Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 90/387/EEG av den 28 juni 1990 om upprättandet av den inre marknaden för teletjänster genom att tillhandahålla öppna nätEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 192 , 24/07/1990 s. 0001 - 0009

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0212

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0212RÅDETS DIREKTIV av den 28 juni 1990 om upprättandet av den inre marknaden för teletjänster genom att tillhandahålla öppna nät (90/387/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I artikel 8a i fördraget föreskrivs att den inre marknaden skall utgöra ett område utan inre gränser där fri rörelse av tjänster är garanterad i enlighet med bestämmelserna i fördraget.

Kommissionen lade fram en Grön bok om utvecklingen av den gemensamma marknaden för teletjänster och teleutrustning, daterad den 30 juni 1987, och ett meddelande om tillämpningen av Gröna boken fram till 1992, daterat den 9 februari 1988.

Rådet antog den 30 juni 1988 en resolution om utvecklingen av den gemensamma marknaden för teletjänster och teleutrustning fram till 1992(4).

Det fullständiga genomförandet av en marknad för teletjänster inom hela gemenskapen kommer att främjas av ett snabbt införande av harmoniserade principer och betingelser för att tillhandahålla öppna nät.

Eftersom omständigheterna är olika och tekniska och administrativa restriktioner finns i medlemsstaterna bör detta mål förverkligas i etapper.

Förutsättningarna för att tillhandahålla öppna nät måste överensstämma med vissa principer och får inte förhindra tillgång till nät och tjänster annat än av hänsyn till allmänintressen, vilka i det följande betecknas som väsentliga krav.

Vid definiering och tillämpning av sådana principer och väsentliga krav skall det faktum till fullo beaktas, att varje inskränkning i rätten att tillhandahålla tjänster inom och mellan medlemsstater skall vara objektivt motiverad, skall följa proportionalitetsprincipen och inte får överdrivas i förhållande till det mål som eftersträvas.

Villkoren för tillhandahållande av öppna nät får inte tillåta några ytterligare restriktioner beträffande användningen av det allmänt tillgängliga telenätet och/eller allmänt tillgängliga teletjänster, bortsett från sådana restriktioner som kan härröra från utövande av speciella eller exklusiva rättigheter som beviljats av medlemsstater och som överensstämmer med gemenskapsrätten.

Taxeprinciperna bör vara klart specificerade för att säkerställa villkor som är rättvisa och som ger möjlighet till insyn för alla användare.

Hela detta direktiv måste läsas mot bakgrund av bilaga 3 som fastställer ett arbetsprogram för de första tre åren.

Upprättande av harmoniserade förhållanden för tillhandahållande av öppna nät måste ske stegvis och skall förberedas med bistånd av en kommitté, sammansatt av representanter för medlemsstaterna, och som konsulterar representanterna för teleorganisationerna, användarna, konsumenterna, tillverkarna och dem som tillhandahåller tjänster. Denna process måste också vara öppen för alla berörda parter och tillräcklig tid måste därför ges för debatt och synpunkter.

Definitionen av harmoniserade tekniska gränssnitt och accessförhållandena inom gemenskapen i dess helhet, måste baseras på definitionen av gemensamma tekniska specifikationer, baserade på internationella standarder och specifikationer.

Arbete som skall utföras inom det här området måste bland annat till fullo beakta den ram som anges genom bestämmelserna i rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 och som fastställer en procedur för tillhandahållande av information inom området tekniska standarder och föreskrifter(5), senast ändrat genom direktiv 88/182/EEG(6), rådets direktiv 86/361/EEG av den 24 juli 1986 om inledningsskedet av det ömsesidiga erkännandet av typgodkännande för teleterminalutrustning(7) och rådets direktiv 87/95/EEG av den 22 december 1986 om standardisering inom området informationsteknologi och telekommunikation(8).

Det formella antagandet den 12 februari 1988 av statuterna för Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (ETSI) och av de tillhörande interna reglerna har skapat en ny mekanism för framtagning av europeiska standarder för telekommunikation.

Rådet stödde i sin resolution av den 27 april 1989 om standardisering inom området informationsteknologi och telekommunikation(9) ETSIs arbete och uppmanade kommissionen att bidra till den därmed sammanhängande utvecklingen av ETSI och ge den sitt stöd.

