Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

87/95/EEG: Rådets beslut av den 22 december 1986 om standardisering inom området informationsteknologi och telekommunikationEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 036 , 07/02/1987 s. 0031 - 0037

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 16 s. 0105

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 16 s. 0105RÅDETS BESLUT av den 22 december 1986 om standardisering inom området informationsteknologi och telekommunikation (87/95/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Standarder som tillämpas inom området informationsteknik och de åtgärder som krävs för att iordningställa dem, måste framför allt tillgodose:

- de tekniska specifikationernas komplexitet och att det krävs precision för att säkerställa utbyte av information och data och att systemen kan samverka,

- behovet av att garantera snabb publicering av standarder så att onödiga dröjsmål inte leder till att texter tidigt blir föråldrade på grund av den snabba tekniska utvecklingen,

- behovet av att uppmuntra tillämpning av internationella standarder för utbyte av information och data på en grundval som kommer att stärka deras trovärdighet avseende praktisk tillämpning,

- den ekonomiska betydelse standardiseringen har genom att den bidrar till att skapa en gemensam marknad på detta område.

Direktiv 83/189/EEG(3) ger kommissionen, medlemsstaterna och standardiseringsorganen möjlighet att bli informerade om standardiseringsorganens avsikter att upprätta eller omarbeta en standard, och enligt direktivets villkor kan kommissionen fastställa mandat för standardiseringsarbete av gemensamt intresse, som skall genomföras i samarbete och på ett tidigt stadium.

Detta direktiv innehåller inte alla de villkor som behövs för förverkligandet av en EG-policy för standardisering inom området informationsteknik och telekommunikation.

Den ökande tekniska överlappningen mellan olika standardiseringsområden, speciellt i fråga om informationsteknik och telekommunikation, är sådan att den motiverar ett nära samarbete mellan standardiseringsorgan, vilka bör samarbeta för att lösa dessa frågor av gemensamt intresse.

Avtal har nyligen slutits av kommissionen inom ramen för den samförståndsförklaring som avgivits tillsammans med Europeiska post- och telesammanslutningen CEPT, och i samband med de allmänna riktlinjer, som godkänts av Europeiska organisationen för standardisering CEN och Europeiska organisationen för standardisering inom elområdet CENELEC.

Direktiv 86/361/EEG(4) anger program för arbete med allmänna tekniska specifikationer [motsvarande Normes Européennes de Télécommunication, (NETs)] för detta område av Europeiska post- och telesammanslutningen CEPT och, när så är lämpligt, efter konsultation av Gemensamma europeiska standardiseringsorganet CEN/CENELEC.

Området offentlig upphandling är lämpligt för att uppmuntra vidgad användning av standarder för informations- och datautbyte vid förbindelser mellan öppna system genom att vid köp hänvisa till dessa standarder.

En kommitté bör få i uppdrag att bistå kommissionen, så att den kan uppnå de mål och genomföra de uppdrag som fastställts i beslutet.

HÄRIGENOM BESLUTAS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta beslut används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. Teknisk specifikation: en specifikation formulerad i ett dokument som anger de karakteristika, som krävs för en produkt, till exempel kvalitet, prestanda, säkerhet eller mått, inklusive de fordringar som ställs på produkten i fråga om terminologi, symboler, provning och provmetoder, förpackning, märkning eller etikettering.

2. Allmän teknisk specifikation: en teknisk specifikation som utformats för enhetlig tillämpning i alla medlemsstater inom gemenskapen.

3. Standard: en teknisk specifikation som godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad eller kontinuerlig användning, men utan tvingande krav på att den måste följas.

4. Internationell standard: en standard som antagits av ett erkänt, internationellt standardiseringsorgan.

5. Förslag till internationell standard, DIS (Draft International Standard): ett standardförslag som antagits av ett erkänt, internationellt standardiseringsorgan.

6. Internationell teknisk specifikation inom området telekommunikation: en teknisk specifikation av alla eller vissa karakteristika hos en produkt, rekommenderad av sådana organisationer som Internationella rådgivande telegraf- och telefonkommittén CCITT eller CEPT.

