Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

27.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/3


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Rådets direktiv 89/686/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 113/03)

I enlighet med övergångsbestämmelsen i artikel 47 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (1) får medlemsstaterna inte förhindra att produkter som omfattas av och är förenliga med rådets direktiv 89/686/EEG (2) och som släppts ut på marknaden före den 21 april 2019 tillhandahålls på marknaden. I enlighet med detta fortsätter harmoniserade standarder, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i enlighet med direktiv 89/686/EEG och som förtecknas i kolumn 2 i detta meddelande från kommissionen, att ge presumtion om överensstämmelse endast med det direktivet och endast till och med den 20 april 2019. Denna presumtion om överensstämmelse i enlighet med direktiv 89/686/EEG upphör den 21 april 2019.

ESO (3)

(Beteckning och titel på standarden

(samt referensdokument)

Första offentliggörandet EGT/EUT

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge presumtion om överensstämmelse Anm.: 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 132:1998

Andningsskydd - Definitioner

4.6.1999

EN 132:1990

Anmärkning 2.1

30.6.1999

CEN

EN 133:2001

Andningsskydd - Klassifikation

10.8.2002

EN 133:1990

Anmärkning 2.1

10.8.2002

CEN

EN 134:1998

Andningsskydd - Terminologi för komponenter och detaljer

13.6.1998

EN 134:1990

Anmärkning 2.1

31.7.1998

CEN

EN 135:1998

Andningsskydd - Ordlista

4.6.1999

EN 135:1990

Anmärkning 2.1

30.6.1999

CEN

EN 136:1998

Andningsskydd - Helmasker - Fordringar, provning, märkning

13.6.1998

EN 136:1989

EN 136–10:1992

Anmärkning 2.1

31.7.1998

EN 136:1998/AC:2003

CEN

EN 137:2006

Andningsskydd – Bärbar tryckluftsapparat med öppet system och halvmask, enbart avsedd för användning med övertryck – Fordringar, provning, märkning

23.11.2007

EN 137:1993

Anmärkning 2.1

23.11.2007

CEN

EN 138:1994

Andningsskydd - Sugslangsapparat för helmask, halvmask eller bitmunstycke - Fordringar, provning, märkning

16.12.1994

CEN

EN 140:1998

Andningsskydd - Halv- och kvartsmasker - Fordringar, provning, märkning

6.11.1998

EN 140:1989

Anmärkning 2.1

31.3.1999

EN 140:1998/AC:1999

CEN

EN 142:2002

Andningsskydd - Bitmunstycksenheter - Fordringar, provning, märkning

10.4.2003

EN 142:1989

Anmärkning 2.1

10.4.2003

CEN

EN 143:2000

Andningsskydd - Partikelfilter - Fordringar, provning, märkning

24.1.2001

EN 143:1990

Anmärkning 2.1

24.1.2001

EN 143:2000/A1:2006

21.12.2006

Anmärkning 3

21.12.2006

EN 143:2000/AC:2005

CEN

EN 144-1:2000

Andningsskydd - Gasflaskventiler - Del 1: Flaskhalsgängor

24.1.2001

EN 144-1:1991

Anmärkning 2.1

24.1.2001

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004

Anmärkning 3

21.2.2004

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005

Anmärkning 3

31.12.2005

CEN

EN 144-2:1998

Andningsskydd - Gasflaskventiler - Del 2: Utlopp

4.6.1999

CEN

EN 144-3:2003

Andningsskydd - Gasflaskventiler - Del 3: Utlopp för dykgaserna Nitrox-blandningar och syrgas

21.2.2004

EN 144-3:2003/AC:2003

CEN

EN 145:1997

Andningsskydd - Bärbar andningsapparat med slutet system för komprimerad oxygen eller komprimerad oxygen/nitrogen - Fordringar, provning, märkning

19.2.1998

EN 145:1988

EN 145-2:1992

Anmärkning 2.1

28.2.1998

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001

Anmärkning 3

24.1.2001

CEN

EN 148-1:1999

Andningsskydd - Gängor för ansiktsmasker - Del 1: Anslutning med standardgänga

4.6.1999

EN 148-1:1987

Anmärkning 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-2:1999

Andningsskydd - Gängor för ansiktsmasker - Anslutning med centrumgänga

4.6.1999

EN 148-2:1987

Anmärkning 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-3:1999

Andningsskydd - Gängor för ansiktsmasker - Del 3: Anslutning med gänga M 45 × 3

4.6.1999

EN 148-3:1992

Anmärkning 2.1

31.8.1999

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Andningsskydd - Filtrerande halvmasker mot partiklar - Fordringar, provning, märkning

6.5.2010

EN 149:2001

Anmärkning 2.1

6.5.2010

CEN

EN 166:2001

Ögonskydd - Fordringar och specifikationer

10.8.2002

EN 166:1995

Anmärkning 2.1

10.8.2002

CEN

EN 167:2001

Ögonskydd - Optiska provningsmetoder

10.8.2002

EN 167:1995

Anmärkning 2.1

10.8.2002

CEN

EN 168:2001

Ögonskydd - Icke-optiska provningsmetoder

10.8.2002

EN 168:1995

Anmärkning 2.1

10.8.2002

CEN

EN 169:2002

Ögonskydd - Filter vid svetsning och besläktade förfaranden - Fordringar på transmittans

28.8.2003

EN 169:1992

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 170:2002

Ögonskydd - Filter mot ultraviolett strålning - Fordringar på transmittans

28.8.2003

EN 170:1992

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 171:2002

Ögonskydd - Filter mot infraröd strålning - Fordringar på transmittans

10.4.2003

EN 171:1992

Anmärkning 2.1

10.4.2003

CEN

EN 172:1994

Ögonskydd - Solglasögon för yrkesarbete

15.5.1996

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002

Anmärkning 3

10.8.2002

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000

Anmärkning 3

31.10.2000

CEN

EN 174:2001

Ögonskydd - Skidglasögon för utförsåkning

21.12.2001

EN 174:1996

Anmärkning 2.1

21.12.2001

CEN

EN 175:1997

Personligt skydd - Ögon- och ansiktsskydd vid svetsning och likartatarbete

19.2.1998

CEN

EN 207:2017

Ögonskydd - Filter mot laserstrålning

13.10.2017

EN 207:2009

Anmärkning 2.1

30.10.2017

CEN

EN 208:2009

Ögonskydd - Filter för användning under justering av lasrar och lasersystem

6.5.2010

EN 208:1998

Anmärkning 2.1

30.6.2010

CEN

EN 250:2014

Andningsskydd - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system för dykning - Fordringar, provning, märkning

12.12.2014

EN 250:2000

Anmärkning 2.1

31.12.2014

CEN

EN 269:1994

Andningsskydd - Fläktassisterad sugslangsapparat med huva - Fordringar, provning, märkning

16.12.1994

CEN

Detta är det första offentliggörandet

Detta är det första offentliggörandet

EN 342:2004

Anmärkning 2.1

31.5.2018

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Skyddskläder - Skydd mot dåligt väder

8.3.2008

EN 343:2003

Anmärkning 2.1

8.3.2008

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

CEN

EN 348:1992

Skyddskläder - Provningsmetod: Bestämning av materials motstånd vid påverkan av små stänk av smält metall