Definition och införande inom gemenskapen i dess helhet av harmoniserade nätanslutningspunkter som skapar det fysiska gränssnittet mellan nätets infrastruktur och den utrustning som finns hos användare och andra som tillhandahåller tjänster kommer att utgöra en viktig del av hela idén med tillhandahållandet av öppna nät.

Kommissionens direktiv 88/301/EEG av den 16 maj 1988 om konkurrens på marknaderna för teleterminalutrustning (10) kräver att medlemsstaterna skall säkerställa att användare som så begär får tillgång till nätanslutningspunkter inom en rimlig tidsrymd.

Ett av de principiella syftena med upprättandet av en inre marknad för teletjänster skall vara skapandet av förhållanden som främjar utvecklingen av alleuropeiska tjänster.

I den ovannämnda resolutionen av den 30 juni 1988 ansåg rådet att ett fullständigt beaktande av de externa aspekterna av gemenskapens åtgärder beträffande telekommunikation var ett viktigt policymål.

Gemenskapen lägger mycket stor vikt vid den fortsatta tillväxten av teletjänster över nationsgränserna, vid det bidrag som teletjänster, som tillhandahålls av företag eller fysiska personer i en medlemsstat, kan ge för tillväxten av den gemensamma marknaden och för ökat deltagande av gemenskapens tjänsteföretag på marknader utanför gemenskapen, vilket gör att det när specifika direktiv utformas kommer att vara nödvändigt att säkerställa att dessa mål tas i beaktande i avsikt att uppnå att det stegvisa genomförandet av den inre marknaden för teletjänster, där så är lämpligt, kommer att åtföljas av öppnandet av en motsvarande marknad i andra länder.

Detta resultat bör företrädesvis uppnås genom multilaterala förhandlingar inom ramen för GATT, men givetvis kan även bilaterala diskussioner mellan gemenskapen och andra länder bidra till denna process.

Detta direktiv bör inte ta upp massmediernas problem, dvs. problem sammanhängande med rundradiosändningar och distribution av teveprogram med hjälp av telemedier, i synnerhet kabeltevenät, vilka kräver speciellt övervägande.

Detta direktiv bör heller inte ta upp frågan om kommunikation via satellit för vilken, enligt den ovannämnda rådsresolutionen av den 30 juni 1988, ett gemensamt ställningstagande bör utarbetas.

Under 1992 kommer rådet, på grundval av en rapport som kommissionen skall förelägga Europaparlamentet och rådet och i överensstämmelse med artikel 100b i fördraget, att granska alla återstående villkor för tillgång till teletjänster som inte har harmoniserats, effekterna av dessa villkor på funktionen hos den inre marknaden för teletjänster och i vilken utsträckning denna marknad behöver öppnas ytterligare.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv gäller harmoniseringen av villkoren för öppen och effektiv tillgång till och användning av allmänt tillgängliga telenät och, i tillämpliga delar, allmänt tillgängliga teletjänster.

2. De villkor som anges i punkt 1 är avsedda att underlätta tillhandahållandet av tjänster genom allmänt tillgängliga telenät och/eller allmänt tillgängliga teletjänster inom och mellan medlemsstater och i synnerhet tillhandahållandet av tjänster av bolag, företag eller fysiska personer i andra medlemsstater än den där bolaget, företaget eller den fysiska personen finns, som tjänsterna är avsedda för.

Artikel 2

I detta direktiv har nedan angivna termer och begrepp följande betydelse:

1. "Teleorganisationer": offentliga eller privata organisationer till vilka en medlemsstat har givit speciella eller exklusiva rättigheter för tillhandahållande av allmänt tillgängliga telenät och, där så är tillämpligt, allmänt tillgängliga teletjänster.

För detta direktivs syften skall medlemsstaterna anmäla till kommissionen vilka företag de har beviljat speciella eller exklusiva rättigheter.

2. "Speciella eller exklusiva rättigheter": rättigheterna som beviljats av en medlemsstat eller en offentlig myndighet till en eller flera offentliga eller privata organisationer genom något legalt, författningsenligt eller administrativt instrument, som för dem reserverar rätten att tillhandahålla en tjänst eller utöva en verksamhet.

