Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

27.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 374/10


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EG

av den 12 december 2006

om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 73/23/EEG av den 19 februari 1973 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (3) har ändrats på väsentliga punkter (4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Gällande bestämmelser i medlemsstaterna, avsedda att garantera säkerhet vid användning av elektrisk utrustning, som används inom vissa spänningsgränser, kan variera och på så sätt utgöra handelshinder.

(3)

Säkerhetslagstiftningen i vissa medlemsländer i fråga om viss elektrisk utrustning, tar sig uttryck i form av förebyggande och repressiva åtgärder genom bindande föreskrifter.

(4)

Säkerhetslagstiftningen avsedd att uppnå samma mål i andra medlemsstater, bygger på hänvisning till tekniska standarder, utarbetade av standardiseringsorgan. Ett sådant system erbjuder fördelen av snabb anpassning till tekniska framsteg utan att säkerhetskraven försummas.

(5)

Vissa medlemsstater har ett administrativt system för att godkänna standarder. Sådant godkännande påverkar varken standardernas tekniska innehåll på något sätt eller begränsar deras användningsvillkor. Sådant godkännande kan därför inte ur gemenskapens synvinkel ändra verkningarna av harmoniserade och publicerade standarder.

(6)

Fri handel med elektrisk utrustning inom gemenskapen bör kunna genomföras, när denna utrustning överensstämmer med vissa säkerhetskrav som erkänns av alla medlemsstater. Utan hinder för någon annan form av bevis, kan beviset på överensstämmelse med dessa krav fastställas genom hänvisning till harmoniserade standarder, som innefattar dessa villkor. Dessa harmoniserade standarder bör upprättas genom gemensam överenskommelse mellan organisationer som skall meddelas av varje medlemsstat till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen och bör offentliggöras i så vida kretsar som möjligt. Sådan harmonisering bör för handelsändamål eliminera de olägenheter som olikheter i nationella standarder medför.

(7)

Utan att det påverkar möjligheterna att föra bevisning på annat sätt kan elektrisk utrustnings överensstämmelse med harmoniserade standarder förutsättas genom att behöriga organ sätter på eller utfärdar märken eller intyg eller, i avsaknad av detta, genom att tillverkaren avger en försäkran om överensstämmelse. För att förenkla borttagandet av handelshinder bör medlemsstaterna erkänna sådana märken eller intyg eller en sådan försäkran som bevis. Med detta mål i sikte, bör nämnda märken eller intyg offentliggöras, särskilt genom publicering i Europeiska unionens officiella tidning.

(8)

Som en övergångsåtgärd kan den fria handeln med elektrisk utrustning för vilken harmoniserade standarder ännu inte finns, åstadkommas genom tillämpning av de säkerhetsbestämmelser eller standarder som redan fastställts av andra internationella organ eller av ett av de organ som upprättar harmoniserade standarder.

(9)

Det är möjligt att elektrisk utrustning fritt kan marknadsföras, även om den inte överensstämmer med säkerhetsbestämmelserna, och det är därför önskvärt att fastställa lämpliga bestämmelser för att minimera denna risk.

(10)

I rådets beslut 93/465/EEG (5) fastställs de moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse som är avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv.

(11)

Valet av förfarande bör inte leda till en försämring av den säkerhetsnivå för elektrisk utrustning som redan fastställts i hela gemenskapen.

(12)

Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i bilaga V del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med elektrisk utrustning all utrustning konstruerad för användning vid en märkspänning mellan 50 och 1 000 V för växelström och mellan 75 och 1 500 V för likström med undantag för utrustning och fenomen som anges i bilaga II.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall vidta alla skäliga åtgärder för att säkerställa att elektrisk utrustning endast får marknadsföras om den, efter att ha tillverkats i enlighet med inom gemenskapen gällande god säkerhetsteknisk praxis, inte riskerar säkerheten för människor, husdjur eller egendom, då den är korrekt installerad och underhållen och används för de ändamål den är avsedd för.

2.   De viktigaste säkerhetskraven som avses i punkt 1 anges i bilaga I.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall vidta alla skäliga åtgärder för att säkerställa att om elektrisk utrustning är så utförd, att den uppfyller bestämmelserna i artikel 2 under de villkor som fastställts i artiklarna 5, 6, 7 eller 8, skall den fria handeln med sådan utrustning inom gemenskapen inte hämmas av säkerhetsskäl.