23.12.1993

EN 348:1992/AC:1993

CEN

EN 352-1:2002

Hörselskydd - Allmänna fordringar - Del 1: Kåpor

28.8.2003

EN 352-1:1993

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-2:2002

Hörselskydd - Allmänna fordringar - Del 2: Proppar

28.8.2003

EN 352-2:1993

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-3:2002

Hörselskydd - Allmänna fordringar - Del 3: Kåpor monterade på industrihjälm

28.8.2003

EN 352-3:1996

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-4:2001

Hörselskydd - Fordringar och provning - Del 4: Nivåberoende kåpor

10.8.2002

EN 352-4:2001/A1:2005

19.4.2006

Anmärkning 3

30.4.2006

CEN

EN 352-5:2002

Hörselskydd - Fordringar och provning - Del 5: Kåpor med aktiv bullerdämpning

28.8.2003

EN 352-5:2002/A1:2005

6.5.2010

Anmärkning 3

6.5.2010

CEN

EN 352-6:2002

Hörselskydd - Fordringar och provning - Del 6: Kåpor med elektrisk ljudingång

28.8.2003

CEN

EN 352-7:2002

Hörselskydd - Fordringar och provning - Del 7: Nivåberoende proppar

28.8.2003

CEN

EN 352-8:2008

Hörselskydd - Säkerhetskrav och provning - Del 8: Kåpor med ljudåtergivning för underhållningsändamål

28.1.2009

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Personlig fallskyddsutrustning - Styrt glidlås på förankringslina eller skena - Del 1: Styrt glidlås på fast förankringslina eller skena

Detta är det första offentliggörandet

EN 353-1:2014

Anmärkning 2.1

30.6.2018

CEN

EN 353-2:2002

Personlig fallskyddutrustning - Styrt glidlås på flexibel förankringslina

28.8.2003

EN 353-2:1992

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 354:2010

Personlig fallskyddsutrustning - Kopplingslinor

9.7.2011

EN 354:2002

Anmärkning 2.1

9.7.2011

CEN

EN 355:2002

Personlig fallskyddsutrustning - Falldämpare

28.8.2003

EN 355:1992

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 358:1999

Personlig skyddsutrustning med stödjande och fallhindrande funktion - Stödbälten och fallhindrande kopplingslinor för stödutrustning

21.12.2001

EN 358:1992

Anmärkning 2.1

21.12.2001

CEN

EN 360:2002

Personlig fallskyddsutrustning - Säkerhetsblock

28.8.2003

EN 360:1992

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 361:2002

Personlig fallskyddsutrustning - Helselar

28.8.2003

EN 361:1992

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 362:2004

Personlig fallskyddsutrustning - Kopplingsanordningar

6.10.2005

EN 362:1992

Anmärkning 2.1

6.10.2005

CEN

EN 363:2008

Personlig fallskyddsutrustning - Fallskyddssystem

20.6.2008

EN 363:2002

Anmärkning 2.1

31.8.2008

CEN

EN 364:1992

Personlig fallskyddsutrustning - Provningsmetoder

23.12.1993

EN 364:1992/AC:1993

CEN

EN 365:2004

Personlig fallskyddsutrustning - Allmänna fordringar för bruksanvisningar, användning, underhåll, periodisk kontroll, reparation, märkning och förpackning

6.10.2005

EN 365:1992

Anmärkning 2.1

6.10.2005

EN 365:2004/AC:2006

CEN

EN ISO 374-1:2016

Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 1: Terminologi och fordringar på prestanda (ISO 374-1:2016)

12.4.2017

EN 374-1:2003

Anmärkning 2.1

31.5.2017

CEN

EN 374-2:2003

Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 2: Bestämning av motstånd mot penetration

6.10.2005

EN 374-2:1994

Anmärkning 2.1

6.10.2005

CEN

EN 374-3:2003

Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 3: Bestämning av motstånd mot permeation av kemikalier

6.10.2005

EN 374-3:1994

Anmärkning 2.1

6.10.2005

EN 374-3:2003/AC:2006

CEN

EN 374-4:2013

Skyddskläder - Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 4: Bestämning av motstånd mot degradation av kemikalier

11.4.2014

CEN

EN ISO 374-5:2016

Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 5: Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer (ISO 374-5:2016)

12.4.2017

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Ögonskydd - Automatiska svetsfilter

6.5.2010

EN 379:2003

Anmärkning 2.1

6.5.2010

CEN

EN 381-1:1993

Skyddskläder för användare av handhållna kedjesågar - Del 1: Provningsutrustning för provning av motstånd mot genomsågning med kedjesåg

23.12.1993

CEN

EN 381-2:1995

Sågningsskydd - Del 2: Provningsmetoder för benskydd

12.1.1996

CEN

EN 381-3:1996

Sågningsskydd - Del 3: Provningsmetoder för skyddskodon

10.10.1996

CEN

EN 381-4:1999

Sågningsskydd - Del 4: Provningsmetoder för handskar till skydd mot kedjesåg

16.3.2000

CEN

EN 381-5:1995

Sågningsskydd - Del 5: Fordringar för benskydd

12.1.1996

CEN

EN 381-7:1999

Sågningsskydd - Del 7: Fordringar för handskar till skydd mot kedjesåg

16.3.2000

CEN

EN 381-8:1997

Skyddskläder för användare av handhållna kedjesågar - Del 8: Provningsmetoder för damasker till skydd mot kedjesåg

18.10.1997

CEN

EN 381-9:1997

Skyddskläder för användare av handhållna kedjesågar - Del 9: Fordringar för damasker till skydd mot kedjesåg

18.10.1997

CEN

EN 381-10:2002

Sågningsskydd - Del 10: Provningsmetoder för skydd för överkroppen

28.8.2003

CEN

EN 381-11:2002

Sågningsskydd - Del 11: Fordringar för skydd för överkroppen

28.8.2003

CEN

EN 388:2016

Skyddshandskar mot mekaniska risker

12.4.2017

EN 388:2003

Anmärkning 2.1

31.5.2017

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Industrihjälmar

20.12.2012

EN 397:2012

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 402:2003

Andningsskydd, flyktutrustning - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system med helmask eller bitmunstycksenhet - Fordringar, provning, märkning

21.2.2004

EN 402:1993

Anmärkning 2.1

21.2.2004

CEN

EN 403:2004

Andningsskydd - Flyktfilterskydd med huva vid brand - Fordringar, provning, märkning

6.10.2005

EN 403:1993

Anmärkning 2.1

6.10.2005

CEN

EN 404:2005

Andningsskydd - Flyktfilter - Fordringar, provning, märkning

6.10.2005

EN 404:1993

Anmärkning 2.1

2.12.2005

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Andningsskydd - Filtrerande halvmasker med ventiler mot gaser eller gaser och partiklar - Fordringar, provning, märkning

6.5.2010

EN 405:2001

Anmärkning 2.1

6.5.2010

CEN

EN 407:2004

Skyddshandskar mot termiska risker (hetta och/eller brand)