3. "Allmänt tillgängligt telenät": den allmänt tillgängliga infrastruktur för telekommunikation, som medger överföring av signaler mellan definierade nätanslutningspunkter via tråd, via mikrovåg, via optiska media eller genom andra elektromagnetiska media.

4) - "Teletjänster": tjänster vars tillhandahållande helt eller delvis består av sändning och styrning av signaler i ett telenät med hjälp av telekommunikationsprocesser med undantag av rundradiosändning och television.

- "Allmänt tillgängliga teletjänster": teletjänster vars tillhandahållande medlemsstater specifikt har anförtrott en eller flera teleorganisationer.

5. "Nätanslutningspunkt": alla fysiska anslutningar med sina tekniska anslutningsspecifikationer vilka utgör en del av det allmänt tillgängliga telenätet och är nödvändiga för tillgång till och effektiv kommunikation via detta allmänt tillgängliga nät.

6. "Väsentliga krav": de icke-ekonomiska skäl av allmänt intresse som kan få en medlemsstat att begränsa tillgången till det allmänt tillgängliga telenätet eller allmänt tillgängliga teletjänster. Dessa skäl är säkerhet vid nätets drift, upprätthållande av nätets integritet och i berättigade fall samverkan mellan tjänster och dataskydd.

Dataskydd kan innefatta skydd för persondata, sekretess för information som överförs eller lagras samt skydd av privatlivet.

7. "Telefoni": det kommersiella tillhandahållandet av allmänt tillgänglig eller direkt röstöverföring i realtid via allmänt tillgängliga nät eller nät av sådant slag att alla användare kan använda utrustning ansluten till en nätanslutningspunkt för att kommunicera med en annan användare av utrustning ansluten till en annan anslutningspunkt.

8. "Telextjänst": det kommersiella tillhandahållandet till allmänheten av direkt överföring av telexmeddelanden i enlighet med den relevanta rekommendationen från Internationella rådgivande telegraf- och telefonkommittén CCITT via allmänt tillgängliga nät, varvid alla användare kan använda utrustning ansluten till en nätanslutningspunkt för att kommunicera med en annan användare som använder en annan anslutningspunkt.

9. "Paket- och kretskopplade datatjänster": kommersiellt tillhandahållande riktat till allmänheten av direktöverföring av data via allmänt tillgängliga nät av sådant slag att varje utrustning som är ansluten till en anslutningspunkt kan kommunicera med utrustning som är ansluten till en annan anslutningspunkt.

10. "Villkor för tillhandahållande av öppna nät": sådana villkor, som är harmoniserade enligt bestämmelserna i detta direktiv, som berör den öppna och effektiva tillgången till allmänt tillgängliga telenät och, där så är tillämpligt, allmänt tillgängliga teletjänster samt effektiv användning av sådana nät och tjänster.

Utan att tillämpningen i det enskilda fallet påverkas kan villkoren för tillhandahållande av öppna nät innehålla harmoniserade villkor om

- tekniska gränssnitt, inklusive fastställande och utförande av nätanslutningspunkter, där så erfordras,

- användningsförhållanden, inklusive tillgång till frekvenser där så erfordras,

- taxeprinciper.

11. "Tekniska specifikationer, standarder och terminalutrustning": har samma innebörd som dessa termer har i artikel 2 i direktiv 86/361/EEG.

Artikel 3

1. Villkor för tillhandahållande av öppna nät måste överensstämma med ett antal grundläggande principer som anges här nedan, nämligen att

- de måste baseras på objektiva kriterier,

- de måste vara öppna och publiceras på ett lämpligt sätt,

- de måste garantera likformighet vid anslutning och får i enlighet med gemenskapsrätten inte vara diskriminerande.

2. Villkoren för tillhandahållande av öppna nät får inte utgöra hinder för tillgång till allmänt tillgängliga telenät eller allmänt tillgängliga teletjänster, bortsett från skäl som baseras på väsentliga krav inom ramen för gemenskapsrätten, nämligen

- säkerheten vid nätdrift,

- underhåll av nätets integritet,

- samverkan mellan tjänster i berättigade fall,

- skydd av data i tillämpliga fall.

Dessutom skall de villkor gälla som är allmänt tillämpliga vid anslutning av terminalutrustning till nätet.

