomförandedirektiv som har upphört att gälla med verkan från och med den 1 januari 2016 och som har ersatts av förordning (EU) nr 167/2013 2 tillsammans med fyra delegerade akter och en genomförandeakt.

I förordning (EU) nr 167/2013 fastställs allmänna grundläggande bestämmelser om funktionssäkerhet, arbetstagarskydd och miljöprestanda. Genom denna förordning ges kommissionen befogenhet att, i tillämpliga fall, fastställa motsvarande detaljerade tekniska krav, provningsförfaranden och gränsvärden i fyra delegerade akter om i) arbetstagarskydd (krav på fordonskonstruktion), ii) funktionell säkerhet, iii) bromsning och iv) miljö- och framdrivningsprestanda. Dessa fyra delegerade akter offentliggjordes i EUT under perioden december 2014–februari 2015.

Genom förordning (EU) nr 167/2013 begränsades kommissionens befogenhet att anta delegerade akter till en period på fem år som löper ut den 21 mars 2018. Eftersom det finns behov av att uppdatera delar av dessa delegerade akter mot bakgrund av den tekniska utvecklingen eller av att införa andra ändringar i linje med kommissionens befogenhet, ändras genom utkastet till förslaget även artikel 71.2 i förordning (EU) nr 167/2013 så att kommissionens befogenhet att anta delegerade akter får förlängas med ytterligare fem år genom tyst medgivande.

Dessutom behöver vissa termer och redaktionella fel i förordning (EU) nr 167/2013 rättas samt ett begränsat antal punkter uppdateras i enlighet med den tekniska utvecklingen efter den första genomförandeperioden av dessa akter.

Eftersom typgodkännandekraven i förordning (EU) nr 167/2013 redan är obligatoriskt tillämpliga sedan den 1 januari 2016 föreslås det att den här akten antas så snart som möjligt, och i motsats till de flesta typgodkännandeakter föreskrivs inget separat tillämpningsdatum.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för denna akt är densamma som för den akt som ska ändras, nämligen artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Subsidiaritetsprincipen

I förordning (EU) nr 167/2013 fastställs kraven för EU-typgodkännande i syfte att uppnå fullständig harmonisering av bestämmelserna på EU-nivå. Eventuella rättelser och ändringar av förordning (EU) nr 167/2013 kan därför bara göras av unionen. Detta förhindrar en uppsplittring av den inre marknaden och säkerställer också likvärdiga miljö- och säkerhetsstandarder i hela unionen. Det ger även stordriftsfördelar; produkter kan tillverkas för hela unionsmarknaden, i stället för att anpassas för att erhålla ett nationellt typgodkännande i varje enskild medlemsstat.

Förslaget är därför förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Proportionalitetsprincipen

Förordning (EU) nr 167/2013 innehåller kraven för EU-typgodkännande och bygger på principen om fullständig harmonisering. De rättelser och ändringar som ska ingå i kraven i förordning (EU) nr 167/2013 på grundval av resultaten under den första genomförandeperioden anses därför vara de lämpligaste för att uppnå det mål som anges i skäl 11 i förordning (EU) nr 167/2013, dvs. att fastställa tekniska krav för att uppnå en hög nivå på fordonens säkerhet och miljöprestanda.

Val av instrument

Användningen av en förordning anses lämplig eftersom den ändrar den befintliga förordningen.

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Efterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten med befintlig lagstiftning

Kommissionen vill mot bakgrund av den tekniska utvecklingen uppdatera förordning (EU) nr 167/2013 genom en uppdatering av vissa krav och rättelse av vissa redaktionella fel till följd av synpunkter från berörda parter och medlemsstaterna under den första genomförandeperioden. Genom denna akt införs närmare bestämt förtydliganden av två definitioner av traktorkategorier och vissa termer rättas som är viktiga för en enhetlig tillämpning av förordningen utan möjliga tolkningar samt hänvisningar till en upphävd rättsakt.

Den utökar också den befogenhet som tilldelats kommissionen att anta delegerade akter med ytterligare fem år och fastställer förlängning av den genom tyst medgivande, såvida inte rådet eller Europaparlamentet uttryckligen invänder mot den. Kommissionen har redan mottagit begäranden från de berörda parterna och medlemsstaterna om att förlänga denna befogenhet.

Samråd med berörda parter

Kommissionen informerade deltagarna i arbetsgruppen för jordbrukstraktorer den 13 juni 2017 om sin avsikt att lägga fram detta förslag och förklarade kortfattat dess innehåll och sammanhang. Även om det inte var möjligt att lämna synpunkter när arbetsgruppen för jordbrukstraktorer var verksam på grund av det pågående politiska valideringsförfarandet, har det hittills inte inkommit några reaktioner från näringslivet, godkännandemyndigheterna, de tekniska tjänsterna eller arbetsmarknadens parter. Bestämmelserna i den bifogade akten bygger dock på motsvarande begäranden från medlemsstaterna och berörda parter. Det förväntas att de därför kommer att stödja det bifogade utkastet i de planerade diskussionerna under det första och andra kvartalet 2018, som sker parallellt med samråden mellan kommissionens tjänstegrenar.