6.10.2005

EN 407:1994

Anmärkning 2.1

6.10.2005

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder

6.5.2010

EN 420:2003

Anmärkning 2.1

31.5.2010

CEN

EN 421:2010

Skyddshandskar mot joniserande strålning och radioaktiv kontamination

9.7.2011

EN 421:1994

Anmärkning 2.1

9.7.2011

CEN

EN 443:2008

Skyddshjälmar för brandmän vid brandsläckning i byggnader och andra konstruktioner

20.6.2008

EN 443:1997

Anmärkning 2.1

31.8.2008

CEN

EN 458:2004

Hörselskydd - Rekommendationer för val, användning, skötsel och underhåll - Vägledande dokument

6.10.2005

EN 458:1993

Anmärkning 2.1

6.10.2005

CEN

EN 464:1994

yddskläder - Skydd mot kemikalier i vätske- och gasform, inklusive vätskeaerosoler och fasta partiklar - Provningsmetod: Bestämning av täthet hos gastäta dräkter (trycktäthetsprovning)

16.12.1994

CEN

EN 469:2005

Skyddskläder för brandmän - Metoder för laboratorie-provning och funktionskrav för skyddskläder vid brandbekämpning

19.4.2006

EN 469:1995

Anmärkning 2.1

30.6.2006

EN 469:2005/AC:2006

EN 469:2005/A1:2006

23.11.2007

Anmärkning 3

23.11.2007

CEN

EN 510:1993

Specifikation för skyddskläder som används där risk föreligger att fastna i rörliga delar

16.12.1994

CEN

EN 511:2006

Skyddshandskar mot kyla

21.12.2006

EN 511:1994

Anmärkning 2.1

21.12.2006

CEN

EN 530:2010

Nötningshållfasthet hos material för skyddskläder - Provningsmetoder

9.7.2011

EN 530:1994

Anmärkning 2.1

9.7.2011

CEN

EN 564:2014

Klätterutrustning - Repsnöre - Säkerhetskrav och provningsmetoder

11.12.2015

EN 564:2006

Anmärkning 2.1

31.1.2016

CEN

EN 565:2017

Klätterutrustning - Band - Säkerhetskrav och provningsmetoder

15.12.2017

EN 565:2006

Anmärkning 2.1

28.2.2018

CEN

EN 566:2017

Klätterutrustning - Slingor - Säkerhetskrav och provningsmetoder

13.10.2017

EN 566:2006

Anmärkning 2.1

30.10.2017

CEN

EN 567:2013

Klätterutrustning - Repklämmor - Säkerhetskrav och provningsmetoder

28.6.2013

EN 567:1997

Anmärkning 2.1

30.9.2013

CEN

EN 568:2015

Klätterutrustning - Issäkringar - Säkerhetskrav och provningsmetoder

9.9.2016

EN 568:2007

Anmärkning 2.1

9.9.2016

CEN

EN 569:2007

Klätterutrustning - Bultar - Säkerhetskrav och provningsmetoder

8.3.2008

EN 569:1997

Anmärkning 2.1

8.3.2008

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Skyddshandskar för brandmän

20.6.2008

EN 659:2003

Anmärkning 2.1

30.9.2008

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

CEN

EN 795:2012

Personlig fallskyddsutrustning - Förankringsutrustning

11.12.2015

EN 795:1996

Anmärkning 2.1

9.9.2016

Varning: Detta offentliggörande avser inte utrustning enligt följande:

Typ A (förankringsutrustning med en eller flera fasta förankringspunkter och behov av byggnadsförankringar eller fästelement för förankring i byggnaden) som avses i punkterna 3.2.1, 4.4.1 och 5.3;

Typ C (förankringsutrustning som använder horisontella flexibla förankringslinjer) som avses i punkterna 3.2.3, 4.4.3 och 5.5;

Typ D (förankringsutrustning som använder horisontella stela förankringslinjer) som avses i punkterna 3.2.4, 4.4.4 och 5.6;

Varje kombination av ovanstående.

För typerna A, C och D gäller detta offentliggörande inte punkterna 4.5, 5.2.2, 6, 7 eller bilaga A eller bilaga ZA.

Ovannämnda utrustning får således inte presumeras överensstämma med bestämmelserna i direktiv 89/686/EEG eftersom den inte betraktas som personlig skyddsutrustning.

CEN

EN 812:2012

Stötskyddsmössor

20.12.2012

EN 812:1997

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 813:2008

Personlig skyddsutrustning med fallhindrande funktion - Sittselar

28.1.2009

EN 813:1997

Anmärkning 2.1

28.2.2009

CEN

EN 863:1995

Skyddskläder - Mekaniska egenskaper - Provningsmetod: Motstånd mot punktering

15.5.1996

CEN

EN 892:2012+A1:2016

Utrustning för bergsklättring - Dynamiska klätterrep - Säkerhetskrav och provningsmetoder

12.4.2017

EN 892:2012

Anmärkning 2.1

31.5.2017

CEN

EN 893:2010

Klätterutrustning - Isbroddar - Säkerhetskrav och provningsmetoder

9.7.2011

EN 893:1999

Anmärkning 2.1

9.7.2011

CEN

EN 943-1:2015

Skyddskläder för användning mot kemikalier i fast form, vätske- och gasform inklusive vätskeaerosoler och fasta luftburna partiklar - Del 1: Prestandakrav för ventilerade och ej ventilerade ”gastäta” (Typ 1) skyddskläder

9.9.2016

EN 943-1:2002

Anmärkning 2.1

9.9.2016

CEN

EN 943-2:2002

Skyddskläder mot kemikalier i vätske- och gasform inklusive vätskeaerosoler och fasta partiklar - Del 2: Funktionskrav för gastäta (Typ 1) skyddsdräkter för insatsstyrkor

10.8.2002

CEN

EN 958:2017

Klätterutrustning - Falldämpande system för användning vid klättring på klätterstigar (via ferrata) - Säkerhetskrav och provningsmetoder

13.10.2017

EN 958:2006+A1:2010

Anmärkning 2.1

13.10.2017

CEN

EN 960:2006

Modellhuvud för provning av skyddshjälmar

21.12.2006

EN 960:1994

Anmärkning 2.1

31.12.2006

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Luftsporthjälmar

20.12.2012

EN 966:2012

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1073-1:1998

Skyddskläder - Skydd mot hetta och flamma - Provningsmetod: Bestämning av kontaktvärmegenomgång genom skyddskläder eller deras material

6.11.1998

CEN

EN 1073-2:2002

Skyddskläder mot radioaktiva föroreningar - Del 2: Fordringar och provningsmetoder för icke ventilerade skyddskläder mot radioaktiva föreningar i partikelform

28.8.2003

CEN

EN 1077:2007

Skidhjälmar och snowboardhjälmar

8.3.2008

EN 1077:1996

Anmärkning 2.1

8.3.2008

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Hjälmar för cyklister, skateboard- och rullskridskoåkare

20.12.2012

EN 1078:2012

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1080:2013

Småbarnshjälmar

28.6.2013

EN 1080:1997

Anmärkning 2.1

31.8.2013

CEN

EN 1082-1:1996

Skyddskläder - Handskar och armskydd mot skär och stick av handhållna knivar - Del 1: Brynjehandskar och armskydd