7. Europeisk standard: en standard som har antagits enligt reglerna för de standardiseringsorgan med vilka gemenskapen har träffat överenskommelser.

8. Europeisk förstandard: en standard som antagits som referens, EPS (European pre-standard), enligt reglerna för de standardiseringsorgan, med vilka gemenskapen har träffat överenskommelser.

9. Funktionell standard: en standard som utarbetats för att täcka en komplicerad funktion, vilken behövs för att säkerställa att system fungerar tillsammans. Standarden erhålls i allmänhet genom att knyta samman flera befintliga standarder och antas i enlighet med standardiseringsorganens stadgar.

10. Funktionell specifikation: en specifikation som inom området telekommunikation definierar användningen av en eller flera standarder för förbindelser mellan öppna system. Standarderna stöder ett specifikt krav på kommunikation mellan informationsteknologiska system (standarder rekommenderade av sådana organisationer som CCITT eller CEPT).

11. Teknisk föreskrift: de tekniska specifikationer, inklusive de tillämpliga administrativa åtgärder, som måste iakttas, rättsligt eller praktiskt vid försäljning eller användning i en medlemsstat eller en större del av en medlemsstat, med undantag av de specifikationer som fastställs av lokala myndigheter.

12. Certifiering av överensstämmelse: ett förfarande varigenom överensstämmelsen hos en produkt eller tjänst i förhållande till givna standarder eller andra tekniska specifikationer bekräftas genom ett certifikat eller genom märkning.

13. Informationsteknologi: de system, utrustningar, komponenter och programvaror som krävs för att säkerställa återvinning, behandling och lagring av information på alla de platser, där människor är verksamma (hem, kontor, fabriker etc). För att åstadkomma detta behövs i allmänhet elektronisk utrustning eller liknande teknisk utrustning.

14. Beställningar vid offentlig upphandling: beställningar som

- har definierats i artikel 1 i direktiv 77/62/EEG(5),

- har gjorts för köp av utrustning som gäller informationsteknik och telekommunikation, oberoende av verksamhetsområde eller av kontrakterande myndighet.

15. Teleförvaltningar: erkända myndigheter eller privata företag inom gemenskapen, som tillhandahåller allmänt tillgängliga teletjänster.

Artikel 2

För att främja standardisering i Europa och gynna framställning och tillämpning av standarder inom området informationsteknologi och av funktionella specifikationer inom området telekommunikation skall följande åtgärder genomföras på EG-nivå, i enlighet med artikel 3.2 och artikel 4:

a) På grundval av internationella standarder, internationella standardförslag eller motsvarande dokument skall regelbundet och minst en gång om året fastställas, vilka standardiseringskrav som skall prioriteras för att arbetsprogram skall kunna sammanställas och europeiska standarder och funktionella specifikationer beställas som anses vara nödvändiga för utbyte av information och data och för systemsamverkan.

b) På grundval av internationellt standardiseringsarbete:

- De europeiska standardiseringsorganen och specialiserade tekniska organisationer inom sektorn informationsteknologi och telekommunikation skall föreslås upprätta europeiska standarder, europeiska förstandarder eller funktionella specifikationer inom området telekommunikation. Om så erfordras får de tillgripa förslag till funktionella standarder för att kunna säkerställa den precision som användarna behöver för utbyte av information och data och för systemsamverkan. Sådana organ skall grunda sitt arbete på internationella standarder, förslag till internationella standarder eller internationella tekniska specifikationer inom området telekommunikation. Närhelst en internationell standard, ett förslag till internationell standard eller en internationell teknisk specifikation inom området telekommunikation erbjuder entydiga föreskrifter som medger enhetlig tillämpning, skall dessa föreskrifter föras in i oförändrat skick i den europeiska standarden, den europeiska förstandarden eller den funktionella specifikationen inom området telekommunikation. Endast när sådana entydiga föreskrifter inte existerar i internationell standard, förslag till internationell standard eller internationell funktionell specifikation inom området telekommunikation skall europeisk standard, europeisk förstandard eller funktionell specifikation inom området telekommunikation skrivas för att förtydliga eller om så är nödvändigt komplettera den internationella standarden, förslaget till internationell standard eller den internationella tekniska specifikationen inom området telekommunikation, varvid avvikelser från internationella standarder av olika slag skall undvikas.