Artikel 4

När det gäller elektrisk utrustning skall medlemsstaterna se till att strängare säkerhetskrav än de som anges i artikel 2 inte införs av elleverantörer för anslutning till ledningsnät, eller för elleverans till användare av elektrisk utrustning.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall vidta alla skäliga åtgärder för att säkerställa att, särskilt elektrisk utrustning, som överensstämmer med säkerhetsbestämmelserna eller harmoniserade standarder, skall av sina behöriga administrativa myndigheter anses överensstämma med bestämmelserna i artikel 2 för marknadsföringsändamål och för den fria handel som avses i artikel 2 respektive 3.

Standarder skall anses vara harmoniserade så snart de upprättats genom gemensam överenskommelse mellan de organ som meddelats av medlemsstaterna i enlighet med artikel 11 första stycket a och de offentliggjorts enligt nationella föreskrifter. Standarderna skall hållas aktuella mot bakgrund av tekniska framsteg och god säkerhetsteknisk praxis.

För informationsändamål skall förteckningen över harmoniserade standarder och deras referenser publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

1.   När harmoniserade standarder, såsom de definierats i artikel 5, ännu inte har upprättats och offentliggjorts, skall medlemsstaterna vidta alla vederbörliga åtgärder för att, för marknadsföringsändamål eller för den fria handel som avses i artikel 2 respektive 3, säkerställa att deras behöriga administrativa myndigheter, såsom överensstämmande med bestämmelserna i artikel 2, också skall betrakta elektrisk utrustning som överensstämmer med de säkerhetsbestämmelser från Internationella kommissionen för regler för godkännande av elektrisk utrustning (CEE) eller Internationella elektrotekniska kommissionens (IEC) för vilka förfarandet för offentliggörande enligt punkterna 2 och 3 har tillämpats.

2.   De säkerhetsbestämmelser som avses i punkt 1 skall meddelas medlemsstaterna av kommissionen från och med att detta direktiv träder i kraft, och därefter i och med att de offentliggörs. Kommissionen skall, efter samråd med medlemsstaterna, ange de bestämmelser och särskilt de varianter som den rekommenderar skall offentliggöras.

3.   Medlemsstaterna skall inom tre månader underrätta kommissionen om sådana invändningar som de kan ha mot de bestämmelser, som sålunda har meddelats, med angivande av de säkerhetsskäl enligt vilka bestämmelserna inte bör godtas.

I informationssyfte skall de säkerhetsbestämmelser, mot vilka ingen invändning gjorts, offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7

När harmoniserade standarder, i den mening som avses i artikel 5 eller säkerhetsbestämmelser offentliggjorda enligt artikel 6 ännu inte finns, skall medlemsstaterna vidta alla skäliga åtgärder för att säkerställa, att deras behöriga administrativa myndigheter, för marknadsföringsändamål och för fri handel som anges i artikel 2 respektive 3, också skall anse elektrisk utrustning vara i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 2, om den är tillverkad i överensstämmelse med säkerhetsbestämmelserna i gällande standarder i tillverkarens medlemsland och om den uppfyller en säkerhetsnivå som motsvarar den som krävs i deras eget land.

Artikel 8

1.   Innan elektrisk utrustning släpps ut på marknaden skall den förses med CE-märkning enligt artikel 10, av vilken det framgår att den uppfyller bestämmelserna i detta direktiv, inbegripet förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt bilaga IV.

2.   I händelse av invändningar kan tillverkaren eller importören lägga fram en rapport från ett organ, som det lämnats underrättelse om i enlighet med artikel 11 första stycket b, vilken visar att den elektriska utrustningen överensstämmer med bestämmelserna i artikel 2.

3.   Om elektrisk utrustning omfattas av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning, skall det framgå av denna märkning att utrustningen i fråga även antas uppfylla bestämmelserna i dessa andra direktiv.