14.6.1997

CEN

EN 1082-2:2000

Skyddskläder - Handskar och armskydd mot skär och stick av handhållna knivar - Del 2: Handskar och armskydd av andra material än ringbrynjor

21.12.2001

CEN

EN 1082-3:2000

Skyddskläder - Handskar och armskydd mot skär och stick av handhållna knivar - Del 3: Stöt- och skärprovning av tyg, läder och andra material

21.12.2001

CEN

EN 1146:2005

Andningsskydd, flyktutrustning - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system, med huva för utrymning - Fordringar, provning, märkning

19.4.2006

EN 1146:1997

Anmärkning 2.1

30.4.2006

CEN

EN 1149-1:2006

Skyddskläder – Elektrostatiska egenskaper - Del 1: Provningsmetoder och fordringar av ytresistivitet

21.12.2006

EN 1149-1:1995

Anmärkning 2.1

31.12.2006

CEN

EN 1149-2:1997

Skyddskläder - Elektrostatiska egenskaper - Del 2: Provningsmetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material (vertikal resistans)

19.2.1998

CEN

EN 1149-3:2004

Skyddskläder - Elektrostatiska egenskaper - Del 3: Provningsmetoder för mätning av avklingningstid

6.10.2005

CEN

EN 1149-5:2008

Skyddskläder - Elektrostatiska egenskaper - Del 5: Fordringar på design och ingående material

20.6.2008

CEN

EN 1150:1999

Skyddskläder - Kläder med god synbarhet för icke yrkesmässigt bruk - Provningsmetoder och fordringar

4.6.1999

CEN

EN 1385:2012

Kanothjälmar

20.12.2012

EN 1385:1997

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1486:2007

Skyddskläder för brandmän - Provningsmetoder och fordringar för värmereflekterande kläder för speciell brandbekämpning

8.3.2008

EN 1486:1996

Anmärkning 2.1

30.4.2008

CEN

EN 1497:2007

Personlig fallskyddsutrustning - Räddningsselar

8.3.2008

CEN

EN 1621-1:2012

Skyddskläder mot mekaniska stötar för motorcyklister - Del 1: Fodringar och provningsmetoder för stötskydd

13.3.2013

EN 1621-1:1997

Anmärkning 2.1

30.6.2013

CEN

EN 1621-2:2014

Skyddskläder mot mekanisk påverkan för motorcyklister - Del 2: Ryggskydd - Krav och provningsmetoder

12.12.2014

EN 1621-2:2003

Anmärkning 2.1

31.12.2014

CEN

EN 1731:2006

Personlig skyddsutrustning - Ögon- och ansiktskydd av nättyp

23.11.2007

EN 1731:1997

Anmärkning 2.1

23.11.2007

CEN

EN 1809:2014+A1:2016

Dykutrustning - Avvägningsvästar - Funktions- och säkerhetskrav, provningsmetoder

9.9.2016

EN 1809:2014

Anmärkning 2.1

30.9.2016

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Andningsskydd - Halvmasker med inandningsventiler och med separata filter mot gaser eller gaser och partiklar eller enbart partiklar - Fordringar, provning, märkning

6.5.2010

EN 1827:1999

Anmärkning 2.1

6.5.2010

CEN

EN 1868:1997

Personlig fallskyddsutrustning - Ordlista

18.10.1997

CEN

EN 1891:1998

Personlig fallskyddsutrustning - Statiska kärnmantelrep

6.11.1998

CEN

EN 1938:2010

Ögonskydd - Skyddsglasögon för motorcykel- och mopedförare

9.7.2011

EN 1938:1998

Anmärkning 2.1

9.7.2011

CEN

EN ISO 4869-2:1995

Akustik - Hörselskydd - Del 2: Uppskattning av effekt A-vägd ljudtrycksnivå vid användning av hörselskydd (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

CEN

EN ISO 4869-3:2007

Akustik - Hörselskydd - Del 3: Mätning av insättningsdämpning för hörselskydd av kåptyp med användning av akustisk testfixtur (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008

EN 24869-3:1993

Anmärkning 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 6529:2001

Skyddskläder - Skydd mot kemikalier - Bestämning av motstånd mot permeation av vätskor och gaser hos material för skyddskläder (ISO 6529:2001)

6.10.2005

EN 369:1993

Anmärkning 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6530:2005

Skyddskläder - Skydd mot kemikalier i vätskeform - Provningsmetod för bestämning av motstånd mot penetration av vätskor hos material för skyddskläder (ISO 6530:2005)

6.10.2005

EN 368:1992

Anmärkning 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6942:2002

Skyddskläder - Skydd mot hetta och brand - Provningsmetod: Utvärdering av material och materialkombinationer som exponeras för en källa med strålningsvärme (ISO 6942:2002)

28.8.2003

EN 366:1993

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 9151:2016

Skyddskläder - Skydd mot hetta och flamma - Bestämning av värmegenomgång vid påverkan av flamma (ISO 9151:2016, rättad version 2017-03)

12.4.2017

EN 367:1992

Anmärkning 2.1

30.6.2017

CEN

EN ISO 9185:2007

Skyddskläder - Bedömning av motstånd hos material vid stänk av smält metall (ISO 9185:2007)

8.3.2008

EN 373:1993

Anmärkning 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 10256:2003

Huvud- och ansiktsskydd för ishockeyspelare (ISO 10256:2003)

6.10.2005

EN 967:1996

Anmärkning 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 10819:2013

Vibration och stöt - Hand-armvibrationer - Metod att mäta och bedöma vibrationsöverföring hos handskar till handflatan (ISO 10819:2013)

13.12.2013

EN ISO 10819:1996

Anmärkning 2.1

13.12.2013

CEN

EN ISO 10862:2009

Båtar - Snabbutlösningssystem för trapetssele (ISO 10862:2009)

6.5.2010

CEN

EN ISO 11611:2015

Skyddskläder för användning vid svetsarbete eller likartat arbete (ISO 11611:2015)

11.12.2015

EN ISO 11611:2007

Anmärkning 2.1

31.1.2016

CEN

EN ISO 11612:2015

Skyddskläder - Kläder till skydd mot hetta och flamma - Lägsta prestandakrav (ISO 11612:2015)

11.12.2015

EN ISO 11612:2008

Anmärkning 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12021:2014

Andningsskydd - Komprimerade gaser för andningsapparater

12.12.2014

CEN

EN 12083:1998

Andningsskydd - Filter ej monterade på mask - Partikelfilter, gasfilter och kombinerade filter - Fordringar, provning, märkning

4.7.2000

EN 12083:1998/AC:2000

CEN

EN ISO 12127-1:2015

Skyddskläder mot hetta och flamma - Bestämning av kontaktvärmetransmission genom skyddskläder eller ingående material - Del 1: Kontaktvärme som produceras genom upphettad cylinder (ISO 12127-1:2015)

9.9.2016

EN 702:1994

Anmärkning 2.1

9.9.2016

CEN

EN ISO 12127-2:2007

Kläder till skydd mot hetta och flammor - Bestämning av kontaktvärmetransmission genom skyddskläder eller ingående material - Del 2: Kontaktvärme alstrad genom fallande cylinder (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008

