Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

28.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 25/45


Överklagande ingett den 6 december 2011 av Polyelectrolyte Producers Group SNF SAS av det beslut som tribunalen (sjunde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 21 september 2011 i mål T-268/10, Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS mot Europeiska kemikaliemyndigheten

(Mål C-625/10 P)

2012/C 25/83

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Polyelectrolyte Producers Group SNF SAS (ombud: K. Van Maldegem, R. Cana, avocats)

Övriga parter i målet: Europeiska kemikaliemyndigheten, Konungariket Nederländerna, Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens beslut i mål T-268/10, och

ogiltigförklara Europeiska kemikaliemyndighetens beslut att dels identifiera akrylamid som ett ämne som uppfyller kriterierna i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 (1) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier i enlighet med artikel 59 i förordning 1907/2006, dels den 30 mars 2010 inkludera akrylamid på kandidatförteckningen, i enlighet med artikel 59 i förordning nr 1907/2006, eller

alternativt återförvisa målet till tribunalen för prövning av klagandenas talan om ogiltigförklaring, och

förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna i detta förfarande samt i förfarandet i tribunalen.

Grunder och huvudargument

Klagandena gör gällande att tribunalen åsidosatte unionsrätten genom att avvisa deras talan om ogiltigförklaring av Europeiska kemikaliemyndighetens beslut att dels identifiera akrylamid som ett ämne som uppfyller kriterierna i artikel 57 i förordning nr 1907/2006 i enlighet med artikel 59 i förordning 1907/2006, dels den 30 mars 2010 inkludera akrylamid på kandidatförteckningen, i enlighet med artikel 59 i förordning nr 1907/2006. Klagandena anser att tribunalen gjorde en rad fel i sin tolkning av de faktiska omständigheterna och de tillämpliga bestämmelserna i klagandenas situation. Dessa fel ledde till en felaktig rättstillämpning i flera fall, i synnerhet vad gäller:

Tolkningen och tillämpningen av artikel 102.1 i rättegångsreglerna och rättspraxis avseende beräkning av tidsfrister, och

avvisningen av klagandenas talan om ogiltigförklaring av Europeiska kemikaliemyndighetens beslut att dels identifiera akrylamid som ett ämne som uppfyller kriterierna i artikel 57 i förordning nr 1907/2006 i enlighet med artikel 59 i förordning 1907/2006, dels den 30 mars 2010 inkludera akrylamid på kandidatförteckningen, i enlighet med artikel 59 i förordning nr 1907/2006.

Av dessa skäl yrkar klagandena att domstolen ska upphäva tribunalens beslut i mål T-268/10 och ogiltigförklara Europeiska kemikaliemyndighetens beslut att dels identifiera akrylamid som ett ämne som uppfyller kriterierna i artikel 57 i förordning nr 1907/2006 i enlighet med artikel 59 i förordning 1907/2006, dels den 30 mars 2010 inkludera akrylamid på kandidatförteckningen, i enlighet med artikel 59 i förordning nr 1907/2006.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, s. 1)