Om ett eller flera av dessa direktiv tillåter tillverkaren att under en övergångsperiod välja vilka bestämmelser som skall tillämpas, skall det av CE-märkningen emellertid endast framgå att utrustningen överensstämmer med de direktiv som tillverkaren tillämpar. I sådana fall måste uppgifter om de direktiv som tillämpas, så som dessa offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ges i de dokument, meddelanden eller instruktioner som krävs enligt direktiven och som medföljer den elektriska utrustningen.

Artikel 9

1.   Om en medlemsstat av säkerhetsskäl förbjuder marknadsföring av någon elektrisk utrustning eller hindrar fri handel med denna skall medlemsstaten i fråga omedelbart underrätta övriga berörda medlemsstater och kommissionen med angivande av orsakerna till beslutet och speciellt ange följande:

a)

Om dess bristande överensstämmelse med artikel 2 är att hänföra till brister i de harmoniserade standarder som avses i artikel 5, bestämmelserna i artikel 6 eller de standarder som anges i artikel 7.

b)

Om dess bristande överensstämmelse med artikel 2 är att hänföra till felaktig tillämpning av sådana standarder eller offentliggöranden eller till underlåtenhet att följa god säkerhetsteknisk praxis som avses i den artikeln.

2.   Om andra medlemsstater gör invändningar mot det beslut som avses i punkt 1, skall kommissionen omedelbart samråda med berörda medlemsstater.

3.   Om en överenskommelse inte har träffats inom tre månader efter dagen för överlämnande av den underrättelse som avses i punkt 1, skall kommissionen inhämta yttrande från ett av de organ som underrättats i enlighet med artikel 11 första stycket b och som har sitt registrerade säte utanför de berörda medlemsstaternas område, och som inte har varit delaktigt i det förfarande som anges i artikel 8. I yttrandet skall anges i vilken utsträckning bestämmelserna i artikel 2 inte har uppfyllts.

4.   Kommissionen skall överlämna yttrandet från det organ som avses i punkt 3 till alla medlemsstaterna, vilka inom en månad kan lämna synpunkter till kommissionen. Kommissionen skall samtidigt notera de berörda parternas kommentarer med anledning av det yttrandet.

5.   Efter att ha tagit del av dessa kommentarer skall kommissionen, om så erfordras, formulera lämpliga rekommendationer eller yttranden.

Artikel 10

1.   CE-märkningen enligt bilaga III skall av tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen anbringas på den elektriska utrustningen eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen, bruksanvisningen eller garantisedeln, på så sätt att den är synlig, läslig och outplånlig.

2.   Det skall vara förbjudet att på elektrisk utrustning anbringa märkningar som kan vilseleda tredje man vad gäller CE-märkningens innebörd och utformning. Andra märkningar får emellertid anbringas på den elektriska utrustningen, förpackningen, bruksanvisningen eller garantisedeln förutsatt att detta inte minskar CE-märkningens synlighet eller läslighet.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 gäller följande:

a)

Om en medlemsstat konstaterar att CE-märkningen har anbringats utan att detta är berättigat, är tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen skyldig att bringa den elektriska utrustningen i överensstämmelse med bestämmelserna för CE-märkning och att se till att överträdelsen upphör på de villkor som medlemsstaten fastställer.

b)

Om den bristande överensstämmelsen fortsätter skall medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda utsläppandet på marknaden av den elektriska utrustningen i fråga eller för att säkerställa att den återkallas från marknaden i enlighet med artikel 9.

Artikel 11

Varje medlemsstat skall underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om följande:

a)

De organ som anges i artikel 5 andra stycket.

b)

De organ som kan utfärda en rapport i enlighet med artikel 8.2 eller avge ett yttrande i enlighet med artikel 9.

c)

Hänvisning till det offentliggörande som avses i artikel 5 andra stycket.

Varje medlemsstat skall underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje ändring i ovanstående.

Artikel 12

Detta direktiv skall inte gälla elektrisk utrustning som är avsedd för export till tredje land.

Artikel 13

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 14

Direktiv 73/23/EEG upphör härmed att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i bilaga V del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga VI.

Artikel 15

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 16

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 12 december 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

M. PEKKARINEN

Ordförande


(1)  EUT C 10, 14.1.2004, s. 6.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 21 oktober 2003 (EUT C 82 E, 1.4.2004, s. 68) och rådets beslut av den 14 november 2006.

