Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

28.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/7


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 114/04)

Detta är den första förteckningen över hänvisningar till harmoniserade standarder i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med förordning (EU) 2016/424 (1).

ESO (2)

Beteckning och titel på standarden

(samt referensdokument)

Datum då presumtion om överensstämmelse börjar gälla – Anmärkning 0

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge presumtion om överensstämmelse Anm. 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1709:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Underhåll samt kontroller vid idrifttagande och under drift

21.4.2018

CEN

EN 1908:2015

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Spännanordningar

21.4.2018

CEN

EN 1909:2017

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Räddning och evakuering

21.4.2018

CEN

EN 12385-8:2002

Stållinor – Säkerhet – Del 8: Drag- och drag/bärlinor av kardelkonstruktion för linbaneanläggningar för persontransport

21.4.2018

CEN

EN 12385-9:2002

Stållinor – Säkerhet – Del 9: Slutna bärlinor för linbaneanläggningar för persontransport

21.4.2018

CEN

EN 12927-1:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 1: Urvalskriterier för linor och deras ändinfästningar

21.4.2018

CEN

EN 12927-3:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 3: Långsplitsning av 6-kardeliga drag- och bärlinor

21.4.2018

CEN

EN 12927-4:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 4: Ändinfästningar

21.4.2018

CEN

EN 12927-5:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 5: Lagring, transport, installaiton och uppspänning

21.4.2018

CEN

EN 12927-8:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 8: Magnetinduktiv provning

21.4.2018

CEN

EN 12930:2015

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Beräkningar

21.4.2018

CEN

EN 13107:2015

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Anläggningsarbeten

21.4.2018

EN 13107:2015/AC:2016

CEN

EN 13223:2015

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Drivsystem och annan mekanisk utrustning

21.4.2018

CEN

EN 13243:2015

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Elektrisk utrustning utom för drivsystem

21.4.2018

CEN

EN 13796-1:2017

Säkerhetskrav för linbaneanläggningar för persontransport – Transporterande anordningar – Del 1: Linklämmor, rullanordningar, fånganordningar, kabiner, stolar, vagnar, transporterande anordningar för underhåll, medbringare för släpliftar

21.4.2018

Anmärkning 0:

Från och med detta datum ger överensstämmelse med den harmoniserade standarden eller med delar av den presumtion om överensstämmelse med de tillämpliga kraven i unionslagstiftningen

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av den europeiska standardiseringsorganisationen. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen för de produkter eller tjänster som omfattas av den nya standarden. De produkter eller tjänster som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, ska även fortsättningsvis förutsättas överensstämma med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska standardiseringsorganisationerna eller de nationella standardiseringsorganen. En förteckning över de nationella standardiseringsorganen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 1025/2012 (3).

Standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, Cenelec, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Hänvisningar till rättelser ”…/AC:YYYY” offentliggörs endast för kännedom. En rättelse tar bort tryckfel, språkliga fel och andra liknande fel från texten och kan avse en eller flera språkversioner (engelska, franska och/eller tyska) av en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla Europeiska unionens officiella språk.

Europeiska kommissionen ska fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information om harmoniserade standarder och andra europeiska standarder finns på

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  EUT L 81, 31.3.2016, s. 1.

(2)  ESO: Europeisk standardiseringsorganisation:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bryssel, BELGIEN, tfn +32 25500811, fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),

Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bryssel, BELGIEN, tfn +32 25500811, fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu),

Etsi: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANKRIKE, tfn +33 492944200, fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

(3)  EUT C 338, 27.9.2014, s. 31.