Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 87/372/EEG av den 25 juni 1987 om vilka frekvensband som skall reserveras för det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 196 , 17/07/1987 s. 0085 - 0086

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 16 s. 0151

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 16 s. 0151RÅDETS DIREKTIV av den 25 juni 1987 om vilka frekvensband som skall reserveras för det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen (87/372/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska ögemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Rekommendationen 84/549/EEG(3) förespråkar att tjänster införs på grundval av ett gemensamt, harmoniserat handlande inom teleöområdet.

De resurser som moderna telenät erbjuder bör användas i sin helhet för den ekonomiska utvecklingen inom gemenskapen.

Mobilradiotjänster är den enda möjligheten att nå användare, som befinner sig på rörlig fot, och det effektivaste sättet för dessa användare att anslutas till allmänt tillgängliga telenät.

Mobilkommunikation är beroende av frekvensbandens läge och tillgänglighet för att sända och ta emot samtal mellan fasta och mobila stationer.

Frekvenser och landbaserade, mobila kommunikationssystem som för närvarande används inom gemenskapen varierar mycket. Därför kan inte alla användare, som befinner sig i fordon, på båtar eller tåg eller till fots runtom inom ögemenskapen inklusive på vattendrag och i kustvatten, utnyttja fördelarna hos tjänster och marknader som omfattar hela Europa.

Övergången till andra generationens cellulära, digitala, mobila kommunikationssystem kommer att ge en unik möjlighet att bygga upp mobil kommunikation som verkligen omfattar hela Europa.

Europeiska post- och telesammanslutningen CEPT har rekommenderat att frekvenserna 890 915 MHz samt 935 960 MHz skall reserveras för ett sådant system. Det överensstämmer med Internationella teleunionens ITU radioreglemente, som säger att sådana frekvenser också kan användas för mobilradiotjänster.

Delar av dessa frekvensband används eller är avsedda att användas av vissa medlemsstater för tillfälliga system och andra radiotjänster.

Ökad tillgänglighet för hela skalan av frekvensband som angivits ovan är nödvändig för att verkligt alleuropeiska mobilkommunikationer skall kunna upprättas.

Ett genomförande av rådets rekommendation 87/371/EEG av den 25 juni 1987 om det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, öcellulär, digital, ölandbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen(4), i syfte att senast 1991 påbörja ett alleuropeiskt system, kommer att möjliggöra snabb specificering av radioöverföringssystemet.

På grundval av nuvarande utvecklingstendenser inom tekniken och på marknaden förefaller det realistiskt att räkna med att frekvensbanden 890 915 MHz och 935 960 MHz uteslutande kommer att användas i det allöeuropeiska systemet inom loppet av 10 år, räknat från den 1 januari 1991.

Rådets direktiv 86/361/EEG av den 24 juli 1986 om inledningsskedet av det ömsesidiga erkännandet av typgodkännande för teleterminalutrustning(5) kommer att göra det möjligt att snabbt upprätta gemensamma öspecifikationer för det alleuropeiska cellulära, digitala mobilkommunikationssystemet.

Den rapport om allmänt tillgänglig mobilkommunikation, som Analys- och öprognosgruppen GAP upprättat åt Chefstjänstemannagruppen för telekommunikationer SOG-T, har visat att det är nödvändigt att ha tillgång till lämpliga frekvenser. Det är av avgörande betydelse för att alleuropeisk cellulär, digital mobilkommunikation skall kunna upprättas.

Positiva omdömen om denna rapport har givits av teleförvaltningarna, av CEPT och av tillverkarna av teleutrustning i medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall se till att frekvensbanden 905 914 och 950 959 MHz eller jämförliga delar av de band, som nämns i punkt 2 nedan, reserveras uteslutande(6) för allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital mobilkommunikation från den 1 januari 1991.

2. Medlemsstaterna skall se till att nödvändiga planer upprättas, så att det allmänt tillgängliga, alleuropeiska, cellulära, digitala mobilkommunikationssystemet skall kunna uppta hela frekvensbanden 890 915 MHz och 935 960 MHz så snart som möjligt i enlighet med efterfrågan.

Artikel 2

Kommissionen skall rapportera till rådet om direktivets genomförande senast i slutet av år 1996.

Artikel 3

I detta direktiv menas med en allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikationstjänst att en sådan tjänst tillhandahålls i varje medlemsstat. Den skall uppfylla en gemensam specifikation, som innefattar funktionen att alla röstsignaler kodas binärt före radioöverföring. Användare som är anslutna till tjänsten i ett medlemsland skall också kunna få tillgång till denna i varje annat medlemsland.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan(7). De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de öbestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 1987.

På rådets vägnar

H. DE CROO

Ordförande

(1) EGT nr C 69, 17.3.1987, s. 9.

(2) EGT nr C 125, 11.5.1987, s. 159.

(3) EGT nr L 298, 16.11.1984, s. 49.

(4) EGT nr L 196, 17.7.1987, s. 81.

(5) EGT nr L 217, 5.8.1986, s. 21.

(6) Med undantag för användning av dessa frekvenser för punkt till punkt förbindelser, som redan existerar när direktivet träder i kraft, under förutsättning att de inte inkräktar på det allmänt tillgängliga, alleuropeiska, cellulära, digitala mobiltelekommunikationssystemet och inte hindrar att systemet upprättas eller byggs ut.

(7) Detta direktiv anmäldes hos medlemsländerna den 26 juni 1987.