- Samma organ skall inbjudas att ta fram tekniska specifikationer, som kan utgöra grunden för europeiska standarder eller europeiska förstandarder i brist på eller som bidrag till framställning av överenskomna internationella standarder för utbyte av information och data och för systemsamverkan.

c) Åtgärder för att underlätta tillämpning av standarderna och de funktionella specifikationerna, framför allt genom att samordna medlemsstaternas verksamhet inom följande områden:

- kontroll av att produkter och tjänster överensstämmer med standarder och funktionella specifikationer på grundval av fastställda provningskrav,

- certifiering av överensstämmelse med standarder och funktionella specifikationer i enlighet med vederbörligen harmoniserade procedurer.

d) Främjande av tillämpning av standarder och funktionella specifikationer rörande informationsteknologi och telekommunikation i offentliga beställningar och tekniska föreskrifter.

Artikel 3

1. De speciella syftena med de föreslagna åtgärderna beskrivs i bilagan till detta beslut.

2. Detta beslut skall omfatta:

- standarder inom området informationsteknologi så som detta definieras i artikel 5,

- funktionella specifikationer för de tjänster som specifikt erbjuds via allmänt tillgängliga telenät för utbyte av information och data mellan informationsteknologiska system.

3. Detta beslut skall inte omfatta:

- allmänna tekniska specifikationer för terminalutrustning i samband med allmänt tillgängliga telenät, som omfattas av direktiv 86/361/EEG,

- specifikationer för utrustning som utgör någon del av själva telenäten.

Artikel 4

När kraven i fråga om standardisering fastställs, och när ett arbetsprogram utformas för standardisering och framställning av funktionella specifikationer, skall kommissionen framför allt åberopa de informationer den fått enligt direktiv 83/189/EEG.

Efter samråd med den kommitté som anges i artikel 7, skall kommissionen överlåta det tekniska arbetet till de kompetenta europeiska standardiseringsorganen eller specialiserade tekniska organisationer (CEN, CENELEC och CEPT). Om så erfordras, skall kommissionen begära att de utformar motsvarande europeiska standarder eller funktionella specifikationer. De mandat som ges till dessa organisationer skall för godkännande underställas den kommitté, som anges i artikel 5 i direktiv 83/189/EEG i enlighet med de procedurer, som anges i detta direktiv. Inget mandat skall sträcka sig över någon del av arbetsprogram, som påbörjats eller utformats enligt direktiv 86/361/EEG.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall, med beaktande av de skillnader som finns mellan nationella procedurer, vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att följande åberopas:

- europeiska standarder och europeiska förstandarder såsom beskrivs i artikel 2 b,

- internationella standarder när dessa är godtagna i det land där den kontraktgivande myndigheten hör hemma.

Dessa föreskrifter gäller vid offentlig upphandling i fråga om informationsteknologi, så att dessa standarder kan ligga till grund för utbyte av information och data för systemsamverkan.

2. För att åstadkomma kompatibilitet mellan slutanvändare skall medlemsstater vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa, att deras teleförvaltningar använder funktionella specifikationer för metoderna att få tillgång till medlemsstaternas allmänt tillgängliga telenät i fråga om de tjänster, som specifikt är avsedda för utbyte av information och data mellan informationsteknologiska system, som själva använder de standarder som nämns i punkt 1.

3. Vid tillämpning av denna artikel skall de speciella omständigheter beaktas som anges nedan och som kan motivera användning av andra standarder och specifikationer än dem som angivits i detta beslut:

- Behovet av kontinuitet vid drift av befintliga system, men endast som en del av klart definierade och angivna planer för kommande övergång till internationella eller europeiska standarder eller funktionella specifikationer.

- Vissa projekt som innebär nyskapande.

