Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

12.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/2


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 6 februari 2012 — BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts mot Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

(Mål C-59/12)

2012/C 138/02

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts

Motpart: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

Tolkningsfråga

Ska artikel 3.1 jämförd med artikel 2 d i direktiv 2005/29/EG (1) om otillbörliga affärsmetoder tolkas så, att fråga kan vara om en affärsmetod som en näringsidkare tillämpar gentemot konsumenter när en lagstadgad sjukkassa lämnar (vilseledande) uppgifter till sina medlemmar om de nackdelar som de kan drabbas av om de byter till en annan lagstadgad sjukkassa?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 149, s. 22).