CEN

EN 12270:2013

Klätterutrustning - Kilar - Säkerhetskrav och provningsmetoder

11.4.2014

EN 12270:1998

Anmärkning 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12275:2013

Klätterutrustning - Karbinhakar - Säkerhetskrav och provningsmetoder

13.12.2013

EN 12275:1998

Anmärkning 2.1

13.12.2013

CEN

EN 12276:2013

Klätterutrustning - Fläns - Säkerhetskrav och provningsmetoder

11.4.2014

EN 12276:1998

Anmärkning 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12277:2015

Klätterutrustning - Säkerhetsselar - Säkerhetskrav och provningsmetoder

12.4.2017

EN 12277:2007

Anmärkning 2.1

31.5.2017

CEN

EN 12278:2007

Klätterutrustning - Block - Säkerhetskrav och provningsmetoder

23.11.2007

EN 12278:1998

Anmärkning 2.1

30.11.2007

CEN

EN ISO 12311:2013

Personlig skyddsutrustning - Provningsmetoder för solglasögon och liknande utrustning (ISO 12311:2013, rättad version 2014-08-15)

13.12.2013

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Ögonskydd - Solglasögon och relaterade produkter - Del 1: Solglasögon för allmänt bruk (ISO 12312–1:2013)

13.12.2013

EN 1836:2005+A1:2007

Anmärkning 2.3

28.2.2015

EN ISO 12312–1:2013/A1:2015

15.12.2017

Anmärkning 3

15.12.2017

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Ögonskydd - Solglasögon och relaterade produkter - Del 2: Filter vid direkt iakttagelse av solen (ISO 12312-2:2015)

11.12.2015

CEN

EN ISO 12401:2009

Båtar - Säkerhetssele och säkerhetslina - Säkerhetskrav och provningsmetoder (ISO 12401:2009)

6.5.2010

EN 1095:1998

Anmärkning 2.1

6.5.2010

CEN

EN ISO 12402-2:2006

Flytvästar - del 2: Räddningsvästar, klass 275 - Säkerhetskrav (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006

EN 399:1993

Anmärkning 2.1

31.3.2007

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

9.7.2011

Anmärkning 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-3:2006

Flytvästar - Del 3: Flytvästar, klass 150 - Säkerhetskrav (ISO 12402-3:2006)

21.12.2006

EN 396:1993

Anmärkning 2.1

31.3.2007

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

9.7.2011

Anmärkning 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-4:2006

Flytvästar - del 4: Flytvästar, klass 100 - Säkerhetskrav (ISO 12402-4:2006)

21.12.2006

EN 395:1993

Anmärkning 2.1

31.3.2007

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

9.7.2011

Anmärkning 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Flytvästar - Del 5: Flythjälpmedel, klass 50 - Säkerhetskrav (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006

EN 393:1993

Anmärkning 2.1

31.3.2007

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

9.7.2011

Anmärkning 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Flytvästar - Räddningsvästar - Del 6: Flytvästar och flytplagg för speciella ändamål - Säkerhetskrav och provningsmetoder (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

9.7.2011

Anmärkning 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Flytvästar - Del 8: Tillbehör - Säkerhetskrav och provningsmetoder (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006

EN 394:1993

Anmärkning 2.1

31.8.2006

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

11.11.2011

Anmärkning 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-9:2006

Flytvästar - Räddningsvästar - Del 9: Provningsmetoder för klasserna A - F (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

EN ISO 12402–9:2006/A1:2011

11.11.2011

Anmärkning 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-10:2006

Flytvästar - Räddningsvästar - Del 10: Material och beståndsdelar - Säkerhetskrav och nya provningsmetoder (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006

CEN

EN 12477:2001

Skyddshandskar för svetsare

10.8.2002

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005

Anmärkning 3

31.12.2005

CEN

EN 12492:2012

Klätterutrustning - Klätterhjälmar - Säkerhetskrav och provningsmetoder

20.12.2012

EN 12492:2000

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 12628:1999

Dykutrustning - Kombinerade flyt- och räddningsanordningar - Funktions- och säkerhetskrav, provningsmetoder

4.7.2000

EN 12628:1999/AC:2000

CEN

EN 12841:2006

Personlig fallskyddsutrustning – System för reparbete

21.12.2006

CEN

EN 12941:1998

Andningsskydd - Fläktassisterade filterskydd med hjälp eller huva - Fordringar, provning, märkning

4.6.1999

EN 146:1991

Anmärkning 2.1

4.6.1999

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005

Anmärkning 3

6.10.2005

EN 12941:1998/A2:2008

5.6.2009

Anmärkning 3

5.6.2009

CEN

EN 12942:1998

Andningsskydd - Fläktassisterade filterskydd med helmasker, halvmasker eller kvartsmasker - Fordringar, provning, märkning

4.6.1999

EN 147:1991

Anmärkning 2.1

4.6.1999

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003

Anmärkning 3

28.8.2003

EN 12942:1998/A2:2008

5.6.2009

Anmärkning 3

5.6.2009

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Skyddskläder för kemikalier i vätskeform - Prestandakrav för kemisk skyddsdräkt med begränsad skyddsfunktion mot kemikalier i vätskeform (Typ 6 och Typ PB [6] utrustning)

6.5.2010

EN 13034:2005

Anmärkning 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13061:2009

Skyddskläder - Benskydd för fotbollsspelare - Fodringar och provningsmetoder

6.5.2010

EN 13061:2001

Anmärkning 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13087-1:2000

Skyddshjälmar - Provningsmetoder - Del 1: Provningsbetingelser och konditionering

10.8.2002

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002

Anmärkning 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-2:2012

Skyddshjälmar - Provningsmetoder - Del 2: Stötdämpande förmåga

20.12.2012

EN 13087-2:2000

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-3:2000

Skyddshjälmar - Provningsmetoder - Del 3: Motstånd mot penetration

10.8.2002

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002

Anmärkning 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-4:2012

Skyddshjälmar - Provningsmetoder - Del 4: Fastspänningens effektivitet

20.12.2012

EN 13087-4:2000

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-5:2012

Skyddshjälmar - Provningsmetoder - Del 5: Hakbandets hållfasthet

20.12.2012

EN 13087-5:2000

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-6:2012

Skyddshjälmar - Provningsmetoder - Del 6: Synfält

20.12.2012

EN 13087-6:2000

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-7:2000

Skyddshjälmar - Provningsmetoder - Del 7: Flamhärdighet

10.8.2002

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002

Anmärkning 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-8:2000

Skyddshjälmar - Provningsmetoder - Del 8: Elektriska egenskaper

21.12.2001

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005

Anmärkning 3

6.10.2005

CEN

EN 13087-10:2012

Skyddshjälmar - Provningsmetoder - Del 10: Motstånd mot strålningsvärme

20.12.2012

EN 13087-10:2000

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13089:2011

Klätterutrustning - Isverktyg - Säkerhetskrav och provningsmetoder

9.7.2011

CEN

EN 13138-1:2008

Flythjälpmedel för simutbildning - Del 1: Flythjälpmedel att bäras på kroppen - Säkerhetskrav och provningsmetoder

5.6.2009

EN 13138-1:2003

Anmärkning 2.1

5.6.2009

CEN

EN 13158:2009

Skyddskläder - Skyddsjacka, kropps- och axelskydd för ridning: För ryttare, kuskar och personal som arbetar med hästar - Krav och provningsmetoder