(3)  EGT L 77, 26.3.1973, s. 29. Direktivet ändrat genom direktiv 93/68/EEG (EGT L 220, 30.8.1993, s. 1).

(4)  Se bilaga V del A.

(5)  Rådets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av EG-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv (EGT L 220, 30.8.1993, s. 23).


BILAGA I

De viktigaste säkerhetskraven för elektrisk utrustning konstruerad för användning inom vissa spänningsgränser

1.

Allmänna villkor

a)

För att säkerställa att den elektriska utrustningen används säkert och i tillämpningar som den är avsedd för, skall de väsentliga uppgifterna anges på utrustningen eller, om detta inte är möjligt, på en medföljande anvisning.

b)

Fabrikatets namn eller varumärket anges klart och tydligt på den elektriska utrustningen eller, då detta inte låter sig göras, på förpackningen.

c)

Den elektriska utrustningen, tillsammans med tillhörande komponenter, utförs på ett sådant sätt att det finns garantier för att den kan monteras och anslutas på ett säkert och korrekt sätt.

d)

Den elektriska utrustningen konstrueras och tillverkas så att skydd mot sådana risker som anges i punkterna 2 och 3 i denna bilaga garanteras, förutsatt att utrustningen används till de ändamål den är avsedd för och underhålls på ett nöjaktigt sätt.

2.

Skydd mot risker orsakade av elektrisk utrustning

Åtgärder av teknisk art bör föreskrivas i överensstämmelse med punkt 1 för att säkerställa

a)

att människor och husdjur är tillfredsställande skyddade mot fara för fysisk skada eller annan skada som kan orsakas av direkt eller indirekt beröring,

b)

att temperaturer, ljusbågar eller strålning, som skulle kunna orsaka fara, inte kan uppstå,

c)

att människor, husdjur och egendom är tillfredsställande skyddade mot faror som inte är av elektrisk natur, vilka enligt erfarenhet kan orsakas av den elektriska utrustningen,

d)

att isoleringen är lämplig för de förhållanden som kan förutses.

3.

Skydd mot risker som kan orsakas av yttre påverkan på den elektriska utrustningen

Tekniska åtgärder skall fastställas i överensstämmelse med punkt 1 för att säkerställa:

a)

att den elektriska utrustningen uppfyller de förväntade mekaniska kraven på ett sådant sätt att människor, husdjur och egendom inte utsätts för fara,

b)

att den elektriska utrustningen är motståndskraftig mot påverkan som inte är av mekanisk natur under de förväntade miljöbetingelserna på ett sådant sätt att människor, husdjur och egendom inte utsätts för fara,

c)

att den elektriska utrustningen inte utsätter människor, husdjur och egendom för fara vid överbelastningsförhållanden som kan förutses.


BILAGA II

Utrustning och fenomen som ligger utanför tillämpningsområdet för detta direktiv

Elektrisk utrustning för användning i explosionsfarlig miljö

Elektrisk utrustning för radiologi och medicinska ändamål

Elektriska delar för varu- och personhissar

Elmätare

Stickproppar och uttag för allmänbruk

Elstängselapparater

Radiostörning

Specialiserad elektrisk utrustning för användning på fartyg, i flygplan eller på tåg, som uppfyller säkerhetsbestämmelser, utarbetade av internationella organ i vilka medlemsstaterna är representerade.


BILAGA III

CE-märkning om överensstämmelse och eg-försäkran om överensstämmelse

A.   CE-märkning om överensstämmelse

CE-märkningen om överensstämmelse skall bestå av bokstäverna ”CE” i följande utformning:

Om CE-märkningen förminskas eller förstoras skall de proportioner som anges i ovanstående modell bibehållas.

Vertikalt skall de olika komponenterna i CE-märkningen vara ungefär lika höga och inte lägre än 5 mm.

B.   EG-försäkran om överensstämmelse

EG-försäkran om överensstämmelse skall innehålla följande:

Namn och adress på tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen.

En beskrivning av den elektriska utrustningen.

Hänvisning till de harmoniserade standarderna.

