Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

23.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 142/48


Tribunalens dom av den 7 mars 2018 – Fertisac mot ECHA

(Mål T-855/16) (1)

((Reach - Avgift för att låta registrera ett ämne - Nedsatt avgift för små och medelstora företag (SMF) - Echa:s kontroll av försäkran avseende företagets storlek - Beslut om uttag av en administrativ avgift - Rekommendation 2003/361/EG - Överskridande av finansiella tak - Begreppet ”anknutet företag”))

(2018/C 142/63)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Fertisac, SL (Atarfe, Spanien) (ombud: advokaten J. Gomez Rodriguez)

Svarande: Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) (ombud: E. Maurage, J.-P. Trnka och M. Heikkilä, biträdda av advokaterna C. Garcia Molyneux och L. Tosoni)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av Echa:s beslut SME(2016) 5150 av den 15 november 2016, varigenom det fastställdes att sökanden inte uppfyller kraven för att beviljas den avgiftsnedsättning som ska tillämpas på medelstora företag och varigenom sökanden påfördes en administrativ avgift, samt av fakturorna nr 10060160 och nr 10060161, vilka Echa utfärdat och bifogat beslut SME (2016) 5150

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Fertisac, SL ska ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna avseende det interimistiska förfarandet.


(1)  EUT C 30, 30.12.17