3. Villkor för tillhandahållande av öppna nät får inte medge ytterligare restriktioner för användning av de allmänt tillgängliga telenäten och/eller allmänt tillgängliga teletjänsterna, bortsett från sådana restriktioner som kan uppkomma genom utövandet av speciella eller exklusiva rättigheter som beviljats av medlemsstater och som överensstämmer med gemenskapsrätten.

4. Rådet kan enligt artikel 100a i fördraget om så behövs modifiera de punkter som anges i styckena 1 och 2.

5. Utan hinder av de speciella direktiv som anges i artikel 6 och i den utsträckning som tillämpningen av de väsentliga kraven som anges i punkt 2 kan ge en medlemsstat anledning att begränsa tillgången till ett av dess allmänt tillgängliga nät eller en av dess tjänster, skall reglerna för enhetlig tillämpning av de väsentliga kraven, i synnerhet de som rör samverkan mellan tjänster och skydd av data, där så är tillämpligt fastställas av kommissionen i enlighet med den procedur som anges i artikel 10.

Artikel 4

1. Villkor för tillhandahållande av öppna nät skall definieras i etapper enligt nedan angivna procedur.

2. Villkor för tillhandahållande av öppna nät skall beröra de områden som utvalts enligt listan i bilaga 1.

Rådet kan enligt artikel 100a i fördraget om så behövs modifiera denna lista.

3. Med hjälp av listan som anges i punkt 2 skall kommissionen varje år göra upp ett arbetsprogram enligt den procedur som fastställts i artikel 9.

4. För arbetsprogrammet som anges i punkt 3 skall kommissionen göra följande

a) Ta initiativ till detaljerad analys i samråd med den kommitté som anges i artikel 9 och upprätta rapporter över resultatet av denna analys.

b) Genom publicering av ett meddelande med denna innebörd i Europeiska gemenskapernas tidning, infordra synpunkter från alla berörda parter beträffande rapporterna om den detaljerade analys som anges i a. Tidsperioden för att lämna synpunkter skall inte vara mindre än tre månader från den dag då sagda meddelande publiceras.

c) När så är tillämpligt, begära att Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder ETSI upprättar europeiska standarder som tar hänsyn till internationell standardisering som grundval för att där så erfordras inom givna tidsramar uppställa harmoniserade tekniska gränssnitt och/eller tjänstefunktioner. Under detta arbete skall institutet framför allt samarbeta med Gemensamma europeiska standardiseringsorganet CEN/CENELEC.

d) Upprätta förslag för villkor för tillhandahållande av öppna nät i enlighet med artikel 3 och med den referensram för tillhandahållande av öppna nät som beskrivs i bilaga 2.

5. För år 1990, 1991 och 1992 skall ett arbetsprogram upprättas för att genomföra riktlinjerna i bilaga 3.

Artikel 5

1. Hänvisning till europeiska standarder upprättade som grundval för harmoniserade tekniska gränssnitt och/eller tjänster för tillhandahållande av öppna nät enligt artikel 4.4 c skall publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning såsom lämpliga för tillhandahållande av öppna nät.

2. De standarder som anges i punkt 1 skall bygga på förutsättningen

a) att ett tjänsteföretag som följer dessa standarder uppfyller de berörda väsentliga kraven, och

b) att en teleförvaltning som följer dessa standarder uppfyller kravet på öppen och effektiv tillgänglighet.

3. Om införandet av europeiska standarder enligt artikel 5.2 visar sig otillräckligt för att säkerställa samverkan av gränsövergripande tjänster i ett eller flera medlemsländer kan hänvisning till europeiska standarder enligt den procedur som anges i artikel 10 göras obligatorisk i den utsträckning som är absolut nödvändig för att säkerställa sådan samverkan och förbättra användarnas valfrihet. Den procedur som anges i denna punkt får på intet sätt påverka genomförandet av artiklarna 85 och 86 i fördraget.

4. Om en medlemsstat eller kommissionen anser att de harmoniserade standarder som anges i punkt 1 inte motsvarar målet att nå öppen och effektiv tillgänglighet, i synnerhet de grundläggande principerna och de väsentliga kraven som anges i artikel 3, skall kommissionen eller den berörda medlemsstaten ta upp den frågan inför kommittén som anges i artikel 9 och ange skälen till detta. Kommittén skall utan dröjsmål avge ett yttrande.