- Standarden eller den funktionella specifikationen i fråga är tekniskt otillräcklig för sitt syfte av det skälet, att den inte ger lämpliga medel att uppnå informations- och datautbyte eller systemsamverkan. Ett annat fall kan vara att möjligheter (inklusive provning) inte finns för att uppnå tillfredsställande överensstämmelse mellan en produkt och en standard eller funktionell specifikation eller - när det gäller europeiska förstandarder - dessa saknar den stabilitet, som krävs för att de ska kunna tillämpas. Det skall stå andra medlemsstater fritt att för den kommitté som det hänvisas till i artikel 7 demonstrera, att utrustning som överensstämmer med standarden hade använts på ett tillfredsställande sätt och att det därför inte var nödvändigt att bryta mot standarden.

- I de fall då man efter noggrann undersökning av marknaden finner att viktiga kostnadseffektiva skäl gör användningen av standarden eller den funktionella specifikationen i fråga olämplig, skall det stå andra medlemsstater fritt att för den kommitté, som det hänvisas till i artikel 7, demonstrera att utrustning som överensstämmer med standarden hade använts på ett tillfredsställande sätt på normal kommersiell basis, och att det därför inte var motiverat att frångå standarden.

4. Dessutom kan medlemsstater begära referens, på samma grunder som i punkt 1, till förslag till internationella standarder.

5. Upphandlande myndigheter som stöder sig på punkt 3 skall skriftligen ange sina skäl för detta, om möjligt i de inledande anbudshandlingarna, som utfärdas rörande upphandlingen, och i varje fall skall de anteckna dessa skäl i sin interna dokumentation och på begäran lämna sådan information till de företag, som lämnar offerter, och till den kommitté, som det hänvisas till i artikel 7, samtidigt som hänsyn tas till kommersiella krav på konfidentiell behandling. Det skall också vara möjligt att inlämna klagomål om användningen av inskränkningar enligt punkt 3 direkt till kommissionen.

6. Kommissionen skall se till att föreskrifterna i denna artikel tillämpas i fråga om alla EG-projekt och EG-program, inklusive beställningar vid offentlig upphandling, som finansieras via gemenskapens budget.

7. Upphandlande myndigheter kan, om de anser det nödvändigt, använda andra specifikationer i fråga om kontrakt, vars värde är mindre än 100 000 ecu, under förutsättning att dessa inköp inte kommer att förhindra användningen av standarder enligt punkterna 1 och 2 i fråga om något kontrakt, som uppgår till större belopp än den summa som nämnts i denna punkt. Behovet av avvikelser eller nivån på det tröskelvärde som anges i denna punkt kommer att ses över inom tre år från den dag då detta beslut träder i kraft.

Artikel 6

När medlemsstater utarbetar förslag till eller ändrar tekniska föreskrifter inom områden som täcks av detta beslut, skall de beakta de standarder som avses i punkt 5, om dessa på lämpligt sätt motsvarar de nödvändiga tekniska specifikationerna för bestämmelserna.

Artikel 7

1. En rådgivande kommitté, Chefstjänstemannagruppen för standardisering inom området informationsteknologi, skall bistå kommissionen i dess arbete med att uppnå målen för beslutet och handha den verksamhet som beslutet föreskriver. Kommittén skall bestå av företrädare som utses av medlemsstaterna, vilka kan söka hjälp hos experter eller rådgivare. Dess ordförande skall vara en företrädare för kommissionen. För frågor som rör telekommunikation finns enligt artikel 5 i direktiv 86/361/EEG kommittén Chefstjänstemannagruppen för telekommunikationer.

2. Kommissionen skall konsultera kommittén när den fattar beslut om vilka åtgärder inom gemenskapen som skall prioriteras, och när den skall verkställa åtgärder, som beskrivs i bilagan, liksom när kommissionen behandlar frågor om kontroll av överensstämmelse med standarder, övervakning av genomförandet av artikel 5 samt andra frågor som har samband med standardisering inom området informationsteknologi och telekommunikation eller andra områden som dessa överlappar. Kommissionen skall också konsultera kommittén i fråga om den rapport som beskrivs i artikel 8.