2018/0142 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)I beskrivningarna av fordon av kategori T1 och T2 krävs det att läget tydliggörs för den axel som befinner sig närmast föraren för traktorer med vändbar förarplats och att metoden tydliggörs när det gäller beräkning av tyngdpunktens höjd. För att på ett korrekt och enhetligt sätt fastställa tyngdpunktens höjd för fordon av kategori T2, ska hänvisning göras till internationella normer som fastställer tyngdpunkten för en traktor.

(2)Genom förordning (EU) nr 167/2013 gavs kommissionen befogenhet att anta delegerade akter under en period på fem år som löper ut den 21 mars 2018. Eftersom det finns ett fortsatt behov av att uppdatera olika delar av typgodkännandeförfarandet enligt förordning (EU) nr 167/2013 och de akter som antagits i enlighet med den förordningen, framför allt av att anpassa den till den tekniska utvecklingen eller av att införa rättelser, bör tidsperioden för utövandet av delegering av befogenheter som fastställs i denna förordning utökas till att även omfatta möjlighet till ytterligare förlängningar genom tyst medgivande.

(3)Skäl 28 och artikel 76.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 3 hänvisar felaktigt till upphävandet av rådets direktiv 74/347/EEG 4 snarare än till upphävandet av direktiv 2008/2/EG 5 , som kodifierade det tidigare direktivet. Det är därför nödvändigt att rätta dessa hänvisningar i förordning (EU) nr 167/2013.

(4)I artikel 2.2 i förordning (EU) nr 167/2013 bör termen ”utbytbara maskiner” ersättas med termen ”utbytbara dragna utrustningar” för att säkerställa en korrekt och konsekvent användning av terminologin i hela förordningen.

(5) I artikel 12.3 i förordning (EU) nr 167/2013 krävs det felaktigt att importörerna behåller en kopia av intyget om överensstämmelse snarare än en kopia av ett typgodkännandeintyg för produkter som inte uppfyller kraven i den förordningen eller som utgör en allvarlig risk. Artikel 12.3 bör därför ändras så att den hänvisar till det korrekta dokumentet.

(6)I artikel 25.1 i förordning (EU) nr 167/2013 förekommer i vissa språkversioner ett fel, dock inte i den svenska språkversionen. Artikel 25.1 bör därför ändras till så att den hänvisar till den korrekta bilagan.

(7)Eftersom den här förordningen ändrar förordning (EU) nr 167/2013 utan att utvidga dess normativa innehåll, och eftersom målen för den här förordningen inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av dess omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(8)Förordning (EU) nr 167/2013 bör därför ändras och rättas i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) nr 167/2013

Förordning (EU) nr 167/2013 ska ändras på följande sätt:

(1) Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 2 ska följande mening läggas till:

”För traktorer med vändbar förarplats (vändbart säte och vändbar ratt) är den axel närmast föraren som är försedd med däck med den största diametern.”

b) I punkt 3 ska orden ”mätt från marken” ersättas med orden ”fastställd i enlighet med ISO-standarden 789–6: 1982 och mätt från marken”.

(2)Artikel 71.2 ska ersättas med följande:

”2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 17.5, 18.4, 19.6, 20.8, 27.6, 28.6, 45.4, 49.3, 53.12, 61 och 70 ska ges till kommissionen för en period av tio år från och med den 22 mars 2013. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med ytterligare perioder på fem år, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast den 22 juni 2022 och nio månader före utgången av varje påföljande period på fem år.”

Artikel 2

Rättelse av förordning (EU) nr 167/2013

Förordning (EU) nr 167/2013 ska rättas på följande sätt:

1.    Skäl 28 ska rättas på följande sätt:

a) Den andra strecksatsen ska utgå.

b) Följande strecksats ska införas efter den strecksats som avser Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG:

”– Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/2/EG av den 15 januari 2008 om siktfält och vindrutetorkare för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul(*),

___________________________________________________________________

(*) EUT L 24, 29.1.2008, s. 30.”

2.    I artikel 2.2 ska ordet ”maskiner” ersättas med orden ”dragna utrustningar”.

3.    I artikel 12.3 ska orden ”intyg om överensstämmelse” ersättas med ordet ”typgodkännandeintyg”.

4.    I artikel 25.1 ska led b ersättas med följande:

Ändringen berör inte den svenska språkversionen.

5.    Artikel 76.1 ska rättas på följande sätt:

a) Orden ”74/347/EEG” utgår.

b) Orden ”2008/2/EG” införs efter orden ”2000/25/EG”.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar    På rådets vägnar

Ordförande    Ordförande

(1)    Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG (EUT L 171, 9.7.2003, s. 1).
(2)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon (EUT L 60, 2.3.2013, s. 1).
(3)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon (EUT L 60, 2.3.2013, s. 1).
(4)    Rådets direktiv 74/347/EEG av den 25 juni 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfält och vindrutetorkare för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (EGT L 191, 15.7.1974, s. 5).
(5)    Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/2/EG av den 15 januari 2008 om siktfält och vindrutetorkare för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (EUT L 24, 29.1.2008, s. 30).