Där detta är tillämpligt, hänvisningar till de specifikationer som försäkran om överensstämmelse avser.

Identifiering av den undertecknare som har befogenhet att göra åtaganden för tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen.

De två sista siffrorna i årtalet för det år då CE-märkningen anbringats.


BILAGA IV

INTERN TILLVERKNINGSKONTROLL

1.

Intern tillverkningskontroll är det förfarande genom vilket tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen, och som uppfyller de i punkt 2 fastställda förpliktelserna, säkerställer och försäkrar att den elektriska utrustningen uppfyller tillämpliga krav i detta direktiv. Tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen skall anbringa CE-märkningen på varje produkt samt upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse.

2.

Tillverkaren skall utarbeta den tekniska dokumentation som beskrivs i punkt 3, och han eller den som representerar honom inom gemenskapen skall förvara den på gemenskapens territorium och hålla den tillgänglig för granskning av de behöriga nationella myndigheterna under minst 10 år från det att tillverkningen av produkten har upphört.

Om varken tillverkaren eller någon som representerar honom är etablerad inom gemenskapen, skall denna skyldighet vila på den som släpper ut den elektriska utrustningen på gemenskapsmarknaden.

3.

Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma hur den elektriska utrustningen överensstämmer med direktivets krav. Den skall täcka den elektriska utrustningens konstruktion, tillverkning och funktion i den mån det är av betydelse för sådan bedömning. Den skall innehålla

en allmän beskrivning av den elektriska utrustningen,

översiktliga konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, delmonteringar, kretsar etc.,

beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och scheman och hur den elektriska utrustningen fungerar,

en lista på de standarder som helt eller delvis har följts samt, till den del standarder inte har följts, beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla säkerhetskraven i detta direktiv,

resultat av gjorda konstruktionsberäkningar, genomförda undersökningar etc.,

provningsrapporter.

4.

Tillverkaren eller den som representerar honom skall bevara en kopia av försäkran om överensstämmelse tillsammans med den tekniska dokumentationen.

5.

Tillverkaren skall vidta alla de åtgärder som behövs för att det i tillverkningsprocessen skall säkerställas att de tillverkade produkterna överensstämmer med den tekniska dokumentationen som avses i punkt 2 och med tillämpliga krav i detta direktiv.


BILAGA V

Del A

Upphävt direktiv med ändring

Rådets direktiv 73/23/EEG

Rådet direktiv 93/68/EEG Endast

artikel 1.12och artikel 13

(EGT L 77, 26.3.1973, s. 29)

(EGT L 220, 30.8.1993, s. 1)

Del B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning

(hänvisningar i artikel 14)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

Datum för tillämpning

73/23/EEG

93/68/EEG

21 augusti 1974 (1)

1 juli 1994

1 januari 1995 (2)


(1)  För Danmark utvidgades tidsfristen till fem år, det vill säga den 21 februari 1978. Se artikel 13.1 i direktiv 73/23/EEG.

(2)  Medlemsstaterna skulle fram till den 1 januari 1997 tillåta att produkter som överensstämde med de märkningsbestämmelser som gällde före den 1 januari 1995 släpptes ut på marknaden och togs i bruk. Se artikel 14.2 i direktiv 93/68/EEG.


BILAGA VI

Jämförelsetabell

Direktiv 73/23/EEG

Detta direktiv

Artikel 1–7

Artikel 8.1

Artikel 8.2

Artikel 8.3 a

Artikel 8.3 b

Artikel 9.1 första strecksatsen

Artikel 9.1 andra strecksatsen

Artikel 9.2 – 9.5

Artikel 10

Artikel 11 första strecksatsen

Artikel 11 andra strecksatsen

Artikel 11 tredje strecksatsen

Artikel 12

Artikel 13.1

Artikel 13.2

Artikel 14

Bilaga I – IV

Artikel 1–7

Artikel 8.1

Artikel 8.2

Artikel 8.3 första stycket

Artikel 8.3 andra stycket

Artikel 9.1 a

Artikel 9.1 b

Artikel 9.2 – 9.5

Artikel 10

Artikel 11 a

Artikel 11 b

Artikel 11 c

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Bilaga I – IV

Bilaga V

Bilaga VI