3. Kommissionen skall samordna dessa kommittéers arbete med den kommitté, som anges i artikel 5 direktiv 83/189/EEG, speciellt när det föreligger en potentiell överlappning vid utfärdandet av krav, som riktas till de europeiska standardiseringsorganen enligt detta beslut och nämnda direktiv.

4. Alla frågor som rör genomförandet av detta beslut kan underställas kommittén på begäran av ordföranden eller på begäran av en medlemsstat.

5. Kommittén skall sammanträda minst två gånger om året.

6. Kommittén skall själv besluta om sina procedurregler.

7. Kommissionen skall tillhandahålla kommittén ett sekretariat.

Artikel 8

Vartannat år skall kommissionen överlämna en rapport om framstegen för standardiseringsverksamheten inom sektorn informationsteknologi till Europaparlamentet och rådet. Denna rapport skall behandla de genomförandeåtgärder som vidtagits inom gemenskapen, vilka resultat som uppnåtts, tillämpningen av dessa resultat i fråga om kontrakt för offentlig upphandling och nationella tekniska föreskrifter samt framför allt dessa resultats praktiska betydelse för certifiering.

Artikel 9

Detta beslut skall inte hindra tillämpningen av direktiv 83/189/EEG och direktiv 86/361/EEG.

Artikel 10

Detta beslut skall börja tillämpas ett år efter den dag då det offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 11

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 1986.

På rådets vägnar

G. SHAW

Ordförande

(1) EGT nr C 36, 17.2.1986, s. 55.

(2) EGT nr C 303, 25.11.1985, s. 2.

(3) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8.

(4) EGT nr L 217, 5.8.1986, s. 21.

(5) EGT nr L 13, 15.1.1977, s. 1.

BILAGA

ÅTGÄRDER FÖR STANDARDISERING INOM OMRÅDET INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH TELEKOMMUNIKATION

1. Syften

a) att bidra till integrering av den inre marknaden inom EG inom sektorn informationsteknologi och telekommunikation,

b) att förbättra den internationella konkurrenskraften för tillverkare inom gemenskapen genom att medge mer omfattande upphandling på marknaden inom EG av utrustning som tillverkats i enlighet med erkända europeiska och internationella standarder,

c) att underlätta informationsutbytet inom hela gemenskapen genom att minska de hinder som skapats på grund av bristande kompatibilitet, orsakad av bristen på standarder eller på att standarderna inte har varit tillräckligt exakta,

d) att se till att användarnas krav beaktas genom att ge användare större frihet att sätta samman sina system på ett sätt som garanterar samverkan vid drift och följaktligen ger bättre funktioner till lägre kostnad,

e) att främja användandet av standarder och funktionella specifikationer vid offentlig upphandling.

2. Beskrivning av åtgärder och uppgifter som skall genomföras

2.1 Upprättande av arbetsprogram och definiering av viktiga uppgifter

Upprättandet av arbetsprogram och definieringen av de viktigaste uppgifterna skall ske med hänsyn till gemenskapens behov och den ekonomiska betydelsen av dessa åtgärder för användare, tillverkare och företag eller organisationer som ansvarar för telekommunikation. De uppgifter som skall utföras på denna nivå kan framför allt innefatta följande:

2.1.1 insamling av detaljerad information på grundval av nationella och internationella program, presentation av denna information i sådan form att den underlättar jämförande analys samt upprättande av de sammandrag som behövs för kommitténs arbete,

2.1.2 spridning av denna information, undersökning av behov och rådslag med berörda parter,

2.1.3 synkronisering av arbetsprogrammen med internationella standardiseringsarbeten,

2.1.4 styrning av arbetsprogrammen,

2.1.5 upprättande av rapporter över genomförandet av verksamheterna och de praktiska resultaten av deras tillämpning.