5. Med hänsyn till kommitténs yttrande och efter konsultation med den ständiga kommitté som tillsatts enligt direktiv 83/189/EEG, skall kommissionen informera medlemsstaterna om huruvida det är nödvändigt eller inte att dra tillbaka referenser till dessa standarder från Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

Sedan de procedurer fullföljts som anges i artikel 4 och 5 och i enlighet med artikel 100a i fördraget skall rådet anta speciella direktiv som fastställer villkor för tillhandahållande av öppna nät, inklusive en tidtabell för att genomföra dem.

Artikel 7

I enlighet med artikel 100a i fördraget och med hänsyn till artikel 8c i fördraget, skall rådet, när så erfordras, vidta åtgärder för en harmoniseringsdeklaration och/eller licensprocedurer för tillhandahållande av tjänster via allmänt tillgängliga telenät i syfte att fastställa villkor enligt vilka det skall råda ömsesidigt erkännande av deklarations- och/eller licensprocedurer.

Artikel 8

Under 1992 skall rådet, på grundval av en rapport som kommissionen skall överlämna till europaparlamentet och rådet, utvärdera framstegen beträffande harmonisering och alla restriktioner beträffande tillgänglighet till telenät och teletjänster som fortfarande finns kvar, effekterna av dessa restriktioner på driften av den inre telekommunikationsmarknaden samt åtgärder som skulle kunna vidtas för att avlägsna dessa restriktioner i överensstämmelse med gemenskapsrätten och med hänsyn till teknisk utveckling och i enlighet med de procedurer som anges i artikel 100b i fördraget.

Artikel 9

1. Kommissionen skall assisteras av en kommitté av rådgivande natur som är sammansatt av representanter för medlemsstaterna och där ordföranden är en representant för kommissionen.

Kommittén skall i synnerhet konsultera representanterna för teleorganisationerna, användarna, konsumenterna, tillverkarna och dem som tillhandahåller tjänster. Kommittén skall fastställa procedurreglerna.

2. Representanten för kommissionen skall till kommittén överlämna ett förslag till åtgärder som bör vidtas. Inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till frågans angelägenhetsgrad skall kommittén efter omröstning när det behövs, yttra sig över förslaget.

Yttrandet skall registreras i protokollet och dessutom skall varje medlemsstat ha rätt att begära att dess ställningstagande antecknas i protokollet.

Kommissionen skall ta största möjliga hänsyn till det yttrande, som avges av kommittén. Kommissionen skall informera kommittén om hur dess yttrande har tagits i beaktande.

Artikel 10

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 9 skall följande procedur tillämpas då det gäller frågor som omfattas av artikel 3.5 och artikel 5.3.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tilllämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta förslaget om det har tillstyrkts av kommittén.

4. Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra föreskrifter som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1991. De skall kontinuerligt hålla kommissionen informerad om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 28 juni 1990.

På rådets vägnar

M. GEOGHEGAN-QUINN

Ordförande

(1) EGT nr C 39, 16.2.1989, s. 8.

(2) EGT nr C 158, 26.6.1989, s. 300, EGT nr C 149, 18.6.1990.

(3) EGT nr C 159, 26.6.1989, s. 37.

(4) EGT nr C 257, 4.10.1988, s. 1.

(5) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8.

(6) EGT nr L 81, 26.3.1988, s. 75.

(7) EGT nr L 217, 5.8.1986, s. 21.

(8) EGT nr L 36, 7.2.1987, s. 31.

(9) EGT nr C 117, 11.5.1989, s. 1.

(10) EGT nr L 131, 27.5.1988, s. 73.

BILAGA 1

Områden för vilka villkoren för tillhandahållande av öppna nät kan upprättas i enlighet med artikel 4.

Områden skall väljas från följande lista i enlighet med procedurerna som fastställts i artikel 4:

1. Förhyrda ledningar.

2. Paket- och nätkopplade datatjänster.

3. Tjänsteintegrerat digitalt nät ISDN (Integrated Services Digital Network).

4. Telefonitjänst.

5. Telextjänst.

6. Mobiltjänster där så är tillämpligt.

Efter vidare utredning:

7. Nya typer av tillgång till näten, som - under speciella omständigheter - tillgång till nät som ansluter abonnentlokaler till en växel i det allmänt tillgängliga nätet ("data över telefon") och tillgång till nätets nya intelligenta funktioner i enlighet med nya framsteg beträffande utformning och teknisk utveckling.