6.5.2010

EN 13158:2000

Anmärkning 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13178:2000

Ögonskydd - Ögon- och ansiktsskydd för snöskoteråkare

21.12.2001

CEN

EN 13274-1:2001

Andningsskydd - Testmetoder - Del 1: Bestämning av inläckage och totalt inläckage

21.12.2001

CEN

EN 13274-2:2001

Andningsskydd - Testmetoder - Del 2: Praktisk provning

21.12.2001

CEN

EN 13274-3:2001

Andningsskydd - Testmetoder - Del 3: Bestämning av andningsmotstånd

10.8.2002

CEN

EN 13274-4:2001

Andningsskydd - Testmetoder - Del 4: Flamtester

10.8.2002

CEN

EN 13274-5:2001

Andningsskydd - Testmetoder - Del 5: Klimatvillkor

21.12.2001

CEN

EN 13274-6:2001

Andningsskydd - Testmetoder - Del 6: Bestämning av koldioxidhalten i inandningsluft

10.8.2002

CEN

EN 13274-7:2008

Andningsskydd - Testmetoder - Del 7: Bestämning av penetration av partikelfilter

20.6.2008

EN 13274-7:2002

Anmärkning 2.1

31.7.2008

CEN

EN 13274-8:2002

Andningsskydd - Testmetoder - Del 8: Bestämning av igensättning med damm på partikelfilter

28.8.2003

CEN

EN 13277-1:2000

Skyddsutrustning för kampsporter - Del 1: Allmänna krav och provningsmetoder

24.2.2001

CEN

EN 13277-2:2000

Skyddsutrustning för kampsporter - Del 2: Tilläggskrav och provningsmetoder för vrist-, knä- och underarmsskydd

24.2.2001

CEN

EN 13277-3:2013

Skyddsutrustning för kampsporter - Del 3: Tilläggskrav och provningsmetoder för bålskydd

11.4.2014

EN 13277-3:2000

Anmärkning 2.1

30.6.2014

CEN

EN 13277-4:2001

Skyddsutrustning för kampsporter - Del 4: Tilläggskrav och provningsmetoder för huvudskydd

10.8.2002

EN 13277-4:2001/A1:2007

23.11.2007

Anmärkning 3

31.12.2007

CEN

EN 13277-5:2002

Skyddsutrustning för kampsporter - Del 5: Tilläggskrav och provningsmetoder för genital- och kroppsskydd

10.8.2002

CEN

EN 13277-6:2003

Personlig skyddsutrustning för kampsporter - Del 6: Tilläggskrav och provningsmetoder för bröstskydd för kvinnor

21.2.2004

CEN

EN 13277-7:2009

Personlig skyddsutrustning för kampsporter - Del 7: Tilläggskrav och provningsmetoder för hand- och fotskydd

6.5.2010

CEN

EN 13277-8:2017

Skyddsutrustning för kampsport - Del 8: Tilläggskrav och provningsmetoder för ansiktsmask för karate

Detta är det första offentliggörandet

CEN

EN ISO 13287:2012

Personlig skyddsutrustning - Skodon - Provningsmetod för bestämning av halkskydd (ISO 13287:2012)

13.3.2013

EN ISO 13287:2007

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13356:2001

Personreflexer med god synbarhet för icke yrkesmässigt bruk - Provningsmetoder och fordringar

21.12.2001

CEN

EN 13484:2012

Rodelhjälmar

20.12.2012

EN 13484:2001

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 13506-1:2017

Skyddskläder mot hetta och flamma - Del 1: Provningsmetoder för plagg - Förutsägelse av brännskador med hjälp av en instrumenterad docka (ISO 13506-1:2017)

15.12.2017

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Krav och testmetoder för hand-, arm-, bröst-, buk-, ben-, fot- och underlivsskydd för landhockeymålvakter samt benskydd för utespelare

23.11.2007

EN 13546:2002

Anmärkning 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Kroppsskydd - Hand-, arm-, buk-, ben-, underlivs- och ansiktsskydd för fäktare - Fordringar och testmetoder

23.11.2007

EN 13567:2002

Anmärkning 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13594:2015

Skyddshandskar för motorcyklister - Fordringar och provningsmetoder

11.12.2015

EN 13594:2002

Anmärkning 2.1

31.8.2017

CEN

EN 13595-1:2002

Skyddskläder för professionella motorcyklister - Jacka, byxor och hel eller delad dräkt - Del 1: Allmänna krav

28.8.2003

CEN

EN 13595-2:2002

Skyddskläder för professionella motorcyklister - Jacka, byxor och hel eller delad dräkt - Del 2: Provningsmetoder för slitmotstånd

28.8.2003

CEN

EN 13595-3:2002

Skyddskläder för professionella motorcyklister - Jacka, byxor och hel eller delad dräkt - Del 3: Provningsmetoder för bestämning av sprickmotstånd

28.8.2003

CEN

EN 13595-4:2002

Skyddskläder för professionella motorcyklister - Jacka, byxor och hel eller delad dräkt - Del 4: Provningsmetoder för skärmotstånd

28.8.2003

CEN

EN 13634:2017

Personlig skyddsutrustning - Skyddsskor för motorcyklister - Krav och provningsmetoder

Detta är det första offentliggörandet

EN 13634:2010

Anmärkning 2.1

30.6.2018

CEN

EN ISO 13688:2013

Skyddskläder - Allmänna fordringar (ISO 13688:2013)

13.12.2013

EN 340:2003

Anmärkning 2.1

31.1.2014

CEN

EN 13781:2012

Skyddshjälmar för passagerare och förare av terrängskotrar och bobsleighs

20.12.2012

EN 13781:2001

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13794:2002

Andningsskydd - Bärbar flyktapparat med slutet system - Fordringar, provning, märkning

28.8.2003

EN 400:1993

EN 401:1993

EN 1061:1996

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 13819-1:2002

Hörselskydd - Provning - Del 1: Fysikaliska provningsmetoder

28.8.2003

CEN

EN 13819-2:2002

Hörselskydd - Provning - Del 2: Akustiska provningsmetoder

28.8.2003

CEN

EN 13832-1:2006

Skyddsskor - Skydd mot kemikalier - Del 1: Terminologi och provningsmetoder

21.12.2006

CEN

EN 13832-2:2006

Skyddsskor - Skydd mot kemikalier - Del 2: Krav för beständighet mot kemikalier

21.12.2006

CEN

EN 13832–3:2006

Skyddsskor - Skydd mot kemikalier - Del 3: Särskilt höga krav för beständighet mot kemikalier

21.12.2006

CEN

EN 13911:2017

Skyddskläder för brandmän - Fordringar och provningsmetoder för huvor för brandmän

15.12.2017

EN 13911:2004

Anmärkning 2.1

28.2.2018

CEN

EN 13921:2007

Personlig skyddsutrustning - Ergonomiska principer

23.11.2007

CEN

EN 13949:2003

Andningsskydd - Bärbar Nitroxapparat med öppet system för dykning - Fordringar, provning, märkning