2.2 Genomförandet av standardiseringsåtgärder inom området informationsteknologi

Genomförandet av arbetsprogrammen kräver att man utför en rad aktiviteter. Ansvariga för dessa är i allmänhet CEN/CENELEC och CEPT. Aktiviteterna omfattar de olika stadier som standarderna måste genomgå för att deras tillförlitlighet skall kunna garanteras.

Dessa aktiviteter omfattar följande:

2.2.1 bearbetning av internationella standarder för att avlägsna motstridiga uppgifter och förslag som förvränger funktionen hos standarder, som har till syfte att säkerställa informationsutbyte och samverkan vid drift av olika system,

2.2.2 upprättande av förstandarder i de fall detta är motiverat på grund av kraftiga förseningar i de internationella standardiseringsprocedurerna eller upprättande av standarder som krävs för gemenskapens syften, om sådana internationella standarder saknas,

2.2.3 definiering av de villkor som måste vara uppfyllda för att man ska kunna uppnå fullständig överensstämmelse med en standard,

2.2.4 upprättande av provningsstandarder och provningsspecifikationer, som är inkluderade i standarderna och organisation av procedurer och strukturer för att möjliggöra laboratorietest, avsedda för kontroll av överensstämmelsen med de nämnda standarderna på ett noga harmoniserat sätt.

2.3 Verksamheter som påverkar telekommunikationssektorn

De standardiseringsåtgärder som berör telekommunikationssektorn omfattar två typer av verksamhet:

- Upprättande av funktionella specifikationer, grundade på internationella eller europeiska standarder/specifikationer, i de fall sådana finns. Syftet med dessa är att med hjälp av allmänt tillgängliga telenät få tillgång till de tjänster som specifikt är avsedda för utbyte av information och data mellan informationsteknologiska system. Detta tekniska arbete ingår i den harmoniseringsverksamhet som utförs inom telekommunikationssektorn. Det ankommer på CEPT att följa de procedurer som beskrivs i direktiv 86/361/EEG.

- Det arbete som skall utföras inom det område som är gemensamt för informationsteknologi och telekommunikation kräver ökat samarbete mellan kompetenta, tekniska organ (till exempel CEN/CENELEC/CEPT). Arbetet bör öka graden av samstämmighet så att standarderna och de funktionella specifikationerna kan tillämpas i så stor utsträckning som möjligt och på ett likartat sätt enligt den procedur som beskrivs i direktiv 83/189/EEG.

2.4 Kompletterande åtgärder

Denna del av programmet omfattar följande åtgärder:

2.4.1 Speciella metrologiska uppgifter i syfte att:

- främja utvecklingen av provnings- och valideringsinstrument och formella beskrivningstekniker,

- stödja upprättandet av referensmaterial, framför allt i fråga om tillämpningar som kräver användning av funktionella standarder, som bygger på ett antal kombinerade standarder.

2.4.2 Främja framtagning av handböcker som ger anvisningar om hur slutanvändaren skall använda standarderna.

2.4.3 Främja demonstrationer av samverkan vid drift som uppnåtts genom tillämpning av en standard. Det viktigaste syftet med denna åtgärd skall vara att göra de provningsinstrument och metrologiska instrument som anges i 2.4.1 tillgängliga för användning inom olika projekt och tillgodose behovet av experiment med utvecklingsstandarder.

2.4.4 Att främja anordningar som sträcker sig utanför ramen för industriell standardisering, stödja överenskommelser som träffats inom speciella fält av professionell verksamhet och bidra till ett effektivt utbyte av information (resebyråtransaktioner, automatisering av penningtransaktioner, datorisering av tullhandlingar, robotanvändning, kontorsautomation, användning av mikrodatorer etc).

2.4.5 Studier och projekt som är speciellt relaterade till standardisering inom området informationsteknologi.

3. Åtgärder i samband med tillämpningen av standarder vid offentlig upphandling

Fastställande av de effektivaste metoderna för att säkerställa snabb tillämpning av standarderna och de tekniska specifikationerna inom ramen för detta beslut, samtidigt som lämplig anknytning till verksamheter som hänför sig till direktiv 77/62/EEG(1) säkerställs.

(1) EGT nr L 13, 15.1.1977, s. 1.