8. Tillgång till bredbandsnät i enlighet med nya framsteg beträffande utformning och teknisk utveckling.

BILAGA 2

Referensram för upprättande av förslag till villkor för tillhandahållande av öppna nät enligt artikel 4.4 d

Förslag till villkor för tillhandahållande av öppna nät som de definieras i artikel 2.10 upprättas i enlighet med följande referensram:

1. Allmänna principer

När de bestämmelser som beskrivs i denna bilaga upprättas skall vederbörlig hänsyn tas till relevanta regler i fördraget.

Villkor för tillhandahållande av öppna nät skall utformas på ett sådant sätt att tjänsteföretagens och användarnas handlingsfrihet underlättas utan att teleförvaltningarnas ansvar för nätets funktion och bästa möjliga förhållanden för kommunikationskanalerna begränsas på ett orimligt sätt.

Medlemsstaterna får, i enlighet med gemenskapsrätten, vidta alla åtgärder för att möjliggöra för teleorganisationerna att utveckla nya tjänster som uppkommer genom tillhandahållande av öppna nät.

2. Harmoniserade tekniska gränssnitt och/eller tjänstefunktioner

Vid upprättande av villkor för tillhandahållande av öppna nät skall följande program beaktas för definition av tekniska gränssnitt vid lämpliga anslutningspunkter i öppna nät:

- För existerande tjänster och nät bör existerande gränssnitt antas.

- För helt nya tjänster eller förbättring av existerande tjänster bör existerande gränssnitt också antas så långt detta är lämpligt. När existerande gränssnitt inte är lämpliga, måste utökningar och/eller nya gränssnitt specificeras.

- För nät som skall tas i drift, men för vilka standardiseringsprogrammet redan har börjat, bör hänsyn tas till de krav på tillhandahållande av öppna nät som innefattas av bestämmelserna i artikel 3 när nya gränssnitt specificeras.

Förslag som avser tillhandahållande av öppna nät skall, när så är möjligt, vara i linje med det pågående arbetet inom Europeiska post- och telesammanslutningen CEPT, Internationella rådgivande telegraf- och telefonkommittén CCITT, ETSI och CEN/CENELEC.

Arbete som företas inom detta område skall till fullo beakta det resultat som erhållits genom bestämmelserna i rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 vilka fastställer en procedur för tillhandahållandet av information inom området tekniska standarder och föreskrifter(1), i dess senaste lydelse enligt direktiv 88/182/EEG(2), rådets direktiv 86/361/EEG av den 24 juli 1986 om inledningsskedet av det ömsesidiga erkännandet av typgodkännande för teleterminalutrustning(3) och rådets beslut 87/95/EEG av den 22 december 1986 om standardisering inom området informationsteknologi och telekommunikation(4).

Ytterligare funktioner kommer att identifieras om så behövs. De kan komma att klassificeras som

- inkluderade, om de tillhandahålls i samband med ett speciellt gränssnitt och inkluderas i standarderbjudandet,

- tillägg, om de kan begäras som ett tillägg i samband med tillhandahållande av ett speciellt öppet nät.

Arbetet skall innefatta upprättandet av förslag för tidsscheman för införandet av gränssnitt och tjänstefunktioner varvid hänsyn skall tas till den aktuella utvecklingen av telenät och teletjänster inom gemenskapen.

3. Harmoniserade villkor för tillgång och användning

Regler för tillgång och användning skall identifiera villkor för anslutning och tillhandahållande av tjänster så långt detta behövs.

Allt efter tillämplighet kan de innehålla:

a) Villkor för tillgång som t ex:

- maximal leveranstid (leveransperiod),

- tjänstekvalitet, i synnerhet överföringskvalitet,

- underhåll,

- möjligheter att rapportera nätfel.

b) användningsvillkor som:

- villkor för tredjepartsförsäljning av kapacitet,

- villkor för delad användning,

- villkor för sammankoppling mellan allmänt tillgängliga och privata nät.