21.2.2004

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Skyddskläder för användning mot fasta partiklar - Del 1: Fodringar på prestanda för skyddskläder mot kemikalier som ger skydd för hela kroppen mot luftburna fasta partiklar (Skyddskläder Typ 5) (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

EN ISO 13982–1:2004/A1:2010

9.7.2011

Anmärkning 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Skyddskläder för användning mot fasta partiklar - Del 2: Provningsmetod för bestämning av inläckage i dräkter av aerosoler av fina partiklar (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

CEN

EN ISO 13995:2000

Skyddskläder - Mekaniska egenskaper - Provningsmetod för bestämning av motstånd mot punktering och dynamisk rivstyrka hos material (ISO 13995:2000)

6.10.2005

CEN

EN ISO 13997:1999

Skyddskläder - Mekaniska egenskaper - Bestämning av motstånd mot skärning med vassa föremål (ISO 13997:1999)

4.7.2000

EN ISO 13997:1999/AC:2000

CEN

EN ISO 13998:2003

Skyddskläder - Förkläden, byxor och västar till skydd mot skär och stick av handhållna knivar (ISO 13998:2003)

28.8.2003

EN 412:1993

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 14021:2003

Förarskydd mot stensprut vid motorcykelåkning i terräng - Krav och provningsmetoder

6.10.2005

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Industrihjälmar med hög skyddsförmåga

20.12.2012

EN 14052:2012

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 14058:2017

Skyddskläder - Plagg till skydd i kalla miljöer

Detta är det första offentliggörandet

EN 14058:2004

Anmärkning 2.1

31.5.2018

CEN

EN ISO 14116:2015

Skyddskläder mot flamma - Material, materialkombinationer och kläder med begränsad flamspridning (ISO 14116:2015)

11.12.2015

EN ISO 14116:2008

Anmärkning 2.1

31.1.2016

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Kroppsskydd - Handleds-, hand-, knä- och armbågsskydd för rullskridskoåkare - Krav och provningsmetoder

23.11.2007

EN 14120:2003

Anmärkning 2.1

31.12.2007

CEN

EN 14126:2003

Skyddskläder - Funktionskrav och provningsmetoder för skyddskläder mot smittsamma ämnen

6.10.2005

EN 14126:2003/AC:2004

CEN

EN 14143:2013

Andningsskydd - Bärbar gasförsörjd återandningsapparat med slutet/halvslutet system för vattendykning

13.12.2013

EN 14143:2003

Anmärkning 2.1

31.1.2014

CEN

EN 14225-1:2017

Dykardräkter - Del 1: Våtdräkter - Krav och provningsmetoder

Detta är det första offentliggörandet

EN 14225-1:2005

Anmärkning 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-2:2017

Dykardräkter - Del 2: Torrdräkter - Krav och provningsmetoder

Detta är det första offentliggörandet

EN 14225-2:2005

Anmärkning 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-3:2017

Dykardräkter - Del 3: Aktivt uppvärmda eller kylda dräkter - Krav och provningsmetoder

Detta är det första offentliggörandet

EN 14225-3:2005

Anmärkning 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-4:2005

Dykardräkter - Del 4: Enatmosfärsdräkter - Fordringar och provningsmetoder

6.10.2005

CEN

EN 14325:2004

Skyddskläder mot kemikalier - Provningsmetoder och klassificering av egenskaper hos material, sömmar, skarvar och förbindningar hos skyddskläder mot kemikalier

6.10.2005

CEN

EN 14328:2005

Skyddskläder - Handskar och armskydd till skydd mot maskindrivna knivar - Krav och provningsmetoder

6.10.2005

CEN

EN 14360:2004

Skyddskläder mot dåligt väder - Provningsmetod för regntäthet hos beklädnader - Påverkan av högt fallande regndroppar

6.10.2005

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Andningsskydd - Gasfilter och kombinationsfilter - Fordringar, provning, märkning

20.6.2008

EN 14387:2004

Anmärkning 2.1

31.7.2008

CEN

EN 14404:2004+A1:2010

Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning

6.5.2010

EN 14404:2004

Anmärkning 2.1

31.7.2010

CEN

EN 14435:2004

Andningsskydd - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system och halvmask - Fordringar, provning, märkning

6.10.2005

CEN

EN 14458:2004

Ögonskydd - Ansiktsskärmar och visir på skyddshjälm för användning av personal inom räddnings- och ambulanstjänst

6.10.2005

CEN

EN ISO 14460:1999

Skyddskläder för förare av tävlingsbilar - Skydd mot hetta och flamma - Funktionskrav och provningsmetoder (ISO 14460:1999)

16.3.2000

EN ISO 14460:1999/AC:1999

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002

Anmärkning 3

30.9.2002

CEN

EN 14529:2005

Andningsskydd - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system för halvmask inkluderande överstrycksventil avsedd enbart för flykt - Fordringar, provning, märkning

19.4.2006

CEN

EN 14593-1:2005

Andningsskydd - Tryckluftsapparat med behovsstyrt flöde - Del 1: Apparat med helmask - Fordringar, provning, märkning

6.10.2005

EN 139:1994

Anmärkning 2.1

2.12.2005

CEN

EN 14593-2:2005

Andningsskydd - Tryckluftsapparat med behovsstyrt flöde - Del 2: Apparat med halvmask med övertryck - Fordringar, provning, märkning

6.10.2005

EN 139:1994

Anmärkning 2.1

2.12.2005

EN 14593-2:2005/AC:2005

CEN

EN 14594:2005

Andningsskydd - Tryckluftsapparat med kontinuerligt flöde - Fordringar, provning, märkning

6.10.2005

EN 139:1994

EN 270:1994

EN 271:1995

EN 1835:1999

EN 12419:1999

Anmärkning 2.1

2.12.2005

EN 14594:2005/AC:2005

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Skyddskläder mot kemikalier i vätskeform - Prestandakrav för skyddskläder mot kemikalier, med vätsketäta (Typ 3) eller stänktäta (Typ 4) anslutningar mellan olika delar av beklädnaden samt beklädnad begränsad till delar av kroppen (Typ PB [3] och PB [4])

6.5.2010

EN 14605:2005

Anmärkning 2.1

6.5.2010

CEN

EN 14786:2006

Skyddskläder - Bestämning av penetrationsmotstånd av sprayade kemikalier i vätskeform, emulsioner och dispersioner - Spraytest

21.12.2006

CEN

EN ISO 14877:2002

Skyddskläder vid blästring med kornigt slipmedel (ISO 14877:2002)

28.8.2003

CEN

EN ISO 15025:2002

Skyddskläder - Skydd mot hetta och flamma - Provningsmetod för begränsad flamspridning (ISO 15025:2000)

28.8.2003

EN 532:1994

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Sjödräkter - Del 1: Arbetsdräkter, säkerhetskrav (ISO 15027-1:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-1:2002

Anmärkning 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Sjödräkter - Del 2: Räddningsdräkter för nödläge, säkerhetskrav (ISO 15027-2:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-2:2002

Anmärkning 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-3:2012

Sjödräkter - Del 3: Provningsmetoder (ISO 15027-3:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-3:2002