Användningsvillkor kan inkludera villkor som gäller tillgång till frekvenser, där så är tillämpligt, och åtgärder som berör skydd av persondata och kommunikationssekretess om så erfordras.

4. Harmoniserade taxeprinciper

Taxeprinciperna måste överensstämma med de principer som fastställts i artikel 3.1.

Dessa principer innebär framför allt följande:

- Taxor måste baseras på objektiva kriterier, speciellt då det gäller tjänster, och områden som innefattas av speciella eller exklusiva rättigheter måste i princip vara kostnadsorienterade, varvid skall gälla att fastställandet av den aktuella taxenivån skall fortsätta att ligga inom ramen för nationell lagstiftning och inte beröras av de villkor som gäller för tillhandahållande av öppna nät. När dessa taxor fastställs, bör ett av målen vara utformning av effektiva taxeprinciper inom hela gemenskapen, samtidigt som en allmän service garanteras åt alla.

- taxorna måste ge möjlighet till insyn och måste vederbörligen publiceras.

- För att ge användare möjlighet att välja mellan de individuella tjänsteelementen och i den utsträckning tekniken så medger, måste taxor vara tillräckligt specifika i enlighet med konkurrensreglerna i fördraget. I synnerhet skall tilläggsfunktioner som införs för att tillhandahålla speciella extra tjänster i allmänhet debiteras oberoende av övriga inkluderade funktioner och överföringen som sådan.

- Taxorna får ej vara diskriminerande och skall garantera likformig behandling.

Varje debitering för tillgång till nätresurser eller nättjänster måste överensstämma med ovan angivna principer och med konkurrensreglerna i fördraget och måste också ta hänsyn till principen om en rättvis fördelning av de globala kostnaderna för de använda resurserna och behovet av en rimlig avkastningsnivå för investeringar.

Det kan finnas olika taxor, i synnerhet för att hänsyn ska kunna tas till överskottstrafiken under högtrafikperioder och bristen på trafik under lågtrafikperioder, förutsatt att taxedifferenserna kan rättfärdigas kommersiellt och inte strider mot ovannämnda principer.

(1) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8.

(2) EGT nr L 81, 26.3.1988, s. 75.

(3) EGT nr L 217, 5.8.1986, s. 21.

(4) EGT nr L 36, 7.2.1987, s. 31.

BILAGA 3

Riktlinjer för införandet av ramdirektivet fram till den 31 december 1992

I ett första skede och utan att hindrande inverka på de procedurer som fastställts i artikel 4.2 och 4.3, skall i arbeten som företas under 1990, 1991 och 1992 beträffande artiklarna 4, 5 och 6 följande prioriteringar genomföras:

1. Antagande av specifika direktiv enligt artikel 6 som täcker förhyrda ledningar och telefonitjänster.

2. Den 1 januari 1991 genomförande av harmoniserade tekniska gränssnitt och/eller tjänstefunktioner för paketkopplade datatjänster och tjänsteintegrerade digitala nät ISDN (Integrated Services Digital Network). Referenser till sådana gränssnitt och funktioner kan göras tvingande före detta datum i enlighet med den procedur som anges i artikel 5.3.

3. Rådet antar den 1 juli 1991, i enlighet med ett förslag från kommissionen, en rekommendation rörande tillhandahållandet av tekniska gränssnitt, villkor för användandet och taxeprinciper som gäller tillhandahållandet av paketkopplade datatjänster, som överensstämmer med principerna för öppna nät. Denna rekommendation skulle i synnerhet vända sig till medlemsstaterna för att säkerställa att åtminstone en sådan tjänst tillhandahållits inom deras territorium.

4. Antagande av rådet per den 1 januari 1992 efter ett förslag från kommissionen om motsvarande rekommendation för ISDN.

5. Utvärdering 1992 med hänsyn till dess antagande av specifika direktiv för paketkopplade datatjänster enligt ett förslag från kommissionen. Förslaget bör ta hänsyn till de första resultaten av genomförandet av den rekommendation som avses i punkt 3.

6. Vidare utvärdering av ett förslag till ett direktiv beträffande ISDN. Detta förslag bör också ta hänsyn till de första resultaten av införandet av den rekommendation, som anges i punkt 4.