Anmärkning 2.1

31.5.2013

CEN

EN 15090:2012

Personlig skyddsutrustning - Skyddsskor för brandmän

20.12.2012

EN 15090:2006

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 15151-1:2012

Klätterutrustning - Firningsdon - Säkerhetskrav och provningsmetoder

20.12.2012

CEN

EN 15333-1:2008

Andningsskydd - Ytförsörjd dykapparat för blandgas med öppet system för dykning - Del 1: Behovsstyrt system

20.6.2008

EN 15333-1:2008/AC:2009

CEN

EN 15333-2:2009

Andningsskydd - Ytförsörjd dykapparat för blandgas med öppet system för dykning - Del 2: Friflödande system

6.5.2010

CEN

EN 15613:2008

Knä- och armbågsskydd för inomhussporter - Säkerhetskrav och provningsmetoder

5.6.2009

CEN

EN 15614:2007

Skyddskläder för brandmän - Metoder för laboratorieprovning och funktionskrav för skyddskläder vid skogsbrand

23.11.2007

CEN

EN ISO 15831:2004

Beklädnad - Fysiologisk inverkan - Mätning av värmeisolering med hjälp av en termisk docka (ISO 15831:2004)

6.10.2005

CEN

EN 16027:2011

Skyddskläder - Skyddshandskar för fotbollsmålvakter

16.2.2012

CEN

EN 16350:2014

Skyddshandskar - Elektrostatiska egenskaper

12.12.2014

CEN

EN 16473:2014

Skyddshjälmar för brandmän vid räddningstjänst

11.12.2015

CEN

EN 16689:2017

Skyddskläder att bäras av brandmän under tekniska räddningsoperationer

13.10.2017

CEN

EN 16716:2017

Klätterutrustning - Lavinairbagsystem - Säkerhetskrav och provningsmetoder

13.10.2017

CEN

EN ISO 17249:2013

Skyddsskor till skydd mot kedjesåg (ISO 17249:2013)

11.4.2014

EN ISO 17249:2004

Anmärkning 2.1

30.11.2015

EN ISO 17249:2013/AC:2014

CEN

EN ISO 17491-3:2008

Skyddskläder - Skydd mot kemikalier i vätskeform - Provningsmetod: Bestämning av motstånd mot penetration av vätskestråle (jet test) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009

EN 463:1994

Anmärkning 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 17491-4:2008

Skyddskläder - Skydd mot kemikalier i vätskeform - Provningsmetod: Bestämning av motstånd mot penetration av stänk (stänkprovning) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009

EN 468:1994

Anmärkning 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 19918:2017

Skyddskläder - Skydd mot kemikalier - Bestämning av kumulativ permeation av kemikalier med lågt ångtryck genom material (ISO 19918:2017)

Detta är det första offentliggörandet

CEN

EN ISO 20344:2011

Personlig skyddsutrustning - Provningsmetoder för skodon (ISO 20344:2011)

16.2.2012

EN ISO 20344:2004

Anmärkning 2.1

30.6.2012

CEN

EN ISO 20345:2011

Personlig skyddsutrustning - Skyddsskor (ISO 20345:2011)

16.2.2012

EN ISO 20345:2004

Anmärkning 2.1

30.6.2013

CEN

EN ISO 20346:2014

Personlig skyddsutrustning - Lätta skyddsskor (ISO 20346:2014)

12.12.2014

EN ISO 20346:2004

Anmärkning 2.1

31.12.2014

CEN

EN ISO 20347:2012

Personlig skyddsutrustning - Yrkesskor (ISO 20347:2012)

20.12.2012

EN ISO 20347:2004

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 20349-1:2017

Personlig skyddsutrustning - Skyddsskor mot risker vid gjutning och svetsning - Del 1: Krav och provningsmetoder vid gjutning (ISO 20349-1:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

Anmärkning 2.1

20.4.2019

CEN

EN ISO 20349-2:2017

Personlig skyddsutrustning - Skyddsskor mot risker vid gjutning och svetsning - Del 2: Krav och provningsmetoder vid svetsning och liknande processer (ISO 20349-2:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

Anmärkning 2.1

31.3.2018

CEN

EN ISO 20471:2013

Skyddskläder med god synbarhet (Varselklädsel) - Provningsmetoder och krav (ISO 20471:2013, rättad version 2013-06-01)

28.6.2013

EN 471:2003+A1:2007

Anmärkning 2.1

30.9.2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016

12.4.2017

Anmärkning 3

31.5.2017

CEN

EN 24869-1:1992

Akustik - Hörselskydd - Del 1: Subjektiv metod för mätning av ljuddämpning (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994

CEN

EN ISO 27065:2017

Skyddskläder - Prestandakrav för skyddskläder som används av operatörer som tillämpar flytande pesticidrester och återvändande arbetare (ISO 27065:2017)

Detta är det första offentliggörandet

Cenelec

EN 50286:1999

Elektriskt isolerande skyddskläder för lågspänning

16.3.2000

Cenelec

EN 50321:1999

Elektriskt isolerande fotbeklädnad för användning i lågspänningsanläggningar

16.3.2000

Cenelec

EN 50365:2002

Elektriskt isolerande hjälmar för användning i lågspänningsinstallationer

10.4.2003

Cenelec

EN 60743:2001

Arbete med spänning - Terminologi

IEC 60743:2001

10.4.2003

EN 60743:1996

Anmärkning 2.1

1.12.2004

EN 60743:2001/A1:2008

IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011

Anmärkning 3

9.7.2011

Cenelec

EN 60895:2003

Arbete med spänning - Elektriskt ledande kläder

IEC

IEC 60895:2002 (Ändrad)

6.10.2005

EN 60895:1996

Anmärkning 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60903:2003

Utrustning för arbete under spänning - Isolerande handskar

IEC

IEC 60903:2002 (Ändrad)

6.10.2005

EN 50237:1997

EN 60903:1992

+ A11:1997

Anmärkning 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60984:1992

Utrustning för arbete under spänning - Isolerande armskydd

IEC 60984:1990 (Ändrad)

4.6.1999

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999

Anmärkning 3

4.6.1999

EN 60984:1992/A1:2002

IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003

Anmärkning 3

6.10.2005

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av den europeiska standardiseringsorganisationen. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen för de produkter eller tjänster som omfattas av den nya standarden. De produkter eller tjänster som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, ska även fortsättningsvis förutsättas överensstämma med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska standardiseringsorganisationerna eller de nationella standardiseringsorganen. En förteckning över de nationella standardiseringsorganen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 (4).

Standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, Cenelec, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Hänvisningar till rättelser ”…/AC:YYYY” offentliggörs endast för kännedom. En rättelse tar bort tryckfel, språkliga fel och andra liknande fel från texten och kan avse en eller flera språkversioner (engelska, franska och/eller tyska) av en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla Europeiska unionens officiella språk.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Mer information om harmoniserade standarder och andra europeiska standarder finns på

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  EUT L 81, 31.3.2016, s. 51.

(2)  EGT L 399, 30.12.1989, s. 18.

(3)  ESO: Europeisk standardiseringsorganisation:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIEN. Tfn +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIEN. Tfn +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

Etsi: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANKRIKE. Tfn +33 492944200. Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(4)  EGT C 338, 27.9.2014, s. 31.